Pörssitiedote joulukuuta 1, 2005 01.59.50 ip. CET

Metso osallistuu Talvivaaran kaivoshankkeeseen teknologiakumppanina

Metso Minerals toimii Talvivaaran kaivososakeyhtiön yhteistyökumppanina tutkimus- ja kehitystyössä. Sovitun yhteistyön tavoitteena on tuottaa vuoden 2006 aikana teknis-taloudellinen kannattavuusselvitys, jolla taataan huomattavia investointipäätöksiä Talvivaaran kaivokselle. Metso Minerals tuo projektiin teknologiaosaamista sekä voimavaroja kaivoksen kivenkäsittelyprosessin ja massatavarankäsittelyn kehittämiseen, ja hyödyntää hanketta oman teknologiansa kehittämiseen.
 
Talvivaaran monimetalliesiintymä Sotkamossa on Euroopan suurin tunnettu sulfidi-nikkelilöydös, jossa on 340 miljoonan tonnin luokiteltu malmivaranto. Malmiot sisältävät myös huomattavia määriä kuparia, sinkkiä ja kobolttia. Talvivaara pyrkii hyödyntämään kaivoksen jalostusprosessissa biokasaliuotustekniikkaa, jossa metallit rikastetaan liuottamalla malmissa jo luonnostaan olevien bakteerien avulla.
 
Metson prosessiosuus sisältää malmin murskauksen ja massamateriaalinkäsittelyn. Metso kehittää kasaliuotusprosessin kiven- ja massatavarankäsittelyosuutta siten, että se tuottaa optimaalisen toimintaympäristön bioliuotusprosessille ja johtaa siten tehokkaaseen metallin saantiin malmista. Malmi murskataan 8 mm raekokoon ja kootaan suuriksi kasoiksi, joissa liuotus tapahtuu.
 
Metson on tarkoitus hyödyntää projektissa syntyvää prosessi- ja teknologiaosaamista kaivosteknologiassaan maailmanlaajuisesti. Käynnistyessään Talvivaaran kaivos tuo Metsolle merkittävän laite- ja jälkimarkkinakauppapotentiaalin.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 

Metso in Twitter