Pörssitiedote helmikuuta 6, 2008 03.00.00 ip. CET

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 2008 kello 15.00 alkaen Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla alkaa klo 14.00.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 9 pykälässä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
 
2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
 
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2009 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2007 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.
 
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
15 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta ("Osakeantivaltuutus").
 
Hallitus voi myös antaa erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ("Vaihtovelkakirja"). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta siten, että tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.
 
Osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta.
 
Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2011 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2007 antaman osakeantivaltuutuksen.
 
4. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 151 426 470,23 eurolla ja yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista vararahastoa alennetaan 215 489 536,19 eurolla. Alentamismäärät siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2007 olevien ylikurssirahaston ja vararahaston määrä on nolla.
 
5. Osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan valitsemisesta yhtiökokouksessa
 
Osakkeenomistaja Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ehdottaa, että
 
1.   Yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
 
2.   Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
 
3.   Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
4.   Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.
 
Asiakirjojen nähtävilläpito
 
Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen jäljennökset sekä yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 20.3.2008 alkaen Metso Oyj:n konsernihallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki sekä Metso Oyj:n Internet-sivuilla www.metso.com. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Myös vuosikertomus on nähtävissä Metso Oyj:n Internet-sivuilla.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin samaksi toimikaudeksi vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksettaisiin 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metso Oyj:n Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
 
Tarkastusvaliokunta on päättänyt suositella KHT-yhteisö Pricewaterhouse-Coopers Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Osingonmaksu
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 3 euroa osakkeelta. Osinko koostuu perusosingosta 1,65 euroa osakkeelta sekä lisäosingosta 1,35 euroa osakkeelta.
 
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 7.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 15.4.2008.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on
 
1.   merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon torstaina 20.3.2008, ja
 
2.   ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 27.3.2008 ennen kello 16.00.
 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Rekisteröinnin suorittamiseksi hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään torstaina 20.3.2008.
 
Ilmoittautuminen
 
Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 29.2.2008. Ilmoittautumisen voi tehdä
 
- osoitteessa www.metso.com
- puhelimitse numeroon 010 80 8300
- faksilla numeroon 020 484 3125
- kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220, 00101 Helsinki.
 
Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
 
Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2008
 
Metso Oyj
 
Hallitus
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter