Pörssitiedote helmikuuta 6, 2008 12.00.30 ip. CET

Metso-konsernin tilinpäätöstiedote 2007 osa 1/2

Vahvaa kasvua ja ennätystulos
Keskeistä vuonna 2007
 
-         Vuonna 2007 uusia tilauksia saatiin 6 965 miljoonan euron arvosta, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna (2006: 5 705 milj. e). *)
-         Tilauskanta oli vuoden lopussa 4 341 miljoonaa euroa (31.12.2006: 3 737 milj. e).
-         Liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja oli 6 250 miljoonaa euroa (4 955 milj. e). *)
-         Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 635,4 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (481,1 milj.e ja 9,7 %)
-         Liikevoitto (EBIT) oli 579,8 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (457,2 milj. e ja 9,2 %).
-         Osakekohtainen tulos oli 2,69 euroa (2,89 e; oikaistu tulos/osake 2,28 e).
-         Vapaa kassavirta oli 198 miljoonaa euroa (364 milj. e).
-         Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 26,1 prosenttia (22,5 %).
-         Hallitus ehdottaa osingoksi 3,00 euroa osakkeelta (1,50 e). Ehdotettu osinko muodostuu 1,65 euron varsinaisesta osingosta ja 1,35 euron lisäosingosta.
 
 
Keskeistä vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä
 
-         Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 771 miljoonan euron arvosta (Q4/06: 1 557 milj. e). *)
-         Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 1 896 miljoonaa euroa (Q4/06: 1 538 milj. e). *)
-         Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 193,9 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (Q4/06: 136,1 milj. e ja 8,8 %).
-         Liikevoitto (EBIT) oli 179,7 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (Q4/06: 125,0 milj. e ja 8,1 %).
-         Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (Q4/06: 0,86 e, oikaistu tulos/osake 0,65 e).
*) Vuoden 2007 kasvuun vaikuttivat vuoden 2006 lopussa hankitut Pulping ja Power -liiketoiminnot.
 
"Vuosi 2007 oli jälleen paras vuosi Metson historiassa. Liikevaihtomme kasvoi 26 prosenttia, ja tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja ylitti 10 prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi ehdotamme ennätysosinkoa. Vahva kasvumme johtui hyvästä kysynnästä erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja kaivos- sekä energiateollisuudessa. Lähes puolet liikevaihdon kasvusta tuli onnistuneesta Pulping ja Power-liiketoimintojen ostosta", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
 
"Tavoitteenamme on jatkossakin kannattava kasvu, johon pyrimme vahvistamalla globaalia läsnäoloamme, investoimalla palveluliiketoiminnan kasvuun ja vastaamalla asiakkaidemme ympäristötarpeisiin. Jatkamme myös tiukkaa kustannuskuria ja kehitämme toimituskykyämme."
 
"Metson markkinanäkymät jatkuvat suotuisina, erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvien markkinoiden osuus saamistamme tilauksista vuonna 2007 oli jo 43 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna Metson tilauskanta nousi 16 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Pääosa tästä ajoittuu vuodelle 2008 ja joitakin suurempia toimituksia vuosille 2009 ja 2010. Olemme vakuuttuneita, että Metson kannattava kasvu jatkuu vuonna 2008 ja siitä eteenpäin."
 
Metso arvioi saavuttavana vuonna 2008 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin 10 prosentin liikevaihdon kasvun vuoteen 2007 verrattuna, ja liikevoiton arvioidaan nousevan noin 10 prosenttiin liikevaihdosta.
 
 
Metson avainluvut
 

 
Vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöä muutettiin IAS 19 -standardin muutosten mukaisesti vuonna 2007. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan suoraan omaan pääomaan ja eläkevastuu esitetään täysimääräisenä taseessa. Vertailuluvut on myös esitetty vastaavasti.
1) Vuonna 2006 Metso kirjasi yhteensä 87 miljoonaa euroa kertaluonteisia laskennallisia verosaatavia, jotka paransivat osakekohtaista tulosta 0,61 eurolla. Vuoden 2006 toisella neljänneksellä laskennallisia verosaatavia kirjattiin 57 miljoonaa euroa (vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 0,40 euroa) ja vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 30 miljoonaa euroa (vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 0,21 euroa).
2) Vapaan kassavirran laskentatapaa on muutettu: Liiketoiminnan rahavirrasta vähennetään vain ylläpitoinvestoinnit, mutta ei kapasiteettia lisääviä kasvuinvestointeja. Vertailukaudet on muutettu vastaavasti.
 
 
Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen katsaus
 
Metson toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä loka-joulukuussa
 
Metson tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä alkuvuoden kaltaisena. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella ei ollut merkittävää vaikutusta Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntään.
 
Metso Paperin tuotteiden ja palveluiden markkinatilanteessa ei ollut muutoksia vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Uusien paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneiden sekä kuitulinjojen kysyntä pysyi edellisten neljännesten tasolla. Paperin ja kartongin kulutuksen voimakkaan kasvun jatkuminen Kiinassa piti alueen uusinvestoinnit hyvällä tasolla. Uusia massalinjahankkeita oli suunnitteilla useita, mutta päätöksiä uusista investoinneista ei tehty viimeisen neljänneksen aikana. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimakattiloiden kysyntä jatkui erinomaisena erityisesti Metson päämarkkina-alueella Euroopassa. Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa päätetyillä sellu- ja paperitehtaiden sulkemisilla ei ollut merkittävää vaikutusta Metson palveluliiketoiminnan (aikaisemmin jälkimarkkinapalvelut) kysyntään.
 
Metso Mineralsin suotuisa markkinatilanne jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kehittyvien maiden rivakka talouskasvu ja kaupungistuminen vauhdittivat edelleen mineraalien, metallien ja murskeen kysyntää. Tästä johtuen kaivostuotteiden ja metallinkierrätyslaitteiden markkinat jatkuivat erinomaisina ja maarakennuslaitteiden kysyntä oli viimeisellä neljänneksellä hyvää.
 
Metso Automationin markkinatilanne jatkui vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden kaltaisena. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysyntä oli edelleen hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista. Massa- ja paperiteollisuudessa markkinatilanne oli tyydyttävä. Maailmantalouden kasvun myötä energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukevat energiateollisuuden investointeja.
 
 
Saadut tilaukset loka-joulukuussa
 
Metson loka-joulukuun saatujen tilausten arvo kasvoi 14 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1 771 miljoonaa euroa.
 
Metso Paperin saadut tilaukset kasvoivat vahvasti, 24 prosenttia, edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maantieteellisesti merkittävimmät markkina-alueet olivat Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue. Metso Paperin loka-joulukuun suurimpia tilauksia olivat voimakattila Stora Enson tehtaalle Belgiaan, hienopaperilinjat Portucel-konsernille Portugaliin ja MCC Paper Yinhe:lle Kiinaan sekä kaksi kartonkikonetta Nine Dragons Paperille Kiinaan.
 
Metso Mineralsin saadut tilaukset kasvoivat 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä, joka oli vahva. Construction-liiketoimintalinjan uusien kauppojen määrä kasvoi voimakkaimmin. Alueellisesti Metso Mineralsin uusien tilausten kasvu oli voimakkainta Yhdysvalloissa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Metso Mineralsin vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tilaukset koostuivat useista eri toimituksista kaikilta markkina-alueilta. Metso Minerals solmi viisivuotisen yhteistyösopimuksen SKF Logistics Servicesin kanssa vara- ja kulutusosien logistiikka- ja varastointitoiminnoista Euroopan maarakennusmarkkinoilla.
 
Metso Automationin vuoden viimeisen neljänneksen saadut tilaukset olivat viime vuoden tasolla. Automaatiojärjestelmien saadut tilaukset kasvoivat, mutta Flow Control
-liiketoiminnan uusien kauppojen saantia rajoitti kapasiteetin korkea käyttöaste. Loka-joulukuun suurimpia tilauksia olivat automaatioratkaisu Shouguang Chenmingin tehtaalle Kiinaan ja automaatiojärjestelmä Talvivaaran Kaivososakeyhtiölle Sotkamoon.
 
 
Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa
 
Metson vuoden 2007 loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 896 miljoonaa euroa. Kasvu oli vahvaa kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kasvusta noin puolet oli orgaanista ja toinen puoli yritysostoista johtuvaa.
 
Metson vuoden viimeisen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani selvästi ja oli 193,9 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta verrattuna viime vuoden vastaavan kauden 136,1 miljoonaan euroon tai 8,8 prosenttiin liikevaihdosta. Metson loka-joulukuun liikevoitto oli 179,7 miljoonaa euroa ja 9,5 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2006: 125,0 milj. e ja 8,1 %). Liikevoitto parani kaikilla liiketoiminta-alueilla ja voimakkaimmin Metso Paperissa.
 
 
Tilinpäätöstiedote 2007
 
Metson toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä tammi-joulukuussa
 
Metson tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne oli suotuisa koko vuoden ajan. Kesällä alkaneella rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella ei ollut merkittävää vaikutusta Metson asiakkaiden investointipäätöksiin. Yhdysvaltojen talousnäkymien heikkenemisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Metson tilausten saantiin, koska Yhdysvaltojen osuus koko Metson saaduista tilauksista on viime vuosien aikana pienentynyt vähän yli 10 prosenttiin.
 
Tilausten saanti kasvoi voimakkaimmin Euroopassa, missä Itä-Euroopan ja Venäjän merkitys on kasvanut nopeasti. Kasvu oli vahvaa myös Aasiassa, Etelä-Afrikassa ja Lähi-idässä. Yhdysvalloissa Metson uusien tilausten määrä säilyi edellisvuoden tasolla.
 
Paperi- ja kartonkikoneiden kysyntä oli vuoden aikana tyydyttävää, ja kysynnän arvioidaan jatkuvan samankaltaisena erityisesti Aasian vahvan talouskasvun vauhdittamana. Pehmopaperin kulutuksen tasainen kasvu erityisesti kehittyvissä maissa piti pehmopaperikoneiden kysynnän tyydyttävänä. Kuitulinjojen kysyntä jatkui tyydyttävänä, mutta uusia kokonaisia sellutehdaslinjoja koskevia lopullisia päätöksiä ei tehty alkuvuoden jälkeen. Uusiutuvia energianlähteitä käyttävien voimakattiloiden kysyntä jatkui erinomaisena, mutta laitetoimittajien korkea kapasiteetin käyttöaste rajoitti tilauspäätösten  tekoa. Metso Paperin palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui tyydyttävänä sekä paperi- ja kartonkikoneissa että voimalaitoksissa. Paperi- ja kartonkikoneiden osuus Metso Paperin saaduista tilauksista oli lähes puolet ja voimakattiloiden noin neljännes.
 
Metso Mineralsin maarakennukseen liittyvien laitteiden ja ratkaisujen kysyntä oli hyvää. Kysyntää tukevat eri puolilla maailmaa, erityisesti kehittyvillä markkinoilla, käynnissä olevat tieverkostojen ja muut kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit. Maarakennuslaitteiden ja -ratkaisujen myynnin kasvu oli erityisen voimakasta Itä-Euroopassa, mutta vakaata myös Yhdysvalloissa, jossa uusien tilausten määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Maarakennuslaitteiden markkinoiden odotetaan jatkuvan hyvänä. Kaivoslaitteiden ja palveluiden kysyntä oli erinomaista kaikilla markkina-alueilla. Kaivosyhtiöiden investointisuunnitelmat ennakoivat kysynnän jatkuvan vahvana myös jatkossa. Metallinkierrätysteollisuudessa kysyntä oli erinomaista lisääntyneen kierrätyksen ja metallien korkeiden hintojen ansiosta ja kysynnän odotetaan jatkuvan erinomaisena. Kaivosteollisuuden osuus Metso Mineralsin saaduista tilauksista oli yli 50 prosenttia, maarakennuksen noin kolmannes ja metallinkierrätyksen noin 10 prosenttia.
 
Metso Automationissa massa- ja paperiteollisuuden prosessiautomaatiojärjestelmien markkinat olivat tyydyttävät koko vuoden, ja markkinoiden odotetaan kasvavan Itä-Euroopassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Massa- ja paperiteollisuuden virtauksensäätöratkaisujen kysyntä oli tyydyttävä ja voima-, öljy- ja kaasuteollisuuden erinomainen. Voimantuotannon prosessiautomaatiojärjestelmien markkinat olivat hyvät ja niiden odotetaan kasvavan. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuuden osuus Metso Automationin uusista tilauksista nousi yli 50 prosenttiin.
 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
 
Vuonna 2007 Metson saadut tilaukset kasvoivat 22 prosenttia edellisvuodesta, ja niiden arvo oli 6 965 miljoonaa euroa. Noin puolet kasvusta tuli vuoden 2006 lopulla ostetuista Pulping ja Power -liiketoiminnoista. Kaikkien liiketoiminta-alueiden saadut tilaukset kasvoivat. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta saatujen tilausten kasvu olisi ollut noin 3 prosenttiyksikköä suurempi. Metson tilauskanta kasvoi 16 prosenttia vuoden 2006 lopusta ja oli vuoden 2007 lopussa 4 341 miljoonaa euroa.
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
 

 
Saadut tilaukset markkina-alueittain

 
2007
2006
 
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Eurooppa
3 135
44
1 993
35
Pohjois-Amerikka
1 033
15
1 099
19
Etelä- ja Väli-Amerikka
818
12
757
13
Aasia ja Tyynenmeren alue
1 514
22
1 503
27
Muu maailma
465
7
353
6
Yhteensä
6 965
100
5 705
100
 
 
Liikevaihto
 
Metson vuoden 2007 liikevaihto kasvoi 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 6 250 miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssimuutosten laskennallista vaikutusta liikevaihdon kasvu olisi ollut noin 3 prosenttiyksikköä suurempi. Liikevaihdon kasvusta noin puolet oli orgaanista kasvua ja loppu tuli yritysostojen seurauksena. Palveluliiketoiminnan (ennen jälkimarkkinaliiketoiminta) liikevaihto kasvoi 19 prosenttia, ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 33 prosenttia (2006: 35 %). Palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden lasku johtui Pulping ja Power -liiketoimintojen ostosta, jossa palveluliiketoiminnan osuus on Metson keskitasoa pienempi.
 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat vuonna 2007 olivat Yhdysvallat, Brasilia, Kiina, Suomi ja Ruotsi.
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
 

 
Liikevaihto markkina-alueittain
 

 
 
Taloudellinen tulos
 
Metson vuoden 2007 tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani selvästi ja oli 635,4 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (2006: 481,1 milj. e ja 9,7 %). EBITA parani sekä euromääräisesti että suhteessa liikevaihtoon kaikilla liiketoiminta-alueilla. EBITA:n parantumiseen vaikuttivat voimakkaimmin kasvaneet toimitusvolyymit, mutta myös Metso Paperissa kannattavuuden parantamiseen kohdistuneet toimenpiteet.
 
Vuonna 2007 Metson liikevoitto oli 579,8 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (2006: 457,2 milj. euroa ja 9,2 %). Liikevoittoon sisältyy Pulping ja Power -liiketoimintojen hankintaan liittyvä aineettomien oikeuksien 36 miljoonan euron poisto.
 
Metson nettorahoituskulut olivat vuoden aikana 33 miljoonaa euroa (36 milj. euroa). Nettorahoituskulut sisältävät 7 miljoonaa euroa valuuttakurssivoittoja.
 
Metson tulos ennen veroja oli 547 miljoonaa euroa (421 milj. e). Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuodelta 2007 oli 381 miljoonaa euroa (409 milj. e) eli osakekohtaisesti 2,69 euroa (2,89 e/osake). Vuonna 2006 Metso kirjasi tuloslaskelmaan Yhdysvaltain toimintoihin liittyvän 87 miljoonan euron kertaluonteisen ja tulosvaikutteisen laskennallisen verosaatavan, joka alensi vuoden 2006 veroastetta ja paransi osakekohtaista tulosta 0,61 eurolla. Vuonna 2007 konsernin veroaste oli 29,8 prosenttia, ja sen arvioidaan olevan noin 30 prosenttia vuonna 2008.
 
Metson sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 26,1 prosenttia (22,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 25,4 prosenttia (30,9 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
 
Metson liiketoiminnan rahavirta vuonna 2007 oli 294 miljoonaa euroa (442 milj. e). Tilauskannan ja liikevaihdon vahvan kasvun myötä vaihto-omaisuus kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Saatujen ennakoiden ja ostovelkojen kasvu tasoitti osittain vaihto-omaisuuden kasvua. Koko vuoden nettokäyttöpääoma kasvoi 286 miljoonaa euroa. Metson vapaa kassavirta vuonna 2007 oli 198 miljoonaa euroa (364 milj. e).
 
Korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 540 miljoonaa euroa (454 milj. e). Nettovelkaantuneisuusaste oli 33,4 prosenttia ja omavaraisuusaste 37,7 prosenttia. Huhtikuussa Metso maksoi vuodelta 2006 osinkoja 212 miljoonaa euroa.
 
Luottoluokituslaitos Moody's Investor Service nosti lokakuussa Metson pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolta Baa3 tasolle Baa2 ja arvioi luokitusta koskevat näkymät vakaiksi. Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services nosti toukokuussa Metson pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolta BBB- tasolle BBB ja lyhytaikaisen luokituksen tasolta A-3 tasolle A-2. Metson liikkeeseen laskemien velkakirjalainojen luokitusta Standard & Poor's nosti tasolta BB+ tasolle BBB-. Luottoluokituksia koskevat näkymät Standard & Poor's arvioi vakaiksi.
 
 
Investoinnit
 
Metson vuoden 2007 bruttoinvestoinnit kasvoivat 21 prosenttia vuodesta 2006 ja olivat 159 miljoonaa euroa ilman yrityshankintoja (131 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit liittyivät tuotantolaitosten ja huoltokeskusten laajennuksiin tai perustamisiin sekä uusiin toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP). Investoinneista noin kolmasosa oli voimakkaasta volyymikasvusta johtuvia kapasiteetin lisäämiseen tähtääviä kasvuinvestointeja.
 
Metso investoi paperiteollisuuden huoltoyksikön laajennukseen Guangzhoussa ja Wuxissa Kiinassa sekä voimakattiloiden huoltoyksiköihin Lancasterissa, Etelä-Carolinassa ja Fairmontissa, Länsi-Virginiassa, Yhdysvalloissa. Vuoden aikana Metso investoi murskainyksiköiden tuotannon laajennukseen Tampereella sekä Tianjinissa, Kiinassa. Intiassa investoitiin kokoonpanokapasiteetin kasvattamiseen Bawalissa ja valimokapasiteetin lisäämiseen Ahmedabadissa. Shanghaissa, Kiinassa ja Helsingissä  laajennettiin virtauksensäätölaitteiden tuotantokapasiteettia. Paperikoneen telojen valmistuskapasiteettia laajennettin Jyväskylässä ja Lapualla laajennettiin voimakattiloiden uudistus- ja huoltokapasiteettia. Lisäksi kaikkien Intiassa toimivien Metson yksiköiden tarpeisiin laajennetaan toimistotiloja New Delhissä. Brasiliassa Metso on avannut prosessiteknologiakeskuksen tarjoamaan mineraalien käsittelyyn liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä testauspalveluita. Tampereelle valmistui vuoden lopussa koelaitoksen ja kivilaboratorion käsittävä tutkimuskeskus maarakennusliiketoiminnan tarpeisiin.
 
Metso Automationissa käynnistettiin koko toimitusketjun kattavaa ERP-järjestelmää koskeva investointiprojekti. Järjestelmä otetaan vaiheittan käyttöön vuodesta 2009 alkaen. Myös Metso Mineralsissa kehitetään ERP-järjestelmää.
 
Vuonna 2008 Metson investointien ilman yrityshankintoja arvioidaan nousevan yli 200 miljoonaan euroon. Investointikustannusten lisäys tulee volyymikasvun edellyttämistä kapasiteetin lisäämiseen tähtäävistä kasvuinvestoinneista ja Metson globaalin läsnäolon kehittämisestä.
 
 
Omistus Talvivaara Oy:ssä
 
Metson 3,4 prosentin omistusosuus Talvivaaran Kaivososakeyhtiöstä luokitellaan taseessa myytävissä olevaksi sijoitukseksi. Osakkeita myytiin vuoden 2007 joulukuussa 1,2 miljoonaa kappaletta, ja myynnistä kirjattiin vajaan 5 miljoonan euron myyntivoitto. Joulukuun lopussa Metson omistuksen arvo oli noin 31 miljoonaa euroa. Metson omistus liittyy Talvivaaran kaivosyhtiön kanssa tehtyyn tutkimus- ja tuotekehitysprojektiin kaivoksen kivenkäsittelyprosessin ja massatavarankäsittelyn kehittämiseksi.
 
 
Yritysostot ja -myynnit
 
Maaliskuussa 2007 Metso osti pohjoisamerikkalaisen metallinkierrätysteollisuuden teknologiatoimittajan, Bulk Equipment Systems and Technologies Inc:n Clevelandista, Ohiosta. Kauppahinta oli noin 9 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 8 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 40 henkilöä.
 
Kesäkuussa 2007 Metso vahvisti paperiteollisuuden palveluliiketoimintojen tarjontaa ostamalla Mecanique et Dépannage Industries s.a.r.l. (MDI) -yhtiön Ranskasta. MDI työllistää 30 henkilöä. Kauppahinta oli alle miljoona euroa.
 
Heinäkuussa 2007 Metso osti Bender Holdings Limitedin tytäryhtiöineen Isosta-Britanniasta. Hankinnan myötä Metsosta tuli pehmopaperikoneissa käytettävien jenkkisylinterien hionta- ja pinnoituspalveluiden markkinajohtaja maailmassa. Kauppahinta oli 16 miljoonaa euroa ilman hankittuja kassavaroja. Yhtiö työllistää 97 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 24 miljoonaa euroa.
 
Lokakuussa 2007 Metso osti Mueller Engineering Inc.:in (MEI), joka on Pohjois-Amerikan johtava metallinmurskausteollisuuden korkeajännitteisten sähköjärjestelmien palvelu- ja laitetoimittaja. Kauppahinta oli noin 6 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 yrityksen liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 20 henkeä.
 
Maaliskuussa 2007 Metso myi pääosan Sveitsin Delémontissa toimivasta Metso Paper AG:sta. Metso jäi yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Yhtiön palveluksessa on noin 70 henkilöä, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa.
 
Syyskuussa 2007 Metso myi saksalaisen levynpuristinliiketoimintansa G. Siempelkamp GmbH & Co. KG:lle. Metso Panelboard GmbH työllisti noin 65 henkilöä, ja he siirtyivät Siempelkampin palvelukseen. Kauppahinta oli 7 miljoonaa euroa. Metso kirjasi kaupasta pienen myyntivoiton kolmannelle neljännekselle.
 
 
Muutoksia konsernirakenteessa
 
Metsolla on ollut vuoden 2007 alusta kolme liiketoiminta-aluetta. Metso Paperin liiketoiminta organisoitiin 1.6.2007 alkaen siten, että liiketoimintalinjat ovat Paper and Board, Tissue, Fiber, Power ja Panelboard. Panelboard lakkasi toimimasta erillisenä liiketoimintalinjana vuoden 2008 tammikuusta alkaen. Metso Mineralsin toiminnot organisoitiin 1.1.2007 alkaen kolmen pääasiakassegmentin mukaisesti Construction, Mining ja Recycling -liiketoimintalinjoihin. Metso Automationin liiketoimintalinjat ovat Flow Control ja Process Automation Systems.
 
 
Pulping- ja Power -liiketoimintojen hankinta ja integrointi
 
Metso sai 29.12.2006 päätökseen Aker Kvaernerin Pulping- ja Power -liiketoimintojen oston. Hankintahinta oli 336 miljoonaa euroa, ja se sisälsi 6 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä kustannuksia ja 53 miljoonaa euroa nettokassaa.
 
Hankittujen liiketoimintojen integrointi osaksi Metso Paperia on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Metso arvioi, että yrityskaupan synergioista saatavat vuotuiset kustannussäästöt ovat 20-25 miljoonaa euroa vuodesta 2008 alkaen. Ensimmäisen vuoden kustannussäästöt toteutuivat ennakoitua nopeammin, ja vuotuisista säästöistä vuonna 2007 saavutettiin jo noin 14 miljoonaa euroa. Hankitun liiketoiminnan integroinnista aiheutuvien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa, ja niistä kirjattiin kuluneen vuoden aikana 9 miljoonaa euroa.
 
Integroinnin seurauksena henkilöstön määrä pienentyi joulukuun loppuun mennessä noin 160 henkilöllä ja lopullisen kokonaisvähennyksen arvioidaan olevan noin 220 henkilöä.
 
Yrityskaupasta aiheutuneet aineettomien oikeuksien poistot olivat vuoden 2007 aikana 36 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 aineettomien poistojen arvioidaan olevan 20 miljoonaa euroa ja sen jälkeen 13 miljoonaa euroa vuosittain, kunnes aineettomat oikeudet on kokonaisuudessaan poistettu.
 
 
Tutkimus ja tuotekehitys
 
Metson tutkimuksen ja tuotekehityksen painopistealueita ovat ympäristöteknologia, palveluliiketoimintaan liittyvä teknologia sekä älykkäiden sovellusten kehittäminen. Vuonna 2007 Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 117 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia konsernin liikevaihdosta (109 milj. euroa ja 2,2 %). Vuonna 2007 tuotekehityksen parissa työskenteli 923 henkilöä (839 henkilöä). Metson henkilöstö teki noin 850 keksintöilmoitusta (710), jotka johtivat yli 220 patenttihakemukseen (220). Vuoden lopussa patenttisuojan piirissä oli noin 2 800 Metson keksintöä (2 500).
 
Metso Paperin tuotekehityksen tavoitteena on asiakkaiden tuotantokustannusten alentaminen ja prosessien ympäristöystävällisyys sekä energiatehokkuus. Metso Paper toi vuoden aikana markkinoille muun muassa uudistetun, aiempaa energiatehokkaamman soodakattilan. Erityisesti Kiinan markkinoille kehitettiin standardoitu liner- ja fluting-kartongeille soveltuva kustannustehokas konekonsepti. Koneuudistuksiin liittyvää Val-tuoteperhettä laajennettiin eri paperi- ja kartonkilajeille sovitetuilla formeriratkaisuilla ja markkinoille tuotiin uusi, raaka-aineita säästävä kalanteri. Huoltoliiketoiminnan tueksi kehitettiin uusia telapinnoitteita sekä huolto- ja analyysipaketteja. Pehmopaperikoneissa otettiin käyttöön uusi puristinteknologia, joka parantaa puristimen tehokkuutta ja vähentää paperin kuivaukseen käytettävää energiaa.
 
Metso Mineralsin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa on keskeistä uusien, elinkaaripalveluihin liittyvien liiketoimintakonseptien ja tuotteiden suunnittelu sekä ympäristöteknologia. Lisäksi kehitystoiminnassa keskitytään laitteiden suorituskyvyn tehostamiseen sekä prosessiteknologian ja automaation yhdistämiseen nykyisiin tuotteisiin. Myös materiaaliteknologialla on merkittävä rooli elinkaaripalveluiden kehittämisessä. Metso Mineralsin uusia tuotteita oli muun muassa maarakennusteollisuuden käyttöön tarkoitettu uusi Lokotrack-perheen mobiilimurskain, jossa murskaimen liikuteltavuutta ja käyttöastetta on parannettu. Kierrätysliiketoiminnan käyttöön lanseerattiin puolestaan Lindemann-tuoteperheen paalain, joka lisää kierrätysprosessin kapasiteettia ja tehostaa leikkausprosessia.
 
Metso Automation pyrkii tuotekehityshankkeillaan säilyttämään asemaansa merkittävänä sellu- ja paperiteollisuuden automaatiotoimittajana ja laajentamaan tuotevalikoimaa energia- ja voimantuotantoasiakkaille. Tuoteuutuuksia olivat muun muassa kuituprosessin tuottavuutta ja laatua parantava analysaattori Kajaani-tuoteperheeseen sekä metsoDNA-automaatioverkon uusi versio, joka sisältää prosessisäätöjen ja kenttälaitteiden suorituskyvyn seurantaa parantavia raportointi- ja analysointityökaluja. Nämä ominaisuudet parantavat Metso Automationin kilpailukykyä myös energiateollisuuden automaatiotoimittajana. Lisäksi tuoteuutuuksiin kuului Neles-tuoteperheen venttiili, joka yhdistää lineaariliikkeisten istukkaventtiilien ja neljänneskiertoventtiilien teknologioiden parhaat ominaisuudet. IQ-tuoteperheen uudet paperilaatujen mittausratkaisut täydentävät puolestaan aiempia mittausmenetelmiä.
 
 
Ympäristö ja ympäristöteknologia
 
Metson oman tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet ja liittyvät lähinnä raaka-aineiden kulutukseen, energiankäyttöön, päästöihin ilmaan, vedenkulutukseen sekä jätteisiin. Metso pyrkii vähentämään ympäristöhaittoja jatkuvalla kehitystyöllä sekä vähentämällä energian, materiaalien ja haitallisten aineiden käyttöä.
 
Metson tuotekehityksessä kehitetään tuotteita ja ratkaisuja, jotka pienentävät Metson asiakasteollisuuksien ympäristövaikutuksia. Useat tarjoamamme ympäristötekniset ratkaisut on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Metson  ympäristöratkaisut liittyvät energiatehokkuuteen, ilman laatuun, jätehuoltoon, raaka-aineiden kierrätykseen ja talteenottoon, vesitehokkuuteen ja vedenkäsittelyyn sekä prosessien optimointiin.
 
Ympäristöteknologia on Metson strateginen kasvualue, ja kasvava osa liikevaihdosta tulee asiakkaille toimitettavista ympäristöratkaisuista. Yli puolet Metson liikevaihdosta on OECD:n määritelmän mukaista ympäristöliiketoimintaa. Metson strategiassa korostetaan ympäristöratkaisujen merkitystä.
 
 
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
 
Metson toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset, toiminnalliset sekä vahinko- ja rahoitusriskit. Metso pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, niillä saattaisi olla vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.
 
Riskien arvioinneissa Metso ottaa huomioon riskien todennäköisyyden ja vaikutuksen liikevaihtoon ja tulokseen. Metson johto arvioi yhtiön riskitason olevan nykyisellään hyväksyttävällä tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan laatuun ja laajuuteen. Ohessa on kuvattu lyhyesti Metson merkittävimpiä strategisia ja toiminnallisia riskejä.
 
Maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdannevaihtelut vaikuttavat Metson tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Etenkin kasvavien BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) kehityksellä on merkittävä vaikutus Metson kasvumahdollisuuksiin. Esimerkiksi Kiina on uusien paperi- ja kartonkikoneiden päämarkkina, minkä vuoksi Kiinassa tapahtuvat merkittävät kysynnän muutokset vaikuttavat Metso Paperin kannattavuuteen. Metson toiminnan maantieteellinen laajuus ja useat eri asiakasteollisuudet tasaavat pitkällä aikavälillä suhdannevaihtelujen vaikutusta. Uusien laitteiden tilaukset ovat yleisesti ottaen alttiimpia suhdannevaihteluille kuin palveluliiketoiminta. Tästä johtuen Metso on aktiivisesti kasvattanut palveluliiketoimintansa osuutta. Viime vuosina Metso on lisännyt kustannusrakenteen joustavuutta kasvattamalla alihankintaa ja keskittymällä omassa valmistustoiminnassaan avainkomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon.
 
Metsolla on omaa valmistusta ja alihankintaverkostoja monissa kehittyvissä maissa. Äkilliset poliittiset, taloudelliset ja/tai lainsäädännölliset muutokset etenkin BRIC-maissa voivat haitata liiketoimintaa. Metson toimintaan vaikuttaa myös eri maiden ympäristölainsäädäntö, mikä saattaa vaikeuttaa Metson tuotteiden myyntiä ja kasvattaa kustannuksia. Toisaalta kiristyvä lainsäädäntö luo mahdollisuuksia tarjota asiakkaille uusia energiatehokkuutta parantavia, päästöjä pienentäviä ja kierrätystä edistäviä ratkaisuja, jotka täyttävät aikaisempaa tiukemmat ympäristönormit.
 
Teknologiariskit liittyvät Metson teknologiseen osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uuden teknologian käyttö saattaa kasvattaa tilapäisesti laatuun liittyviä kustannuksia. Metso pyrkii suojaamaan tuotteitaan ja liiketoimintaansa liittyviä oikeuksia patentein ja tavaramerkein.
 
Metsossa arvioidaan jatkuvasti toimintojen henkilöresursseja ja organisaatiorakenteita. Näin pyritään varmistamaan organisaation tehokkuus ja osaaminen sekä hallitsemaan ja välttämään riskejä, kuten epätarkoituksenmukaista rekrytointia, ikärakenteen epätasaista jakaumaa ja liiallista henkilöstön vaihtuvuutta.
 
Raaka-ainetoimittajien toimitusongelmat voivat vaikuttaa Metson tuotteissa käytettävien raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen. Tärkeisiin raaka-aineisiin kuuluvat mm. teräs ja romurauta, joiden hinnat ja saatavuus vaihtelevat markkinakysynnän mukaan. Teräksen ja romuraudan voimakkailla hintavaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Metson toimintaan. Energian, öljyn ja metallien kohoavat hinnat pääasiassa lisäävät Metson tuotteiden kysyntää, mutta hintavaihtelut voivat välillisesti haitata toimintaa, mikäli ne vähentävät asiakkaiden investointihalukkuutta. Raaka-aineiden hankintaan liittyvät välittömät riskit ovat viime vuosina pienentyneet, koska Metso on keskittynyt avainkomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon. Toisaalta toimittajien ja alihankkijoiden merkitys ja niihin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Metson tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet saatujen tilausten voimakkaan kasvun vuoksi. Tämän vuoksi on olemassa riski, että toimitusajan kuluessa materiaali- ja muut kustannukset voivat nousta merkittävästi ja vaikuttaa Metson kannattavuuteen tällä hetkellä arvioitua voimakkaammin. Nykyisen vahvan kysynnän vallitessa tiettyjen komponenttien ja alihankintaresurssien niukkuus, erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa, voi myös pidentää toimitusaikoja.
 
Metson toiminta koostuu osaksi isoista projektitoimituksista. Näihin voi sisältyä projektikohtaisia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi toimitusaikatauluihin, laitteiden käynnistykseen, laitosten kapasiteettiin sekä lopputuotteen laatuun. Joissakin projekteissa riskejä voi aiheuttaa myös toimituksiin sisältyvä uusi teknologia. Yksittäisten projektien riskit eivät kuitenkaan yleensä muodostu merkittäviksi, kun otetaan huomioon liiketoiminnan laajuus. Rahoitusmarkkinoiden yleisellä epävarmuudella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Epävarmuus saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin asiakasprojektien ajoittumiseen tai joidenkin maantieteellisten alueiden kysyntään.
 
Metson toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää rahoituksen riittävyyden varmistamista kaikissa olosuhteissa. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat liiketoimintaan, vaikka toiminnan maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Valuuttakurssien muutosten vaikutus näkyy suoraan tilanteissa, joissa laskutusvaluutta on toinen kuin kustannusten valuutta.
 
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
 
Metso Minerals Industries, Inc., joka on Metso Mineralsin yhdysvaltalainen tytäryhtiö, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Metso toimii täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa. Vuoden 2007 aikana Metso kirjasi selvityksestä noin 4 miljoonaa euroa kuluja.
 
 
Henkilöstö
 
Metson palveluksessa oli vuoden lopussa 26 837 henkilöä. Tämä oli 1 159 henkilöä enemmän kuin viime vuoden lopussa (25 678 henkilöä). Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta uusilla kehittyvillä markkinoilla, jossa Metso pyrkii aktiivisesti vahvistamaan läsnäoloaan. Vuonna 2007 Metson palveluksessa oli keskimäärin 26 269 henkilöä.
 
Merkittävin syy henkilöstön kasvuun on ollut liikevaihdon voimakkaan kasvun vaatimat investoinnit toimitus- ja palvelukykyyn. Metso Paperin henkilöstömäärä nousi tuotantokapasiteetin laajennuksien vuoksi Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta toisaalta väheni toiminnan tehostamisen seurauksena Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Metso Mineralsin henkilöstömäärä nousi voimakkaimmin Suomessa, Ranskassa, Chilessä, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Venäjällä kasvuinvestoinneista johtuen. Metso Automationin henkilöstömäärää kasvatti lähinnä Flow Control -liiketoimintalinjan tuotantokapasiteetin lisääminen Suomessa ja Kiinassa.
 
Metsossa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä suoriutuminen sekä tehtävien vaativuus. Peruspalkkaa täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät. Vuonna 2007 palkkoja maksettiin yhteensä 1 036 miljoonaa euroa (2006: 914 milj. e). Kasvu tuli lähinnä ostetuista Pulping- ja Power -liiketoiminnoista.
 
Henkilöstö alueittain
 

 
 
Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka
 
Metson taloudelliset tavoitteet pysyivät muuttumattomina vuonna 2007. Keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvutavoite on yli 10 prosenttia. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että täydentävien yritysostojen kautta. Suuret yritysostot, joilla on merkittävä vaikutus Metsoon, tulevat tämän 10 prosentin kasvutavoitteen päälle. Liikevoittotavoitteena (EBIT-%) on yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi Metson tavoitteena on, että sen tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut, pääomarakenne ja kassavirta tukevat vahvoja sijoituskelpoisia luottoluokituksia. Metson tavoitteena on jakaa vuosittaisena osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.4.2007 vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä valtuutuksia päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
 
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Hankenin rahoitustieteen professori, KTT Eva Liljeblom. Hallituksen jäseninä jatkavat Svante Adde, Maija-Liisa Friman, Christer Gardell sekä Yrjö Neuvo. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 500 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 1,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2007 oli merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 17.4.2007.
 
 
Hallituksen valiokunnat
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (puheenjohtaja), Svante Adde ja Eva Liljeblom. Hallitus on määritellyt Svante Adden tarkastusvaliokunnan taloudelliseksi asiantuntijaksi. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (puheenjohtaja), Jaakko Rauramo, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.
 
 
Osakkeet, optiot ja osakepääoma
 
Metso Oyj:n 2003A optio-oikeuksilla merkittiin 8.2.-21.3.2007 yhteensä 35 000 osaketta. Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, 59 500 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 29.3.2007. Osakkeet tulivat 30.3.2007 alkaen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkoivat rekisteröintipäivämäärästä.
 
Metson osakepääoma oli vuoden 2007 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 141 754 614. Osakemäärään sisältyy 60 841 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 206 539 Metson konsernitilinpäätökseen yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan olevaa Metson osaketta. Yhdessä nämä edustavat 0,19 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuonna 2007 ilman omia osakkeita oli 141 460 012.
 
Metson optio-ohjelmista on jäljellä mitätöintien ja toteutettujen merkintöjen jälkeen 100 000 kappaletta 2003A optiota, jotka kaikki ovat Metson tytäryhtiön Metso Capital Oy:n hallussa.
 
Metson osakekannan markkina-arvo 31.12.2007 oli 5 282 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
 
Metsolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008. Kannustinjärjestelmään vuosina 2006-2008 käytettävä osakkeiden enimmäismäärä on 360 000 Metso Oyj:n osaketta.
 
Vuoden 2006 osakepohjainen kannustinjärjestelmä suunnattiin 60 Metson johtajalle. Ansaintakauden 2006 perusteella palkkioina jaettiin maaliskuun 2007 lopussa yhteensä 99 961 osaketta, mikä vastaa noin 0,07 prosenttia Metson osakkeista. Metson johtoryhmän jäsenten osuus oli 25 815 osaketta.
 
Metson hallitus päätti helmikuussa 2007 suunnata vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteensä 81 Metson johtajalle. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metson ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2007 liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2007 enintään 125 500 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 500 osaketta. Jos Metson osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta maaliskuun 2008 kahden ensimmäisen täyden viikon aikana ylittää 48 euroa, vuodelta 2007 myönnettävien osakkeiden määrää vähennetään vastaavassa suhteessa. Mahdollisten palkkioiden maksamisesta päätetään vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Metson hallitus on helmikuussa 2008 päättänyt vuodelle 2008 allokoitavasta osakemäärästä ja ansaintakriteereistä. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metson ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2008 liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2008 enintään 130 000 Metson osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia Metson kaikista osakkeista. Metson johtoryhmä kuuluu kokonaisuudessaan vuoden 2008 kannustinjärjestelmän piiriin, ja johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 000 osaketta. Osakepalkkion ansainnan yläraja on henkilön vuosipalkka, joka lasketaan kertomalla osakkeiden jakokuukauden verotettava peruskuukausipalkka 12,5:llä. Mahdollisten palkkioiden maksamisesta päätetään vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Metson listaus New Yorkin pörssissä, SEC rekisteröinti ja -raportointivelvollisuudet ovat päättyneet
 
Metso päätti heinäkuussa 2007 hakea osakkeensa listauksen lopettamista ja rekisteröinnin poistamista Yhdysvalloissa. Metson American Depositary Share (ADS) -osaketalletustodistusten viimeinen kaupankäyntipäivä New Yorkin pörssissä oli 14.9.2007.
 
Metso toimitti 17.9.2007 Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionille (SEC) Form 15F-dokumentin, jonka hyväksymisen myötä Metson SEC-rekisteröinti ja raportointivelvollisuudet päättyivät 17.12.2007.
 
Metsolla on edelleen ADR-ohjelma Bank of New Yorkin kanssa, ja Metson ADS-osaketalletustodistukset ovat suorakaupan (OTC) kohteena Yhdysvalloissa kaupankäyntitunnuksella "MXCYY". Kaupankäynti Metson osakkeilla jatkuu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.
 
Metso julkaisee internet-sivuillaan (www.metso.com) englanniksi materiaalin, jonka Suomen laki velvoittaa julkaistavaksi, tai jota sen ensisijaisella kaupankäyntimarkkinalla edellytetään julkaistavaksi tai jaettavaksi arvopapereiden haltijoille.
 
 
LIIKETOIMINNAT
 
Metso Paper
 

Miljoonaa euroa
Q4/07
Q4/06
Muutos %
2007
2006
Muutos %
Liikevaihto
909
717
27
2 925
2 092
40
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
 
51,5
 
 
22,1
 
 
133
 
 
184,5
 
 
105,6
 
 
75
   %:a liikevaihdosta
5,7
3,1
 
6,3
5,0
 
Liikevoitto
39,6
13,2
200
136,9
89,8
52
   %:a liikevaihdosta
4,4
1,8
 
4,7
4,3
 
Saadut tilaukset
838
677
24
3 109
2 276
37
Tilauskanta kauden lopussa
 
 
 
2 363
2 225
6
Henkilöstö kauden lopussa
 
 
 
11 694
11 558
1
 
Aker Kvaernerilta 29.12.2006 hankitut Pulping- ja Power -liiketoiminnot konsolidoitiin Metson taseeseen 31.12.2006, mutta niillä ei ollut vaikutusta Metson vuoden 2006 tuloslaskelmaan, eivätkä ne näin ollen sisälly vertailuvuoden segmenttitietoihin lukuun ottamatta tilauskantaa ja henkilöstöä vuoden 2006 lopussa.
 
Vuonna 2007 Metso Paperin liikevaihto kasvoi 40 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 925 miljoonaa euroa. Kasvusta noin kolmannes oli orgaanista ja kaksi kolmannesta liittyi Pulping- ja Power -liiketoimintojen ostoon. Orgaaninen kasvu oli voimakkainta Paper and Board sekä Power -liiketoimintalinjoilla.
 
Metso Paperin palveluliiketoiminta kasvoi 31 prosenttia. Palveluliiketoiminnan kasvu ilman ostettua Pulping ja Power -liiketoimintaa ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta oli noin 8 prosenttia. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 29 prosenttia (2006: 30 %). Metso Paper teki vuoden 2007 aikana palveluliiketoimintaa tukevia yritysostoja, investoi Kiinassa palvelukeskuksiin ja solmi mittavan huoltosopimuksen toimittamaansa Plattling Paperin uuteen paperitehtaaseen Saksaan.
 
Metso Paperin kannattavuuden myönteinen kehitys jatkui ja koko vuoden EBITA oli 184,5 miljoonaa euroa eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta (2006: 105,6 milj. euroa ja 5,0 %). Kannattavuus parani pääosin voimakkaan volyymikasvun ja tehokkaan kiinteiden kustannusten hallinnan seurauksena.
 
Metso Paperin liikevoitto oli 136,9 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia liikevaihdosta (2006: 89,8 milj. euroa ja 4,3 %). Vuoden 2007 liikevoittoa rasitti Pulping- ja Power -liiketoimintojen hankintaan liittyvä aineettomien oikeuksien 36 miljoonan euron poisto.
 
Metso Paperin saamien tilausten arvo kasvoi 37 prosenttia vertailukaudesta ja oli 3 109 miljoonaa euroa. Tilausten kasvu oli hyvin voimakasta Power -liiketoimintalinjalla, jonka vuoden 2007 uusien tilausten määrä ylitti 800 miljoonaa euroa. Myös Paper and Board -liiketoimintalinjan tilaukset kasvoivat selvästi kun taas Fiber- ja Tissue -liiketoimintalinjojen saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta. Vuoden merkittävimpiä tilauksia olivat sellutehdaslaitteistot Votorantim Celulose e Papelille Brasiliaan ja Celbille Portugaliin, painopaperilinja Henan Puyang Longfeng Paperille Kiinaan sekä päällystämätöntä hienopaperia tuottava linja Portucel-konsernille Portugaliin. Vuoden 2007 lopun tilauskanta, 2 363 miljoonaa euroa, oli 6 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2006 lopun tilauskantaan.
 
Vuonna 2007 Metso Paperissa tehtiin useita toimenpiteitä kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ja tuotantorakenteen tehostamiseksi. Tämä merkitsi päätöksiä lähes 700 henkilön vähentämiseksi lähinnä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Näistä vähennyksistä noin 250 liittyy Suomen toimintoihin, noin 350 Ruotsin toimintoihin, 50 muuhun Eurooppaan ja 40 Pohjois-Amerikkaan. Samalla henkilöstön määrä kasvoi Aasiassa 240 henkilöllä vahvistaen Metso Paperin asemaa kehittyvillä markkinoilla, lähellä asiakkaita. Henkilöstövähennyksistä runsaat 200 liittyy Pulping-liiketoiminnan integrointiin. Vähennyksiin liittyvät henkilöstöneuvottelut on jo pääosin käyty loppuun ja päätökset vähennyksistä tehty. Näiden toimenpiteiden kertakustannukset olivat vuonna 2007 noin 27 miljoonaa euroa, mistä noin 9 miljoonaa euroa liittyi hankitun Pulping-liiketoiminnan integrointiin ja loput 18 miljoonaa euroa muihin tehostamistoimenpiteisiin. Näistä kertakustannuksista toteutui viimeisellä neljänneksellä noin 17 miljoonaa euroa, ja tästä hieman alle 5 miljoonaa euroa liittyi hankitun Pulping-liiketoiminnan integrointiin.
 
 
Metso Minerals
 

 
Metso Mineralsin liikevaihto kasvoi vuoden 2007 aikana 19 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 607 miljoonaa euroa. Kasvu oli voimakkainta Mining-liiketoimintalinjalla. Myös Construction-liiketoimintalinjan liikevaihto kasvoi selvästi, yli 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Recycling-liiketoimintalinjalla kasvu oli vähän alle 10 prosenttia. Metso Mineralsin palveluliiketoiminta kasvoi 12 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 40 prosenttia (2006: 43 %).
 
Metso Mineralsin liikevoitto kasvoi 362,6 miljoonaan euroon ja oli 13,9 prosenttia liikevaihdosta (297,7 milj.e ja 13,5 %). Liikevoiton parantumiseen vaikutti erityisesti liikevaihdon voimakas kasvu, joka tasoitti raaka-ainekustannusten ja alempikatteisten projektitoimitusten suhteellisen osuuden nousun heikentävää vaikutusta. Kaikki liiketoimintalinjat paransivat liikevoittoaan edellisvuodesta. Euron jatkunut vahvistuminen heikensi Metso Mineralsin vuoden 2007 liikevoittoprosenttia arviolta vajaalla yhdellä prosenttiyksiköllä.
 
Metso Mineralsin saamien tilausten arvo nousi 16 prosenttia ja oli 3 075 miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli voimakasta kaikilla liiketoimintalinjoilla. Vuoden alusta voimaan tullut Metso Mineralsin asiakaslähtöinen toimintamalli on vaikuttanut myönteisesti erityisesti Construction-liiketoimintalinjan saatuihin kauppoihin. Alueellisesti kasvu oli voimakkainta Itä-Euroopassa, Etelä-Afrikassa ja Kiinassa. Vuoden 2007 suurimpia tilauksia olivat massatavarankäsittelylaitteisto Alcoalle Brasiliaan, jauhatusjärjestelmä Bolidenille Ruotsiin, jauhatuslaitteisto Osisko Explorationille Kanadaan sekä mineraalinkäsittelylaitteisto Gold Reserven kaivokselle Venezuelaan ja mineraalinkäsittelylaitteisto Arcelor Mittal Steelille Ukrainaan. Tilauskanta kasvoi 32 prosenttia vuoden 2006 lopusta ja oli vuoden 2007 lopussa 1 690 miljoonaa euroa.
 
 
Metso Automation
 

Miljoonaa euroa
Q4/07
Q4/06
Muutos %
2007
2006
Muutos %
Liikevaihto
213
193
10
698
613
14
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
 
34,7
 
 
32,2
 
 
8
 
 
100,4
 
 
88,3
 
 
14
   %:a liikevaihdosta
16,3
16,7
 
14,4
14,4
 
Liikevoitto
34,2
31,8
8
98,8
86,7
14
   %:a liikevaihdosta
16,1
16,5
 
14,2
14,1
 
Saadut tilaukset
165
162
2
763
717
6
Tilauskanta kauden lopussa
 
 
 
332
276
20
Henkilöstö kauden lopussa
 
 
 
3 564
3 352
6
 
Metso Automationin vuoden 2007 liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 698 miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääosin energiateollisuuden virtauksensäätöjärjestelmien toimituksista. Automaatiojärjestelmien toimitukset olivat edellisen vuoden tasolla. Palveluliiketoiminta kasvoi 8 prosenttia ja sen osuus liikevaihdosta oli 22 prosenttia (2006: 23 %).
 
Metso Automationin liikevoitto parani selvästi 98,8 miljoonaan euroon ja oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton parantumiseen vaikutti eniten liikevaihdon voimakas kasvu, joka tasoitti raaka-aineiden hintojen ja projektitoimitusten suhteellisen osuuden nousun heikentävää vaikutusta.
 
Metso Automationin saatujen tilausten arvo kasvoi vertailukaudesta 6 prosenttia ja oli 763 miljoonaa euroa. Kasvu tuli lähinnä energia-, öljy- ja kaasuteollisuuden tilauksista. Vuoden jälkipuoliskolla Flow Control -liiketoiminnan uusien tilausten ottoa rajoitti vahva tilauskanta ja kapasiteetin korkea käyttöaste. Vuoden 2007 merkittävimpiä tilauksia olivat venttiilit Chiyoda-Technip Joint Venturelle Qatariin, automaatiojärjestelmän modernisointi Petrobrasin öljynjalostamolle Brasiliaan sekä automaatioratkaisu Shouguang Chenmingin tehtaalle Kiinaan. Metso Automationin tilauskanta oli 20 prosenttia vahvempi kuin vuoden 2006 lopussa ja oli 332 miljoonaa euroa.
 
 
Valmet Automotive
 
Valmet Automotiven liikevaihto vuonna 2007 oli 85 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta, ja noin puolet liikevoitosta tuli kertaluonteisista tuloista. Valmet Automotive valmisti vuoden aikana keskimäärin 110 autoa päivässä. Vuoden 2007 aikana valmistettiin yhteensä 24 006 autoa (32 393 autoa vuonna 2006). Vuoden 2007 lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 789, mikä oli 224 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa, jolloin henkilöstömäärä suhteutettiin vastaamaan tuotannon tarpeita.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Panelboard-liiketoiminnan myynti päätökseen
 
Metso saattoi Panelboard-liiketoimintansa myynnin onnistuneesti päätökseen vuoden 2008 alussa. Saksan levypuristintoiminta myytiin syyskuussa 2007 Siempelkampille ja tammikuussa 2008 sovittiin Nastolan ja Sundsvallin levyliiketoimintojen myynnistä Dieffenbacher GmbH + Co. KG:lle.
 
Saksalaisen Dieffenbacherin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaikki levyliiketoiminnan 60 työntekijää Suomessa ja 40 työntekijää Ruotsissa siirtyivät Dieffenbacherin palvelukseen. Kuidutusteknologiaan liittyvät toiminnot Sundsvallissa jäävät Metson omistukseen eivätkä sisälly yrityskauppaan. Metsolle jäävä yksikkö työllistää 40 henkilöä ja se jatkaa kuidunkäsittelyteknologian toimittamista MDF-teollisuudelle osana Metso Paperia.
 
Kahden yrityskaupan seurauksena noin 160 Panelboardin henkilöä siirtyi ostavien yritysten palvelukseen. Yritysmyyntien jälkeen Panelboardin 100-150 miljoonan euron liikevaihdosta Metsolle jäi vuositasolla noin 20-30 miljoonaa euroa. Panelboard-liiketoimintalinja lakkasi toimimasta erillisenä liiketoimintalinjana tammikuussa 2008.
 
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen
 
Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 2.4.2008, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 56 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu Suomen henkilöstöryhmien edustajan asiantuntijajäsenekseen huhtikuussa 2008.
 
Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Pekka Timonen (Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Koivusalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Lars Förberg (Cevian Capital). Metson hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo toimi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Metson tuotteiden ja palveluiden suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan. Yleinen epävarmuus maailman talouden kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin asiakasprojektien toteutumiseen ja joidenkin maantieteellisten alueiden kysyntään.
 
Metso Paperin markkinatilanteessa ei odoteta merkittäviä muutoksia vuoden 2008 aikana. Uusien paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneiden sekä kuitulinjojen kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla, vaikka projektien ajoitukseen saattaa joissakin tapauksissa vaikuttaa asiakkaidemme rahoitukseen ja lupakysymyksiin liittyviä seikkoja. Kiinassa keskeisin asiakkaiden uuslaiteinvestointeihin vaikuttava tekijä on paperin ja kartongin kulutuksen kasvu, jonka arvioidaan säilyvän nopeana. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysynnän ennakoidaan keskittyvän lähinnä koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena Metson päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Metso Paperin tavoitteena on kasvattaa voimakkaasti palveluliiketoimintaansa, ja jälkimarkkinapalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä.
 
Metso Mineralsin suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan vuonna 2008. Kaivostuotteiden, metallinkierrätyslaitteiden sekä jälkimarkkinapalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena. Investointien tuotanto- ja liiketoimintatiloihin, infrastruktuuriin, palveluihin ja asumiseen ennakoidaan jatkuvan vilkkaina erityisesti kehittyvillä alueilla. Tämän seurauksena metallien kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana ja Metson asiakkaiden investointiaktiviteetin erinomaisena. Maarakennusteollisuudessa Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Maarakennusteollisuudessa kysyntää tukevat eri puolilla maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit.
 
Metso Automationin tuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvä massa- ja paperiteollisuudessa vuonna 2008. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän arvioidaan olevan hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista. Maailmantalouden kasvun myötä energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukevat energiateollisuuden investointeja.
 
Metso arvioi saavuttavansa vuonna 2008 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin 10 prosentin liikevaihdon kasvun vuoteen 2007 verrattuna, ja liikevoiton arvioidaan nousevan noin 10 prosenttiin liikevaihdosta.
 
Tuloskehitystä koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.
 
 
Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
 
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2007 oli 713 240 970,52 euroa, josta vuoden 2007 nettotulos on 518 795 581,49 euroa.
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä vuodelta jaetaan osinkoa 3,00 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu 3,00 euron osinko muodostuu 1,65 euron varsinaisesta osingosta ja 1,35 euron lisäosingosta.
 
Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2008 ja osingonmaksupäivä 15.4.2008. Emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuunottamatta kaikki täsmäytyspäivän osakkeet oikeuttavat osinkoon.
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2008
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 2.4.2008 klo 15.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.
 
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2008
Metso julkaisee vuoden 2008 aikana kolme osavuosikatsausta seuraavasti:
Vuoden 2008 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 23.4.2008
tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 24.7.2008 ja
tammi-syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2008.
Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan viikolla 11.
 
 
Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2008
 
Metso Oyj:n hallitus
 
Tiedote jatkuu osassa 2/2
Esitteet
Nimi
Tilinpäätös 2007 Lataa

Metso in Twitter