Pörssitiedote lokakuuta 26, 2005 12.20.32 ip. CET

Metso-konsernin tammi-syyskuun 2005 osavuosikatsaus

KANNATTAVUUS PARANI JA LIIKEVAIHTO KASVOI
 
-  Metso-konsernin liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 95,5 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta.
-  Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 2 967 miljoonaa euroa (1-9/2004:  2 559 milj.e). Liikevoitto oli 233,5 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,9 (91,8 milj. e ja 3,6 %).
- Osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (0,53 e).
-  Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 21 prosenttia viime vuoden lopusta ja oli syyskuun lopussa 2 059 miljoonaa euroa (31.12.2004: 1 705 milj. e). Uusia tilauksia saatiin yhteensä 3 208 miljoonan euron arvosta (1-9/2004: 3 062 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 145 miljoonaa euroa.
- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 18,3 prosenttia (6,6 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 21,4 prosenttia (11,0 %).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 25,3 prosenttia (31.12.2004: 49,7 %).
 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.
 
"Metso Automationin ja Metso Mineralsin kannattavuutta ovat aikaisemmin parantaneet  lähinnä sisäiset toimenpiteet, joilla on kevennetty kustannusrakennetta ja uudistettu liiketoimintamalleja. Nyt myös liikevaihdon kasvu vaikuttaa osaltaan kannattavuuteen. Olen iloinen myös Metso Paperin myönteisestä tuloskehityksestä, jossa alkavat vähitellen näkyä kahden viime vuoden tehostamistoimien tulokset", sanoo Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Kaiken kaikkiaan kolmas neljännes oli Metson historian paras, ja arvioimme, että vuodesta 2005 tulee Metson tähän asti paras vuosi. Kaikissa liiketoiminnoissamme on toki edelleen paljon kehitettävää."
 
"Saavutettu tulostaso antaa hyvän pohjan uuden, kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamiselle", Eloranta toteaa. "Olemme tehostaneet merkittävästi toimintaamme. Esimerkiksi tuottavuutemme on kohentunut selvästi. Olemme myös kehittäneet toimitusketjuamme, jotta pystymme hyödyntämään kiven- ja mineraalienkäsittelysektorin sekä energiateollisuuden vahvan kysynnän." Vuosina 2006-2008 Metso tavoittelee noin kymmenen prosentin vuotuista kasvua sekä orgaanisesti että täydentävien yritysostojen kautta.
 
Metson tuotteiden ja palvelujen hyvä kysyntä tukee kasvunäkymiä. "Kun elokuussa julkistimme uuden strategiamme ja vuoden 2006 taloudelliset tavoitteet, arvioimme, että suotuisa markkinatilanne jatkuu myös ensi vuonna. Näkemyksemme markkinakehityksestä on edelleen suotuisa, ja suhtaudumme luottavaisesti ensi vuoteen", Eloranta sanoo.
 
Lähiajan näkymät
 
Metson markkinatilanteessa ei arvioida tapahtuvan olennaisia muutoksia vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä.
 
Metso Paperin markkinoilla uusintojen ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Uusien koneiden markkinoilla on valmisteluvaiheessa useita pehmopaperikoneinvestointeja ja muutamia paperikone- ja massalinjaprojekteja, mutta vain harvoja kartonkikoneinvestointeja.
 
Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä erityisesti laajojen tieverkostonkehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien ansiosta. Kaivosteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana, vaikka pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista rajoittaa edelleenkin hieman uusien investointiprojektien käynnistymistä.
 
Metso Automationin markkinatilanne arvioidaan hyväksi energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttäväksi massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan ylittävän selvästi vuodeksi 2005 asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin tulosta rasittaa Pehmopaperit-liiketoiminnan heikko kannattavuus ja uudelleenjärjestelykulut, mutta kolmannen neljänneksen myönteinen tuloskehitys parantaa edellytyksiä saavuttaa kuluvalle vuodelle asetettu liikevoittotavoite. Metso Venturesin liikevoiton arvioidaan jäävän tavoitteesta rakenteellisten muutosten sekä Metso Panelboardin heikon kannattavuuden vuoksi.
 
Vuodeksi 2005 Metso-konsernille asetetut taloudelliset tavoitteet ovat liikevoitto 6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia. Nämä taloudelliset tavoitteet arvioidaan ylitettävän selvästi. Metson johto arvioi, että konsernin vuoden 2005 liikevaihto nousee noin 4,1 miljardiin euroon ja liikevoitto on yli 7 prosenttia liikevaihdosta. Metson kaikkien liiketoiminta-alueiden vahvistunut kilpailukyky yhdessä pääosin myönteisen markkinanäkymän kanssa tukevat suotuisan kehityksen jatkumista.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.
 
 
 
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Lataa

Metso in Twitter