Pörssitiedote maaliskuuta 31, 2003 10.19.13 ap. CET

METSO OYJ:N 2000 B JA 2001 A ja B OPTIO-OIKEUDET PÄÄLISTALLE

Metso Oyj:n vuonna 2000 liikkeelle laskemat B optio-oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi päälistalle yhdistettynä 2000 A-sarjan optio-oikeuksiin 1.4.2003 alkaen. Myös Metso Oyj:n vuonna 2001 liikkeelle laskemat A ja B optio-oikeudet yhdistetään ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana arvopaperinaan 1.4.2003 alkaen.
 
2000 B optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 2 500 000 kappaletta ja jokainen 2000 B optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1.4.2003 lukien yhden (1) Metso Oyj:n 1,70 euron nimellisarvoisen osakkeen (MEO1V). Merkintähinta on 14,40 euroa/osake.
 
Merkintähintaa alennetaan osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.Yhteensä 2000 A ja B optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 5 000 000 osaketta ja Metson osakepääoma voi siten nousta enintään
8 500 000 eurolla.
 
2001 A ja B optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 1 000 000 kappaletta ja jokainen 2001 A ja B optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1.4.2003 lukien yhden (1) Metso Oyj:n 1,70 euron nimellisarvoisen osakkeen (MEO1V). Merkintähinta on 14,40 euroa/osake.
 
Merkintähintaa alennetaan osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Yhteensä 2001 A ja B optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 1 000 000 osaketta ja Metson osakepääoma voi siten nousta enintään
1 700 000 eurolla.
 
Sekä 2000 B että 2001 A ja B optio-oikeuksien merkintäaika alkaa 1.4.2003 ja päättyy 30.4.2005.
 
Merkinnät vastaanotetaan Conventum Pankkiiriliike Oy:ssä (Kaivokatu 12, PL 359, 00101 Helsinki, www.conventum.fi).
 
Metso Oyj:n 2000 A/B optio-oikeuksien perustiedot:
 
Kaupankäyntitunnus:                         MEO1VEW100
ISIN-koodi:                             FI0009603260
Pörssierä:                              100
Vaihtosuhde:                         1 (MEO1VEW100): 1 (MEO1V 14,40 euro)
 
 
Metso Oyj:n 2001 A/B optio-oikeuksien perustiedot:
 
Kaupankäyntitunnus:                         MEO1VEW101
ISIN-koodi:                             FI0009604714
Pörssierä:                              100
Vaihtosuhde:                         1 (MEO1VEW101): 1 (MEO1V 14,40 euro)
 
2000 A/B ja 2001 A/B optio-oikeuksilla tehtävät merkinnät sekä osakepääoman korotukset käsitellään tarvittaessa joka toisessa hallituksen kokouksessa. Optioilla merkityt osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
Lisätietoja antaa:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3240
 
Liite
Vuoden 2000 A ja B sekä 2001 A ja B optio-ohjelmien ehdot
 
 
METSO OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2001
 
Metso Oyj:n ("yhtiö") hallitus ("hallitus") on kokouksessaan 13.2.2001 päättänyt esittää 28.3.2001 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Metso-konsernin avainhenkilöstölle seuraavin ehdoin:
 
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
 
1. Optio-oikeuksien määrä
 
Optio-oikeuksia annetaan 1 000 000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 1 000 000 Metso Oyj:n osaketta.
 
2. Optio-oikeudet
 
Optio-oikeuksista 500 000 merkitään kirjaimella A ja 500 000 kirjaimella B.
 
Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionhaltijalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.
 
3. Optioiden suuntaaminen
 
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Metso-konsernin avainhenkilöstölle ja Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Rauma Investment Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää.
 
4. Optio-oikeuksien jakaminen
 
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Rauma Investment Oy:lle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Metso-konsernin avainhenkilöstölle. Metso Oyj:n hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Metso-konsernin avainhenkilöille.
 
 5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus
 
Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.
 
Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Metso-konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen 1.4.2003 muusta syystä kuin työntekijän tai toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.
 
 
II  OSAKEMERKINNÄN EHDOT
 
1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Metso Oyj:n osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. Metso Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 1.000.000 uudella osakkeella eli enintään 1.700.000 eurolla.
 
2.   Osakkeiden merkintä ja maksu
 
Osakkeiden merkintäaika alkaa:
 
 •       Optio-oikeudella A                       1.4.2001 ja
 •       Optio-oikeudella B                       1.4.2003.
 •  
  Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2005.
   
  Osakkeiden merkintä tapahtuu Metso Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä.
   
  3. Osakkeiden merkintähinta
   
  Osakkeen merkintähinta on viisitoista euroa 60 senttiä (15,60). Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.
   
  4. Osakkeiden kirjaus
   
  Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.
   
  5. Osakeoikeudet
   
  Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
   
  6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu Metso Oyj:n osakkuuteen,  on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.
   
  7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.
   
  Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.
   
  Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita koskevia toimenpiteitä.
   
  Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Suomen osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan tai mikäli syntyy yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukainen lunastusvelvollisuus, varataan optiotodistuksen haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.
   
  Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.
   
  Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.
   
  8. Riitojen ratkaiseminen
   
  Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
   
  9. Muut seikat
   
  Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Metso Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä.
   
   
  METSO OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2000
   
  Metso Oyj:n ("yhtiö") hallitus ("hallitus") on kokouksessaan 3.2.2000 päättänyt esittää 29.3.2000 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Metso-konsernin avainhenkilöstölle seuraavin ehdoin:
   
  I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
   
  1. Optio-oikeuksien määrä
   
  Optio-oikeuksia annetaan 5.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 5 000 000 Metso Oyj:n osaketta.
   
  2. Optio-oikeudet
   
  Optio-oikeuksista 2 500 000 merkitään kirjaimella A ja 2 500 000 kirjaimella B.
   
  Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionhaltijalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.
   
  3. Optioiden suuntaaminen
   
  Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Metso-konsernin avainhenkilöstölle ja Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Rauma Investments Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksilla on lisäksi tarkoitus yhdenmukaistaa konsernin kannustusjärjestelmät siten, että Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n optionhaltijoille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa optiot nyt annettaviin optio-oikeuksiin.
   
  4. Optio-oikeuksien jakaminen
   
  Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Rauma Investments Oy:lle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Metso-konsernin avainhenkilöstölle. Metso Oyj:n hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Metso-konsernin avainhenkilöille.
   
   5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus
   
  Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.
   
  Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Metso-konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen 1.4.2003 muusta syystä kuin työntekijän tai toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.
   
   
  II  OSAKEMERKINNÄN EHDOT
   
  1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
   
  Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Metso Oyj:n osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. Metso Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000 uudella osakkeella eli enintään 8.500.000 eurolla.
   
  2.   Osakkeiden merkintä ja maksu
   
  Osakkeiden merkintäaika alkaa:
   
 •       Optio-oikeudella A                       1.4.2001 ja
 •       Optio-oikeudella B                       1.4.2003.
 •  
  Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2005.
   
  Osakkeiden merkintä tapahtuu Metso Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä.
   
  3. Osakkeiden merkintähinta
   
  Osakkeen merkintähinta on kuusitoista (16) euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.3.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.
   
  4. Osakkeiden kirjaus
   
  Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.
   
  5. Osakeoikeudet
   
  Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
   
  6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu Metso Oyj:n osakkuuteen,  on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.
   
  7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.
   
  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.
   
  Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.
   
  Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita koskevia toimenpiteitä.
   
  Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Suomen osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan tai mikäli syntyy yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukainen lunastusvelvollisuus, varataan optiotodistuksen haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.
   
  Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.
   
  Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.
   
  8. Riitojen ratkaiseminen
   
  Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
   
  9. Muut seikat
   
  Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Metso Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä.

  Metso in Twitter