Pörssitiedote elokuuta 9, 2000 08.13.00 ap. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2000:TILAUSTEN OTTO JATKUI VAHVANA JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Metson tuotteiden kysyntä parani alkuvuoden paremmassa markkinatilanteessa selvästi viime vuoden alkupuoleen verrattuna ja Metso sai tammi-kesäkuussa uusia tilauksia 48 prosenttia enemmän. Kuitu- ja paperiteknologian saamien tilausten arvo kasvoi 85 prosenttia erityisesti uusien kuitulevylinjojen, koneuusintojen ja jälkikäsittelykoneiden tilausten myötä. Myös huoltotoiminta kasvoi tasaisesti. Automaatio- ja säätöteknologian uusien tilausten arvo kasvoi markkinatilanteen ja uusien automaatio- ja säätöratkaisujen lanseerauksen ansiosta 13 prosenttia. Koneteknologian saamat tilaukset kasvoivat 11 prosenttia. Erityisen voimakkaasti kasvoi kiven ja mineraalien käsittelyryhmän urakoitsija- ja louhosasiakkaille toimittamien mobile-tuotteiden kysyntä. Kesäkuun lopussa Metson tilauskanta oli 40 prosenttia viime vuoden loppua korkeampi.

Kannattavuus oli selvästi viime vuoden alkupuolta parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoiton kasvu johtui aiemmin päätetyistä toiminnan tehostamistoimista, rakennejärjestelyjen tuomista synergiaeduista sekä kohonneesta kapasiteetin käyttöasteesta.

Lähiaikoina kysynnän odotetaan edelleen jatkuvan hyvänä. "Sellu- ja paperiteollisuuden investoinnit heijastuvat sekä kuitu- ja paperipuolen että automaatio- ja säätöratkaisujen kysyntään. Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalvelujen kysyntä jatkunee hyvänä ja investointitoiminnan edellytysten arvioidaan edelleen parantuvan myös Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa", toteaa Metson toimitusjohtaja Heikki Hakala.

"Rakennus- ja maanrakennusteollisuus näyttää jatkavan investointejaan alkuvuoden tapaan ja kaivostoiminta osoittaa elpymisen merkkejä. Kiven ja mineraalien käsittelyratkaisujen kysyntä säilynee siten vahvana", lisää Heikki Hakala. "Vähän pitemmällä tähtäyksellä katsottuna Svedala-kauppa luo toteutuessaan vahvan maailmanlaajuisen kiven ja mineraalienkäsittelyn markkinajohtajiin kuuluvan kokonaisuuden. Kauppa vahvistaakin tuntuvasti Metson kasvumahdollisuuksia tällä sektorilla."

Kokonaisuutena Metson kannattavuuden arvioidaan tänä vuonna olevan selvästi parempi kuin viime vuonna.
LIITE
Metso Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2000
METSO OYJ

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2000

Metso on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden prosessien, koneiden ja järjestelmien toimittajia. Konsernilla on myös vahva asema automaatio- ja virtauksensäätöratkaisujen toimittajana, ja se on maailman johtavia kiven ja mineraalien käsittelyjärjestelmien toimittajia. Merkittävimmät asiakastoimialat ovat sellu- ja paperiteollisuus, rakennus-, maanrakennus- ja kaivosteollisuus sekä energiateollisuus.

· Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 825 miljoonaa euroa (1-6/99: 1 583 milj. e).
· Liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (1 milj. e).
· Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 58 miljoonaa euroa (5 milj. e).
· Tulos osaketta kohti oli 0,30 euroa (0,02 e).
· Uusia tilauksia saatiin 2 525 miljoonan euron (1 705 milj. e) arvosta.
· Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 2 225 miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 586 milj. e).

Markkinat

Tammi-kesäkuussa Metson tuotteiden kysyntä vahvistui edelleen ja oli selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella.

Sellu- ja paperiteollisuuden parantunut markkinatilanne heijastui myös Metson markkinatilanteeseen katsauskauden aikana. Kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden kysyntä vilkastui erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntä oli vilkasta Euroopassa, mutta jäi alkuvuoden tasolle Pohjois-Amerikassa. Aasian-Tyynenmeren alueen taloudellinen tilanne on parantunut viime vuodesta, mikä puolestaan on kasvattanut investointihalukkuutta useissa Aasian maissa. Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysyntä jatkui vahvana. Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuotteiden kysyntä oli hyvä Euroopassa ja parani myös Pohjois-Amerikassa. Kaakkois-Aasiassa kysyntä oli jonkin verran paranemassa. Kaivoslaitteiden kysyntä alkoi kohentua kaivostoiminnan elpymisen myötä.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Uusia tilauksia saatiin tammi-kesäkuussa 2 525 miljoonan euron arvosta (1-6/99: 1 705 milj. e) eli 48 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta enemmän. Kuitu- ja paperiteknologian saamien tilausten arvo kasvoi 85 prosenttia. Automaatio- ja säätöteknologia sai uusia tilauksia 13 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta enemmän. Myös koneteknologian liiketoiminta-alue sai uusia tilauksia 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana kautena, mikä johtui lähinnä kiven ja mineraalien käsittelyryhmän tilausten 23 prosentin kasvusta. Metson tilauskanta oli kesäkuun lopussa 40 prosenttia viime vuoden lopun tilauskantaa korkeampi eli 2 225 miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 586 milj. e).

Liikevaihto

Metson tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 825 miljoonaa euroa (1 583 milj. e). Liikevaihto nousi 15 prosenttia viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta kaikkien liiketoimintojen toimitusmäärien kasvettua. Konsernin liikevaihdosta 53 prosenttia kertyi kuitu- ja paperiteknologian, 15 prosenttia automaatio- ja säätöteknologian ja 32 prosenttia koneteknologian toimituksista.

Tammi-kesäkuussa 48 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopasta, 34 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 11 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 5 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 2 prosenttia muualta maailmasta.

Kannattavuus

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (1 milj. e). Kannattavuus oli selvästi parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja vahvistui erityisesti kuitu- ja paperiteknologiassa. Myös jatkojalostuskoneiden kannattavuus kohentui edelleen, mutta jäi vielä lievästi tappiolliseksi. Automaatio- ja säätöteknologian sekä koneteknologian kannattavuus parani selvästi viime vuoden vastaavasta kaudesta.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 58 miljoonaa euroa (5 milj. e). Konsernin nettorahoituskulut olivat 11 miljoonaa euroa ja sisälsivät saatuja osinkoja 11 miljoonaa euroa ja valuuttakurssitappioita 1 miljoonaa euroa. Katsauskauden nettotulos ilman satunnaiseriä oli 40 miljoonaa euroa (3 milj. e). Tulos osaketta kohti oli 0,30 euroa (0,02 e). Sitoutuneen pääoman tuotto oli 9,5 prosenttia (2,2 %) ja oman pääoman tuotto oli 7,0 prosenttia (0,5 %).

Veroina kirjattiin katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Kassavirta ja taserakenne

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 140 miljoonaa euroa positiivinen (74 milj. e negatiivinen). Konserni oli nettovelaton 30.6.2000 Timberjackin myynnin ja Beloitin oston jälkeen. Korolliset nettosaatavat olivat 40 miljoonaa euroa (nettovelat 451 milj. e). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli nettovelkaisuusaste oli -2,9 prosenttia (38,2 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,8 prosenttia (42,0 %).

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit yritysostot mukaan lukien olivat tammi-kesäkuussa 225 miljoonaa euroa (78 milj. e). Yritysostojen osuus oli 172 miljoonaa euroa (30 milj. e).

Konsernirakenteen muutoksia

Metson koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuulunut metsäkoneita valmistava Timberjack myytiin amerikkalaiselle Deere & Companylle 28.4.2000, jolloin myös Timberjackin maailmanlaajuinen toiminta siirtyi ostajalle. Lopulliseksi velattomaksi kauppahinnaksi tuli 644 miljoonaa euroa. Kaupasta realisoitui 382 miljoonan euron myyntivoitto ennen veroja. Myyntivoiton verot olivat 107 miljoonaa euroa. Myyntivoitto veroilla vähennettynä, 275 miljoonaa euroa, kirjattiin satunnaisiin eriin.

Amerikkalaisen paperikonevalmistaja Beloitin telapinnoitusliiketoiminnan, paperikoneiden varaosa- ja huoltotoiminnan sekä paperikoneteknologian osto saatiin päätökseen 11.5.2000, jolloin liiketoiminnat siirtyivät Metsolle. Kauppahinta oli 167 miljoonaa euroa. Hankittujen Beloitin yksiköiden integrointi Metson kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueeseen on sujunut suunnitelmien mukaisesti.

Metso myi tammikuussa Sako Oy:n Beretta Holdingille ja Oy Saab-Auto Ab:n 50 prosentin omistusosuutensa Saab Automobile AB:lle. Huhtikuussa myytiin konsernin omistuksessa ollut 51 prosentin osuus prosessiteollisuuden automaation kenttäratkaisuihin erikoistuneen myyntiyhtiön, Oy Valmet Fisher-Rosemount Ab:n osakekannasta Rosemount Inc.:lle. Kesäkuussa Metso osti Sitran omistaman kolmanneksen Santasalo Powdermet Oy:n osakekannasta aiemmin omistamansa kahden kolmanneksen lisäksi.

Ostotarjous Svedala Industri AB:sta

Metson hallitus päätti 21.6.2000 ostotarjouksen tekemisestä Tukholman pörssissä listatun Svedala Industri AB:n koko osakekannasta. Svedala on kiven ja mineraalien käsittelylaitteiden ja huoltopalveluiden maailmanlaajuinen toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 1999 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 11 000. Svedalan osto on Metson strategian mukainen askel, joka vahvistaa palvelutoimintojen osuutta Metson liiketoiminnassa, mikä on myös Future Care- liiketoimintakonseptin perusta. Kaupan toteutuessa Metson liiketoimintojen rakenne tasapainottuu ja syklisen kysynnän vaikutus toimintaan vähenee. Yhdistämisen myötä saavutettavien synergiaetujen arvioidaan täysimääräisesti toteutuessaan nousevan yli 70 miljoonaan euroon. Kaupan arvioidaan myös kasvattavan osakekohtaista tulosta tilivuoden 2001 aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän lisäksi, että Metso tulee omistamaan 90 prosenttia osakepääomasta. Osakkeiden vaihdon arvioidaan tapahtuvan syys-lokakuun vaihteessa.
Yhteistyösopimukset

Katsauskauden aikana Metson automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alueen tuotetarjontaa ja markkina-asemaa vahvistettiin useilla yhteistyösopimuksilla. Yhdysvaltalaisen Aspen Technology Inc.:n kanssa solmittiin yhteistyösopimus, joka vahvistaa Neles Automationin markkina-asemaa prosessiautomaatioon liittyvien informaationhallintaratkaisujen toimittajana. Sveitsiläisen Endress+Hauser-yhtiön kanssa päätettiin kenttäsäätöratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin keskittyvän liittouman perustamisesta. Lisäksi aiemmin keväällä solmittiin yhteistyösopimus V.I.B. Systemsin kanssa paperikoneen kosteusprofiilituotteisiin ja teknologiaan erikoistuneen yhteisyrityksen perustamisesta sekä sovittiin saksalaisen Parsytec AG:n kanssa paperiteollisuuden vianilmaisujärjestelmien jälleenmyynnistä ja huollosta sekä tuotekehityksestä.

E-Metso

Kesäkuussa Metso perusti erillisen, sähköisen kaupankäynnin kehitykseen ja toteutukseen keskittyvän yrityksen, e-Metson, vastatakseen nopeasti muuttuvien prosessiteollisuuden markkinoiden vaatimuksiin. E-Metson tavoitteena on tukea uuden ja perinteisen teknologian yhdistämistä Metsossa. E-Metso kehittää myös sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä ratkaisuja ja resurssien käyttöä, tukee liiketoiminta-alueiden hankkeita sekä soveltaa konsernin käyttöön viimeisimmät kehitetyt ratkaisumallit. Tavoitteena on nostaa Metso perinteisen teollisuuden e-busineksen soveltajien kärkijoukkoon vuoden 2001 aikana.

Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 65 miljoonaa euroa (68 milj. e) eli 3,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa 21 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 296 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta oli 12,60 euroa 30.6.2000. Ylin noteeraus oli 16,20 euroa ja alin 11,10 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2000 oli 1 706 miljoonaa euroa. New Yorkin pörssissä Metson ADR-todistuksen vaihto oli 5,3 miljoonaa dollaria. ADR-todistuksen hinta oli 11,75 dollaria 30.6.2000. Ylin kurssi oli 16,25 ja alin 11,25 dollaria.

Henkilöstö

Metson palveluksessa oli kesäkuun lopussa 22 138 henkilöä (23 317). Tehtyjen yritysostojen myötä konsernin henkilöstömäärä kasvoi 1 846 henkilöllä viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaavasti yritysmyyntien johdosta henkilöstömäärä väheni
2 066 henkilöllä.

Synergiaedut ja kustannussäästöt

Arvioidut vuoden 1999 aikana toteutetun Valmetin ja Rauman sulautumisen synergiaedut sekä markkinatilanteeseen sopeutumisen ja rakennemuutosten tuomat hyödyt ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa. Valtaosa synergiaeduista muodostuu kustannussäästöistä ja realisoituu kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueella. Runsas puolet synergiaeduista ja kustannussäästöistä toteutunee jo kuluvana vuonna ja täysimääräisinä ne arvioidaan saavutettavan vuonna 2001.

Lähiajan näkymät

Metson asiakasteollisuuksien tuotteiden kysyntä on ollut hyvä ja sen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti myös näiden teollisuudenalojen investointihalukkuuteen. Metson tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä.

Markkinasellun ja paperilajien hinnat ovat edelleen vahvistuneet. Sellu- ja paperiteollisuuden investointien ennakoidaan jatkuvan ja pitävän kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysynnän vahvana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän arvioidaan niin ikään pysyvän hyvänä. Kaakkois-Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoilla investointitoiminnan edellytysten odotetaan edelleen paranevan.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden investointien arvioidaan jatkuvan alkuvuoden kaltaisena Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja pitävän yllä vahvaa kysyntää. Kaivostoiminnan elpymisen ennakoidaan vilkastuttavan myös kaivostuotteiden kysyntää.

Konsernin kannattavuuden odotetaan paranevan kuluvana vuonna selvästi viime vuoteen verrattuna sekä saneeraustoimien vaikutusten että paremman markkinatilanteen seurauksena.


Liiketoiminta-alueet

Kuitu- ja paperiteknologia

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue (Valmet) kehittää, suunnittelee ja valmistaa prosesseja, koneita ja laitteita sellu-, paperi-, rakennuslevy- ja pakkausteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto nousi 23 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 967 miljoonaa euroa (784 milj. e). Liikevaihdon nousu johtui kasvaneista toimitusmääristä. Kuituteknologian liikevaihto kasvoi 63 prosenttia ja oli 269 miljoonaa euroa (165 milj. e) ja paperiteknologian liikevaihto nousi 20 prosenttia ja oli 662 miljoonaa euroa (552 milj. e). Jatkojalostuskoneiden liikevaihto nousi 4 prosenttia ja oli 70 miljoonaa euroa (67 milj. e). Beloitin liiketoimintojen liittäminen 11.5.2000 kuitu- ja paperiteknologiaan ei vielä olennaisesti vaikuttanut liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihtoon.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto parani 28 miljoonaan euroon (liiketappio 15 milj. e). Kuituteknologian liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (liikevoitto 4 milj. e) ja paperiteknologian liikevoitto 17 miljoonaa euroa (liiketappio 8 milj. e). Jatkojalostuskoneiden liiketappio supistui 3 miljoonaan euroon (liiketappio
10 milj. e). Liiketoiminta-alueen liikevoiton kasvu johtui pääasiassa vuonna 1999 päätetyistä tehostamistoimista ja toimintojen yhdistämisen synergiaeduista sekä kohonneesta kapasiteetin käyttöasteesta.

Uusia tilauksia saatiin 85 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta enemmän eli
1 607 miljoonan euron (867 milj. e) arvosta. Kuituteknologian uusien tilausten arvo kasvoi 300 miljoonaan euroon (192 milj. e) lähinnä uusien kuitulevylinjojen tilausten ja useiden sellulinjojen uusintojen ansiosta. Paperiteknologian uusien tilausten arvo kasvoi viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna merkittävästi ja oli 1 213 miljoonaa euroa (610 milj. e). Tilaukset painottuivat koneuusintoihin ja jälkikäsittelykoneisiin. Kokonaisia uusia koneita tilattiin yhteensä yhdeksän kappaletta ja ne olivat pehmopaperi- ja hienopaperikoneita. Myös jatkojalostuskoneiden uusien tilausten arvo kasvoi selvästi ja nousi 114 miljoonaan euroon (65 milj. e). Huoltotoiminta kasvoi tasaisesti kaikilla markkina-alueilla ja saatujen tilausten määrä oli hyvä myös Beloitin yksiköissä integroinnin jälkeisinä viikkoina touko-kesäkuussa.

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen tilauskanta parani 53 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli kesäkuun lopussa 1 879 miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 226 milj. e). Kuituteknologian tilauskanta oli 384 miljoonaa euroa (342 milj. e) ja paperiteknologian 1 482 miljoonaa euroa (924 milj. e). Jatkojalostuskoneiden tilauskanta oli 101 miljoonaa euroa (58 milj. e).

Automaatio- ja säätöteknologia

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue (Neles Automation) kehittää, suunnittelee ja toimittaa prosessiteollisuuden automaation ja informaationhallinnan sovellusverkkoja ja järjestelmiä sekä kenttäsäätöratkaisuja. Tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä muu prosessi- ja energiateollisuus.

Liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto oli lähes viime vuoden vastaavan kauden tasolla eli 289 miljoonaa euroa (279 milj. e). Huoltoliiketoiminta kehittyi suotuisasti edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna. Prosessiteollisuuden kenttälaitteiden vähäinen kysyntä ensimmäisellä vuosineljänneksellä näkyi pienentyneinä toimitusmäärinä toisella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuun liikevoitto yli kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 13 miljoonaa euroa (5 milj. e). Liikevoiton nousuun vaikuttivat parantunut kysyntä sekä fuusion yhteydessä toteutetut rakennejärjestelyt ja toiminnan tehostaminen.

Automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden markkinatilanne vahvistui tammi-kesäkuussa. Sellu- ja paperiteollisuuden kysyntä vilkastui edelleen ja lisäsi myös automaatiojärjestelmien sekä kenttälaitteiden kysyntää. Sen sijaan kaukokäyttöjärjestelmien kysyntä oli hiukan edellisvuoden vastaavaa kautta heikompaa, mikä johtui lähinnä asiakasprojektien lykkäytymisistä. Erityisesti Aasiassa kysyntä parani selvästi.

Uusia tilauksia saatiin 13 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavan kauden aikana eli 333 miljoonan euron arvosta (294 milj. e). Saatujen tilausten kasvuun vaikutti parantuneen markkinatilanteen lisäksi uusinta teknologiaa hyödyntävien automaatio- ja säätöratkaisujen tuominen markkinoille sekä tarjonnan monipuolistaminen. Tilauskanta kasvoi 27 prosenttia vuoden lopun tilauskantaan verrattuna ja oli kesäkuun lopussa 229 miljoonaa euroa (31.12.1999: 181 milj. e).

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue solmi katsauskauden aikana useita yhteistyösopimuksia vahvistaakseen tuotetarjontaansa ja markkina-asemaansa.

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue jatkoi yhteistyötä kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen kanssa tutkimus- ja kehitystoiminnassa, markkinoinnissa, myynnissä, toimituksissa ja huollossa. Keskeisenä kehityskohteena on OptiConcept-paperinvalmistuslinja ja siihen sulautettu automaatioteknologia. Vireillä on myös huoltoon liittyviä kehityshankkeita, joissa sovelletaan etädiagnostiikan ja maailmanlaajuisten tietoverkkojen suomia mahdollisuuksia. Vastaavasti kehitystyötä jatkettiin kiven ja mineraalien käsittelyryhmän kanssa automaatioratkaisujen liittämiseksi murskaimiin ja murskauslaitoksiin.

Koneteknologia

Koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuuluvat kiven ja mineraalien käsittelylaitosten ja -järjestelmien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja Nordberg, voimansiirtoratkaisuja ja komponentteja toimittava Santasalo sekä erikoisautoja valmistava Valmet Automotive. Metsäkoneita valmistava Timberjack kuului koneteknologian liiketoiminta-alueeseen 28.4.2000 asti.

Kiven ja mineraalien käsittelyn liikevaihto kasvoi 21 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 286 miljoonaa euroa (237 milj. e). Liikevaihdon nousu johtui sekä markkinoiden vahvistumisesta että ostetuista liiketoiminnoista. Ryhmän liikevoitto nousi selvästi edellisvuodesta ja oli 16 miljoonaa euroa (10 milj. e). Tuloksen paraneminen johtui kasvaneista toimitusvolyymeistä ja vuonna 1999 toteutetuista rationalisointitoimenpiteistä. Vuoden 1999 lopulla ostettujen yksiköiden integrointikustannukset rasittivat ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuotteiden ja palvelujen kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja vahvistui Pohjois-Amerikassa sekä Australiassa. Myös Aasiassa kysyntä parani uuden myyntiverkoston myötä. Kaivostoiminta osoitti elpymisen merkkejä varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla, joskin uudet projektit näkyvät mahdollisina tilauksina vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Uusia tilauksia saatiin 23 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana kautena eli 291 miljoonan euron arvosta (237 milj. e). Urakoitsija- ja louhosasiakkaille toimitettavien mobile-tuotteiden kysyntä kasvoi voimakkaasti. Tilauskanta nousi 10 prosenttia vuoden vaihteesta ja oli kesäkuun lopussa 113 miljoonaa euroa (31.12.1999: 103 milj. e).

Kesäkuussa tehtiin ostotarjous ruotsalaisesta Svedalasta. Kaupan toteutuessa Metso aikoo yhdistää Svedalan ja kiven ja mineraalien käsittelyryhmänsä Nordbergin liiketoiminnot. Toimintojen yhdistäminen luo vahvan maailmanlaajuisen kiven- ja mineraalienkäsittelyn markkinajohtajiin kuuluvan yrityksen, joka toimittaa palveluratkaisuja ja prosesseja sekä niihin liittyviä laitteita maanrakennus-, rakennus- ja mineraalienkäsittelyteollisuudelle. Nordbergin ja Svedalan toimittama laaja asennettu konekanta yhdistettynä kattavaan jakelu- ja palveluverkostoon vahvistaa tuntuvasti Metson kasvumahdollisuuksia kiven ja mineraalien käsittelyteknologiassa. Metson vahvan prosessiautomaation osaamisen yhdistäminen kiven ja mineraalien käsittelyteknologiaan luo uusia mahdollisuuksia kehittää uuden sukupolven kivenmurskausratkaisuja. Svedalan ja Nordbergin liiketoiminnoista on samoilla alueilla 45 prosenttia, ja toiset 45 prosenttia täydentää Nordbergin liiketoimintoja. Synergiaetuja saavutetaan tuotannossa, jakelussa, huoltotoiminnoissa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä hallinnossa.

Vaihteiden ja komponenttien liikevaihto kasvoi 64 prosenttia tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 87 miljoonaa euroa (53 milj. e). Liikevaihdon nousu vertailukaudesta johtui pääasiassa ryhmän rakennemuutoksista: vuoden 2000 alussa ryhmään liitettiin Santasalon vaihdeliiketoiminta ja Metson kiven ja mineraalien käsittelyryhmään aikaisemmin kuulunut Parkanon konepaja. Liikevaihtoa paransi myös toimitusten kasvu. Ryhmän liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (0,4 milj. e). Uusia tilauksia saatiin 117 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta enemmän eli 113 miljoonan euron arvosta (52 milj. e). Tilauskanta kasvoi 62 prosenttia vuoden lopusta ja oli kesäkuun lopussa 76 miljoonaa euroa (31.12.1999: 47 milj. e).

Erikoisautojen valmistuksen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli lähes edellisvuoden tasolla eli 63 miljoonaa euroa (58 milj. euroa). Ryhmän valmistamien erikoisautojen kysyntä jatkui tammi-kesäkuussa vahvana päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (10 milj. e). Tammi-kesäkuussa valmistettiin 20 166 autoa (18 371). Katsauskauden aikana autotehtaalla käynnistettiin muutostyöt maalausprosessin parantamiseksi. Muutoksen jälkeen maalausprosessi täyttää tulevat ympäristövaatimukset ja on alansa huipputasoa.

Metsäkoneita valmistava Timberjack myytiin Deere & Companylle 28.4.2000, jolloin myös Timberjackin toiminta siirtyi ostajalle. Timberjackin tammi-huhtikuun liikevaihto oli 179 miljoonaa euroa sekä liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia saatiin tammi-huhtikuussa 187 miljoonan euron arvosta.

Elokuun 9. päivänä 2000

Hallitus


Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.
Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.6 Lataa

Metso in Twitter