Osaketietoa

Tutustu Metson osakkeen perustietoihin.

Metson tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015
Osinko/osake, euroa
0,70
1,55
1,70
1,85
1,00
1,05
1,05
Osingonjako, milj. euroa
105
232
254
277
150
 157 157
Osinko/tulos, %
66
91
71
74
63
 84 36
Efektiivinen osinkotuotto, %
2,8
3,7
5,9
5,8
3,2
 4,2 5,1

*0,40 euron ylimääräinen osinko maksettiin elokuussa 2015.

31.12.2015
 2012201320142015
Osakepääoma, milj. euroa 241 141  141 141
Kaupankäyntikohteena olevat osakkeet 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256
Konsernin hallussa olevat osakkeet 592 222 483 637 458 988 363 718
Osakevaihto Helsingin pörssissä, kpl 223 439 548 173 318 027 170 218 971 150 739 847
        - % osakkeiden määrästä 149 116 114 101

Metson osakepääoma oli vuoden 2015 lopussa 140 982 843,80 euroa, ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Metsolla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. 

Vuoden 2015 Yhtiökokous hyväksyi 21.3.2016 hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (”Vaihtovelkakirja”). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.