Tutustu Metson osakkeen perustietoihin.

Metson tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016
Osinko/osake, euroa
0,70
1,55
1,70
1,85
1,00
1,05
1,05
1,05
Osingonjako, milj. euroa
105
232
254
277
150
 157 157 157
Osinko/tulos, %
66
91
71
74
63
 84 36 121
Efektiivinen osinkotuotto, %
2,8
3,7
5,9
5,8
3,2
 4,2 5,1 3,9

*0,40 euron ylimääräinen osinko maksettiin elokuussa 2015.

Metson osakepääoma oli vuoden 2016 lopussa 140 982 843,80 euroa, ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Metsolla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. 

31.12.2016
 20122013201420152016
Osakepääoma, milj. euroa 241 141  141 141 141
Kaupankäyntikohteena olevat osakkeet 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256
Konsernin hallussa olevat osakkeet 592 222 483 637 458 988 363 718 363 718
Osakevaihto Helsingin pörssissä, kpl 223 439 548 173 318 027 170 218 971 150 739 847 143 948 012
        - % osakkeiden määrästä 149 116 114 101 96

Yhtiökokous hyväksyi 21.3.2017 hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.