Pörssitiedote helmikuuta 7, 2002 01.50.57 ip. CET

METSON HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2002

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiön 27.3.2002 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi tai muuten edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osak-keiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopa-perikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikista äänistä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitukselle 28.3.2001 pidetyssä varsinaisessa yhtiöko-kouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osak-keita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi ja avainhenkilöiden kannustamiseksi tai myydä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitukselle 28.3.2001 pidetyssä varsinaisessa yhtiöko-kouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättä-mään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien anta-misesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12.500.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 21.250.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osak-keita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osak-keenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajär-jestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poi-keta merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korote-taan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitukselle 28.3.2001 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.


Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter