huhti 16, 2018 Kierrätysalan blogi

Ajattelutapana kiertotalous

Marke Kallio
Marke Kallio
Research Manager, Aggregates R&D
Metso on toimittanut kierrätysliiketoiminnan laitteita ja palveluja jo yli sadan vuoden ajan, joten voimme sanoa tuntevamme kiertotalouden hyvin. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Kiertotalous voidaan määritellä talteenottavaksi tuotantojärjestelmäksi, jossa käytettyjen raaka-aineiden ja energian sekä jätteiden ja muiden päästöjen määrä minimoidaan joka vaiheessa.

Kiertotalous voidaan määritellä talteenottavaksi tuotantojärjestelmäksi, jossa käytettyjen raaka-aineiden ja energian sekä jätteiden ja muiden päästöjen määrä minimoidaan joka vaiheessa. Kyseessä on erilainen ajattelutapa, jossa perinteiset arvokkaan primääriraaka-aineen ja jätteen väliset rajat asteittain katoavat. Nykyään yhä suurempaa osaa prosessijätteistä, sivutuotteista tai päästöistä pidetään mahdollisena sekundääriraaka-aineena eikä pelkkänä jätteenä.

Jalostusprosessin muunto- ja energiatehokkuudesta riippuu, voiko jätettä käyttää raaka-aineena. Monien yleisten metallien kierrättämiseen tarvitaan primäärituotantoon verrattuna hyvin vähän energiaa. Esimerkiksi kierrätetyn ja uudelleensulatetun alumiinin jalostamiseen tarvitaan vain noin 5 prosenttia saman alumiinimäärän primäärituotantoon tarvittavasta energiasta.

Jätteenkäsittelystä raaka-aineiden talteenottoon

Kiertotalouteen liittyy monia määritelmiä ja mittareita. Energian, raaka-aineiden ja veden kulutus tuotantoprosessissa määritellään raaka-aineintensiivisyydeksi. Prosessin tehokkuutta voidaan kuvata myös sen ympäristövaikutusten tehokkuudella, jolloin mitataan hiilidioksidin, kiinteän jätteen, jäteveden ja muiden prosessissa syntyvien päästöjen määrää ja muita vastaavia tekijöitä. Laajemmin ilmaistuna ekotehokkuus tarkoittaa tuotteen tai prosessin arvoa suhteessa niiden ja niihin liittyviin ympäristövaikutuksiin tai resurssien käyttöön.

Valmistustyö alkaa aina raaka-aineista. Raaka-aineilla tarkoitetaan myytävän lopputuotteen valmistukseen missä tahansa käsittelyvaiheessa käytettäviä aineksia. Resurssien käytön tehokkuus eli materiaalitehokkuus tarkoittaa sitä, että tuotantoprosessissa tarvitaan vähemmän raaka-aineita ja energiaa. Näin ollen materiaalitehokkaassa prosessissa syntyy vähän tai ei lainkaan päästöjä.

Hyötyjä on varsin helppo mitata ja muuttaa taloudellisiksi säästöiksi. Materiaalitehokkaisiin prosesseihin liittyy myös muita näkökulmia, kuten uusiutuvien raaka-aineiden ja energiamuotojen laajempi käyttö tuotannossa, tuotteiden pidempi käyttöikä (kestävät kulutusosat, varaosat jne.) sekä laajempi palveluvalikoima, jonka avulla prosessitehokkuutta ylläpidetään tuotteen koko käyttöiän ajan. Lisäksi niihin liittyvät tuotteiden loppukäyttö sekä käytettyjen laitteiden, komponenttien, syntyneiden prosessijätteiden ja sivutuotteiden tehokas kierrätys. Bruce Oreck, Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs ja Aalto-yliopiston Executive in Residence on tiivistänyt ajatuksen seuraavasti: ”Kyse ei ole jätehuollosta, vaan materiaalien talteenotosta.”

Eurooppalainen tuottaa vuodessa keskimäärin viisi tonnia jätettä

Miksi kiertotalous on tärkeää? Euroopan parlamentin tutkimusten mukaan yksi eurooppalainen kuluttaa vuodessa keskimäärin 14 tonnia raaka-aineita ja tuottaa 5 tonnia jätettä. Luvut ovat hälyttäviä, sillä EU-alueen luonnonvarat ovat rajalliset. Kaikkialla maailmassa jätteentuotantomäärät vaihtelevat huomattavasti maiden, kaupunkien ja alueiden välillä. Maailmanlaajuisesti määrän odotetaan seuraavien 15 vuoden aikana kasvavan 1,2 kilosta 1,42 kiloon henkeä kohti päivässä. Tämä tarkoittaa, että jätteen vuotuinen kokonaismäärä kasvaa 1,3 miljardista tonnista häkellyttävään 2,2 miljardiin tonniin vuonna 2025!

Kiertotalousajattelussa monet tuotteet ja materiaalit saavat uuden elämän: ne voidaan käyttää uudelleen tai korjata, jolloin jätteen määrä vähenee. Monia jätelajeja voi myös käyttää uudelleen sen jälkeen, kun ne on käsitelty sopivalla tavalla. Esimerkiksi kaatopaikkojen käyttöä voidaan vähentää tehokkailla menetelmillä: jätteen polttamisella energiaksi, anaerobisella hajottamisella, kompostoinnilla tai muilla mekaanis-biologisilla jätteenkäsittelymenetelmillä. Innovatiivisten energia- ja kustannustehokkaiden prosessien kehittäminen eri jätejakeiden jalostamiseen tarjoaa huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä maailmanlaajuisen raaka-ainepulan riski kasvaa kaiken aikaa.

Meille kaikki raaka-aineet ovat arvokkaita

Metsossa kiertotalous on olennainen osa tarjoomaamme. Valmistamme tuotteita metallien kierrätykseen sekä kiinteän jätteen ja sivutuotteiden käsittelyyn vaihtoehtoisten polttoaineiden tuottamiseksi. Kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita ja parannamme nykyisten tuotteidemme prosessi- ja energiatehokkuutta. Näin mahdollistamme primääri- ja sekundääriraaka-aineiden tehokkaan käsittelyn.