Pörssitiedote elokuuta 31, 2005 09.00.31 ap. CET

Metson strateginen painopiste kannattavaan kasvuun; Uudet taloudelliset tavoitteet asetettu; Konsernin rakennetta selvitetään

Puhelinkonferenssi lehdistölle tänään keskiviikkona 31.8.2005 englanniksi klo 10 ja suomeksi klo 12.55.
 
 
Metso Oyj:n hallitus on hyväksynyt Metson johtamisen painopisteet ja taloudelliset tavoitteet vuosiksi 2006-2008. Strategiaprosessi alkoi helmikuussa 2005. Viimeisen puolentoista vuoden aikana Metso on edistynyt hyvin liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyissä, ja yhtiön kannattavuus on parantunut merkittävästi. Strateginen painopiste on nyt vähitellen siirtymässä kannattavaan kasvuun, jota tavoitellaan parantamalla asiakastyytyväisyyttä ja tehostamalla toimintaa edelleen.
 
Vuosina 2006-2008 Metson tavoitteena on:
 •         kasvattaa liikevaihtoaan noin 10 prosenttia vuodessa
 •         saavuttaa jatkuvasti yli 15 prosentin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE-%)
 •         tehdä liikevoittoa (EBIT-%) 9 prosenttia liikevaihdosta strategiakauden lopulla
 •         maksaa vuotuista osinkoa vähintään 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta
 •         saavuttaa ja säilyttää luottoluokituksissa vahva investointiluokitusasema.
 •  
  "Viimeaikainen kehityksemme osoittaa, että pystymme parantamaan toimintojemme tehokkuutta ja tuottavuutta. Tämä yhdistettynä hyvänä jatkuvaan markkinatilanteeseen luo vakaan pohjan kannattavalle kasvulle ja jatkuvalle omistaja-arvon luomiselle", toteaa Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Vaikka liiketoiminta-alueillemme asetetut keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat selvästi vaativammat kuin vuoden 2005 tavoitteet, ne ovat realistiset. Meillä on konkreettisia toimintasuunnitelmia ja useita jo käynnistyneitä ohjelmia tavoitteiden saavuttamiseksi."
   
  "Osana vuoden 2005 strategiaprosessia tutkimme myös vaihtoehtoisia konsernirakenteita, mukaan lukien Metso Mineralsin listaaminen erillisenä yhtiönä. Työ kannattavan kasvun toteuttamiseksi vaatii kuitenkin johdolta vahvaa sitoutumista ja keskittymistä, joten juuri tällä hetkellä katsomme nykyisen rakenteen olevan muita vaihtoehtoja parempi. Koska vaihtoehtoisille konsernirakenteille löytyy kuitenkin myös selviä perusteluja, Metson hallitus on päättänyt käynnistää tarkemman selvityksen eri vaihtoehdoista. Selvityksen taloudellisena neuvonantajana toimii Goldman Sachs, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä", Eloranta kertoo.
   
  Metson johtamisen painopisteet vuosiksi 2006-2008
   
  Vuosina 2006-2008 Metso tavoittelee noin 10 prosentin vuotuista kasvua varmistaakseen kestävän tuloskehityksen ja vahvistaakseen asemaansa markkinajohtajana. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että täydentävien yritysostojen kautta.
   
  Kaikki Metson liiketoiminta-alueet jatkavat toimia kannattavuuden, tuottavuuden ja laadun parantamiseksi ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.
   
  Metso täydentää elinkaaripalvelujensa tarjontaa sekä oman kehitystoiminnan että yritysostojen kautta. Myyntiä, asiakaspalvelua, hankintaa ja tuotantoa vahvistetaan lähellä asiakkaita, erityisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla kuten Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa.
   
  Taloudelliset tavoitteet 2006-2008
   
  Metson tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE-%) suhdannetilanteesta riippumatta.
   
  Toisena keskeisenä tavoitteena on 9 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-%). Liiketoiminta-aluekohtaiset EBIT-tavoitteet ovat: Metso Paper yli 8 prosenttia, Metso Minerals yli 11 prosenttia ja Metso Automation yli 12 prosenttia. Koska Metso Venturesiin kuuluvat yhtiöt ovat luonteeltaan erilaisia ja toimivat eri markkinoilla, Metso Venturesille ei ole ryhmänä asetettu keskipitkän aikavälin EBIT-tavoitetta.
   
  Konsernin 9 prosentin EBIT-tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Metson kaikki liiketoiminta-alueet saattavat käynnissäolevat kehitysohjelmat onnistuneesti päätökseen ja että markkinakysyntä on vähintään nykyisellä tasolla. Metso jatkaa toimia vähentääkseen suhdannevaihtelujen kielteisiä vaikutuksia taloudelliseen tulokseensa.
   
  Vuoden 2006 taloudelliset tavoitteet
   
  Metso arvioi, että suotuisa markkinatilanne jatkuu maanrakennus-, kaivos- ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Sellu- ja paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vuoden 2005 tasolla. Ottaen huomioon tämän markkina-arvion ja Metson kehitysvaiheen Metso-konsernin tavoitteena on saavuttaa yli 7 prosentin liikevoittoprosentti vuonna 2006.
   
  Sellu- ja paperiteollisuuden markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi parantuvan vuonna 2006, ja Metso Paper jatkaa toimintansa tehostamista. Liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevoittotavoite on 6 prosenttia liikevaihdosta. Metso Paperin arvioidaan voivan saavuttaa yli 8 prosentin tavoitteensa strategiakauden lopulla.
   
  Hyvin edenneen toiminnan tehostamisen sekä maanrakennus- ja kaivosteollisuuden vahvana jatkuvan kysynnän ansioista Metso Mineralsin liikevoittotavoite vuonna 2006 on 10 prosenttia liikevaihdosta.
   
  Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä sellu- ja paperiteollisuudessa. Metso Automation lisää investointejaan kasvuun, ja sen liikevoittotavoite vuonna 2006 on 11 prosenttia liikevaihdosta.
   
  Metso Venturesin vuoden 2006 liikevoittotavoite on 6 prosenttia.
   
  Pääomarakenteen osalta Metson tavoitteena on vahva investointiluokitus (solid investment grade).
   
  Uusi osinkopolitiikka
   
  Hallitus on hyväksynyt uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan Metso jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoa vähintään 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
   
  Lisätietoja Metson johtamisen painopisteistä, toiminta-ajatuksesta ja visiosta, strategisista tavoitteista sekä arvoista ja eettisistä periaatteista löytyy osoitteesta www.metso.com.
   
  Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
   
   
  Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
   
  Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
  (1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  (2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  (3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  (4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
   
   
   
  Puhelinkonferenssi lehdistölle:
   
  Metson johto on keskiviikkona 31.8.2005 sijoittajille ja analyytikoille järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä Englannissa. Toimitusjohtaja Jorma Eloranta kertoo lehdistön edustajille lyhyesti Metson strategiasta ja vastaa kysymyksiin puhelinkonferensseissa, jotka järjestetään
   
  - englanniksi keskiviikkona 31.8.
  • klo 8:00-8:20 UK:n aikaa
  • klo 10:00-10:20 Suomen aikaa
   
  Englanninkieliseen konferenssipuheluun pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen toimitusjohtaja Elorannan esityksen alkua numeroon 020 365 955 (ulkomailta soitettaessa +358 20 365 955).
   
  - suomeksi keskiviikkona 31.8.
  • klo 10:55-11:15 UK:n aikaa
  • klo 12:55-13:15 Suomen aikaa
   
  Suomenkieliseen konferenssipuheluun pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen toimitusjohtaja Elorannan esityksen alkua numeroon
  0800 12032 (ulkomailta soitettaessa +358 800 12032).
   
  Metson pääomamarkkinapäivässä esitettävät kalvot ovat klo 11 alkaen haettavissa Internetistä osoitteesta www.metso.com.

  Metso in Twitter