Pörssitiedote helmikuuta 23, 2001 08.33.32 ap. CET

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2001 kello 12.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi

Yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja että kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutetetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 %:a yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikista äänistä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitukselle 29.3.2000 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan peruutetettavaksi.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osak-keita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi.

Hallitukselle 29.3.2000 pidetyssä varsinaisessa yhtiöko-kouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

5. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Metso-konsernin
avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

Optio-oikeuksia annetaan 1.000.000 kappaletta, joista 500.000 merkitään kirjaimella A ja 500.000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Metso Oyj:n 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on viisitoista euroa kuusikymmentä senttiä (15,60). Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti 1.4.2001 ja 1.4.2003 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 30.4.2005. Osakkeenomistajan merkintä-etuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää.

6. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättä-mään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12.500.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 21.250.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeen-omistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävänä maanantaista 19.3.2001 alkaen Metso Oyj:n konsernihallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki. Vuosikertomus on viimeistään 19.3.2001 nähtävissä myös Metso Oyj:n internet-sivuilla www.metso.com. Jäl-jennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomista-jaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 16.3.2001.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 23.3.2001 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220, 00101 Helsinki tai puhelimitse 0108-0-8300 tai telefaksilla 020 484 3125 tai sähköpostilla osoitteeseen soili.johansson@metso.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimitta-maan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2001 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2001.Metso in Twitter