Pörssitiedote helmikuuta 8, 2006 12.12.26 ip. CET

Metso-konsernin tilinpäätöstiedote 2005: METSON VAHVA KASVU JATKUU; HALLITUS ESITTÄÄ LISÄOSINKOA

- Vuoden 2005 liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 4 221 miljoonaa euroa (2004: 3 602 milj. e).
- Metso-konsernin vuoden 2005 liikevoitto oli 335,0 miljoonaa euroa eli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (2004: 199,5 milj. euroa ja 5,5 prosenttia).
- Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana yhteensä 4 745 miljoonan euron arvosta, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (2004: 3 989 milj. e).
- Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 38 prosenttia viime vuoden lopusta ja oli joulukuun lopussa 2 350 miljoonaa euroa (31.12.2004: 1 705 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 164 miljoonaa euroa (2004: 261 milj. e) ja vapaa kassavirta 106 miljoonaa euroa (211 milj. e).
- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 18,8 prosenttia (10,7 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 20,9 prosenttia (15,9 %).
- Osakekohtainen tulos oli 1,69 euroa (1,05 e). Hallitus esittää osingoksi yhteensä 1,40 euroa osakkeelta. Osinkoesitys koostuu Metson uuden osinkopolitiikan mukaisesta 0,70 euron osingosta ja 0,70 euron lisäosingosta.
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.
Vuoden 2004 liikevoitto ei ole vertailukelpoinen vuoden 2005 liikevoiton kanssa, sillä sitä paransi kertaluonteinen 75,3 miljoonan euron eläkevastuun tuloutus, joka aiheutui Suomen TEL-järjestelmään joulukuussa 2004 tehdyistä muutoksista. Vuonna 2005 vastaava tuloutus oli 5,1 miljoonaa euroa.
 
"Metson vuoden 2005 tulos oli konsernin historian paras. Konsernin liikevoittoprosentti oli 7,9, ja se ylittää selvästi kesäkuussa 2004 asettamamme 6 prosentin tavoitteen. Myös sitoutuneen pääoman tuotto, 18,8 prosenttia, ylitti kirkkaasti vuodeksi 2005 asetetun 12 prosentin tavoitteen", Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa. Metso Mineralsin ja Metso Automationin hyvä kannattavuuskehitys jatkui, ja ne ylittivät selvästi asetetut taloudelliset tavoitteet. Myös Metso Paperin kannattavuus parani loppuvuotta kohti ja oli tavoitteiden mukainen. Vain Metso Ventures jäi sille asetetusta kannattavuustavoitteesta.
 
Metson kasvu oli vahvaa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä: Loka-joulukuun liikevaihto, 1 254 miljoonaa euroa, oli 20 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2004 (1 043 milj. e). Uusia tilauksia saatiin 1 537 miljoonan euron arvosta, eli 66 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (10-12/2004: 927 milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 101,5 miljoonaa euroa, eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta (10-12/2004: 107,7 milj. e ja 10,3 prosenttia eivät ole vertailukelpoisia, sillä ne sisältävät kertaluonteisen 75,3 miljoonan euron eläkevastuun tuloutuksen).
 
Elorannan mukaan Metson liiketoiminta-alueiden myönteinen kannattavuuskehitys ja vahva tilauskanta sekä useiden asiakasteollisuuksien suotuisana jatkuva markkinatilanne luovat hyvän pohjan Metson kannattavalle kasvulle. "Vuonna 2005 liikevaihtomme kasvoi lähes yksinomaan orgaanisesti 17 prosenttia. Tällä oli selvästi myönteinen vaikutus liikevoittoomme. Metson kannattavan kasvun taustalla on kaikilla liiketoiminta-alueillamme tehty pitkäjänteinen työ kilpailukykymme, tuottavuutemme ja toimintamme laadun jatkuvaksi parantamiseksi. Olen ylpeä siitä, että metsolaiset kaikkialla maailmassa ovat sitoutuneet kannattavan kasvun tavoitteisiimme ja jatkamaan tätä työtä myös vuonna 2006."
 
Lähiajan näkymät
 
Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan maanrakennus-, kaivos- ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Massa- ja paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vähintään yhtä tyydyttävänä kuin vuonna 2005.
 
Metso Paperin tuotteista uusien paperikoneiden markkinanäkymät ovat vahvimmat Aasiassa. Euroopassa kysyntä painottuu uudistuksiin. Sekä uusien pehmopaperikoneiden että pehmopaperikoneuudistusten markkinat ovat hyvät. Uusien kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vilkkaina Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.
 
Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä erityisesti laajojen tieverkostonkehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien ansiosta. Pitkään korkeina pysyneiden metallin hintojen ansiosta kaivosteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana. Pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista saattaa edelleen hieman rajoittaa uusien kaivosprojektien käynnistymistä ja pidentää käynnissä olevien projektien toimitusaikoja.
 
Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Vahvan tilauskannan ja tämän hetken myönteisten markkinanäkymien perusteella Metso-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2006 kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoiton ylittävän selvästi viime vuoden liikevoiton.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Esitteet
Nimi
Metson tilinpäätöstiedote 2005 Lataa

Metso in Twitter