Pörssitiedote heinäkuuta 27, 2006 12.05.20 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006

Tiedotustilaisuus tänään torstaina 27.7.2006 suomeksi klo 13.30 ja englanniksi klo 15.00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki.
Englanninkielistä tilaisuutta voi seurata internetin kautta osoitteesta www.metso.com.
 
 
Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006
 
Metson vahva kehitys jatkuu
 
Keskeistä toisella neljänneksellä
- Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 390 miljoonan euron arvosta, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (Q2/05: 1 203 milj. e).
- Tilauskanta kasvoi 33 prosenttia kesäkuun 2005 lopusta ja oli kesäkuun 2006 lopussa 2 864 miljoonaa euroa (30.6.2005: 2 157 milj. e).
- Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 1 170 miljoonaa euroa (Q2/05: 1 028 milj. e).
- Liikevoitto oli 116,4  miljoonaa euroa eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta (Q2/05: 83,3 milj. euroa ja 8,1 %).
- Metso kirjasi 57 miljoonan euron kertaluonteisen ja tulosvaikutteisen laskennallisen verosaatavan.
- Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (Q2/05: 0,49 e).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 56 miljoonaa euroa (Q2/05: -17 milj. e).
- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 21,7 prosenttia (Q2/05: 17,3 %).
 
Metson markkinatilanne jatkui suotuisana toisella neljänneksellä, mikä johti saatujen tilausten vahvaan kasvuun. "Kaikkien liiketoiminta-alueidemme myönteisenä jatkuvan kehityksen valossa arvioimme, että pelkästään orgaaninen kasvumme ylittää tänä vuonna selvästi liikevaihdon kasvulle asettamamme 10 prosentin tavoitteen ", Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta sanoo.
 
Eloranta on myös erittäin tyytyväinen kannattavuuden vakaaseen kehitykseen. "Vahva panostuksemme myynnin hallintaan yhdessä hyvän markkinatilanteen kanssa tuottaa tulosta. Sitoutumisemme tuloksen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen on puolestaan pitänyt kustannusrakenteemme terveenä koko organisaatiossa."
 
"Vahvan tilauskannan ja suotuisan markkinanäkymän perusteella arvioimme, että taloudellinen tuloksemme jatkuu hyvänä myös toisella vuosipuoliskolla, ja liikevoittomme ylittää selvästi vuoden 2005 liikevoiton", Eloranta sanoo. "Keskeisin haasteemme tällä hetkellä on varmistaa, että toimituskykymme erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa vastaa myös jatkossa kovaan markkinakysyntään."
 
Lähiajan näkymät
 
Metson markkinanäkymissä ei ole tapahtunut muutosta alkuvuoden aikana. Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan maanrakennus-, kaivos- ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Yleisesti ottaen massa- ja paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vähintään yhtä tyydyttävänä kuin vuonna 2005.
 
Metso Paperin tuotteista uusien paperi- ja kartonkikoneiden markkinanäkymät ovat vahvimmat Aasiassa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla koneuudistusten kysynnän arvioidaan tasaantuvan. Sekä uusien pehmopaperikoneiden että pehmopaperikoneuudistusten markkinoiden arvioidaan olevan hyvät. Uusien kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vilkkaina Etelä-Amerikassa ja hyvinä Aasiassa.
 
Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa tieverkoston kehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien ansiosta. Kaivos- ja metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana. Suuret kaivosyhtiöt jatkavat mittavien investointien valmisteluja ja toteuttamista. Sekä kaivoksissa että murskeentuotannossa hankkeet painottuvat entistä suurempiin laitteisiin ja projekteihin.
 
Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Vahvan tilauskannan ja suotuisan markkinanäkymän perusteella Metson taloudellisen tuloksen arvioidaan jatkuvan hyvänä myös toisella vuosipuoliskolla ja liikevoiton ylittävän selvästi vuoden 2005 liikevoiton. Metson liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi yli 10 prosenttia vuonna 2006.
 
Metson liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat arviot eivät sisällä yritysostoista tai -myynneistä johtuvia muutoksia.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Metson tammi-syyskuun 2006 osavuosikatsaus julkaistaan 25.10.2006.
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6 Lataa

Metso in Twitter