Pörssitiedote syyskuuta 4, 2007 03.15.00 ip. CET

Metso pyrkii lakkauttamaan vuoden 1934 U.S. Securities Exchange Act -lakiin perustuvan, kohdan 12(g) mukaisen arvopapereidensa rekisteröinnin sekä lopettamaan kohtien 13(a) ja 15(d) mukaiset raportointivelvollisuutensa

Kuten 26. heinäkuuta 2007 tiedotettiin, Metso Oyj:n hallitus päätti hakea Metson American Depositary Shares (ADS) -osaketalletustodistusten, jotka vastaavat kukin yhtä Metson osaketta, listauksen lopettamista New Yorkin pörssissä. Lisäksi, äskettäin voimaan tulleen U.S. Securities Exchange Act 1934-lain ("Exchange Act") säännön 12h-6 mukaan, Metso hakee osaketalletustodistustensa ja velkakirjojensa rekisteröinnin lakkauttamista ja Exchange Act -lakiin perustuvien raportointivelvollisuuksiensa lopettamista. Metso aikoo kuitenkin pitää ADR-ohjelmansa. Pörssilistauksen loppumisen jälkeen on odotettavissa, että Metson ADS-osaketalletustodistukset ovat over-the-counter (OTC) -kaupan kohteena Yhdysvalloissa. Kaupankäynti Metson osakkeilla jatkuu Helsingin pörssissä. Metson SEC-rekisteröidyt velkakirjat eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Tämä tiedote julkistetaan Exchange Act'in säännön 12h-6(h) vaatimusten mukaisesti Metson arvopapereita hankkineiden yhdysvaltalaisten sijoittajien tidottamiseksi yhtiön aikomuksesta poistua Exchange Act'in rekisteröinti- ja raportointijärjestelmästä.
 
Metson hallitus hyväksyi tämän toimenpiteen arvioituaan, että 1990-luvun puolivälissä toteutetun listautumisen alkuperäiset syyt eivät enää päde pääomamarkkinoiden kansainvälistyttyä. Metso jatkaa edelleen Helsingin pörssin sääntöjen ja muiden Suomessa voimassa olevien säännösten noudattamista, mikä suojaa kaikkia Metson tavallisia osakkeita ja ADS-osaketalletustodistuksia omistavia sijoittajia.
 
Metso arvioi, että osakkeiden listauksen lopettaminen ja rekisteröinnin poistaminen saatetaan päätökseen vuoden 2007 kuluessa. Metso aikoo toimittaa SEC:lle Form 25-dokumentin 4. syyskuuta lakkauttaakseen Exchange Act'in kohdan 12(b) mukaisen rekisteröinnin ja lopettaakseen listauksen New Yorkin pörssissä. Listauksen lopettaminen tulee automaattisesti voimaan 10 päivän kuluttua. Metso aikoo myös toimittaa SEC:lle arviolta 14. syyskuuta 2007 Form 15F-dokumentin kohdan 12(g) -rekisteröintinsä ja Exchange Act'in kohtien 13(a)- ja 15(d) -raportointivelvollisuuksiensa lopettamiseksi. Form 15F-dokumentin toimittamisen myötä Metson Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädäntöön perustuvien raportointivelvollisuuksien voimassaolo keskeytyy välittömästi ja alkaa 90 päivän odotusaika, jonka kuluessa SEC voi ilmaista mahdollisen vastustuksensa anomukselle. 90 päivän odotusajan päätyttyä raportointivelvollisuuksien keskeytyminen muuttuu pysyväksi edellyttäen, ettei SEC ilmaise vastustavansa sitä tai ettei Metso ole siihen mennessä peruuttanut Form 15F-dokumenttiaan. Ennen päätöksen voimaantuloa Metso pidättää itsellään oikeuden syystä riippumatta viivästyttää Form 15F -dokumentin toimittamista tai peruuttaa sen ennen voimaantulemistaan.
 
Metso aikoo joka tapauksessa jatkaa vapaaehtoista SEC-raportointia joulukuuhun 2007, jolloin sen Yhdysvalloissa liikkeeseen laskema SEC-rekisteröity joukkovelkakirja erääntyy. Raportointivelvollisuuden päättymisen jälkeen Metso julkaisee edelleen Internet-sivuillaan (www.metso.com) englanninkielellä materiaalin, jonka Suomen laki velvoittaa julkaistavaksi, tai jota sen ensisijaisella kaupankäyntimarkkinalla edellytetään julkaistavaksi tai jaettavaksi arvopapereiden haltijoille.
 
Metso ei ole järjestänyt ADS-osaketalletustodistustensa tai osakkeidensa listaamista missään muussa kansallisessa arvopaperipörssissä Yhdysvalloissa eikä osakkeidensa julkista noteerausta muuta kautta Yhdysvalloissa. Metso aikoo kuitenkin pitää ADS-osaketodistuksiin liittyvän ADR-ohjelmansa Bank of New Yorkin kanssa sekä muuttaa osaketalletustodistussopimustaan Bank of New Yorkin kanssa, jotta se vastaa  rekisteröinnin poistamista. Pörssilistauksen loppumisen jälkeen on odotettavissa, että Metson ADS-osaketalletustodistukset ovat over-the-counter (OTC) -kaupan kohteena Yhdysvalloissa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter