Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset koskien Metson nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Vuosi 2015 lyhyesti
Metso on suoriutunut hyvin haastavassa markkinatilanteessa. Marginaalit ovat säilyivät kasvun puutteesta ja ja kaivoslaitteiden matalasta kysynnästä huolimatta. Taloudelliset tavoitteemme (markkinoiden kasvua ylittävä liikevaihdon kasvu, 15 prosentin liikevoittomarginaali [EBITA-%] sekä 30 prosentin sitoutuneen pääoman tuotto [ROCE]) ovat edelleen voimassa, vaikka on selvää, että tavoitteiden saavuttaminen näissä markkinaolosuhteissa on vaikeaa. Vuoden aikana tilanne asiakasteollisuuksissamme muuttui haastavammaksi, kun kaivosteollisuuden ja maarakennusalan laitteiden sekä öljy- ja kaasuventtiilien kysyntä heikkeni. Myös kaivosteollisuuden ja maarakennusalan palveluliiketoiminnan kysyntä laski joillakin markkinoilla. Toisaalta paperi- ja selluventtiilien, pumppujen ja Flow Controlin palveluliiketoiminnan kysyntä kasvoi. Metso jatkoi strategiansa toteuttamista myymällä Prosessiautomaatiojärjestelmät- liiketoiminnan (PAS) Valmetille. Myynti oli looginen askel korkeampien marginaalien saavuttamiseksi ja tuloksen volatiliteetin vähentämiseksi.

Miten kaivoslaitteiden heikko kysyntä vaikutti Metsoon vuonna 2015?
Hyödykkeiden laskevat hinnat ovat alentaneet asiakkaidemme investointihalukkuuta,
minkä johdosta uusien projektien määrä on pieni. Vanhaa laitteistoa korvataan edelleen uudella, mutta myös ylläpitoon liittyviä investointeja lykätään vallitsevassa markkinatilanteessa. Liiketoimintamallin uudistuksen, kustannuskurin ja uudelleenjärjestelyiden ansiosta Metso on onnistunut sopeuttamaan liiketoimintansa
nykyiseen markkinatilanteeseen. Nämä toimet ovat auttaneet meitä säilyttämään kilpailukykymme ja markkinaosuutemme varsin haastavissa markkinaolosuhteissa. Uudistukset on tehty pitkällä tähtäimellä – kevyempi ja joustavampi liiketoimintamalli mahdollistaa paremman suorituksen myös markkinatilanteen tervehdyttyä.

Hyödykehintojen vaikutus kaivospalveluihin?
Hyödykkeiden hintamuutoksien vaikutus palveluliiketoimintaamme on pienempi kuin laiteliiketoimintaan. Huolto ja ylläpito on välttämätöntä niin kauan kun kaivokset ja tuotantolaitokset ovat toiminnassa. Pitkä matalasuhdanne vaikuttaa kuitenkin palveluliiketoimintaamme asiakkaidemme säästötoimenpiteistä johtuen. Metso pyrkii määrätietoisesti tarjoamaan lisäarvopalvelujaan, joiden avulla voidana parantaa asiakkaan tuotannon tehokkuutta ja muun muassa pienentää tuotantokustannuksia.

Paraneeko maarakennusalan laitteiden ja palveluiden kysyntä?

Maarakennus on alana riippuvainen julkisista investoinneista ja rakennushankkeista. Liiketoiminta on hyvin globaalia ja sen tasainen maantieteellinen jakauma rajoittaa yksittäisten markkina-alueiden syklistä vaikutusta. Vuonna 2015 kehittyvien markkinoiden kasvu hidastui etenkin Kiinassa ja Brasiliassa ja vaikutti negatiivisesti
laitteiden ja palveluiden kysyntään. Yhdysvaltain ja osin Euroopan talouskasvu kompensoi osittain tätä negatiivista kehitystä. Kaupungistumisen jatkumisen ja energiatehokkaan teknologian kysynnän kasvun johdosta arvioimme, että maarakennusalan laitteiden kysyntä kuitenkin kasvaa pitkällä aikavälillä.

Öljyn hinnan vaikutus Flow Control -segmenttiin?
Metso tarjoaa venttiilejä öljy- ja kaasualan downstreamalueelle, eli muun muassa öljynjalostamoille ja petrokemian laitoksille. Öljy- ja kaasualan osuus on noin puolet Flow Controlin liikevaihdosta. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi kesäkuusta 2014 lähtien, mikä on yleisesti johtanut projektien viivästymisiin ja lakkauttamisiin. Matala
hinta vähentää uusien öljyesiintymien etsintää ja öljytuotantoa (upstream), kun taas öljyn hinnan muutoksien vaikutus kuljetus- ja jalostustoimintoihin (midstream ja downstream) on pienempi. Jotkut kuljetus- ja jalostusprojektit ovat kuitenkin viivästyneet tai ne on lakkautettu öljy-yhtiöiden kustannuksien leikkauksista johtuen.
Tämä vaikutti negatiivisesti Metson saamien öljy- ja kaasuprojektien tilauksien määrään vuonna 2015.

Mitä muita asiakastoimialoja Flow Control palvelee?
Metso palvelee useita eri toimialoja pumppu- ja venttiilitarjonnallaan. Pumput ja niihin liittyvät palvelut myydään kaivosteollisuuteen, jossa Metso kasvatti markkinaosuuttaan viime vuonna. Arvioimme pystyvämme kasvattamaan tätä liiketoimintaa sekä orgaanisesti että mahdollisten yritysostojen avulla. Öljy- ja kaasualan lisäksi Metso tarjoaa venttiilejä ja palveluita paperi- ja sellualalle sekä useille muille prosessiteollisuusaloille. Metson on maailman suurin paperi ja selluventtiilien tuottaja ja arvioimme näiden venttiilien kysynnän säilyvän hyvänä uusien sellutehdasinvestointien myötä.

Metson investoinnit ja T&K?
Metsolla on tarvittavat varat ja resurssit kasvattaakseen liiketoimintansa emmekä näe tarvetta suuriin investointeihin tulevina vuosina. Vuosittaisten investointien odotetaan pysyvän arvonalentumisia ja poistoja matalampina. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme (T&K) verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti noin 20 yksikköä. Kehitämme ja suojaamme aktiivisesti uusia teknologioita, prosesseja ja palveluratkaisuja. Vuoden aikana T&K-verkostomme teki 93 (141) keksintöilmoitusta, jotka johtivat 21 (33) kantapatenttihakemukseen. Vuoden 2015 lopussa patenttisuojan piirissä oli 293 (428) Metson keksintöä. Vuoden 2015 T&K-kulut olivat 40 miljoonaa euroa eli 1,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta (59 milj. e ja 1,6 %). Lasku edellisvuodesta johtui PAS-liiketoiminnan myynnistä. Teollisoikeuksista aiheutuneet kulut vuonna 2015 olivat 2 miljoonaa euroa (3 milj. e).

Käytettävissä olevan pääoman käyttökohteet?
Metson tavoitteena on pysyä luotettavana ja ennustettavana osingonmaksajana, jonka osingonjako on vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Investment grade -luottoluokituksen säilyttäminen takaa mahdollisen lainarahoituksen kilpailukykyisin ehdoin ja hinnoin. Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä Metson strateginen tavoite on kasvattaa liiketoimintansa nykyisien toimintojensa kehittämisellä ja/tai yritysostoin.

15 prosentin EBITA-marginaalin (ennen kertaluonteisia eriä) saavuttaminen? Heinäkuussa 2014 asetetun tavoitteen saavuttamiseksi Metson liiketoiminnan on kasvettava. Nykyisessä markkinatilanteessa Metso on onnistunut säilyttämään EBITA-marginaalinsa hyvällä tasolla kustannuskurin ja rakennejärjestelyiden ansiosta.

30 prosentin sitoutuneen pääoman tuottotavoitten saavuttaminen?
ROCE-tavoitteen saavuttamisen lähtökohtana on EBITA-marginaalitavoitteen saavuttaminen. Lisäksi pääoman kierto on oltava yli 2. Yhtiössä on viime vuosina tehty paljon töitä nettokäyttöpääoman tehostamiseksi, kevyemmän liiketoimintamallin kehittämiseksi ja kassanhallinnan uudistamiseksi. Strategian toteuttamisen kannalta
nämä ovat tärkeitä myös jatkossa.