Pörssitiedote toukokuuta 3, 2000 08.05.00 ap. CET

METSO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2000


Markkinat

Tammi-maaliskuussa Metson tuotteiden kysyntä oli hyvä ja vahvempi kuin vuoden 1999 loppupuoliskolla sekä selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Sellu- ja paperiteollisuuden viime vuoden lopulla alkanut markkinatilanteen parantuminen heijastui myös Metson markkinatilanteeseen jakson aikana. Sekä kuitu- ja paperiteknologian että automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntä kasvoi erityisesti Euroopassa ja jonkin verran myös Pohjois-Amerikassa. Myös Aasian markkinoilla nähtiin lieviä merkkejä talouden toipumisesta ja kysynnän elpymisestä. Korvausinvestointien, prosessinosien modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysyntä jatkui vahvana.

Muun prosessi- ja energiateollisuuden lievästi kohentunut markkinatilanne ei vielä vaikuttanut merkittävästi automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntään jakson aikana.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuotteiden kysyntä oli hyvä Euroopassa ja parani myös Pohjois-Amerikassa. Kaakkois-Aasiassa kysyntä oli jonkin verran paranemassa. Kaivoslaitteiden kysyntä oli edelleen vaatimatonta koko kaivosmarkkinoilla.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 314 miljoonan euron arvosta (1-3/99: 814 milj. e) eli 61 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Kuitu- ja paperiteknologian saamien tilausten määrä oli 111 prosenttia suurempi lähinnä paperikoneiden modernisointien ja erityisesti jälkikäsittelykoneiden kasvaneiden tilausten ansiosta. Myös koneteknologian liiketoiminta-alue sai uusia tilauksia 27 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Tämä oli seurausta kivenmurskainten 18 prosentin ja metsäkoneiden 26 prosentin tilausten kasvusta. Automaatio- ja säätöteknologian saamat tilaukset olivat 4 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Metson tilauskanta oli maaliskuun lopussa 31 prosenttia viime vuoden lopun tilauskantaa korkeampi eli 2 082 miljoonaa euroa (31.12.1999 1 586 milj. e).

Liikevaihto

Metson tammi-maaliskuun liikevaihto oli 860 miljoonaa euroa (731 milj. e). Liikevaihto nousi 18 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta kaikkien liiketoimintojen kasvaneiden toimitusmäärien seurauksena. Konsernin liikevaihdosta 47 prosenttia kertyi kuitu- ja paperiteknologian, 15 prosenttia automaatio- ja säätöteknologian ja 38 prosenttia koneteknologian toimituksista.

Tammi-maaliskuussa 49 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopasta, 34 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 11 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 4 prosenttia Etelä-Amerikasta ja loput 2 prosenttia muualta maailmasta.

Kannattavuus

Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (liiketappio 9 milj. e). Viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kannattavuus oli parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vahvistui erityisesti kuitu- ja paperiteknologiassa. Automaatio- ja säätöteknologian kannattavuus parani hieman viime vuoden vastaavasta jaksosta. Myös jatkojalostuskoneiden kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta jaksosta, mutta jäi edelleen lievästi tappiolliseksi.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15 miljoonaa euroa (3 milj. e negatiivinen). Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät saatuja osinkoja 8 miljoonaa euroa ja valuuttakurssitappioita 2 miljoonaa euroa. Katsauskauden nettotulos ilman satunnaiseriä oli 10 miljoonaa euroa (4 milj. e negatiivinen). Tulos osaketta kohti oli 0,07 euroa (0,03 e negatiivinen). Sitoutuneen pääoman tuotto oli 6,2 prosenttia (0,2 % negatiivinen) ja oman pääoman tuotto oli 3,5 prosenttia (1,2 % negatiivinen).

Veroina on kirjattu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Kassavirta ja taserakenne

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 55 miljoonaa euroa (48 milj. e negatiivinen). Konsernin korolliset nettovelat olivat yhteensä 427 miljoonaa euroa (284 milj. e). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli nettovelkaisuusaste oli 39,8 prosenttia (24,6 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 36,2 prosenttia (42,3 %).

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit yritysostot mukaan lukien olivat tammi-maaliskuussa 16 miljoonaa euroa (35 milj. e).

Konsernirakenteen muutoksia

Jakson aikana tehtiin tarjous amerikkalaisen paperikonevalmistaja Beloitin telapinnoitusliiketoiminnan, paperikoneiden varaosa- ja huoltotoiminnan sekä paperikoneteknologian ostamisesta. Kauppahinta on 160 miljoonaa dollaria (167 milj. e). Tarjous hyväksyttiin Beloitin omistajayhtiön, Harnischfegerin konkurssioikeudessa helmikuussa. Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisilta hyväksyntä saatiin huhtikuun
18. päivänä. Toiminta siirtyy Metsolle toukokuun alussa.

Huhtikuun 19. päivänä saatiin kilpailuviranomaisten hyväksyntä myös metsäkoneita valmistavan Timberjack-ryhmän myynnille amerikkalaiselle Deere & Companylle. Toiminta siirtyi ostajalle 28. huhtikuuta.

Metso myi tammikuussa Sako Oy:n Beretta Holdingille ja Oy Saab-Auto Ab:n 50 prosentin omistusosuutensa Saab Automobile AB:lle.

Maaliskuussa tehtiin sopimus V.I.B. Systemsin kanssa paperikoneen kosteusprofiilituotteisiin ja teknologiaan erikoistuneen yhteisyrityksen perustamisesta. Yrityksessä ovat mukana Metson kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alueet.

Huhtikuussa myytiin konsernin omistuksessa ollut 51 prosentin osuus prosessiteollisuuden automaation kenttäratkaisuihin erikoistuneen myyntiyhtiön, Oy Valmet Fisher-Rosemount Ab:n osakekannasta Rosemount Inc.:lle.

Helmikuussa Metso sopi myyvänsä hydraulimoottoreita valmistavan Valmet Hydraulics Oy:n koko osakekannan Denison International plc:lle. Kaupan toteuttamisesta ei kuitenkaan päästy sopimukseen.

Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 29 miljoonaa euroa (31 milj. e) eli 3,4 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 14,5 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 202,4 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta oli 14,10 euroa 31.3.2000. Ylin noteeraus oli 16,20 euroa ja alin 11,10 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2000 oli 1 915 miljoonaa euroa. New Yorkin pörssissä Metson ADR-todistuksen vaihto oli 2,7 miljoonaa dollaria. ADR-todistuksen hinta oli 13,50 dollaria 31.3.2000. Ylin kurssi oli 16,25 ja alin 11,38 dollaria.

Henkilöstö

Metson palveluksessa oli maaliskuun lopussa 22 853 henkilöä (22 925). Tehtyjen yritysostojen myötä konsernin henkilöstömäärä kasvoi 1310 henkilöllä viimeisen 12 kuukauden aikana.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Pertti Voutilaisen. Varapuheenjohtajana jatkaa Mikko Kivimäki ja jäseninä Jaakko Rauramo ja Markku Tapio. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Heikki Hakala, Juhani Kuusi sekä henkilöstön edustajana Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisina tilintarkastajina KHT Tauno Haataja ja KHT Lars Blomquist.

Metso Oyj:n hallitus nimitti Tor Bergmanin Metso-konsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2001 alkaen. Heikki Hakala jatkaa toimitusjohtajana aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2000 loppuun saakka, jonka jälkeen hän jää eläkkeelle. Konsernin varatoimitusjohtajaksi nimitettiin 1.3.2000 alkaen konsernin talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Tamminen.

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2000

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja 6 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääoma ilmaistaan euromääräisinä ja osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa. Yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 25.4.2000.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen 500 000 oman osakkeen mitätöimisestä ja osakepääoman alentamisesta.

Yhtiön hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta vuoden kuluessa yhtiökokouksesta. Hallitus voi hankkia osakkeita enintään sen määrän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitukselle annettiin myös valtuutus luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa.

Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta Metso-konsernin avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksilla yhdenmukaistetaan lisäksi konsernin kannustusjärjestelmät siten, että Valmet Oyj:ltä ja Rauma Oyj:ltä Metso Oyj:lle siirtyneet optiot voidaan vaihtaa nyt annettaviin optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 5 000 000 kappaletta, mikä vastaa aikaisempien kannustusjärjestelmien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettua laimennusvaikutusta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 21 250 000 eurolla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa painavasta taloudellisesta syystä, joka voi olla yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Osingonjako

Yhtiökokous vahvisti vuodelta 1999 maksettavan osingon määräksi 0,40 euroa osakkeelta, eli yhteensä 54 miljoonaa euroa. Osingot on kirjattu taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Osingonmaksupäivä oli 10.4.2000.

Synergiaedut ja kustannussäästöt

Arvioidut vuoden 1999 aikana toteutetun sulautumisen synergiaedut, markkinatilanteeseen sopeutumisen ja rakennemuutosten tuomat hyödyt ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa. Valtaosa synergiaeduista muodostuu kustannussäästöistä ja realisoituu kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueella. Runsaat puolet synergiaeduista ja kustannussäästöistä toteutunee jo kuluvana vuonna ja täysimääräisinä ne arvioidaan saavutettavan vuonna 2001.

Toimenpiteiden seurauksena konsernin henkilöstö vähentyi 1 438 henkilöllä. Vähennykset toteutuvat viime vuonna yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen aikataulujen mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Lähiajan näkymät

Metson asiakasteollisuuksien lopputuotteiden alkuvuoden hyvän kysynnän arvioidaan heijastuvan myös näiden teollisuudenalojen investointihalukkuuteen. Metson tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

Markkinasellun hinta on jatkanut nousuaan ja paperilajien hinnat ovat edelleen vahvistuneet. Sellu- ja paperiteollisuuden investointien arvioidaan kasvavan ja lisäävän kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Prosessinosien uusintojen sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Kaakkois-Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoilla investointitoiminnan edellytysten arvioidaan paranevan.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden investointien arvioidaan jatkuvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kaltaisena Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja pitävän yllä vahvaa kysyntää. Perusmetallien hintojen vahvistumisen arvioidaan luovan paremmat edellytykset kaivosteollisuuden investoinneille ja vilkastuttavan vähitellen myös kaivostuotteiden kysyntää.

Konsernin kannattavuuden odotetaan paranevan selvästi kuluvana vuonna sekä saneeraustoimien vaikutusten että paremman markkinatilanteen ansiosta.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIA

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue (Valmet) kehittää, suunnittelee ja valmistaa prosesseja, koneita ja laitteita sellu-, paperi-, rakennuslevy- ja pakkausteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun liikevaihto nousi 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 407 miljoonaa euroa (362 milj. e). Liikevaihdon nousu johtui kasvaneista toimitusmääristä. Kuituteknologian liikevaihto kasvoi 67 prosenttia ja oli 97 miljoonaa euroa (58 milj. e) ja paperiteknologian liikevaihto nousi 5 prosenttia ja oli 290 miljoonaa euroa (275 milj. e). Jatkojalostuskoneiden liikevaihto nousi 7 prosenttia ja oli 31 miljoonaa euroa (29 milj. e).

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (liiketappio 8 milj. e). Kuitu-teknologian liiketappio oli 2 miljoonaa euroa (liiketappio 5 milj. e) ja paperiteknologian liikevoitto 8 miljoonaa euroa (liikevoitto 2 milj. e). Kannattavuutta paransi kohonnut kapasiteetin käyttöaste sekä projektien parempi kustannustehokkuus. Jatkojalostus-koneiden liiketappio supistui 2 miljoonaan euroon (liiketappio 5 milj. e).

Kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden kysyntä parani jakson aikana asiakasteollisuuksien hyvän markkinatilanteen ansiosta. Paperitehtaiden kapasiteetin käyttöasteet nousivat sekä markkinasellun ja joidenkin paperilajien hinnat jatkoivat vahvistumistaan tammi-maaliskuussa. Euroopan markkinoilla kuitu- ja paperi-teknologian tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä ja parani myös Pohjois-Amerikassa.

Uusia tilauksia saatiin 111 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän eli 796 miljoonan euron (378 milj. e) arvosta. Kuituteknologian uusien tilausten määrä kasvoi 160 miljoonaan euroon (102 milj. e) lähinnä kuitulevylinjojen tilausten ansiosta. Paperiteknologian uusien tilausten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 607 miljoonaa euroa (241 milj. e). Varsinkin paperinjälkikäsittely-koneiden kysyntä oli vahvaa. Tammi-maaliskuussa saatiin usean pehmopaperikoneen ja yhden MDF-kuitulevylinjan tilaukset. Muut katsauskauden tilaukset olivat tuotanto-linjojen modernisointeja, jälkikäsittelykoneita ja ilmajärjestelmiä sekä service-tuotteita ja -toimintoja. Jatkojalostuskoneiden uusien tilausten määrä kasvoi 11 prosenttia ja oli 39 miljoonaa euroa (35 milj. e). Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi 34 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli maaliskuun lopussa 1 640 miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 226 milj. e). Kuituteknologian tilauskanta oli 416 miljoonaa euroa (342 milj. e) ja paperiteknologian 1 252 miljoonaa euroa (924 milj. e). Jatkojalostuskoneiden tilauskanta oli 68 miljoonaa euroa (58 milj. e).

AUTOMAATIO- JA SÄÄTÖTEKNOLOGIA

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue (Neles Automation) kehittää, suunnittelee ja toimittaa prosessiteollisuuden automaation- ja informaationhallinnan sovellusverkkoja ja järjestelmiä sekä kenttäsäätöratkaisuja. Tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä muu prosessiteollisuus ja energiateollisuus.

Liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 6 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 131 miljoonaa euroa (123 milj. e). Automaatio-järjestelmien ja kaukokäyttöjärjestelmien toimitukset jatkuivat viime vuoden lopun hyvällä tasolla, mutta kenttälaitteiden eli säätöventtiilien ja prosessimittausjärjestelmien toimitukset prosessi- ja energiateollisuudelle vähenivät viime vuoden lopun poikkeuk-sellisen heikon tilauskertymän vuoksi. Tammi-maaliskuun liikevoitto parani hieman viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 2 miljoonaa euroa (liiketappio 2 milj. e). Kannattavuuden paraneminen johtui lähinnä sellu- ja paperiteollisuuden toimitusten kasvusta.

Automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kokonaismarkkinatilanne vahvistui tammi-maaliskuussa. Sellu- ja paperiteollisuuden noususuhdanne paransi alan investointi-halukkuutta ja lisäsi ko. teollisuudelle toimitettavien automaatiojärjestelmien sekä kenttälaitteiden kysyntää. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui viime vuoden lopun tasolla. Aasiassa kysyntä vilkastui selvästi ja Etelä-Amerikassakin kysyntä kohentui hieman. Kaukokäyttöjärjestelmien kysyntä oli vaatimatonta Pohjois-Amerikassa. Voimalaitoksille toimitettavien automaatiojärjestelmien kysyntä pysyi vakaana. Prosessiteollisuudelle toimitettavien kenttälaitteiden kysyntä pysyi matalalla tasolla.

Uusia tilauksia saatiin 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavan jakson aikana eli 163 miljoonan euron arvosta (157 milj. e). Automaatiojärjestelmien tilauksia saatiin enemmän, mutta kenttälaitteiden tilaukset jäivät viime vuoden matalalle tasolle. Kaukokäyttöjärjestelmien tilauksia saatiin vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Viime vuonna markkinoille tuotu nelesDNA, avoin automaation sovellus-ympäristö, sai sellu- ja paperiteollisuuden asiakkailta hyvän vastaanoton ja tuotteen kysyntä on kasvussa myös muissa asiakasteollisuuksissa. Tilauskanta vahvistui 21 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli maaliskuun lopussa 219 miljoonaa euroa (31.12.1999: 181 milj. e).

Saksalaisen Parsytec AG:n kanssa sovittiin Parsytecin valmistamien paperiteollisuuden vianilmaisujärjestelmien jälleenmyynnistä ja huollosta sekä tuotekehitystoiminnasta. Toimenpiteellä vahvistetaan tuotevalikoimaa ja markkina-asemaa paperiteollisuuden johtavana automaatiotoimittajana.

KONETEKNOLOGIA

Koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuuluvat kiven ja mineraalien käsittelylaitosten ja -järjestelmien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja Nordberg, voimansiirtoratkaisuja ja komponentteja toimittava Santasalo, metsäkoneiden valmistaja Timberjack sekä erikoisautoja valmistava Valmet Automotive.

Kiven ja mineraalien käsittelyn liikevaihto kasvoi 18 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 131 miljoonaa euroa (111 milj. e). Liikevaihdon nousu johtui sekä markkinoiden vahvistumisesta että ostetuista liiketoiminnoista. Ryhmän liikevoitto oli viime vuoden tammi-maaliskuun tasolla eli 5 miljoonaa euroa (4 milj. e). Kaivostoimitusten vähäinen määrä sekä vuoden 1999 viimeisellä neljännek-sellä ostettujen W.S.Tylerin ja Helserin integrointikustannukset rasittivat kannatta-vuutta. Uusia tilauksia saatiin 18 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona eli 148 miljoonan euron arvosta (125 milj. e). Rakennus- ja maanrakennus-teollisuudelle toimitettavien tuotteiden ja palvelujen kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja parani selvästi Pohjois-Amerikassa viime vuoden loppupuolen tilanteesta. Erityisesti urakoitsija- ja louhosasiakkaille toimitettavien mobile-tuotteiden kysyntä kasvoi. Kaivos-tuotteiden kysyntä jatkui vielä heikkona, vaikka perusmetallien hinnan vahvistuminen on jonkin verran vilkastuttanut markkinoita. Maaliskuun lopun tilauskanta nousi 22 prosenttia vuoden vaihteesta ja oli 126 miljoonaa euroa (31.12.1999: 103 milj. e).

Vaihteiden ja komponenttien liikevaihto kasvoi 68 prosenttia tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 42 miljoonaa euroa (25 milj. e). Liike-vaihdon nousu vertailujaksosta johtui pääasiassa ryhmän rakennemuutoksista. Vuoden 2000 alussa ryhmään liitettiin Santasalon vaihdeliiketoiminta ja Metson kiven ja mine-raalien käsittelyryhmään aikaisemmin kuulunut Parkanon yksikkö. Ryhmän liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (liiketappio 1 milj. e). Uusia tilauksia saatiin 107 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän eli 60 miljoonan euron arvosta (29 milj. e). Tuuli-turbiini- ja teollisuusvaihteiden sekä koneenrakennuspalvelujen tilaukset kasvoivat. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 67 miljoonaa euroa (31.12.1999: 47 milj. e).

Metsäkoneiden liikevaihto kasvoi 43 prosenttia 134 miljoonaan euroon (94 milj. e). Liikevaihdon nousu viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui Pohjois-Amerikan markkinoiden elpymisen aiheuttamasta toimitusten voimakkaasta kasvusta sekä Euroopan myrskytuhoalueiden aiheuttamasta kysyntäpiikistä. Ryhmän liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (2 milj. e). Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat korkeammat toimitusvolyymit sekä metsäkoneryhmän Pohjois-Amerikan tuotantolaitoksissa viime vuonna tehdyt tehostamistoimet. Verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon liike-vaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikuttivat myös Waratah Groupin ja Woodlans Engineering Ltd:n liiketoimintojen ostot. Uusia metsäkonetilauksia saatiin 26 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän eli 146 miljoonan euron arvosta (116 milj. e). Euroopassa metsäkoneiden kysyntä jatkui edelleen hyvänä, mutta Pohjois-Amerikan metsäkonemarkkinoiden viime vuoden lopulla alkanut elpyminen ei jatkunut odotusten mukaisesti. Tilauskanta vahvistui 23 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli maaliskuun lopussa 87 miljoonaa euroa (31.12.1999: 71 milj. e).

Erikoisautojen valmistuksen liikevaihto oli viime vuoden tammi-maaliskuun tasolla eli 30 miljoonaa euroa (30 milj. e). Ryhmän valmistamien erikoisautojen kysyntä on jatkunut vahvana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (6 milj. e). Tammi-maaliskuussa valmistettiin 9 797 autoa (9 018).

Toukokuun 3. päivänä 2000

Hallitus


Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Esitteet
Nimi
METSO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2000 Lataa

Metso in Twitter