Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa, että teemme asiat tehokkaasti ja vastuullisesti sekä ympäristön, ihmisten että talouden kannalta. Nämä kolme dimensiota ovat tärkeitä koko arvoketjussa aina hankinnasta lopputuotteeseen. Metso uskoo,että yksi parhaista tavoista edistää kestävää kehitystä on kehittää teknologiaa sekä muuttaa nykyisiä tapoja toimia.

Sustainability agenda

Metson kestävän kehityksen agenda on jaettu kahteen pääkategoriaan; Vastuullinen ja luottettava kumppani sekä Kestävä tuottavauus.

Nämä kaksi pääkategoriaa sisältävät Metson määrittelemät ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta määräytyneet olennaisimmat teemat. Olennaisimmille teemoille on asetettu tavoitteet sekä mittarit näiden tavoitteiden seuraamiseen.

Vastuullinen ja luotettava kumppani

Tällä tarkoitamme oman toimintamme kestävyyden varmistamista. Meidän täytyy täyttää lainvaatimukset, eri sidosryhmiemme odotukset ja toimia esimerkkinä yhteiskunnissa, joissa toimimme. Tämä on perusta toiminallemme ja luo pohjan vahvalle brändille ja kannattavalle liiketoiminnalle. Tämä kategoria sisältää seuraavat teemat:

Toimintaperiaatteemme ja niiden noudattaminen ovat  Toimintaperiaatteden koulutus  on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa, jonka lisäksi koko henkilökunta koulutetaan toimintaperiaatteistamme kahden vuoden välein. Vuonna 2019 järjestettyyn toimintaperiaatekoulutukseen osallistui 99,2 prosenttia työntekijöistämme.

Metson oman toiminnan ympäristötehokkuus varmistetaan seuraamalla oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä, energian- ja vedenkulutusta sekä jätteiden kierrätystä ja vähentämistä. Esimerkiksi  energia- ja CO2 -päästöille on asetettu 20 prosentin vähennystavoite vuoteen 2020 mennessä.

Turvallinen työympäristö varmistetaan koulutuksilla ja jatkuvalla työturvallisuuskulttuurin kehittämisellä. Pitkän tähtäimen turvallisuustavoitteemme on nolla työhön liittyvää tapaturmaa.

Vastuullinen hankinta edellyttää jatkuvaa uusien ja nykyisten toimittajiemme arvioimista ja seurantaa. Uusien toimittajien tulee täyttää hankinnan asettamat vähimmäisvaatimukset toimiakseen Metson partnerina. Lisäksi arvioimme ja auditoimme säännöllisesti nykyisiä toimittajiemme korkeamman riskin maissa.

Johtajuus on edellytys työntekijöiden motivoitumiseen ja kehittymiseen. Metsolla jokainen on vastuussa omasta kehittymisestään ja paras tapa oppia onkin työn kautta. Tämän lisäksi on tärkeää kehittää metsolaisten osaamista erilaisilla koulutusohjelmilla ja monipuolisen ammattitaidon kehittämisellä. Työntekijöiden työssäviihtymistä ja sitoutumisesta yritykseen ja sen arvoihin mitataan säännöllisesti. Työntekijöiden diverstiteetti koetaan myös tärkeäksi ja tavoitteena on muun muassa kasvattaa naisten määrää asiantuntija ja johtopaikoilla.

Kestävä tuottavuus

Tällä tarkoitamme asiakkaan tuottavuuden parantamista tuomalla heille ympäristön kannata kestävämpiä ja tehokkaampia sekä turvallisempia ratkaisuja. Ympäristötehokkuuden merkitys kasvaa jatkuvasti ja meidän on löydettävä ratkaisuja tehdä asioita tehokkaammin pienemmillä luonnonresursseilla. Tämä kategoria sisältää seuraavat teemat:

Metson turvalliset tuotteet ja palvelut ja niiden kehittäminen on osa tuotekehitysprosessiamme ja yksi tärkeimmistä asioista asiakasteollisuuksissamme.

Kestävän kehityksen innovaatiot; Ympäristötehokkuus ja turvallisuus ovat innovaatioittemme ytimessä ja niiden merkitys tulevaisuudessa tulee vain kasvamaan tiukentuvan lainsäädännön ja asiakasvaatimusten vuoksi. Myös keirtotalouden merkitys tulee kasvamaan entisestään ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Metson toiminta on jo hyvin pitkälle linjassa kiertotalouden periaatteiden kanssa.

Asiakkaan prosessin tehokkuus; Sitoudumme kehittämään asiakkaidemme prosessin kokonaistehokkuutta  parantavia ratkaisuja, jotka vähentävät energian ja vedenkulutusta, sekä vähentävät syntyvää jätettä ja päästöjä.

Customer engagement; Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja asiakkaiden odotusten kuuleminen ja niiden täyttäminen ovat avainasemassa liiketoiminnan jatkuuvuden kannalta. Kestävä kehitys on yksi keskeinen teema, jossa asiakkaiden odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Metsossa tehdään säännöllisiä asiakastyyväisyyskyselyitä ja tavoitteenamme on syventää asiakkadein odotusten kuulemista myös kestävän kehityksen teemojen osalta.

Lue lisää kestävästä kehityksestä englanninkielisiltä sivuiltamme