Pörssitiedote huhtikuuta 28, 2006 02.00.39 ip. CET

Metso ja Aker Kvaerner allekirjoittaneet kauppasopimuksen Pulping ja Power -liiketoiminnasta

Metso ja Aker Kvaerner ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen, jonka mukaan Metso ostaa Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoiminnan. Kauppa vaatii voimaan tullakseen tarvittavat viranomaisluvat. Metson arvioiden mukaan kauppa saataisiin päätökseen ja samalla liiketoiminta siirtyisi Metson omistukseen tämän vuoden toisella puoliskolla.
 
Sovittu velaton kauppahinta on noin 335 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumisajankohdan tasearvojen perusteella. Metson alustavien arvioiden mukaan synergioista saatavat kustannussäästöt ovat yhdistymisen jälkeen noin 15-20 miljoonaa euroa vuodessa, ja kaupasta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset alle 10 miljoonaa euroa.
 
Kauppahinta ylittää ostettavan liiketoiminnan tasearvon noin 380 miljoonalla eurolla, josta noin puolet kohdistetaan IFRS-periaatteiden mukaisesti aineettomille oikeuksille. Toinen puoli jää liikearvoksi. Aineettomia oikeuksia poistetaan vuosittain niiden taloudellisena vaikutusaikana, mikä rasittaa liiketoiminnan tulosta. Aineettomien oikeuksien poistoilla ei ole kassavirtavaikutusta. Liikearvoa ei poisteta. Ilman kertaluonteisia kustannuksia kaupan arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Metson osakekohtaiseen tulokseen hankinnan toteuduttua.
 
Metso maksaa kauppahinnan rahavaroistaan. Kaupan vaikutus Metson nettovelkaantumisasteeseen on vajaat 30 prosenttiyksikköä.
 
Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoiminta työllistää lähes 2 000 henkilöä. Sen päätoimipisteet ovat Ruotsissa, Suomessa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Vuonna 2005 liiketoiminnan liikevaihto oli 565 miljoonaa euroa ja liikevoitto Aker Kvaernerin allokoimien konsernikustannusten jälkeen 35 miljoonaa euroa. 
 
Yritysosto täydentää Metson tuote- ja palveluvalikoimaa. Kaupan toteutuessa Metso pystyy toimittamaan kaikki moderneissa sellutehtaissa tarvittavat ydinprosessit. Laajojen sellutehdasprosessien kysyntä on viime vuosina kehittynyt suotuisasti erityisesti Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Risto Hautamäki, toimitusjohtaja, Metso Paper, puh. 0204 84 3101
Arto Aaltonen, varatoimitusjohtaja, Metso Paper, puh. 0204 83 3202
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 

Metso in Twitter