Pörssitiedote helmikuuta 4, 2004 02.11.26 ip. CET

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 6. päivänä 2004 kello 14.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustamiseksi tai muuten edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikista äänistä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Hallitukselle 15.4.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan peruutettavaksi.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi ja avainhenkilöiden kannustamiseksi tai myydä niitä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallitukselle 15.4.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.
4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 21 250 000 eurolla.
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitukselle 15.4.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 26.3.2004 alkaen Metso Oyj:n konsernihallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki. Vuosikertomus on nähtävissä myös Metso Oyj:n internet-sivuilla www.metso.com. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
 
 
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeen-omistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 26.3.2004.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle. Ilmoittautumisaika alkaa torstaina 26.2.2004 ja päättyy torstaina 1.4.2004 kello 16.00. Ilmoittautumiset joko kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220, 00101 Helsinki, puhelimitse 010 80 8300, telefaksilla 020 484 3125 tai sähköpostilla osoitteeseen soili.johansson@metso.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 13.4.2004 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 20.4.2004.
 
Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2004
METSO OYJ
Hallitus
 
LIITE 1
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Metso Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 6. päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustamiseksi tai muuten edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että huhtikuun 15. päivänä 2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen peruutetaan.
 
Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2004
 
METSO OYJ
Hallitus
 
 
LIITE 2
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Metso Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 6. päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi ja avainhenkilöiden kannustamiseksi tai myydä niitä julkisessa kaupankäynnissä.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että huhtikuun 15. päivänä 2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen peruutetaan.
 
Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2004
 
METSO OYJ
Hallitus
 
LIITE 3
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA UUSMERKINNÄLLÄ, VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISESTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Metso Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 6. päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
21 250 000 eurolla.
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitukselle huhtikuun 15. päivänä 2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.
Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2004
 
METSO OYJ
Hallitus

Metso in Twitter