Pörssitiedote heinäkuuta 26, 2007 10.50.00 ap. CET

Metso pyrkii luopumaan osakkeidensa listauksesta New Yorkin pörssissä ja lopettamaan U.S. Securities Exchange Act of 1934 -lakiin perustuvat raportointivelvollisuutensa

Metso Oyj:n hallitus on tänään päättänyt hakea Metson American Depositary Shares (ADS) -osaketodistusten, jotka vastaavat kukin yhtä Metson osaketta, listauksen lopettamista New Yorkin pörssissä. Lisäksi, äskettäin voimaan tulleen U.S. Securities Exchange Act 1934-lain ("Exchange Act") säännön 12h-6 mukaan, Metso hakee rekisteröinnin poistamista ja Exchange Act -lakiin perustuvien raportointivelvollisuuksiensa lopettamista. Metso aikoo kuitenkin pitää ADR-ohjelmansa. Pörssilistauksen loppumisen jälkeen on odotettavissa, että Metson ADS-osaketodistukset ovat OTC-kaupan kohteena Yhdysvalloissa. Kaupankäynti Metson osakkeilla jatkuu Helsingin pörssissä.
 
Metson hallitus hyväksyi tämän toimenpiteen arvioituaan, että 1990-luvun puolivälissä toteutetun listautumisen alkuperäiset syyt eivät enää päde pääomamarkkinoiden kansainvälistyttyä. Metso jatkaa edelleen Helsingin pörssin sääntöjen ja muiden Suomessa voimassa olevien säännösten noudattamista, mikä suojaa kaikkia Metson tavallisia osakkeita ja ADS-osaketodistuksia omistavia sijoittajia.
 
Metson syyt osakkeiden listauksen lopettamiseen ja rekisteröinnin poistamiseen perustuvat ensisijaisesti seuraaviin tekijöihin:
 
- Metson osakkeet ovat listattuna ja aktiivisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä, ja kaikki merkittävämpi kaupankäynti Metson osakkeilla tapahtuu Yhdysvaltojen ulkopuolella.
 
- Kaupankäynti ADS-osaketodistuksilla ja osaketodistusten likviditeetti New Yorkin pörssissä on ajan myötä vähentynyt merkittävästi ja on nykyään vähäistä. Sen osuus koko kaupankäynnistä on alle yksi prosentti.
 
- Pääomamarkkinoiden muuttuessa maailmanlaajuisesti yhä edistyksellisemmiksi ja läpinäkyvimmiksi Metso katsoo, että Yhdysvalloissa ja Suomessa ylläpidettävän kaksinkertaisen listauksen tuoma arvo vähenee, ja
 
- Erityisesti vuonna 2005 käyttöönotettujen IFRS-standardien myötä Metso katsoo, että kaksinkertaisen listauksen ylläpitämiseen ja useiden taloudellisten raportointivelvoitteiden täyttämiseen liittyvät lisäkustannukset ja vaiva ovat siitä saatavaa hyötyä suuremmat.
 
Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa: "Aikomuksemme vetäytyä New Yorkin pörssistä ei millään muotoa tarkoita, että kiinnittäisimme jatkossa vähemmän huomiota Metson osakkeita eri puolilla maailmaa omistaviin sijoittajiin tai kansainvälisiin tai Yhdysvaltain markkinoihin. New Yorkin pörssistä vetäytymisen ja SEC-rekisteröinnin poistamisen jälkeenkin tarkoituksenamme on jatkaa korkeatasoisten hallinnointiperiaatteiden noudattamista, taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyttä ja sisäistä tarkastusta."
 
Metso arvioi, että osakkeiden listauksen lopettaminen ja rekisteröinnin poistaminen saatetaan päätökseen vuoden 2007 kuluessa. Metso aikoo toimittaa SEC:lle Form 15F-dokumentin Section 12(g) -rekisteröintinsä ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisten Section 13(a)- ja Section 15(d) -raportointivelvollisuuksiensa lopettamiseksi heti, kun se on käytännössä toteutettavissa Metson varmistettua valmiutensa OTC-kaupankäyntiin ja New Yorkin pörssistä vetäytymisen tultua voimaan. Form 15F-dokumentin toimittamisen myötä Metson Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädäntöön perustuvien raportointivelvollisuuksien voimassaolo keskeytyy välittömästi ja alkaa 90 päivän odotusaika, jonka kuluessa SEC voi ilmaista mahdollisen vastustuksensa anomukselle. 90 päivän odotusajan päätyttyä raportointivelvollisuuksien keskeytyminen muuttuu pysyväksi edellyttäen, ettei SEC ilmaise vastustavansa sitä tai ettei Metso ole siihen mennessä peruuttanut Form 15F-dokumenttiaan. Ennen päätöksen voimaantuloa Metso pidättää itsellään oikeuden syystä riippumatta viivästyttää Form 15F -dokumentin toimittamista tai peruuttaa se.
 
Metso aikoo joka tapauksessa jatkaa SEC-raportointia joulukuuhun 2007, jolloin sen Yhdysvalloissa liikkeelle laskema SEC-rekisteröity joukkovelkakirja erääntyy. Raportointivelvollisuuden päättymisen jälkeen Metso julkaisee edelleen Internet-sivuillaan (www.metso.com) englanninkielellä materiaalin, jonka Suomen laki velvoittaa julkaistavaksi, tai jota sen ensisijaisella kaupankäyntimarkkinalla edellytetään julkaistavaksi tai jaettavaksi arvopapereiden haltijoille.
 
Metso ei ole järjestänyt ADS-osaketodistustensa tai tavallisten osakkeidensa listaamista missään muussa kansallisessa arvopaperipörssissä eikä tavallisten osakkeidensa julkista noteerausta muuta kautta Yhdysvalloissa. Metso aikoo kuitenkin pitää ADS-osaketodistuksiin liittyvän ADR-ohjelmansa Bank of New Yorkin kanssa sekä muuttaa osaketodistussopimustaan Bank of New Yorkin kanssa, jotta se vastaa  rekisteröinnin poistamista. Pörssilistauksen loppumisen jälkeen on odotettavissa, että Metson ADS-osaketodistukset ovat suorakaupan (OTC) kohteena Yhdysvalloissa.
  
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida, ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet

Metso in Twitter