Pörssitiedote lokakuuta 28, 2008 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Metso Oyj Yhtiötiedote 28.10.2008 klo 12.00
 
Kolmannen neljänneksen kannattavuus hyvä, sopeutuminen muuttuvaan  toimintaympäristöön aloitettu
 
Keskeistä kolmannella neljänneksellä
  • Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 2 246 miljoonan euron arvosta (Q3/07: 1 440 milj. e). Tilauskanta kasvoi 21 prosenttia joulukuun 2007 lopusta ja oli syyskuun 2008 lopussa 5 244 miljoonaa euroa (31.12.2007: 4 341 milj. e).
  • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 528 miljoonaa euroa (Q3/07: 1 452 milj. e).
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 180,7 miljoonaa euroa eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (Q3/07: 157,3 milj. e ja 10,8 %).
  • Liikevoitto (EBIT) oli 172,3 miljoonaa euroa eli 11,3 prosenttia liikevaihdosta (Q3/07: 143,4 milj. e ja 9,9 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,69 euroa (Q3/07: 0,66 e).
  • Vapaa kassavirta oli 91 miljoonaa euroa (Q3/07: 144 milj. e).
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 23,3 prosenttia (Q3/07: 24,7 %).
 
"Kolmannella neljänneksellä etenimme hyvin kohti vuoden 2008 tulostavoitteitamme. Heinä-syyskuun liikevoitto, 172 miljoonaa euroa ja 11,3 prosenttia, oli kaikkien aikojen paras kolmas neljännes Metson historiassa," Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta sanoo. "Tasaisesti parantunut taloudellinen suorituskykymme on vahva todiste siitä, että olemme kehittäneet Metsoa oikeaan suuntaan. Uskomme, että Metso on tänä päivänä entistä tasapainoisempi, ketterämpi ja joustavampi selviytymään maailmantalouden myrskyistä."
 
"Tämänhetkisessä maailmantalouden tilanteessa keskitymme enemmän kannattavuuteen ja kassavirtaan kuin kasvuun eli yrityskauppoja ja investointeja arvioidaan hyvin kriittisesti. Olemme vakuuttuneita siitä, että meneillään olevat ohjelmat nettokäyttöpääoman tehokkaampaan hallintaan alkavat tuottaa näkyvämpää tulosta tulevina kuukausina. Toteutamme myös tiukkaa kustannuskuria koko konsernissa. Mitä tulee kapasiteetin sopeuttamiseen, olemme valmiita tarvittaessa toimimaan nopeasti. Samalla jatkamme kasvutavoitteitamme kehittyvillä markkinoilla ja jälkimarkkinaliiketoiminnassamme."
 
Metson avainluvut
 
 
 
Metson vuoden 2008 kolmannen neljänneksen katsaus
 
Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä heinä-syyskuussa
 
Metson tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne jatkui heinä-elokuussa suotuisana kaivos-, maarakennus- sekä energia-asiakasteollisuuksissa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa. Maailmantalouden epävarmuus ja rahoituskriisin kiihtyminen syyskuun aikana heikensi selvästi Metson tuotteiden ja palveluiden markkinanäkymää neljänneksen loppua kohden.
 
Paperi- ja kartonkiteollisuudessa kysyntä heikkeni selvästi vuoden kolmannella neljänneksellä. Paperi- ja kartonkiteollisuuden päämarkkina-alueella Kiinassa talouden kasvu on hidastunut, ja kartonkiteollisuudessa on syntynyt ylikapasiteettia osin tiettyjen tuotteiden viennin rajoittamiseen tähtäävien viranomaissäännösten myötä. Pehmopaperikoneiden ja kuitulinjojen markkinat jatkuivat aktiivisina, mutta heikkenivät neljänneksen loppua kohden. Massa- ja paperiteollisuuden tilanteen vaikeutuminen Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on heikentänyt jälkimarkkinapalvelujen kysyntää. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä heikkeni hyvästä tyydyttäväksi päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
 
Kaivosteollisuuden markkinatilanne jatkui suotuisana. Syyskuun aikana tapahtunut metallien ja mineraalien hintojen voimakas lasku ja maailmantalouden yleinen epävarmuus markkinoiden kehittymisestä ei näkynyt kaivosteollisuuden kysynnässä kolmannella neljänneksellä. Kuitenkin neljänneksen loppupuolella jotkut kaivosyhtiöt kommentoivat julkisesti investointiohjelmiensa leikkaamisesta. Maarakennusteollisuudessa toimintaympäristö heikkeni Pohjois-Amerikassa ja läntisessä Euroopassa, mutta säilyi edelleen hyvänä kehittyvillä markkinoilla tieverkoston ja muun infrastruktuurin kehitysprojektien ansiosta. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkui hyvänä.
 
Prosessiautomaatio- ja virtauksensäätöjärjestelmien kysyntä oli hyvää voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa.  
 
 
Saadut tilaukset heinä-syyskuussa
 
Metson heinä-syyskuun saadut tilaukset olivat 2 246 miljoonaa euroa. Tilausten arvo nousi 56 prosenttia vertailukaudesta. Saatujen tilausten määrää nosti Metso Paperin saamat kahden suuren sellulaitteiston ja kahden kartonkikoneen tilaukset. Metso Mineralsin saadut tilaukset kasvoivat ja Metso Automationin saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla.
 
Metso Paperin saadut tilaukset heinä-syyskuussa olivat 1 252 miljoonaa euroa, mikä oli 143 prosenttia vertailukautta enemmän. Metso Paperin kolmannen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat paperinvalmistuslinja Propapierille Saksaan, sellutehdaslaitteistot Zhanjiang Chenmingille Kiinaan ja Aracruzille Brasiliaan, pakkauskartonkilinja Amcorille Australiaan sekä voimakattila Dalkia Francelle Ranskaan. Lokakuun lopussa Aracruz ilmoitti, että maailmantalouden heikkenemisestä johtuen se lykkää elokuussa tilattua sellutehdasprojektia. Zhanjiang Chenmingin projektissa asiakkaan rahoitusjärjestelyt ovat vielä kesken ja tästä johtuen Metso ei ole täysin aloittanut projektin tuotantoa.
 
Metso Mineralsin kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä ja olivat 819 miljoonaa euroa. Kaivosteollisuuden tilaukset kasvoivat vahvasti ja maarakennusteollisuuden tilaukset laskivat hieman. Alueellisesti Metso Mineralsin uusien tilausten kasvu oli vahvaa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä itäisessä Euroopassa, mutta heikkeni selvästi läntisessä Euroopassa. Heinä-syyskuussa saatuihin tilauksiin kuuluu useiden pienempien tilausten lisäksi junavaunujen tyhjennysjärjestelmien toimitus Pilbara Infrastructure Pty Ltd:lle Australiaan.
 
Metso Automationin heinä-syyskuun saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. Alueellisesti saadut tilaukset kasvoivat selvästi Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, mutta laskivat kehittyvillä markkinoilla. Metso Automationin kolmannen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat automaatio- ja laadunhallintajärjestelmät Propapierin paperinvalmistuslinjalle Saksaan, sellutehtaan automaatiojärjestelmä Zhanjiang Chenmingille Kiinaan sekä automaatio- ja turvaratkaisut Neste Oilin tuotantolaitoksille Singaporeen ja Rotterdamiin, Alankomaihin.
 
 
Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa
 
Metson liikevaihto kasvoi 5 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna ja oli 1 528 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus Metson kolmannen neljänneksen liikevaihdosta oli 36 prosenttia (Q3/07: 36 %).
 
Metson kolmannen neljänneksen taloudellinen tulos oli selvästi vertailukautta parempi; tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 180,7 miljoonaa euroa eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2007: 157,3 milj. e ja 10,8 %). Euromääräisesti Metso Mineralsin ja Metso Automationin EBITA parani, ja Metso Paperin EBITA pysyi vertailukauden tasolla. Kaikkien liiketoiminta-alueiden suhteellinen kannattavuus parani vertailukaudesta. Metson kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 172,3 miljoonaa euroa eli 11,3 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2007: 143,4 milj. e ja 9,9 %). Kannattavuuden paranemiseen vaikutti liikevaihdon vahva kasvu, tiukka kiinteiden kulujen hallinta sekä onnistunut suurten projektien toteutus. Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden kolmannelta neljännekseltä oli 97 miljoonaa euroa (Q3/07: 94 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,69 euroa (Q3/07: 0,66 e/osake).
 
 
Metson tammi-syyskuun 2008 osavuosikatsaus
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
 
Tammi-syyskuussa Metson saadut tilaukset olivat 5 495 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Ilman valuuttakurssimuutosten laskennallista vaikutusta uusien tilausten arvo kasvoi 10 prosenttia. Saadut tilaukset kasvoivat Metso Mineralsissa 12 prosenttia ja Metso Automationissa kolme prosenttia vertailukaudesta. Metso Paperin saadut tilaukset olivat tammi-syyskuun 2007 tasolla. Suhteellisesti voimakkainta tilausten kasvu oli Metso Paperin Fiber- ja Metso Mineralsin Mining-liiketoimintalinjoilla. Suhteellisesti suurin lasku vertailukauteen verrattuna oli Metso Paperin Paper and Board - ja Power-liiketoimintalinjoilla.
 
Saaduissa tilauksissa kolme suurinta maata olivat Brasilia, Yhdysvallat ja Kiina. Saatujen tilausten kasvu oli voimakkainta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta Länsi-Euroopassa tilaukset laskivat. Kehittyvien markkinoiden osuus Metson saaduista tilauksista nousi 51 prosenttiin (45 %). Metson tilauskanta oli syyskuun lopussa 5 244 miljoonaa euroa, mikä on 21 prosenttia vuoden 2007 lopun tilauskantaa vahvempi.
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
 
Saadut tilaukset markkina-alueittain
 
Q1-Q3/2008
Q1-Q3/2007
 
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Eurooppa
1 908
35
2 321
45
Pohjois-Amerikka
883
16
773
15
Etelä- ja Väli-Amerikka
1 028
19
611
12
Aasia ja Tyynenmeren alue
1 333
24
1 115
21
Muu maailma
343
6
374
7
Yhteensä
5 495
100
5 194
100
 
 
Liikevaihto
 
Metson liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 4 561 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna kasvu olisi ollut noin 9 prosenttia. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 18 prosenttia Metso Mineralsissa sekä 17 prosenttia Metso Automationissa ja pysyi vertailukauden tasolla Metso Paperissa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia (vertailukelpoisilla kursseilla kasvu olisi ollut noin 13 prosenttia), ja sen osuus Metson liikevaihdosta oli 35 prosenttia (Q1-Q3/07: 34 %). Palveluliiketoiminnan kasvu oli voimakkainta Metso Mineralsissa, jossa kasvu oli 19 prosenttia vertailukelpoisilla kursseilla.
 
Tammi-syyskuussa liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Suomi, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 29 prosenttia.
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
 
Liikevaihto markkina-alueittain
 
 
Taloudellinen tulos
 
Metson vuoden 2008 tammi-syyskuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani 9 prosenttia ja oli 480,9 miljoonaa euroa eli 10,5 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/07: 441,5 milj. e ja 10,1 %). EBITA:n kasvu tuli Metso Mineralsista ja Metso Automationista. Metso Mineralsin ja Metso Automationin kannattavuus nousi ja Metso Paperin kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla.
 
Metson liikevoitto tammi-syyskuussa oli 447,1 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/07: 400,1 milj. e ja 9,2 %).
 
Metson nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 54 miljoonaa euroa (Q1-Q3/07: 25 milj. e). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi kasvanut nettokäyttöpääoma, investoinnit ja poikkeuksellisen iso osingonjako ovat olennaisesti lisänneet korollisia velkoja. Kasvanut lainapääoma, vaihtuvakorkoisen velan suhteellisen suuri osuus ja kohonnut yleinen korkotaso ovat kasvattaneet korkokuluja lähes 17 miljoonalla eurolla vertailukauteen nähden. Nettorahoituskuluihin sisältyy kolmannella neljänneksellä Brasiliassa kirjattuja kurssitappioita Yhdysvaltojen dollari-määräisistä vientiluottolainoista. Toisaalta realisoituneet kurssivoitot sitovista asiakastilauksista raportoidaan osana liikevoittoa.
 
Metson tulos ennen veroja oli tammi-syyskuussa 393 miljoonaa euroa (Q1-Q3/07: 375 milj. e). Konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 29 prosenttia vuonna 2008 (2007: 29,8 %). Tammi-syyskuun osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 277 miljoonaa euroa (261 milj. e) eli osakekohtaisesti 1,96 euroa (1,84 e/osake).
 
Metson sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 23,3 prosenttia (24,7 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 24,5 prosenttia (24,0 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
 
Metson liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 129 miljoonaa euroa (Q1-Q3/07: 260 milj. e). Liiketoiminnan rahavirtaa rasittaa nettokäyttöpääoman sitoutuminen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vahva orgaaninen kasvu on tehnyt toimitusketjun hallinnasta vaikeampaa ja sitonut käyttöpääomaa varastoon sekä Metso Mineralsissa että Metso Automationissa. Nettokäyttöpääoma on kasvanut vuoden alusta 297 miljoonaa euroa. Kasvu on tasoittunut vuoden aikana erityisten nettokäyttöpääoman hallitsemiseen tähtäävien ohjelmien myötä. Ensimmäisellä neljänneksellä nettokäyttöpääomaa sitoutui 187 miljoonaa euroa, sen jälkeen kasvu tasaantui toisella neljänneksellä 67 miljoonaan euroon ja kolmannella neljänneksellä 43 miljoonaan euroon. Metson vapaa kassavirta kääntyi kumulatiivisestikin positiiviseksi kolmannella neljänneksellä ja oli 51 miljoonaa euroa (198 milj. e). Kolmannen neljänneksen vapaa kassavirta oli 91 miljoonaa euroa (Q3/07: 144 milj. e).
 
Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 1 040 miljoonaa euroa (30.9.2007: 521 milj. e). Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä on laskenut 172 miljoonaa euroa kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana ja oli 425 miljoonaa euroa kauden lopussa. Lyhytaikaisesta velasta noin puolet koostuu kotimaan markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 84 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä ja loput joidenkin ulkomaisten tytäryhtiöiden paikallista käyttöpääomarahoitusta, ensisijaisesti Brasiliassa. Nykyisten pitkäaikaisten lainojen seuraavat merkittävät lyhennykset, noin 150 miljoonaa euroa, erääntyvät vuonna 2010.
 
Metson likviditeettitilanne on tyydyttävä. Syndikoitu 500 miljoonan euron valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle eikä sitoumuksesta ole tällä hetkellä nostettu lainaa.
 
Nettovelkaantuneisuusaste oli 72,2 prosenttia (34,3 %) ja omavaraisuusaste 31,5 prosenttia (36,0 %). Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Metso maksoi vuodelta 2007 osinkoja 425 miljoonaa euroa, mikä yhdessä nettokäyttöpääoman kasvun ja investointien suuren määrän kanssa nosti nettovelkaantuneisuusastetta.
 
 
Investoinnit
 
Metson tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat 201 miljoonaa euroa (Q1-Q3/07: 110 milj. e). Käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyvät teknologia- ja kapasiteettihankinnat, kuten Lachine, Lignoboost ja Mitsubishi Heavy Industriesin paperikoneteknologia (näistä kerrottu tarkemmin alla), joiden arvo oli yhteensä noin 64 miljoonaa euroa. Muut yrityshankinnat eivät sisälly yllä mainittuihin bruttoinvestointeihin.
 
Metson vuoden 2008 bruttoinvestointien ilman yllämainittuja teknologia- ja kapasiteetti- sekä muita yrityshankintoja arvioidaan nousevan yli 200 miljoonaan euroon (2007: 159 milj. e). Muuttuneessa maailmantaloudellisessa tilanteessa uusia investointeja harkitaan tarkoin.
 
Kanadassa sijaitsevan Lachinen raskaan valmistuksen ja koneistuksen päätehtaan osto GE Energyltä saatiin päätökseen elokuussa. Ostettu tehdas liitettiin Metson Mining-liiketoimintalinjaan, ja noin 170 työntekijää siirtyi Metson palvelukseen. Hankinnalla kasvatettiin kaivosteollisuuden toimituskapasiteettia uusinvestointia selvästi nopeammalla aikataululla.
 
Toukokuussa Metso osti ruotsalaiselta STFI-Packforsk AB:lta sen tutkimus- ja kehitysyhtiö Lignoboost AB:n osakkeet. Kauppa sisältää teollisoikeudet sekä LignoBoost-tuotemerkin ja siihen liittyvän tietotaidon. Ostettu yhtiö tuli osaksi Metso Power -liiketoimintalinjaa.
 
Toukokuussa Metso sai päätökseen Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) paperikoneteknologian oston. Kaupan seurauksena Metsosta tuli maailmanlaajuisesti Beloitin paperikoneteknologian yksinomistaja. MHI:n liikevaihtovaikutuksen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa ensimmäisten 12 kuukauden aikana.
 
Syyskuussa Metso päätti kolmannen huoltokeskuksen perustamisesta Kiinaan. Shandongin maakuntaan perustettava keskus tarjoaa korkealaatuisia kunnossapito- ja prosessinkehityspalveluita Pohjois-Kiinan sellu- ja paperiteollisuudelle. Investointikustannus on yli 10 miljoonaa euroa. Huoltokeskus aloittaa toimintansa vuonna 2009. Alkuvaiheessa sen palveluksessa on noin 40 henkilöä.
 
Metsolla on käynnissä investointeja tuotanto- ja huoltokapasiteetin laajentamiseksi. Kiinassa rakennetaan paperiteollisuuden huoltoyksikköä Guangzhoussa sekä laajennetaan murskainten tuotantokapasiteettia Tianjinissa ja Shanghaissa rakennetaan venttiilintuotantotiloja. Intiassa on meneillään mittavan Metso Park -teollisuuskeskuksen rakentaminen Rajasthaniin. Yhdysvalloissa otettiin käyttöön kattilahuoltokeskus Lancasterissa, Etelä-Carolinassa ja Fairmontissa, Länsi-Virginiassa valmistui kattilahuoltokeskuksen laajennus. Suomessa, Jyväskylässä uudistetaan paperiteknologiakeskuksen koekonetta.
 
Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa on meneillään toiminnanohjausjärjestelmäinvestoinnit (ERP), joiden tavoitteena on tehostaa maailmanlaajuisten toimitusketjujen hallintaa. Järjestelmät otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2007-2011 aikana.
 
Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 96 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1-Q3/07: 79 milj. e ja 1,8 %).
 
Yritysostot ja -myynnit
 
Syyskuussa Metso ja Wärtsilä sopivat Metson Heat & Power -liiketoiminnan (Metso Powerin tulosyksikkö) ja Wärtsilän Biopower -liiketoiminnan yhdistämisestä yhteisyritykseksi. Yrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Se keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Metso omistaa yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 prosenttia. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan vuositasolla noin 130 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärän noin 200.
 
Syyskuussa Metso osti mangaanikulutusosien tuottajan PSP Slévárnan Tshekin Tasavallasta, Prerovista. Yritys siirtyi Metson omistukseen 1.10.2008 ja tehdas liitettiin Metson Construction-liiketoimintalinjaan. Yrityskaupalla Metso parantaa murskaus- ja seulontalaitekulutusosien toimituskapasiteettiaan maarakennus- ja kaivosalan asiakkaille. Tuotantolaitos sijaitsee lähellä Metson Keski- ja Itä-Euroopan asennettua laitekantaa. Ostetun yrityksen henkilöstömäärä on 385 ja vuosiliikevaihto noin 20 miljoonaa euroa.
 
Syyskuussa Metso kertoi ostavansa suomalaiselta Fastpap Oy Ab:ltä paperintuotannon laatumittausjärjestelmäliiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyi Metson omistukseen 1.10.2008. Ylöjärvellä sijaitseva liiketoiminta, jossa työskentelee 11 henkilöä, liitettiin Metson automaatioliiketoimintaan.
 
Kesäkuussa Metso vahvisti suunnittelutoimintojaan Intiassa perustamalla yhteisyrityksen EPT Engineering Services Pvt. Ltd:n kanssa. Metso omistaa 51 prosenttia uudesta Metso Power India Private Limited -yrityksestä, joka aloitti toimintansa heinäkuussa 2008 Chennaissa. Yritys työllistää ensimmäisen toimintavuotensa aikana noin 50 henkilöä.
 
Kesäkuussa Metso sai päätökseen läppäventtiileitä valmistavan saksalaisen MAPAG Valves GmbH:n oston Linde Group:lta. Kauppahinta oli 36 miljoonaa euroa ja yhtiö liitettiin Metson automaatioliiketoimintaan. Yhtiön palveluksessa on noin 100 henkilöä. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2008 noin 36 miljoonaa euroa.
 
Toukokuussa Metso osti tanskalaisen selluteollisuudelle mittausjärjestelmiä valmistavan Kemotron A/S:n. Yhtiön palveluksessa on 13 henkilöä. Ostettu yritys liitettiin Metson automaatioliiketoimintaan.
 
Syyskuussa Metso lisäsi omistusosuuttaan 48,3 prosentista 75 prosenttiin Valmet-Xi'an Paper Machinery Co. Ltd. -osakkuusyrityksessään Kiinassa. Osakehankinnan arvo oli noin 5 miljoonaa euroa. Valmet Xi'an hankkii lisäksi tiettyjä maankäyttöoikeuksia ja kiinteistöjä noin 8-9 miljoonalla eurolla. Yritys on yhdistetty Metson taseeseen syyskuusta alkaen ja sen vuosiliikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa, josta yli puolet on koostunut myynnistä Metsolle. Valmet-Xi'anin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa noin 1 100.
 
Syyskuussa Metso myi Ruotsissa toimivan Metso Foundries Karlstad AB:n osakkeet Primaca Group Oy:n kokoamalle sijoittajaryhmälle. Metso jatkaa 16,7 prosentin osuudella vähemmistöosakkaana perustettavassa uudessa Heavycast Oy -yhtiössä, johon Primaca Group siirtää ostamansa osakkeet. Kaupan arvo oli noin 15 miljoonaa euroa, josta Metso kirjasi pienen verovapaan myyntivoiton kolmannella neljänneksellä.
 
Toukokuussa Metso myi Suomessa toimivan, 20 henkilöä työllistävän levitystelojen valmistusliiketoimintansa ja siihen liittyvät kiinteistöt ja koneet suomalaiselle sijoittajaryhmälle. Myyty liiketoiminta oli osa Metso Paper-liiketoiminta-aluetta.
 
Tammikuussa Metso saattoi päätökseen Panelboard-liiketoimintansa myynnin. Levypuristintoiminta Saksassa myytiin syyskuussa 2007 G. Siempelkamp GmbH & Co. KG:lle ja tammikuussa 2008 sovittiin Nastolan ja Sundsvallin levyliiketoimintojen myynnistä Dieffenbacher GmbH + Co. KG:lle.
 
 
Henkilöstö
 
Metson palveluksessa oli syyskuun lopussa 28 762 henkilöä, mikä oli 1 925 henkilöä enemmän kuin vuoden 2007 lopussa (31.12.07: 26 837 henkilöä). Henkilöstön kasvu oli suurinta Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa, jossa henkilöstömäärä kasvoi 188 henkilöllä. Merkittävää kasvua oli myös Aasian ja Tyynenmeren alueella, esimerkiksi Intiassa henkilöstömäärä on kasvanut 215 henkilöllä vuoden 2007 lopusta. Työntekijöiden määrä Kiinassa kasvoi Valmet-Xi'an Paper Machinery Co. Ltd:n hankinnan myötä kolmannella neljänneksellä noin 1 100 henkilöllä. Tammi-syyskuussa Metson palveluksessa oli keskimäärin 27 683 henkilöä.
 
Henkilöstö alueittain
 
 
Strateginen painopiste vuosina 2008-2012
Vuotuisen strategiakierroksensa tuloksena Metso päätti elokuun lopussa jatkaa kestävän kannattavan kasvun strategiaansa vuosina 2008-2012. Samalla nostettiin taloudellisia tavoitteita ja käynnistettiin selvitys muiden arvoa lisäävien toimenpiteiden arvioimiseksi, mukaan lukien erilaiset rakennejärjestelyt. Syyskuun puolivälin jälkeen tapahtuneen maailman talouden nopean murroksen seurauksena Metso keskittyy enemmän kannattavuuteen ja kassavirtaan kuin kasvuun.
 
Metson liiketoiminta organisoidaan kolmeen raportointisegmenttiin 1.12.2008 alkaen
Kaivos- ja maarakennusteknologia koostuu nykyisistä Mining- ja Construction-liiketoimintalinjoista ja sen toiminnot keskittyvät markkinakysynnän täysimääräiseen hyödyntämiseen. Segmenttiä johtaa Metso Mineralsin nykyinen toimitusjohtaja Matti Kähkönen.
 
Energia- ja ympäristöteknologia koostuu nykyisestä Metso Automation -liiketoiminta-alueesta sekä Power- ja Recycling-liiketoimintalinjoista. Segmentti tarjoaa Metsolle mielenkiintoisia uusia kasvumahdollisuuksia, jotka perustuvat Metson nykyiseen osaamiseen ja teknologioihin voimantuotanto-, kierrätys- ja automaatioaloilla. Energia- ja ympäristöliiketoiminnan kasvua täydennetään arvoa lisäävillä yritysostoilla. Segmenttiä johtaa Metso Automationin nykyinen toimitusjohtaja Pasi Laine.
 
Paperi- ja kuituteknologia koostuu nykyisistä Paper and Board -, Tissue- ja Fiber-liiketoimintalinjoista. Liiketoiminnan läsnäoloa vahvistetaan kehittyvillä markkinoilla, lähellä kasvavaa asiakaskuntaa samalla kun kehittyneillä markkinoilla vahvistetaan palveluliiketoimintaa. Segmentin johtaja on Metso Paperin nykyinen toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.
 
Metson uuden liiketoimintarakenteen mukaiset raportointisegmentit otetaan käyttöön 1.12.2008 alkaen. Uuden rakenteen mukaiset segmenttitiedot on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.
 
Uudet taloudelliset tavoitteet
Metso päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa kaudelle 2009-2012. Uudet tavoitteet korvaavat lokakuussa 2006 asetetut taloudelliset tavoitteet:
 
Kasvu: Keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia. Kasvu saavutetaan sekä orgaanisesti että arvoa lisäävien, täydentävien yritysostojen kautta. Mikäli Metso tekee suuria yritysostoja, joilla on merkittävä vaikutus sen liiketoiminnan laajuuteen, nämä tulevat 10 prosentin kasvutavoitteen päälle.
 
Kannattavuus: Metson tavoitteena on parantaa EBITA:a (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja) vuosittain ja saavuttaa yli 12 prosentin EBITA-marginaali vuosien 2009-2012 kuluessa. Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE-%) ennen veroja on Metson uusi taloudellinen tavoite, jonka pitäisi ylittää 25 prosenttia vuosien 2009-2012 aikana.
 
Kassavirta: Turvatakseen vahvan operatiivisen kassavirran Metso alkaa seurata uutena taloudellisena tavoitteena kassavirtasuhdetta (cash conversion). Tavoitetta mitataan vapaan kassavirran suhteena nettotulokseen. Suhdeluvun tulisi olla keskimäärin sata prosenttia vuosien 2009-2012 aikana.
 
Pääoman tehokas käyttö on Metsolle edelleen tärkeä pitkän tähtäimen arvoa lisäävä tekijä. Operatiivisen kassavirran vuosina 2009-2012 odotetaan pysyvän vahvana, mikä mahdollistaa kasvua täydentävät yritysostot sekä aktiivisen osinkopolitiikan.
 
Pääomarakenne: Metson tavoitteena on, että sen keskeiset taloudellista kehitystä kuvaavat luvut, pääomarakenne ja kassavirta tukevat vakaata luottoluokitusta (solid investment grade).
 
Osinkopolitiikka: Metson tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa (mm. osakkeiden takaisinosto-ohjelmat ja lunastukset) vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
 
Metson johtoryhmään uusia jäseniä ja Metso Executive Forum perustetaan 1.12.2008 alkaen
Syyskuussa Metso kertoi kahden uuden jäsenen nimittämisestä konsernin johtoryhmään 1.12.2008 alkaen. Uudet jäsenet ovat Kalle Reponen, Metson nykyinen Senior Vice President, Strategy and M&A, sekä Perttu Louhiluoto, joka aloitti Metsossa 1.10.2008 tehtävässä Senior Vice President, Operational Excellence. Metso perustaa myös ylimmän johdon foorumin (Metso Executive Forum) 1.12.2008 alkaen vahvistaakseen strategiansa maailmanlaajuista toteuttamista. Metso Executive Forumin jäsenet ovat Metson johtoryhmän lisäksi Metson merkittävimmiltä liiketoimintalinjoilta ja maantieteellisiltä alueilta: Andrew Benko (Mining-liiketoimintalinja), João Ney Colagrossi (Construction-liiketoimintalinja), Per-Åke Färnstrand (Fiber-liiketoimintalinja), Heinz Gerdes (Recycling-liiketoimintalinja), Ari Harmaala (Kiina), Hannu Mälkiä (Paper and Board -liiketoimintalinja), Lennart Ohlsson (Power-liiketoimintalinja) ja Sudhir Srivastava (Intia).
 
 
LIIKETOIMINNAT
 
Metson uuden liiketoimintarakenteen mukaiset segmenttitiedot on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.
 
 
Metso Paper
 
 
Metso Paperin liikevaihto oli tammi-syyskuussa vertailukauden tasolla eli 1 947 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Power-liiketoimintalinjalla ja laski Fiber-, Paper and Board- ja Tissue-liiketoimintalinjoilla. Metso Paperin palveluliiketoiminta kasvoi 2 prosenttia vertailukaudesta (vertailukelpoisilla kursseilla kasvu olisi ollut 6 %) ja sen osuus liikevaihdosta oli 31 prosenttia (Q1-Q3/07: 30 %).
 
Metso Paperin tammi-syyskuun EBITA oli 129,1 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta (133,0 milj. e ja 6,6 %). Kolmannen neljänneksen vahva kannattavuus, EBITA-% 8,1 prosenttia (Q3/07: 7,5 %),  oli suurten projektien onnistuneen toteutuksen ansiota.
 
Metso Paperin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 103,6 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta (97,3 milj. e ja 4,8 %). Liikevoittoon sisältyvät Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankintaan liittyvät 16 miljoonan euron aineettomien oikeuksien poistot. Aineettomien oikeuksien poistojen arvioidaan olevan noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2008 (2007: 36 milj. e).
 
Hankittujen Pulping- ja Power-liiketoimintojen integroinnista arvioidaan saatavan kuluvana vuonna noin 6-10 miljoonan euron synergiahyödyt niiden 14 miljoonan euron synergiahyötyjen lisäksi, jotka toteutuivat jo vuonna 2007. Integrointitoimista kuluvalle vuodelle jääneiden kertakustannusten arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa. Synergiahyötyjen ja päätettyjen kustannustoimenpiteiden tulosparannusvaikutukset painottuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolle.
 
Metso Paperissa käynnistettiin syyskuun aikana yhteistoimintaneuvottelut aikaisintaan marraskuussa alkavista lomautuksista Suomen yksiköissä Järvenpäässä, Jyväskylässä sekä Tampereella. Lomautustarpeen on aiheuttanut tilapäinen töiden väheneminen. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä ja yhteensä noin 2 720 henkilöä. Lomautuksista ei aiheudu kustannuksia työnantajalle.
 
Metso Paperin saamien tilausten arvo pysyi vertailukauden tasolla ja oli 2 291 miljoonaa euroa. Fiber-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Tammi-syyskuun suurimpia tilauksia olivat paperinvalmistuslinja Propapierille Saksaan, sellutehdaslaitteistot Zhanjiang Chenmingille Kiinaan, selluteknologiatoimitus Aracruzille Brasiliaan sekä kartonginvalmistuslinjat Shandong Bohuille Kiinaan ja Amcorille Australiaan. Syyskuun lopun tilauskanta, 2 676 miljoonaa euroa, oli 13 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2007 lopun tilauskantaan. Jotkut asiakkaat ovat ehdottaneet tilauskannassa olevien projektien toteutusaikataulun pidentämistä. Metson johto arvioi, että tilauskannassa olevien paperi-, kartonki- ja kuitulinjaprojektien toteutusaikatauluihin saattaa tulla muutoksia maailmantalouden epävarmuuden pitkittyessä.
 
 
 
 
 
 
 
Metso Minerals
 
 
Metso Mineralsin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 065 miljoonaa euroa (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 18 %). Kaikkien liiketoimintalinjojen liikevaihto kasvoi, Mining- ja Construction-liiketoimintalinjojen yli 10 prosenttia. Metso Mineralsin palveluliiketoiminta kehittyi suotuisasti ja kasvoi 12 prosenttia (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 19 %). Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 42 prosenttia (Q1-Q3/07: 42 %).
 
Metso Mineralsin tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi 291,2 miljoonaan euroon ja oli 14,1 prosenttia liikevaihdosta (248,7 milj. e ja 13,5 %). Kannattavuuden paranemiseen kolmannella neljänneksellä vertailukauteen nähden vaikutti voimakas volyymikasvu ja isojen projektitoimitusten onnistunut toteutus.
 
Metso Mineralsin tammi-syyskuun saatujen tilausten arvo kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 589 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna saadut tilaukset kasvoivat noin 18 prosenttia. Uusien tilausten määrä kasvoi Mining- ja Construction-liiketoimintalinjoilla ja oli Recycling-liiketoimintalinjalla vertailukauden tasolla. Eniten uusia tilauksia saatiin Etelä-Amerikasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten määrä kasvoi 19 prosenttia, ja niiden osuus Metso Mineralsin uusista tilauksista kasvoi 50 prosenttiin (47 %). Saadut tilaukset kasvoivat myös Pohjois-Amerikassa, mutta laskivat läntisessä Euroopassa. Tammi-syyskuun suurimpia tilauksia olivat mineraalienkäsittelylaitteisto China Metallurgical Groupille Australiaan, jauhatuslaitteisto Minera Petaquilla S.A.:n kuparikaivokselle Panamaan ja mineraalienkäsittelylaitteisto Terrane Metalsin kupari-kulta-projektiin Kanadaan. Tilauskanta kasvoi 29 prosenttia vuoden 2007 lopusta ja oli syyskuun lopussa 2 185 miljoonaa euroa.
 
 
 
 
 
 
Metso Automation
 
 
Metso Automationin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 17 %) ja oli 544 miljoonaa euroa. Kasvu tuli sekä virtauksensäätö- että prosessiautomaatiojärjestelmien toimituksista. Palveluliiketoiminta kasvoi 12 prosenttia (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvu olisi ollut noin 16 prosenttia). Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 21 prosenttia (Q1-Q3/07: 22 %).
 
Metso Automationin tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi 75,3 miljoonaan euroon ja oli 13,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/07: 64,6 milj. e ja 13,3 %). Kolmannella neljänneksellä kannattavuuden paranemiseen vaikutti voimakas volyymikasvu, isojen projektitoimitusten menestyksellinen toteutus ja tiukka kiinteiden kustannusten hallinta.
 
Metso Automationin saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 3 prosenttia ja olivat 617 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia saatiin erityisesti voima-, öljy- ja kaasuteollisuudesta, joiden osuus uusista kaupoista oli 60 prosenttia (56 %). Alueellisesti kasvu tuli Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Tammi-syyskuun suurimpia tilauksia olivat venttiilitilaukset öljy- ja kaasuteollisuudelle Aasiaan ja Lähi-itään, joista merkittävimpänä venttiilitoimitus Qatar Petroleumin ja Shellin GTL (gas-to-liquids) -projektiin Qatariin. Suurimpia järjestelmätilauksia olivat laajat automaatiopaketit Propapierille Saksaan ja Zhanjiang Chenmingille Kiinaan. Metso Automationin tilauskanta oli 30 prosenttia vahvempi kuin viime vuoden lopussa ollen 433 miljoonaa euroa.
 
Valmet Automotive
 
Valmet Automotiven tammi-syyskuun liikevaihto oli 52 miljoonaa euroa. Liiketappio oli 1,0 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia liikevaihdosta. Valmet Automotive valmisti tammi-syyskuun aikana keskimäärin 95 autoa päivässä. Syyskuun lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 579 (31.12.2007: 789 henkilöä). Henkilömäärän väheneminen johtuu tilapäisistä lomautuksista.
 
Valmet Automotiven valmistussopimus Porschen kanssa jatkuu vuoteen 2012. Heinäkuussa Valmet Automotive ja amerikkalainen Fisker Automotive tekivät aiesopimuksen Fisker Karma -autojen valmistuksesta Suomessa.
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit
 
Epävarmuuden jatkuminen maailmantalouden kehityksestä ja rahoituskriisin pitkittyminen saattavat heikentää Metson tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Epävarmuus saattaa vaikuttaa erityisesti Metson suurempien asiakasprojektien ajoittumiseen ja toteutumiseen.
 
Kiina on uusien paperi- ja kartonkikoneiden päämarkkina, minkä vuoksi Kiinassa tapahtuvalla merkittävällä kysynnän heikentymisellä saattaa olla haitallinen vaikutus erityisesti Metso Paperin uuslaitekauppaan. Kuluvana vuonna paperi- ja kartonkikoneprojektien päätösaikataulut Kiinassa ovat pitkittyneet asiakkaiden varovaisuuden kasvaessa maailmantalouden epävarmuuden ja maan viranomaisten asettamien tiukempien investointirajoitteiden vuoksi. Tilanne on vaikeutunut viime kuukausina, ja asiakkaat ovat keskeyttäneet tai lykänneet joitakin suunnitteluvaiheessa olleita mahdollisia uusia projekteja.
 
Maailmantalouden epävarmuudella ja rahoituskriisillä voi olla haitallisia vaikutuksia Metson tilauskannassa oleviin projekteihin. Jotkut projektit saattavat pitkittyä tai ne voidaan keskeyttää tai perua. Metso soveltaa pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin eli projekteihin osatuloutusmenetelmää. Tyypillisesti asiakasennakon määrä on 10-30 prosenttia ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan. Metso arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Maksuvaikeuksissa olevien asiakkaiden kanssa neuvotellaan kunkin projektin osalta toteutusaikataulujen mahdollisista muutoksista ja niiden kustannusvaikutuksista tai muista tarvittavista toimenpiteistä. Metso ei pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.
 
Rahoituskriisillä voi olla haitallisia vaikutuksia myös Metson velkarahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Metson johto arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Syyskuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 256 miljoonaa euroa ja nostamattomat luottositoumukset 500 miljoonaa euroa. Metson 894 miljoonan euron pitkäaikaisista lainoista pääosa erääntyy vuonna 2011 tai myöhemmin, eikä niissä ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Tällä hetkellä Metso täyttää täysin rahoitussopimuksiinsa liittyvät kovenantti- ja muut ehdot.
 
Metson tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet erityisesti Metso Power-liiketoimintalinjan, Metso Mineralsin ja Metso Automationin tilauskantojen voimakkaan kasvun vuoksi. Pitkän toimitusajan kuluessa materiaali- ja muut kustannukset voivat nousta merkittävästi ja saattavat siten vaikuttaa Metson kannattavuuteen tällä hetkellä arvioitua voimakkaammin. Tiettyjen komponenttien ja alihankintaresurssien niukkuus, erityisesti raskaimmissa kaivoslaitteissa ja venttiileissä, voi myös pidentää toimitusaikoja. Pitkät läpimenoajat saattavat vaikuttaa Metson kykyyn saada uusia tilauksia. Nämä riskit ovat pienentyneet jonkin verran viime kuukausina materiaalikustannusten laskun sekä alihankintaresurssien saatavuuden parantumisen vuoksi.
 
Metso pyrkii hallitsemaan ja rajoittamaan näiden ja muiden riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos riskit kuitenkin toteutuvat, niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai Metson osakkeen hintaan.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Metso laajentaa kuljetinhihnapalveluitaan yrityskaupalla Australiassa
Lokakuussa Metso osti australialaisen G & F Beltline Services Pty Ltd:n (Beltline), joka tarjoaa kuljetinhihnojen asennus- ja huoltopalveluita kaivosteollisuudelle. Sopimuksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa. Yritys liitettiin Metson Mining-liiketoimintalinjaan 15.10.2008. Noin 90 työntekijää siirtyi kaupan seurauksena Metson palvelukseen. Beltlinen vuosiliikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa.
 
Metso neuvottelee Aracruzin kanssa Guaíban selluprojektin uudesta toteutusaikataulusta
Lokakuussa Metson asiakas Aracruz ilmoitti, että se lykkää Guaíban tehtaansa laajennusta Brasiliassa. Elokuun lopussa Metso kertoi voittaneensa tilauksen, jossa Metso toimittaa keskeisen teknologian brasilialaisen Aracruz-yhtiön uudelle sellunvalmistuslinjalle Guaíbaan, Rio Grande do Sulin osavaltioon Brasiliaan. Uusi sellulinja oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 jälkipuoliskolla. Tilauksen arvo on lähes 400 miljoonaa euroa. Metso neuvottelee Aracruzin kanssa Guaíban selluprojektin uudesta toteutusaikataulusta. Metso jatkaa projektin töitä Aracruzilta saamansa ennakkomaksun puitteissa, jotta projekti saadaan käynnistettyä uudelleen mahdollisimman helposti.
 
Valtioneuvosto esittää valtion omistamien Metso Oyj:n osakkeiden siirtämisestä Solidium Oy:lle
Suomen valtio ja valtion kokonaan omistama Solidium Oy ilmoittivat järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että Suomen valtion omistusosuudet alittavat ja Solidium Oy:n omistusosuudet ylittävät arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetut omistusrajat Metso Oyj:ssä. Solidium Oy:lle siirrettäviin osakkeisiin kuuluu 15 695 287 Metso Oyj:n osaketta, mikä vastaa 11,07 prosenttia Metso Oyj:n osakepääomasta ja äänivallasta. Järjestely toteutetaan, jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Tammi-syyskuun tuloskehityksen ja tilauskannan perusteella Metso pitää vuoden 2008 tulosarvionsa ennallaan. Metson vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan viidestä kymmeneen prosenttia laskettuna vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoteen 2007 verrattuna ja liikevoittoprosentin arvioidaan olevan noin 10 prosenttia.
 
Rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden kehityksen epävarmuuden arvioidaan vaikuttavan Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntään lähikuukausien aikana.
 
Kaivosyhtiöiden arvioidaan vievän eteenpäin kapasiteetinlaajennushankkeitaan maailmantalouden kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta, mutta kysynnän arvioidaan tasaantuvan. Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä kehittyvillä markkinoilla, mutta hiljenevän kehittyneillä markkinoilla. Kaivos- ja maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä, koska asennettu laitekanta on kasvanut viime vuosina nopeasti.
 
Paperi- ja kartonkilinjojen kysynnän arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2009. Myös kuitulinjojen kysynnän arvioidaan hiljenevän. Tilauskannassa olevien suurten paperi- ja kartonkikone- sekä kuitulinjaprojektien toteutusaikataulut saattavat pitkittyä. Paperi- ja selluteollisuudessa kapasiteetin matalampien käyttöasteiden arvioidaan heikentävän Metson tarjoamien jälkimarkkinapalvelujen kysyntää Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
 
Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Metson automaatiotuotteiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa ja hyvää voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa.  Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää.
 
Metson asiakkaat toimivat useilla eri teollisuuden aloilla, Metson toiminta on maantieteellisesti laajalle levittäytynyttä ja Metson markkina-asema on vahva useissa tuotteissa. Palveluliiketoiminnan, alihankinnan ja kehittyvien markkinoiden merkitys Metsolle on kasvanut nopeasti muutamina viime vuosina. Metson johto arvioi, että viime vuosina tehtyjen toimenpiteiden seurauksena Metso on aikaisempaa paremmassa asemassa kestämään maailmantalouden heilahtelut. Metso on lisäksi viimeisten viikkojen aikana käynnistänyt useita toimenpiteitä sopeutuakseen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Metso panostaa uusien kauppojen varmistamiseen, kustannuskuriin ja kassavirtaan. Investointeja ja yrityskauppoja arvioidaan kriittisesti. Kapasiteettia sopeutetaan nopeasti kysyntätilannetta vastaavaksi.
 
Maailmantalouden ja Metson toimintaympäristön kehitykseen liittyy tällä hetkellä paljon epävarmuutta, joten Metso ei ohjeista vuoden 2009 tuloskehitystä ennen vuoden 2008 tilinpäätöksen julkaisua.
 
 
Helsingissä lokakuun 28. päivänä 2008
Metso Oyj:n hallitus
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osavuosikatsauksen liitteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Uudet laskentastandardit
 
IFRS 8
IASB julkisti marraskuussa 2006 standardin IFRS 8 'Operating segments'. Standardin vaatimusten mukaan segmenttien raportoinnissa on sovellettava ns. johdon lähestymistapaa. Tällöin esitettävät tiedot olisivat samat kuin johdon sisäisesti seuraamat segmenttien taloudellisen kehityksen arviointiperusteet. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Standardilla ei odoteta olevan vaikutusta nykyiseen segmenttirakenteeseen.
 
Standardi tulee voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla ja sitä saa soveltaa jo aiemmilla tilikausilla.
 
Metso ottaa standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IAS 1 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.
 
Muutokset IAS 1 standardiin tulevat voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Mikäli EU hyväksyy standardin ennen vuoden 2008 loppua, Metso ottaa uudistetun IAS 1 standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IFRS 3 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IFRS 3 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IFRS 3 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IAS 23 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 23, Vieraan pääoman menot, joka edellyttää ehdot täyttäviin investointihyödykkeisiin kohdistuvien rakennusaikaisten vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Hyödyke voi olla joko omaan käyttöön tai myyntiin tarkoitettu. Vieraan pääoman menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään. Standardin muutos ei muuta konsernin soveltamia laatimisperiaatteita omaan käyttöön valmistetun hyödykkeen osalta eikä näin ollen olennaisesti vaikuta konsernin tilinpäätökseen. Sen sijaan muutoksen soveltaminen myyntiin tarkoitetun hyödykkeen kohdalla on selvityksen alla ja sen vaikutuksia arvioidaan.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso alkaa soveltamaan sitä 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
IAS 27 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IAS 27 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IAS 27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IFRS 2 (Muutos)
IASB julkisti tammikuussa 2008 muutoksen standardiin IFRS 2, Osakeperusteiset maksut, selkeyttäen palkkio-oikeuden syntymisehtojen ja peruutusten käsittelyä. Oikeuden syntymisehdot rajoittuvat palvelu- ja työsuoritusehtoihin; muut piirteet eivät ole oikeuden syntymisehtoja vaan vaikuttavat ainoastaan myöntämispäivän käypään arvoon. Sekä yrityksen että muiden osapuolten taholta syntyneet peruutukset käsitellään samalla tavalla. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
EU:n hyväksynnästä riippuen Metso alkaa soveltamaan uudistettua standardia 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
Metso Minerals Industries, Inc., joka on Metso Mineralsin yhdysvaltalainen tytäryhtiö, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Metso toimii täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 2.4.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta sekä ehdotuksen ylikurssirahaston ja vararahaston alentamisesta.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana Jaakko Rauramo. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi. Hallituksen jäseninä jatkavat Maija-Liisa Friman, Christer Gardell sekä Yrjö Neuvo. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 3,00 euroa osakkeelta. Osinko koostuu perusosingosta 1,65 euroa osakkeelta sekä lisäosingosta 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2008.
 
Metson hallituksen valiokunnat
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Jukka Viinanen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (pj.), Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Metsolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008. Kannustinjärjestelmään käytettävissä oleva osakkeiden enimmäismäärä on 360 000 Metso Oyj:n osaketta. Vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuului 90 Metson johtajaa, mukaan lukien koko johtoryhmä. Maaliskuun 2008 lopussa palkkioina jaettiin 70 949 osaketta, mikä vastasi noin 0,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 14 966 osaketta.
 
Metson hallitus päätti helmikuussa vuodelle 2008 allokoitavasta osakemäärästä ja ansaintakriteereistä. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metson ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2008 liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2008 enintään 130 000 Metson osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia Metson kaikista osakkeista. Metson johtoryhmä kuuluu kokonaisuudessaan vuoden 2008 kannustinjärjestelmän piiriin, ja johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 000 osaketta. Osakepalkkion ansainnan yläraja on henkilön vuosipalkka. Metson hallitus päättää palkkioiden maksamisesta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Osakkeet, optiot ja osakepääoma
Metson osakepääoma oli syyskuun lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 141 754 614 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 60 841 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 69 141 Metson konsernitilinpäätökseen yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan olevaa Metson osaketta. Yhdessä nämä edustavat 0,09 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden 2008 tammi-syyskuun aikana ilman omia osakkeita oli 141 585 385.
 
Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2008 päätetty ylikurssi- ja vararahaston alentaminen ja siirto vapaaseen pääomaan on toteutettu 7.8.2008.
 
Elokuussa Metson hallitus päätti mitätöidä jäljellä olevat 100 000 kappaletta vuoden 2003A-optiota. Tämän ja aiempien mitätöintien sekä osakemerkintöjen jälkeen Metson optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita käytettäväksi Metso Oyj:n osakkeiden merkintään.
Metson osakekannan markkina-arvo 30.9.2008 oli 2 418 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
Metson osakkeiden vaihto
Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa Nasdaq OMX Helsingissä 254 194 469 kappaletta, mikä vastasi 7 377 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta 30.9.2008 oli 17,07 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 29,02 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 38,56 ja alin 15,85 euroa.
 
Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 30.9.2008 oli 24,44 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
Muutoksia omistusosuuksissa
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimilla rahastoilla oli 15.4.2008 hallussaan yhteensä 7 274 140 Metson osaketta, mikä vastasi 5,13 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Metson osakkeista alitti 5 prosentin kynnyksen 18.4.2008. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 072 425 Metson osaketta, mikä vastasi 4,99 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ei saatu ilmoituksia omistusosuuden muutoksista.
 
Luottoluokitukset
Huhtikuussa luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services vahvisti Metson BBB luottoluokituksen ja muutti luottoluokitusnäkymät vakaista positiivisiksi. Metson liikkeelle laskemien velkakirjalainojen luokitus nostettiin tasolta BBB- tasolle BBB. Lyhytaikainen luokitus on edelleen A-2.
 
Lokakuussa 2007 Moody's Investor Service'n luottoluokitus Metson pitkäaikaisille luotoille on Baa2. Luokitusta koskevat näkymät arvioidaan vakaiksi.
 
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2009
Metson vuoden 2008 tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.2.2009. Vuoden 2009 tammi - maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.4.2009, tammi - kesäkuun osavuosikatsaus 24.7.2009 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2009.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus Q3/2008 Lataa

Metso in Twitter