Pörssitiedote huhtikuuta 4, 2005 04.30.12 ip. CET

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,35 EUROA OSAKKEELTA

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Lisäksi päätettiin mitätöidä optio-oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Svante Adde. Hallituksen jäseninä jatkavat Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber sekä TkT Juhani Kuusi. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2005.
 

Metso in Twitter