Pörssitiedote maaliskuuta 29, 2000 02.00.00 ip. CET

METSON OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: PÄÄTÖKSET

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 1999 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esitykset, jotka koskivat osakepääomaa, yhtiöjärjestyksen muuttamista, valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi sekä osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamista. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,40 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Merita Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Voutilaisen. Varapuheenjohtajana jatkaa Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kivimäki ja jäseninä Sanoma-WSOY Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Rauramo ja johtaja Markku Tapio kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Metso-konsernin toimitusjohtaja Heikki Hakala, Nokian tutkimuskeskuksen johtaja Juhani Kuusi sekä henkilöstön edustajana pääluottamusmies Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisina tilintarkastajina KHT Tauno Haataja ja KHT Lars Blomquist.

Yhtiökokous päätti osakepääoman ja osakkeiden nimellisarvon muuttamisesta euromääräiseksi sekä osakepääoman korottamisesta rahastoannilla. Osakepääomaa korotetaan 2 461 108,90 euron määräisellä rahastoannilla 230 889 367,50 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Kunkin osakkeen nimellisarvoksi tulee 1,70 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen muuttamaan Metso Oyj:lle siirtyneiden optiolainojen ja optio-oikeuksien rahayksikön euroiksi.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja 6 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääoma ilmaistaan euromääräisinä, osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa ja maininnat pääjohtajasta poistetaan yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiökokous päätti 500 000 oman osakkeen mitätöimisestä ja osakepääoman alentamisesta. Mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo 850 000 euroa siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vuoden kuluessa yhtiökokouksesta. Hallitus voi päättää hankkia osakkeita enintään sen määrän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi. Samalla peruutettiin viime elokuussa pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annettu vastaava valtuutus.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi. Viime elokuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annettu vastaava valtuutus peruutettiin.

Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta Metso-konsernin avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksilla yhdenmukaistetaan lisäksi konsernin kannustusjärjestelmät siten, että Valmet Oyj:ltä ja Rauma Oyj:ltä Metso Oyj:lle siirtyneet optiot voidaan vaihtaa nyt annettaviin optio-oikeuksiin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
21 250 000 eurolla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa painavasta taloudellisesta syystä, joka voi olla yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.1999 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2000 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2000.

Alkuvuoden tilaukset kasvaneet selvästi

Metso-konsernin toimitusjohtaja Heikki Hakala totesi yhtiökokouspuheessaan Metson asiakasteollisuuksien lopputuotteiden alkuvuoden hyvän kysynnän heijastuneen myös näiden teollisuudenalojen investointihalukkuuteen.

"Tämä on vaikuttanut myönteisesti Metso-konsernin tammi-helmikuussa saamiin tilauksiin. Uusia tilauksia kertyi tammi-helmikuussa yli 50 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kuitu- ja paperiteollisuuden tilauskertymä oli kaksinkertainen verrattuna tammi-helmikuuhun vuotta aiemmin. Myös koneteknologian liiketoiminta-alueen saamat tilaukset olivat selvästi suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tämä myönteinen kehitys ei kuitenkaan vielä ehdi vaikuttaa olennaisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen. "


Metso in Twitter