Pörssitiedote huhtikuuta 28, 2006 12.07.10 ip. CET

Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006: Tilauskannan ja tuloksen vahva kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä

Keskeistä ensimmäisellä neljänneksellä
- Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 437 miljoonan euron arvosta, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (Q1/05: 1 089 milj. e).
- Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2005 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 2 692 miljoonaa euroa (31.12.2005: 2 350 milj. e).
- Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja oli 1 078 miljoonaa euroa (Q1/05: 894 milj. e).
- Liikevoitto oli 95,4 miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1/05: 54,7 milj. euroa ja 6,1 prosenttia).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 169 miljoonaa euroa (Q1/05: 123 milj. e).
- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,2 prosenttia (Q1/05: 12,4 %):
- Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (Q1/05: 0,26 e).
 
Metson ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja lähes kaksinkertaistui 88 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kaikki liiketoiminta-alueet - erityisesti Metso Minerals - paransivat tulostaan.
 
Tilausten kasvu oli edelleen voimakasta; Metso sai ensimmäisellä neljänneksellä lähes kolmanneksen enemmän tilauksia kuin viime vuoden vastaavana kautena. Kasvu jakautui tasaisesti Metso Paperin, Metso Mineralsin ja Metso Automationin kesken. Maaliskuun lopussa Metson tilauskanta oli 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 lopussa ja 40 prosenttia suurempi kuin maaliskuun 2005 lopussa.
 
"Vuosi 2006 on Metsossa alkanut erittäin vahvasti. Kasvumme ja kannattavuutemme ensimmäisellä neljänneksellä olivat selvästi viime vuoden vertailujaksoa paremmat - ja vuosi 2005 oli sentään Metson historian toistaiseksi paras", toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa.
 
Elorannan mukaan hyvän tuloksen takana on viime vuoden lopun vahva tilauskanta sekä suotuisana jatkuva markkinatilanne. Myös Metsossa toteutetut tehostamistoimet ja kehitysohjelmat vaikuttavat myönteisesti kannattavuuteen.
 
"Yhtenä tavoitteenamme tällä strategiakaudella on liikevaihdon 10 prosentin vuosittainen kasvu. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme vahvistaneet myynti- ja huoltoverkostoa ja tehostaneet myyntiprosessejamme. Tammi-maaliskuussa liikevaihtomme kasvoikin vertailujaksoon nähden 21 prosenttia", Eloranta sanoo.
 
"Näkemyksemme on, että Metson vuodesta 2006 on tulossa sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta selvästi viime vuotta parempi", Eloranta sanoo.
 
Lähiajan näkymät
 
Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan maanrakennus-, kaivos- ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Massa- ja paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vähintään yhtä tyydyttävänä kuin vuonna 2005.
 
Metso Paperin tuotteista uusien paperi- ja kartonkikoneiden markkinanäkymät ovat vahvimmat Aasiassa. Euroopassa kysyntä painottuu pienten ja keskikokoisten koneiden uudistuksiin. Pohjois-Amerikassa on vireillä joitakin uudistusprojekteja, mutta alan yleinen epävarmuus viivästyttää päätöksentekoa. Sekä uusien pehmopaperikoneiden että pehmopaperikoneuudistusten markkinat ovat hyvät. Uusien kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vilkkaina Etelä-Amerikassa ja hyvinä Aasiassa.
 
Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa tieverkoston kehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien ansiosta. Kaivosteollisuuden ja metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana. Suuret kaivosyhtiöt jatkavat mittavien investointien valmisteluja ja toteuttamista.
 
Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Vuonna 2006 Metso-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoiton ylittävän selvästi vuoden 2005 liikevoiton.
 
Metson liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat arviot eivät sisällä yritysostoista tai -myynneistä johtuvia muutoksia, ja ne perustuvat tämän hetken tilauskantaan ja markkinanäkymiin.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3 Lataa

Metso in Twitter