Pörssitiedote helmikuuta 7, 2007 03.35.02 ip. CET

Yhtiökokouskutsu

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 3. päivänä 2007 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. 
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.  Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
2.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti:
 
1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
 
2. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä osakkeen nimellisarvoa koskeva 4 § poistetaan.
 
3. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 5 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan.
 
4. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi.
 
5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
 
6. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 11 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät terminologiset täsmennykset.
 
7. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 12 § poistetaan ja korvataan viittauksella arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ään sisältyvään lunastusvelvollisuutta koskevaan säännökseen.
 
3.  Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
 
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.
 
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
 
 
4.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta ("Osakeantivaltuutus").
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta.
 
Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Osakeantivaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
 
5. Osakkeenomistajan ehdotus nimitysvaliokunnan valitsemisesta yhtiökokouksessa
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että
 
1.  Yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
 
2.  Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
 
3. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
4.  Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Asiakirjojen nähtävilläpito
 
Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen  jäljennökset sekä yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 23.3.2007 alkaen Metso Oyj:n konsernihallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki sekä Metso Oyj:n Internet-sivuilla www.metso.com. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Myös vuosikertomus on nähtävissä Metso Oyj:n Internet-sivuilla.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 23.3.2007.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen
 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä viimeistään 23.3.2007.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 29.3.2007 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen alkaa 28.2.2007. Ilmoittautumisen voi tehdä
 
-           osoitteessa www.metso.com
-           puhelimitse numeroon 010 80 8300
-           faksilla numeroon 020 484 3125
-           kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220, 00101 Helsinki.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
 
Hallituksen kokoonpano 
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Svante Adde, Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin samaksi toimikaudeksi Hankenin rahoitustieteen professori, KTT Eva Liljeblom.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50 000 euroa ja jäsenille 40 000 vuodessa, minkä lisäksi heille maksettaisiin 500 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Tilintarkastaja
 
Tarkastusvaliokunta on päättänyt suositella KHT-yhteisö Pricewaterhouse-Coopers Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Osingonmaksu
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 10.4.2007 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.4.2007.
 
Helsingissä helmikuun 7. päivänä 2007
 
Metso Oyj
 
Hallitus
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
 
 
 

Metso in Twitter