Pörssitiedote helmikuuta 6, 2008 12.15.15 ip. CET

Metso-konsernin tilinpäätöstiedote 2007 osa 2/2

 

 
 

 
 

 
 
 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tilinpäätöstiedotteen liitteet
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
 

 
 
 
Laskentakäytännön muutokset ja uudet laskentastandardit
 
Vuoteen 2007 saakka Metso sovelsi etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyneiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiseen ns. putkimenetelmää, jossa vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot jaksotetaan järjestelyyn kuuluvien henkilöiden odotetuille keskimääräisille jäljellä oleville palvelusvuosille. Vuoden 2007 alusta Metso siirtyi soveltamaan IAS19 "Työsuhde-etuudet" -standardin muutosta, joka sallii vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisen tuloslaskelman ohi suoraan omaan pääomaan niiden syntymiskaudella. Tähän kirjaustapaan siirryttiin Metson tilinpäätöksen luettavuuden parantamiseksi. Vertailuluvut on myös esitetty vastaavasti. Kirjauskäytännön muutos vähensi omaa pääomaa, verovaikutus huomioituna 24 miljoonaa euroa vuonna 2006 (27 milj. e) ja lisäsi taseen eläkevastuuta 34 miljoonaa euroa (40 milj. e) 31.12.2006 (suluissa 31.12.2005).
 
IFRS 8
 
IASB julkisti marraskuussa 2006 standardin IFRS 8 'Operating segments'. Standardin vaatimusten mukaan segmenttien raportoinnissa on sovellettava ns. johdon lähestymistapaa. Tällöin esittettävät tiedot olisivat samat kuin johdon sisäisesti seuraamat segmenttien taloudellisen kehityksen arviointiperusteet. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Standardilla ei odoteta olevan vaikutusta nykyiseen segmenttirakenteeseen.
 
Standardi tulee voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla ja sitä saa soveltaa jo aiemmilla tilikausilla.
 
Metso ottaa standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
 
IFRIC 14
 
IASB on julkistanut tulkinnan IFRIC 14, 'IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction'. Tulkintaa sovelletaan IAS 19 -standardin mukaisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin silloin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tulevien palautusten tai vastaisten järjestelyyn suoritettavien maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittävän omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä.
 
IFRIC 14 tulee voimaan 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla. Tulkintaa ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
EU:n hyväksynnästä riippuen Metso ottaa tulkinnan käyttöön 1.1.2008 alkaen.
 
 
IAS 1 (Muutos)
 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.
 
Muutokset IAS 1 standardiin tulevat voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Mikäli EU hyväksyy standardin ennen vuoden 2008 loppua, Metso ottaa uudistetun IAS 1 standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
 
IFRS 3 (Muutos)
 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IFRS 3 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, Metso ottaa uudistetun IFRS 3 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IAS 23 (Muutos)
 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 23, Vieraan pääoman menot, joka edellyttää ehdot täyttäviin investointihyödykkeisiin kohdistuvien rakennusaikaisten vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Hyödyke voi olla joko omaan käyttöön tai myyntiin tarkoitettu. Vieraan pääoman menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään. Standardin muutos ei muuta konsernin soveltamia laatimisperiaatteita omaan käyttöön valmistetun hyödykkeen osalta eikä näin ollen olennaisesti vaikuta konsernin tilinpäätökseen. Sen sijaan muutoksen soveltaminen myyntiin tarkoitetun hyödykkeen kohdalla on selvityksen alla ja sen vaikutuksia arvioidaan.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso alkaa soveltamaan sitä 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
IAS 27 (Muutos)
 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IAS 27 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, Metso ottaa uudistetun IAS 27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
 
Osakkeiden vaihto Helsingin ja New Yorkin pörsseissä
 
Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuonna 2007 OMX Pohjoismaisessa Pörssissä  Helsingissä 350 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 14 508 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta 31.12.2007 oli 37,33 euroa ja vuoden keskimääräinen kurssi 41,43 euroa. Vuoden ylin noteeraus oli 49,95 euroa ja alin 34,06 euroa.
 
Metson ADS-todistusten vaihto New Yorkin pörssissä päättyi 14.9.2007. Vuoden 2007 alusta Metson ADS-todistuksia oli vaihdettu noin 6 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 344 miljoonan dollarin vaihtoa. Vuoden 2007 aikana Metson ADS-osaketodistuksen ylin kurssi Yhdysvalloissa oli 70,62 dollaria ja alin 46,18 dollaria. Vuoden lopussa ADS-todistuksen hinta oli 53,70 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
 
Muutoksia omistusosuuksissa
 
Vuoden aikana saatiin vain yksi ilmoitus omistusosuuden muutoksesta. J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla rahastoilla oli 12.2.2007 hallussaan yhteensä 6 996 732 Metson osaketta/ADS-todistusta, mikä vastaa 4,94 prosenttia Metson osakepääomasta.
 
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo                             Kati Renvall
varatoimitusjohtaja                     viestintäjohtaja
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 
Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Esitteet
Nimi
Tilinpäätös 2007 Lataa

Metso in Twitter