Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteet tukevat Metson kestävää kehitystä ja menestystä ja toimivat sekä meidän että sidosryhmiemme yleisesti hyväksyttyinä toimintaohjeina sekä päätöksenteon pohjana.

Toimintaperiaatteet kuvaavat Metson yrityskulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja sekä sitoutumista lakien ja säädösten noudattamiseen. Tarkoituksena ei ole lisätä velvollisuuksia, vaan määritellä, vahvistaa ja dokumentoida parhaita käytäntöjä. 

Metson visioksi on määritelty: Yhteistyöllä ykköseksi. Strategiamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi perustuu:

 • Metson toiminta-ajatukseen: ”Autamme asiakkaitamme jalostamaan luonnonvaroja ja kierrättämään materiaaleja kestävällä tavalla arvokkaiksi tuotteiksi.”

 • Metson arvoihin:
  Edistämme asiakkaan menestystä
  Kehitämme uusia ratkaisuja
  Saamme aikaan tuloksia yhdessä
  Kunnioitamme toisiamme

 • Metson toimintaperiaatteisiin

 • Metson johtamisperiaatteisiin:
  Näytä suunta eteenpäin
  Innosta ja rakenna luottamusta
  Kehitä ja valmenna
  Hae tuloksia


Metson toimintaperiaatteet kattavat seuraavat avainasiat. Tarkempia tietoja ja ohjausta on saatavilla määrätyissä Metso-tason politiikoissa, periaatteissa ja ohjeistuksissa.

Rehellisyys
 
Rehellisyys on kaikkien liiketoimiemme ja muun toimintamme, lausuntojemme ja raporttiemme peruslähtökohta sekä kestävän kehityksen elinehto. Noudatamme lupauksiamme ja sitoumuksiamme.

Lakien ja määräysten noudattaminen

Sitoudumme noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa tukeudumme parhaiden käytettävissä olevien asiantuntijoiden apuun.

Laatu ja toiminnan tehokkuus

Hyväksymme tuotteissamme ja palveluissamme ainoastaan parhaan laatutason. Olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan tehokkaasti ja vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sekä parantamaan jatkuvasti tuotteiden ja palvelujen laatua ja luotettavuutta. Odotamme korkeinta laatutasoa myös sisäiseltä työskentelyltä ja yhteistyöltä työtovereiden kanssa.

Reilu kilpailu ja kilpailulainsäädännön noudattaminen 

Tuemme reilua kilpailua ja vapaita markkinoita ja kieltäydymme keskustelemasta tai sopimasta kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista tai vastaavasta toiminnasta. Noudatamme Metson toimintamaiden kilpailulainsäädäntöä ja Metson sisäisiä, kilpailua koskevia toimintaohjeita.

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Metso on julkinen yhtiö, jonka osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti, rehellisesti, tasapuolisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille mitään ryhmää tai yksilöä suosimatta ja voimassa olevien lakien, pörssisääntöjen sekä pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti. 

Emme käytä sisäpiirin tietoja hyväksemme suoraan emmekä välillisesti osakemarkkinoilla.Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa kehittääksemme ja ylläpitääksemme avointa ja suoraa vuoropuhelua meitä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Ihmisoikeudet

Tuemme ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja periaatteita. Työnantajana tunnustamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet, joihin kuuluvat yhdistymisvapaus, järjestäytymisoikeus, oikeus työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelu.

Emme käytä lapsityövoimaa emmekä asioi sitä hyödyntävien alihankkijoiden tai tavarantoimittajien kanssa. Emme hyväksy pakottavaa, uhkaavaa tai loukkaavaa käytöstä emmekä hyväksikäyttöä.

Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu

Valitsemme työntekijät hakijoiden pätevyyden ja osaamisen perusteella. Emme hyväksy tai harjoita työhönoton, palkkauksen, koulutusmahdollisuuksien, ylennysten, irtisanomisten tai eläkejärjestelyjen yhteydessä syrjintää, jonka perusteena on rotu, kasti, kansallisuus, uskonto, vammaisuus, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuneisuus, ammatillinen järjestäytyminen, poliittinen sitoutuminen tai muu vastaava syy. Arvostamme työntekijöidemme erilaisia taustoja, osaamista, valmiuksia, koulutusta ja kokemusta ja uskomme erilaisuuden tukevan menestystämme ja kestävää kehitystämme lisäämällä innovatiivisuutta, joustavuutta ja kykyämme viestiä sidosryhmiemme kanssa. 

Aineeton pääoma ja aineellinen omaisuus

Arvostamme tiedon ja aineettoman pääoman luomista ja suojelemista. Tämän mukaisesti pidämme huolta Metson aineettomasta pääomasta emmekä luovuta sitä ulkopuolisten haltuun. Kunnioitamme vastaavasti myös ulkopuolisille kuuluvaa aineetonta omaisuutta emmekä yritä saada sitä haltuumme laittomasti. Rohkaisemme ja tuemme työntekijöiden sitoutumista sekä pyrkimyksiä Metson aineettoman omaisuuden kasvattamiseen ja siten yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden lisäämiseen. 

Suojelemme luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa sekä Metson fyysistä omaisuutta vahingoilta, varkauksilta ja väärinkäytöltä. Käytämme sähköistä viestintäteknologiaa vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Kuka tahansa metsolainen voi ilmoittaa epäilemistään taloudellisista väärinkäytöksistä omalle esimiehelleen tai muulle johdon edustajalle, suoraan Metso-konsernin sisäiseen tarkastukseen tai Metson Whistleblower-yhteydenottokanavaan luottamuksellisesti ja nimettömänä. 

Lahjonnan ja lahjusten torjunta

Pidättäydymme liikesuhteista, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja liiketoiminnan hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi, emmekä yritä hankkia laittomin keinoin itsellemme suotuisia viranomaispäätöksiä tai -palveluja.

Kieltäydymme osallistumasta rahanpesuun tai tukemasta sitä kaikissa olosuhteissa kaikissa liiketoiminnoissamme kautta maailman.

Emme ota liikekumppaneilta vastaan tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Mikäli lahjan tai palveluksen vastaanottaminen saattaa johtaa eturistiriitaan, tilanne selvitetään aina etukäteen johdon kanssa.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Pyrimme tarjoamaan turvallisen, terveellisen ja hyvin hoidetun työympäristön. Pyrimme ennaltaehkäisemään tapaturmia ja loukkaantumisia toimintaohjeilla ja toimenpiteillä, jotka vähentävät työympäristön riskejä. Luomme ja ylläpidämme järjestelmiä ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla koko henkilökunnan hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaavia tekijöitä voidaan ehkäistä tai ne voidaan havaita ja hoitaa nopeasti. 

Paikallisyhteisöt ja yleishyödylliset hankkeet 

Rohkaisemme kaikkia yksiköitä ja koko henkilöstöä osallistumaan paikallisyhteisöjen hyvinvointia edistävään toimintaan. Tuemme etenkin nuorisotoiminnan, tieteen ja tutkimuksen, kulttuurin sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun hankkeita. Emme tue poliittisia puolueita emmekä yksittäisiä poliitikkoja maksuin emmekä lahjoituksin. 

Ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta

Yksi liiketoimintamme kantavia ajatuksia on kehittää ja tarjota asiakkaille ympäristöä säästäviä tuotteita ja palveluja, jotka edistävät energian ja raaka-aineen tehokasta ja kestävää käyttöä. Tähän sisältyy myös teollisuuden energiatehokkaisiin prosesseihin sekä päästöjen, pölyn ja melun torjuntaan tarkoitettu teknologia. Tarjoamme ratkaisuja raaka-aineiden ja jätteiden tehokkaaseen kierrätykseen. Asiakkaille tarjoamamme tuki kattaa tuotteen koko elinkaaren, jolloin saavutetaan ympäristön kannalta pitkällä aikavälillä paras tulos. 

Jo yli puolet liiketoiminnastamme voidaan määritellä (OECD:n määritelmän mukaiseksi) ympäristöliiketoiminnaksi. Suhtaudumme tähän vastuullisesti ja päivittäistä työtämme ohjaavana haasteena. Ennakoimme asiakkaidemme tulevia ympäristökysymyksiä ja suuren yleisön odotuksia. Tekninen osaamisemme nojautuu globaaliin tutkimus- ja kehitystoimintaamme sekä yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden teknologiakumppaneiden kanssa. 

Pyrimme vähentämään raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä minimoimaan jätteet ja päästöt myös omassa liiketoiminnassamme, ja kaiken toimintamme johtoajatuksena on kestävä kehitys. Pyrimme yhdessä yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa minimoimaan toimintamme vaikutukset hiilijalanjälkeen ja siten torjumaan ilmastonmuutosta. Pyrimme noudattamaan ympäristöasioiden hoidossa yhä laajemmin ISO 14000 -standardien mukaisia käytäntöjä ja etsimme mahdollisuuksia soveltaa parhaita käytäntöjä ja hyödyntää liiketoimintojemme välisiä synergioita mahdollisimman laajalti. Metso allekirjoitti vuonna 2000 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) laatiman elinkeinoelämän peruskirjan kestävän kehityksen puolesta.

Odotukset tavarantoimittajien suhteen

Edellytämme tavarantoimittajiltamme ja alihankkijoiltamme vastaavien, eettisesti kestävien periaatteiden noudattamista. Tämä on kaikkien liikesuhteidemme solmimisen ja ylläpidon lähtökohta.

Pyrimme kehittämään ja ylläpitämään toimittajaverkostoa, joka on halukas aktiivisesti edistämään eettisesti kestäviä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, ja olemme siksi valmiita tukemaan yhteistyökumppaneitamme tässä jakamalla heidän kanssaan omat kokemuksemme ja näkemyksemme. Tämän yhteistyön yleisenä tavoitteena on vähentää kumppanuuksiin liittyviä riskejä sekä lujittaa toimialamme mainetta ja sitä kohtaan tunnettua luottamusta.