Palkitseminen

Palkitsemisella pyritään Metsossa kannustamaan metsolaisia yksilöinä ja tiimeinä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon Metson taloudellinen tulos sekä sisäiset ja ulkoiset referenssit, ja niitä verrataan alan muissa yrityksissä vastaavista tehtävistä maksettaviin palkkoihin ja palkkioihin. Metson avainhenkilöille ja ylimmälle johdolle tarjoamaan palkka- ja palkkiopakettiin sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan, ennalta määriteltyihin vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut lyhyen aikavälin kannustimet sekä johdon ja osakkeenomistajien edut yhdistävät pitkän aikavälin kannustimet.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2015 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkiot ovat:

• Puheenjohtaja 110 000 euroa

• Varapuheenjohtaja 62 000 euroa

• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa

• Muut hallituksen jäsenet 50 000 euroa

Lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksettiin 700 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuivat. Muualla Euroopassa asuvien jäsenten kokouspalkkio oli 1 400 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvien 2 800 euroa. Matkakulut korvattiin ja päivärahat maksettiin Metson matkustuspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2015 on julkistettu.

Metson osakkeina maksetut palkkiot vuonna  2015
Mikael Lilius 1 833
Christer Gardell 988
Eeva Sipilä 1 036
Ozey K. Horton, Jr. 797
Wilson Nelió Brumer 797
Niina Kopola 797
Lars Josefsson 797
Yhteensä 7 045

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 575 700 euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan kokonaispalkka oli 1 245 166 euroa (799 516 euroa) ja muiden Metson johtoryhmän jäsenten yhteensä 3 213 626 euroa (2 314 187 euroa). Alla olevista taulukoista näkyvät johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 531 479 euroa (364 459 euroa).

2015

Euroa  Rahapalkka Maksettu
tulospalkkio
Luontoisedut Osakepalkkio Yhteensä
Toimitusjohtaja 616 200 143 802 15 621 469 543 1 245 166
Varatoimitusjohtaja 320 524 82 606 13 625 263 211 649 966
Muut johtoryhmän jäsenet 1 559 558 305 070 20 885 648 146 2 533 660
Yhteensä 2 496 282 531 479 50 131 1 380 899 4 458 791

Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka oli jo aiemmin kuulunut etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Metson hallitus on linjannut, ettei uusia etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia oteta. Vakuutusmaksut olivat noin 0,68 miljoonaa euroa vuodelta 2015 (0,52 miljoonaa euroa vuodelta 2014).

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen toimisuhteen ehdot
Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen on oikeutettu osallistumaan Metsossa kulloinkin käytössä oleviin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja suoriutumista sekä päättää hänen palkkioistaan ja eduistaan.

                                                                            Toimitusjohtaja Matti Kähkösen ehdot alkaen 1.1.2016
Rahapalkka ja luontoisedut Kokonaispalkka on 50 000 euroa/kk, joka koostuu rahapalkasta ja luon-toiseduista (auto- ja matkapuhelinetu).
Lyhyen aikavalin kannustin- järjestelmä (vuosittainen tulospalkkio) Tulospalkkioita voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 75 % kokonaisvuosipalkasta.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Metson pitkän aikavälin kannustin-järjestelmien mukaisesti. Suoritus-perusteisessa osakepalkkiojärjestel-mässä palkkio voi olla enintään 150 % vuosipalkasta.
Eläke Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Kähkönen kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuk-sen piiriin. Eläkkeen kokonaismäärä on 60 % eläkkeelle jäämistä edeltä-vien neljän täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta.
Toimisuhteen päättäminen Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomis-korvauksena (jos yhtiö irtisanoo sopimuksen) maksetaan kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka sekä irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausi-palkkaa kerrottuna 18:lla.

 

Tulospalkkiot
Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkioiden ehdot ja konsernitason palkitsemiskriteerit. Joulukuussa 2014 hallitus hyväksyi uuden lyhyen aikavälin kannustinjärjetelmän, Metso Bonuksen. Tämä järjestelmä kattaa globaalisti noin 6 000 työntekijää, mukaan lukien johtoryhmän ja toimitusjohtajan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu ohjelmalle ennalta asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2015 taloudelliset tavoitteet olivat joko Metson tai liiketoiminta-alueen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), saadut tilaukset ja kassavirta. Lisäksi käytössä olivat myös henkilökohtaisia ja/tai tiimitavoitteita. Vuonna 2015 toimitusjohtajan maksimitulospalkkio oli 75 % vuotuisesta kokonaispalkasta. Muille johtoryhmän jäsenille tulospalkkiomaksimi oli 40–60 %. Muille työntekijöille maksimitulospalkkio määräytyy työtehtävän vaativuusluokan mukaisesti ja on maksimitasolla 40 %.

Metso Bonuksen lisäksi käytössä on myös muita bonusjärjestelmiä, joita käytetään täyttämään paikalliset lait ja jotka sopivat paremmin tuotantolaitosten tulospalkkioiksi. Paikalliset pakolliset tulospalkkiot ovat yleensä voitonjakopalkkioita ja paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuteen, laatuun ja turvallisuusmittareihin. Metson politiikan mukaisesti työntekijä voi osallistua ainoastaan yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä
Joulukuussa 2014 Metson hallitus päätti uudesta ylimmälle johdolle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu pääasiassa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää uudella, erityistilanteita varten suunnitellulla ehdollisella osakepalkkiojärjestelmällä (RSP).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Mikäli osallistuvan työntekijän työsuhde päättyy osallistujasta riippuvasta syystä ennen palkkion maksamista, ei palkkiota makseta.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.