Pörssitiedote huhtikuuta 27, 2005 12.08.33 ip. CET

MYÖNTEINEN KEHITYS ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ TUKEE VUODEN 2005 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA

 •         Tammi-maaliskuussa 2005 Metso-konsernin liikevaihto oli 894 miljoonaa euroa (1-3/2004: 793 milj.e). Kasvua oli 13 prosenttia.
 •         Liikevoitto (EBIT) oli 54,7 miljoonaa euroa (-7,2 milj. e). Metson kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
 •         Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,26 euroa (-0,15 e).
 •         Uusia tilauksia saatiin 12 prosenttia vertailukautta enemmän, yhteensä 1 089 miljoonan euron arvosta (971 milj. e). Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 13 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2004 lopussa, eli 1 919 miljoonaa euroa (31.12.2004: 1 705 milj. e).
 •         Liiketoiminnan kassavirta oli 129 miljoonaa euroa. Nettovelkaisuusaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 36,2 prosenttia (31.12.2004: 49,7 %).
 •  
  Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.
   
  Paperiteollisuudessa koneiden käyntiasteet vahvistuivat, mikä vaikutti positiivisesti Metso Paperin massa- ja paperiteollisuuden uusintojen ja jälkimarkkinapalvelujen kysyntään. Metso Mineralsin tuotteiden ja palvelujen kysyntä oli vahvaa sekä rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa että kaivosteollisuudessa. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä oli erinomainen. Investointipäätöksiä uusista kaivosprojekteista tehtiin erityisesti Etelä-Amerikassa. Metso Automationin tuotteiden ja palvelujen kysyntä säilyi hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
   
  Metson saatujen tilausten arvo nousi 12 prosenttia vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja tilauskanta kasvoi 13 prosenttia vuoden 2004 lopusta. Jälkimarkkinatoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla eli 38 prosenttia.
   
  Konsernin liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta ja oli 54,7 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. Metso Mineralsin kannattavuus parani edelleen toimitusvolyymin kasvun ja parantuneen tuottavuuden ansiosta. Metso Automationin kannattavuus pysyi hyvänä. Metso Paperin kannattavuus parani vertailukaudesta liiketoiminnan tehostamisen ja parantuneen kapasiteetin käyttöasteen ansiosta. Metso Paperissa liiketoimintakonseptin uudistamiseen tähtäävät toimet jatkuvat erityisesti pehmopaperit-liiketoimintalinjassa, joka oli ensimmäisellä neljänneksellä tappiollinen.
   
  "Alkuvuonna Metson markkinat sekä tuotteiden ja palvelujen kysyntä ovat kehittyneet odotustemme mukaisesti. Kaikki liiketoiminta-alueemme paransivat tammi-maaliskuussa selvästi tulostaan viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Kannattavuuden paranemiseen ovat erityisesti vaikuttaneet Metso Mineralsin tuotteiden hyvänä jatkunut markkinatilanne sekä kaikilla liiketoiminta-alueilla kasvanut tuottavuus."
   
  Liiketoiminnan kassavirta vahvistui ja oli 129 miljoonaa euroa. Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 12,4 prosenttia (-1,8%). Myös konsernin oman pääoman tuotto parani ensimmäisellä neljänneksellä, ja se oli 15,0 prosenttia (-10.5 %).
   
  Lähiajan näkymät
   
  Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan ylittävän vuodeksi 2005 asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin tavoitteet vuodeksi 2005 ovat haastavat. Metso Drivesin myynnin jälkeen Metso Venturesin tavoitteet ovat erityisen haastavat.
   
  Kokonaisuudessaan toteutetut Metso-konsernin kustannusrakenteen keventämistoimet, vahvistunut tilauskanta sekä ensimmäisen neljänneksen tulos tukevat myönteisen kannattavuuskehityksen jatkumista ja pääsyä Metso-konsernille vuodeksi 2005 asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat liikevoitto 6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia. Mikäli myönteinen kehitys jatkuu, nämä tavoitteet on mahdollista ylittää.
   
   
  Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
   
  Lisätietoja antaa:
  Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
  Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
  Mike Phillips, Senior Vice President, Finance and Administration, Metso USA,
  puh. 0204 84 3253  (in English)
   
   
  Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
   
  Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
  (1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  (2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  (3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  (4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
   
   
   
   
  Esitteet
  Nimi
  Osavuosikatsaus 1.1 Lataa

  Metso in Twitter