Pörssitiedote kesäkuuta 29, 2004 08.09.50 ap. CET

Metson johtamisen painopisteet 2004-2005

Metso-konsernin tänään pidettävässä pääomamarkkinapäivässä esitellään konsernin johtamisen painopisteet vuosille 2004-2005. Vuonna 2005 tavoitellaan 6 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ja 12 prosentin tuottoa sitoutuneelle pääomalle (ROCE). Liiketoiminta-alueittaiset liikevoittotavoitteet vuodelle 2005 ovat Metso Paperin 5 prosenttia, Metso Mineralsin 7 prosenttia, Metso Automationin 8 prosenttia ja Metso Venturesin 6 prosenttia.
 
Tavoiteasetannassa on liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman tuottoprosenttia laskettaessa huomioitu Metson siirtyminen IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta, jolloin liikearvon poistoista luovutaan.
 
"Vuoden 2005 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet merkitsevät toteutuessaan jo selvää parannusta, mutta tämä tulostaso ei kuitenkaan vielä riitä globaalille markkinajohtajalle. Vuoden 2005 jälkeisen ajan tavoitteet asetetaan myöhemmin. Nyt keskitymme rakentamaan kestävää perustaa pitkän aikavälin merkittävälle tulosparannukselle", sanoo toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
 
Metson kesäkuussa 2003 käynnistämä toiminnan tehostamisohjelma on saatu päätökseen Metso Automationin osalta. Myös pääosa Metso Mineralsin ja Metso Venturesin tehostamisohjelman toimista on toteutusvaiheessa tai toteutettu. Metso Paperin osalta tehostamisohjelma on myös pääosin toteutettu, vaikka suunniteltujen ulkoistamisratkaisujen osalta ei arvoida täysin päästävän tehostamisohjelman tavoitteisiin. Tehostamisohjelmalla kokonaisuutena saavutettavien säästöjen arvioidaan olevan hieman yli 100 miljoonaa euroa.
 
Liiketoimintojen johtamisen painopisteet
Metson kaikille liiketoiminta-alueille on vahvistettu vuosien 2004-2005 johtamisen painopisteet.
 
"Metso Automationin ja Metso Mineralsin kannattavuus on jo kehittymässä oikeansuuntaisesti ja näillä liiketoiminnan alueilla jatkamme määrätietoista työtä samaan suuntaan. Metso Paperissa jatketaan työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Dynapacin myynti, jonka arvioimme toteutuvan nopealla aikataululla, vahvistaa merkittävästi Metson tasetta. Olemme myös alkuvuonna uusineet Metson lainakantaa ja pidentäneet lainojemme maturiteettirakennetta", toteaa Eloranta.
 
Kesäkuussa 2003 käynnistetyn toiminnan tehostamisohjelman lisäksi Metso Paperin tavoitteeksi on asetettu keventää edelleen kiinteitä kustannuksia vuositasolla yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kustannustason keventämiseen tähtäävät toimet ajoittuvat pääosin vuosille 2004-2005. Metso Paper suunnittelee tehostavansa erityisesti hallintoaan ja tuotantoaan yhdistämällä toimintoja sekä keskittymällä ydinkomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon sekä vahvistavansa samanaikaisesti läsnäoloaan uusilla, kasvavilla markkinoilla.
 
Tehostamisjärjestelyistä arvioidaan syntyvän vuosina 2004-2005 kertaluontoisia kustannuksia, joiden takaisinmaksuajaksi arvioidaan keskimäärin alle yksi vuosi. Järjestelyt koskevat pääasiassa Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevia toimintoja. Alustavasti arvioidaan, että nämä järjestelyt koskevat noin 1100-1300 henkilöä. Henkilöstövaikutusten arvioidaan koostuvan puoliksi vähennyksistä sekä puoliksi ulkoistamisista ja niihin rinnastettavista toimenpiteistä. Tarkemmat Metso Paperin kustannustason keventämiseen tähtäävät suunnitelmat valmistuvat tammi-syyskuun osavuosikatsauksen raportointiin mennessä 28.10.2004.
 
Metso Paperin tavoitteena on sellu- ja paperiteollisuuden prosessien maailmanlaajuinen markkina- ja teknologiajohtajuus. Tämä edellyttää kilpailukyvyn parantamisen lisäksi erityisesti asiakaslähtöisyyden vahvistamista sekä pehmopaperi- ja kartonkikoneiden tuotetarjonnan kehittämistä.
 
Metso Mineralsin johtamisessa keskitytään käynnissä olevien tehostamistoimien loppuunsaattamiseen. Metso Mineralsia kehitetään mineraalien käsittelyn, kannattavuuttaan parantaneen murskauksen ja seulonnan sekä kasvaneen kulutus- ja varaosaliiketoiminnan muodostaman ytimen ympärille. Metallinkierrätyslaitteiden ja porauslaitteiden kehittämistä jatketaan niiden omista liiketoimintalähtökohdista.
 
Metso Automation keskittyy myönteisen kehityksen ja kasvuedellytysten varmistamiseen ja on siirtynyt toiminnan jatkuvan parantamisen vaiheeseen.
 
Metso Ventures toimii jatkossakin eräänä Metson uudistamisen työvälineenä.
 
Näkymät loppuvuodelle 2004
Metson tammi-maaliskuun 2004 osavuosikatsauksen yhteydessä on arvioitu loppuvuoden näkymiä. Niiden mukaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2003 tasolla. Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan merkittävästi viime vuotista parempi. Lähiajan näkymät eivät ole muuttuneet aiemmasta arviosta.
 
Pääomamarkkinapäivän esitysaineisto
Päivän esitysmateriaali on nähtävissä Metson internetsivuilla osoitteessa www.metso.com.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3004
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter