Pörssitiedote huhtikuuta 4, 2005 01.53.15 ip. CET

Metson yhtiökokous 4.4.2005: TOIMITUSJOHTAJA JORMA ELORANNAN KATSAUS

 
Metso Oyj:n tänään klo 14.00 alkavassa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma Eloranta arvioi katsauksessaan, että helmikuussa 2005 tulosjulkistuksen yhteydessä julkistetut lähiajan näkymät ovat edelleen voimassa. Metso Mineralsin ja Metso Automationin tuotteiden kysynnän arvellaan jatkuvan hyvänä. Metso Paperin tuotteiden kysynnän odotetaan kohdistuvan pääosin uusintoihin ja jälkimarkkinapalveluihin.
 
"Toteutuneet kustannusrakenteen keventämistoimet ja vahvistunut tilauskanta tukevat Metso-konsernin myönteistä tuloskehitystä", Jorma Eloranta toteaa. "Metso Mineralsin ja Metso Automationin vuoden 2004 myönteinen tuloskehitys tukee pääsyä vuodeksi 2005 asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Metso Paperin tulostavoitteet ovat haastavat, samoin Metso Venturesin, erityisesti lähiaikoina toteutuvan Metso Drivesin myynnin jälkeen. Metso Drivesin kaupasta toiselle neljännekselle kirjautuvaksi arvioitu myyntivoitto parantaa Metson osakekohtaista tulosta vuonna 2005."
 
Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuodeksi 2005 asetetut taloudelliset tavoitteet, 6 prosentin liikevoitto ja 12 prosentin tuotto sitoutuneelle pääomalle, arvioidaan saavutettavan.
 
Toimitusjohtaja Eloranta arvioi, että mittavien saneerausten aika Metsossa on nyt pääasiassa ohi. Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa voidaan keskittyä jo toiminnan jatkuvaan parantamiseen, kun taas Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistaminen jatkuu vielä tänä vuonna. Eniten parannettavaa on pehmopaperiliiketoiminnalla.
 
"Jatkuva parantaminen merkitsee mm. asiakaslähtöisyyden lisäämistä edelleen toiminnassamme. Vahvistamme resurssejamme lähellä kasvavia markkinoitamme ja tehostamme asiakaslähtöistä tuotekehitystä", Eloranta painottaa. "Samalla jatkamme työtä kannattavuuden parantamiseksi: haluamme mm. kehittää tuottavuutta ja laatutietoisuutta."
 
Elorannan mukaan Metson tavoitteena on nyt kannattavuuden parantamisen ohella kasvu. "Haemme ensisijaisesti orgaanista kasvua, mutta Metso Automationin ja Metso Mineralsin puolella myös nykyistä liiketoimintaa täydentävät yritysostot ovat mahdollisia."
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 

Metso in Twitter