Lähiajan näkymät

Metso julkaisee näkymänsä vuosittain ja päivittää näkymän tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Näkymät vuodelle 2017

21.7.2017

Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän vuonna 2017 seuraavasti:

  • Kaivoslaitteiden kysyntä paranee tyydyttävälle tasolle (aiemmin: heikko), ja kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.
  • Kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.
  • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.

Kesäkuun 2017 lopun tilauskannan arvo kuluvalle vuodelle oli noin 1 miljardi euroa. Nykyisessä markkinatilanteessa odotamme edelleen lykkääntymisiä suunniteltuihin toimitusaikatauluihin. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016, mutta jäävän alemmaksi/pienemmiksi kuin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. 

Tiedonantopolitiikka

Metso noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto Metson osakkeen arvon määrittämiseksi.

Metso noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Metson hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Metson noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.