Lähiajan näkymät ja tiedonantopolitiikka

Metso julkaisee näkymänsä vuosittain ja päivittää näkymän tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Näkymät vuodelle 2016

Metso on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa ja lopettaa taloudellisen ohjeistuksen julkaisemisen vuoden 2016 alusta. Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevien numerollisten ohjeistusten sijaan kuvaamme yleistä liiketoimintaympäristöä, loppumarkkinoiden kysynnän kehitystä sekä annamme joitakin taloudellisia tietoja, kuten arviot kuluvan tilivuoden investoinneista ja uudelleenjärjestelykustannuksista. 

21.7.2016  (huhtikuun 22. päivän jälkeiset muutokset suluissa)

Metson yleinen liiketoimintaympäristö vuonna 2016 on hieman heikompi vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

  • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä tyydyttävänä
  • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä
  • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä hyvänä.

Kesäkuun 2016 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 aikana laskutettavan 1,0 miljardia euroa. Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme ja lieventävät hintapaineita niillä markkinoilla, joiden kysyntänäkymät ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015 (aiemmin: samalla tasolla kuin vuonna 2015). Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Tiedonantopolitiikka

Metso noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto Metson osakkeen arvon määrittämiseksi.

Metso noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Metson hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Metson noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.