Pörssitiedote huhtikuuta 24, 2008 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Metso Oyj    yhtiötiedote 24.4.2008 klo 12.00
 
Ensimmäisen neljänneksen kannattavuus parani. Koko vuoden kasvu- ja kannattavuusohjeistus ennallaan.
  
Keskeistä ensimmäisellä neljänneksellä
-  Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 509 miljoonan euron arvosta (Q1/07:
1 664 milj. e).
-  Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 4 340 miljoonaa euroa (31.12.2007: 4 341 milj. e).
-  Liikevaihto oli 1 400 miljoonaa euroa (Q1/07: 1 366 milj. e).
-  Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 133,7 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/07: 121,9 milj. e ja 8,9 %).
-  Liikevoitto (EBIT) oli 119,6 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (Q1/07: 108,4 milj. e ja 7,9 %).
-  Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (Q1/07: 0,50 e).
-  Vapaa kassavirta oli -99 miljoonaa euroa (Q1/07: 106 milj. e).
-  Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,9 prosenttia (Q1/07: 20,9 %).
"Kannattavuutemme parani ensimmäisellä neljänneksellä kaikkialla Metsossa huolimatta valuuttakurssien epäsuotuisasta kehityksestä ja kohonneista kustannuksista", Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta sanoo. "Tietyissä yksiköissämme kärsitään edelleen kapasiteettipulasta, joten olemme keskittyneet tuotteisiin ja projekteihin, joista saamme paremman katteen. Olemme myös käynnistäneet useita projekteja vastataksemme paremmin kasvavaan kysyntään erityisesti kehittyvillä markkinoilla."
 
"Yleinen markkinatilanne jatkuu aktiivisena. Ensimmäisen neljänneksen suhteellisen vaatimaton tilausten saanti johtuikin pääasiassa eräiden uusien kaivosprojektien neuvotteluiden ajoituksista sekä siitä, että päätökset eräistä suurista sellu- ja paperiteollisuuden projekteista siirtyvät. Käynnistymässä olevien projektien ja saamiemme aiesopimusten perusteella uskomme tilanteen paranevan tulevina neljänneksinä", Eloranta sanoo. Hän ei kuitenkaan ole tyytyväinen kassavirran kehitykseen viime neljänneksinä: "Uskon kuitenkin, että käynnistämämme toimenpiteet kääntävät suunnan."
 
Eloranta tähdentää, että vertailukelposilla valuuttakursseilla laskettuna Metson tilauskanta oli 14 prosenttia vahvempi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä antaa vakaan pohjan liikevaihdon kasvulle. "Tammi-maaliskuun taloudellinen kehitys tukee ohjeistustamme koko vuodelle. Arvioimme, että saavutamme vuonna 2008 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin 10 prosentin liikevaihdon kasvun vuoteen 2007 verrattuna, ja liikevoittomme arvioidaan nousevan noin 10 prosenttiin liikevaihdosta." 
 
Metson avainluvut
 
 
Metson vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen katsaus
 
Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä
 
Metson tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne jatkui suotuisana kaivos-, maarakennus- ja energia-asiakassegmenteissä ja oli tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Metso Paperin uusien paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneiden sekä kuitulinjojen kysyntä oli kokonaisuudessaan tyydyttävää. Markkinoiden aktiviteettitaso on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta markkinoiden epävarmuus ja projektien rahoitukseen ja ympäristölupakysymyksiin liittyvät seikat viivästyttivät päätöksentekoa muutamissa neuvotteluvaiheessa olevissa massa- ja paperiteollisuuden projekteissa. Kiina oli edelleen uuslaiteinvestointien merkittävin kohdemaa. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä keskittyi lähinnä koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä jatkui erinomaisena Metson päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Palveluliiketoiminnan kysyntä oli erinomaista voimantuotannossa ja tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Metso Mineralsin suotuisa markkinatilanne jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaivosalan tuotteiden kysyntä jatkui erinomaisena ja maarakennus- ja metallinkierrätyslaitteiden kysyntä oli hyvää. Myös palveluliiketoiminnan kysyntä oli erinomaista. Kehittyvien maiden nopeana jatkunut kasvu piti metallien ja mineraalien kysynnän ja hinnan korkealla tasolla, ja kaivosteollisuuden investointiaktiviteetti jatkui vahvana. Maarakennusteollisuudessa eri puolilla maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit pitivät Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän hyvänä. 
 
Metso Automationin tuotteiden kysyntä oli ensimmäisellä neljänneksellä tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä oli hyvää prosessiautomaatiojärjestelmissä ja erinomaista virtauksensäätöjärjestelmien osalta. Energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukivat energiateollisuuden investointeja.
 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
Metson tammi-maaliskuun saadut tilaukset olivat 1 509 miljoonaa euroa. Tilausten arvo laski 9 prosenttia vertailukaudesta. Ilman valuuttakurssimuutosten laskennallista vaikutusta uusien tilausten arvo laski 5 prosenttia.
 
Maantieteellisesti tilauksia saatiin eniten Euroopasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Kehittyvien markkinoiden osuus Metson saaduista tilauksista nousi 44 prosenttiin (36 %). Metson tilauskanta oli maaliskuun lopussa vuoden 2007 lopun tasolla, 4 340 miljoonaa euroa.
 
Metso Paperin saatujen tilausten arvo laski 17 prosenttia vertailukaudesta ja oli 541 miljoonaa euroa. Saatujen tilausten laskuun vaikutti pääosin muutamien neuvotteluvaiheessa olevien massa- ja paperiteollisuuden projektien viivästyminen. Metso Paperin ensimmäisen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat päällystetyn kartongin valmistuslinja Shandong Bohuille Kiinaan ja Metso Powerin haihduttamo SCA Packagingin sellu- ja paperitehtaalle Obbolaan Ruotsiin.
 
Metso Mineralsin saadut tilaukset laskivat 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä ja olivat 740 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla. Ajoituksesta johtuen ensimmäisellä neljänneksellä ei saatu suuria tilauksia. Alueellisesti Metso Mineralsin uusien tilausten kasvu jatkui vahvana Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Etelä-Amerikassa. Yhdysvalloissa tilausten määrä säilyi USD-määräisenä vertailukauden tasolla. Alkuvuoden merkittävimpiä tilauksia olivat metallinkierrätyslaitos European Metal Recyclingille Yhdysvaltoihin, koksin kalsinointilaitteisto Seadriftille Yhdysvaltoihin sekä murskaus- ja jauhatuslaitteisto Anglo Americanille Chileen.
 
Metso Automationin tammi-maaliskuun saadut tilaukset olivat vertailukauden vahvalla tasolla sekä prosessiautomaatio- että virtauksensäätöjärjestelmissä. Tammi-maaliskuun suurimpia tilauksia olivat venttiilitoimitukset Qatar Petroleumin ja Shellin GTL (gas-to-liquids) -projektiin Qatariin ja laaja automaatiopaketti Shandong Bohuin uudelle kartonginvalmistuslinjalle Kiinaan.
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
 
 
Saadut tilaukset markkina-alueittain
 
 
Q1/2008
Q1/2007
 
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Eurooppa
608
40
722
43
Pohjois-Amerikka
300
20
297
18
Etelä- ja Väli-Amerikka
150
10
118
7
Aasia ja Tyynenmeren alue
319
21
406
25
Muu maailma
132
9
121
7
Yhteensä
1 509
100
1 664
100
 
 
Liikevaihto
Metson liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 1 400 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna kasvu olisi ollut noin 6 prosenttia. Vertailukelpoisilla kursseilla liikevaihto kasvoi selvästi yli 10 prosenttia Metso Mineralsissa sekä Metso Automationissa ja oli vertailukauden tasolla Metso Paperissa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia (vertailukelpoisilla kursseilla kasvu olisi ollut noin 12 prosenttia), ja sen osuus Metson liikevaihdosta oli 34 prosenttia (Q1/07: 33 %). Palveluliiketoiminnan kasvu oli voimakkainta Metso Mineralsissa.
 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 30 prosenttia.
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain
 
 
 
Taloudellinen tulos
Metson tammi-maaliskuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani selvästi ja oli 133,7 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/07: 121,9 milj. e ja 8,9 %). Kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla huolimatta raaka-aineiden kohonneista kustannuksista ja Yhdysvaltojen dollarin voimakkaasta heikkenemisestä suhteessa muihin Metson kannalta keskeisiin valuuttoihin vuoden ensimmäisen neljänneksen ja vertailukauden välillä. Paikallisen tuotannon suuri osuus Metson kustannusrakenteessa tasoitti Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisen vaikutusta. Raaka-aineiden, kuten teräksen, voimakas kustannusten nousu on pystytty suotuisassa markkinaympäristössä siirtämään pääosin lopputuotteiden hintoihin.
 
Metson liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 119,6 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (Q1/07: 108,4 milj. e ja 7,9 %).
 
Metson nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 9 miljoonaa euroa (8 milj. e).
 
Metson tulos ennen veroja oli 111 miljoonaa euroa (100 milj. e). Konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 30 prosenttia vuonna 2008.
 
Osakkeenomistajille kuuluva tulos ensimmäiseltä neljännekseltä oli 78 miljoonaa euroa (70 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,55 euroa (0,50 e/osake).
 
Metson sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,9 prosenttia (20,9 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,1 prosenttia (20,3 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
Metson liiketoiminnan rahavirta alkuvuonna oli -69 miljoonaa euroa (123 milj. e). Nettokäyttöpääoman kasvu, 187 miljoonaa euroa, tuli varastoista valmistauduttaessa seuraavien neljännesten kasvaviin toimitusmääriin. Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa käynnistettiin projektit, jotka tähtäävät toimitusketjun toimivuuden parantamiseen ja sitä kautta varastojen kiertonopeuden nostamiseen. Metson vapaa kassavirta oli -99 miljoonaa euroa (106 milj. e).
 
Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 645 miljoonaa euroa (353 milj. e). Nettovelkaantuneisuusaste oli 39,1 prosenttia ja omavaraisuusaste 36,8 prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Metso maksoi huhtikuussa osinkoja 425 miljoonaa euroa, mikä nosti nettovelkaantuneisuusastetta noin 48 prosenttiyksikköä ja pienensi omavaraisuusastetta noin 7 prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen.
 
Investoinnit
Metson tammi-maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 42 miljoonaa euroa ilman yrityshankintoja (Q1/07: 32 milj. e). Lähes kolmannes investoinneista oli kapasiteetin lisäämiseen ja Metson globaalin läsnäolon kehittämiseen tähtääviä kasvuinvestointeja.
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päätettiin investoida Metson paperiteknologiakeskuksen koekoneen uudistamiseen Jyväskylässä, Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa alan tuotekehitystä.
 
Lisäksi Metsolla on käynnissä useita investointeja tuotanto- ja huoltokapasiteetin laajentamiseksi. Kiinassa, Guangzhoussa, on käynnissä paperiteollisuuden huoltoyksikön laajennus sekä Tianjinissa murskainyksiköiden tuotannon laajennus. Yhdysvalloissa Metso laajentaa kattilahuoltoliiketoimintaansa perustamalla uuden huoltokeskuksen Lancasteriin, Etelä-Carolinaan ja laajentamalla nykyistä keskusta  Fairmontissa, Länsi-Virginiassa. Intiassa on meneillään murskauslaitosten kokoonpanolinjan laajennus Bawalissa ja valimokapasiteetin lisääminen on valmistumassa Ahmedabadissa. Suomessa on valmistumassa voimakattiloiden uudistus- ja huoltokapasiteetin laajennus Lapualla.
 
Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa on meneillään ERP-järjestelmäinvestoinnit, joiden tavoitteena on tehostaa maailmanlaajuisten toimitusketjujen hallintaa. Järjestelmät otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2007-2010 aikana.
 
Metson vuoden 2008 bruttoinvestointien ilman yrityshankintoja arvioidaan nousevan yli 200 miljoonaan euroon (2007: 159 milj. e).
 
Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 29 miljoonaa euroa (Q1/07: 29 milj. e) eli 2,1 prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 
 
Yritysostot ja -myynnit
Tammikuussa Metso saattoi Panelboard-liiketoimintansa myynnin päätökseen. Saksan levypuristintoiminta myytiin syyskuussa 2007 Siempelkampille ja tammikuussa 2008 sovittiin Nastolan ja Sundsvallin levyliiketoimintojen myynnistä Dieffenbacher GmbH + Co. KG:lle. Kuidutusteknologiaan liittyvät toiminnot Sundsvallissa jäivät Metson omistukseen. Metsolle jäänyt yksikkö työllistää 40 henkilöä, ja se jatkaa kuidunkäsittelyteknologian toimittamista Medium Density Fiberboard (MDF) -teollisuudelle maailmanlaajuisesti osana Metso Paperia. Kahden yrityskaupan seurauksena noin 160 Panelboardin henkilöä siirtyi ostavien yritysten palvelukseen. Yritysmyyntien jälkeen Panelboardin 100-150 miljoonan euron liikevaihdosta Metsolle jäi vuositasolla noin 20-30 miljoonaa euroa. Panelboard-liiketoimintalinja lakkasi toimimasta erillisenä liiketoimintalinjana tammikuussa 2008.
 
Helmikuussa Metso sopi Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) paperikoneteknologian hankkimisesta. MHI:n asennettu laitekanta on hieman yli 200 konetta, lähinnä Japanissa. Kaupan tavoitteena on palveluliiketoiminnan kehittäminen tälle konekannalle, ja kaupan kohteena ovat kyseisen laitekannan piirustukset, patentit ja teollisoikeudet. Metso arvioi, että MHI:n oston kautta saatava liikevaihto on n. 10 miljoonaa euroa ensimmäisen vuoden aikana. Sopimuksen voimaantulo edellyttää viranomaisten hyväksyntää.
 
Henkilöstö
Metson palveluksessa oli maaliskuun lopussa 27 062 henkilöä, mikä oli 225 henkilöä enemmän kuin vuoden 2007 lopussa (26 837 henkilöä). Kasvu on ollut suurinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa henkilöstömäärä kasvoi 544 henkilöllä. Ensimmäisellä neljänneksellä Metson palveluksessa oli keskimäärin 26 950 henkilöä.
 
Henkilöstö alueittain
 
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Metsolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008. Kannustinjärjestelmään käytettävissä oleva osakkeiden enimmäismäärä on 360 000 Metso Oyj:n osaketta.
 
Vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuului 90 Metson johtajaa, mukaan lukien koko johtoryhmä. Maaliskuun 2008 lopussa palkkioina jaettiin 70 949 osaketta, mikä vastasi noin 0,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 14 966 osaketta.
 
Metson hallitus päätti helmikuussa vuodelle 2008 allokoitavasta osakemäärästä ja ansaintakriteereistä. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metson ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2008 liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2008 enintään 130 000 Metson osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia Metson kaikista osakkeista. Metson johtoryhmä kuuluu kokonaisuudessaan vuoden 2008 kannustinjärjestelmän piiriin, ja johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 000 osaketta. Osakepalkkion ansainnan yläraja on henkilön vuosipalkka. Metson hallitus päättää palkkioiden maksamisesta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Osakkeet, optiot ja osakepääoma
Metson osakepääoma oli maaliskuun lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 141 754 614. Osakemäärään sisältyy 60 841 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 69 141 Metson konsernitilinpäätökseen yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan olevaa Metson osaketta (maaliskuussa kommandiittiyhtiö myi 70 949 kappaletta omia osakkeita). Yhdessä nämä edustavat 0,09 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ilman omia osakkeita oli 141 506 461.
 
Metson optio-ohjelmista on jäljellä mitätöintien ja toteutettujen merkintöjen jälkeen
100 000 kappaletta 2003A optiota, jotka kaikki ovat Metson tytäryhtiön Metso Capital Oy:n hallussa.
 
Metson osakekannan markkina-arvo 31.3.2008 oli 4 844 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
 
LIIKETOIMINNAT
 
Metso Paper
 
Miljoonaa euroa
Q1/08
Q1/07
Muutos %
2007
Liikevaihto
648
666
-3
2 925
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
39,0
 
 
37,1
 
5
 
184,5
   %:a liikevaihdosta
6,0
5,6
 
6,3
Liikevoitto
27,2
25,4
7
136,9
   %:a liikevaihdosta
4,2
3,8
 
4,7
Saadut tilaukset
541
653
-17
3 109
Tilauskanta kauden lopussa
2 241
2 190
2
2 363
Henkilöstö kauden lopussa
11 522
11 469
0
11 694
 
Metso Paperin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa vertailukauden tasolla eli 648 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Power-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Paper and Board -liiketoimintalinjalla ja laski hieman muilla liiketoimintalinjoilla vertailukaudesta. Metso Paperin palveluliiketoiminta oli vertailukauden tasolla (vertailukelpoisilla kursseilla kasvua 5 %). Metso Paperin palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 27 prosenttia (Q1/07: 26 %).
 
Metso Paperin tammi-maaliskuun EBITA oli 39,0 miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (37,1 milj. e ja 5,6 %).
 
Metso Paperin liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia liikevaihdosta (25,4 milj. e ja 3,8 %). Liikevoittoon sisältyy Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankintaan liittyviä aineettomien oikeuksien poistoja noin 8 miljoonaa euroa. Aineettomien oikeuksien poistot pienenevät seuraavilla neljänneksillä, kun hankittu tilauskanta on kokonaan poistettu, ja niiden arvioidaan olevan vuositasolla noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2008 (36 milj. e vuonna 2007).
 
Hankitun Pulping- ja Power-liiketoiminnan integroinnista arvioidaan saatavan kuluvana vuonna noin 6-10 miljoonan euron synergiahyödyt niiden 14 miljoonan euron synergiahyötyjen lisäksi, jotka toteutuivat jo vuonna 2007. Integrointitoimista kuluvalle vuodelle jääneiden kertakustannusten arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 aikana päätettyjen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden seurauksena Metso Paperin henkilöstön määrä laskee toisen neljänneksen loppuun mennessä kaikkiaan noin 700 henkilöllä. Synergiahyötyjen ja päätettyjen kustannustoimenpiteiden tulosparannusvaikutukset painottuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolle.
 
Metso Paperin saamien tilausten arvo laski 17 prosenttia vertailukaudesta ja oli 541 miljoonaa euroa. Power- ja Tissue-liiketoimintalinjoilla saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta. Paper and Board ja Fiber -liiketoimintalinjojen saadut tilaukset laskivat johtuen joidenkin suurempien projektien viivästymisestä. Maaliskuun lopun tilauskanta, 2 241 miljoonaa euroa, oli 5 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2007 lopun tilauskantaan.
 
 
Metso Minerals
 
 
Metso Mineralsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 583 miljoonaa euroa (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 13 %). Kaikkien liiketoimintalinjojen liikevaihto kasvoi, ja kasvu oli voimakkainta Construction-liiketoimintalinjalla. Metso Mineralsin palveluliiketoiminta kasvoi 12 prosenttia (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 18 %), ja sen osuus liikevaihdosta oli 46 prosenttia (Q1/07: 44 %).
 
Metso Mineralsin liikevoitto kasvoi 83,1 miljoonaan euroon ja oli 14,3 prosenttia liikevaihdosta (67,8 milj. e ja 12,6 %). Liikevoittoon vaikutti myönteisesti palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvaminen. Kannattavuuteen vaikutti myönteisesti erityisesti Mining-liiketoimintalinjalla niukan kapasiteetin kohdentaminen korkeakatteisiin tuotteisiin ja projekteihin. Myös Construction-liiketoimintalinjan kannattavuus kehittyi suotuisasti, huolimatta Yhdysvaltain dollarin voimakkaasta heikkenemisestä.
 
Metso Mineralsin saamien tilausten arvo laski 4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 740 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla. Uusien tilausten määrä kasvoi Construction-liiketoimintalinjalla. Mining- ja Recycling-liiketoimintalinjat saivat tilauksia vertailukautta vähemmän projektien ajoituksesta johtuen. Käynnissä olevien projektineuvotteluiden perusteella saatujen kauppojen arvioidaan olevan toisella neljänneksellä merkittävästi korkeammalla tasolla. Saatujen tilausten määrä kehittyviltä markkinoilta kasvoi 18 prosenttia, ja niiden osuus Metso Mineralsin uusista tilauksista nousi 49 prosenttiin (40 %).
 
Alueellisesti kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Etelä-Amerikassa. Tilauskanta kasvoi 4 prosenttia vuoden 2007 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 1 758 miljoonaa euroa.
 
 
Metso Automation
 
Miljoonaa euroa
Q1/08
Q1/07
Muutos %
2007
Liikevaihto
158
146
8
698
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
 
17,8
 
 
15,9
 
 
12
 
 
100,4
   %:a liikevaihdosta
11,3
10,9
 
14,4
Liikevoitto
17,4
15,5
12
98,8
   %:a liikevaihdosta
11,0
10,6
 
14,2
Saadut tilaukset
220
228
-4
763
Tilauskanta kauden lopussa
387
356
9
332
Henkilöstö kauden lopussa
3 628
3 379
7
3 564
 
Metso Automationin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 15 %) ja oli 158 miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääosin energiateollisuuden virtauksensäätöjärjestelmien toimituksista. Automaatiojärjestelmien toimitukset pysyivät vertailukauden tasolla. Palveluliiketoiminta kasvoi 6 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 21 prosenttia (Q1/2007: 22 %). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta palveluliiketoiminnan kasvu olisi ollut noin 10 prosenttia.
 
Metso Automationin kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla. Liikevoitto oli 17,4 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta (15,5 milj. e ja 10,6 %). Kannattavuuden myönteiseen kehitykseen vaikuttivat toimitusvolyymien kasvu ja viime vuonna nousseiden kustannusten onnistunut siirtäminen lopputuotteiden hintoihin.
 
Metso Automationin saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla eli 220 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia saatiin erityisesti voima-, öljy- ja kaasuteollisuudesta, joiden osuus uusista kaupoista nousi 60 prosenttiin (55 %). Metso Automationin tilauskanta oli 17 prosenttia vahvempi kuin viime vuoden lopussa ollen 387 miljoonaa euroa.
 
 
Valmet Automotive ja konsernihallinto
Valmet Automotiven tammi-maaliskuun liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia liikevaihdosta. Valmet Automotive valmisti ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin 113 autoa päivässä. Maaliskuun lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 789.
 
Konsernihallinnon liiketappio tammi-maaliskuussa oli 9,1 miljoonaa euroa, sisältäen 2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja jaksotetusta vakuutuskorvauksesta ja myytävissä olevan osakesijoituksen alaskirjauksesta.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Metso jatkoi Valmet-Xi'an-yhteisyrityssopimusta ja sopi kasvattavansa omistustaan 75 prosenttiin
Huhtikuussa Metso kertoi lisäävänsä omistusosuuttaan Valmet-Xi'an Paper Machinery Co. Ltd. -yhteisyrityksessään Kiinassa. Metson omistus kohoaa sopimuksen myötä 48,3 prosentista 75 prosenttiin. Sopimukseen vaadittavan viranomaishyväksynnän uskotaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Henkilöstömäärä Valmet Xi'anissa oli maaliskuun lopussa noin 1 000.
 
 
Metso perustaa Metso Parkin Intiaan
Huhtikuussa Metso kertoi investoivansa noin 30 miljoonaa euroa Metso Parkiksi kutsuttuun teollisuuskeskukseen Intiassa. Keskukseen tulee sekä Metson omia uusia toimintoja että keskeisten alihankkijoiden toimintoja. Metso Park palvelee Metson kaikkia liiketoimintoja, mutta vastaa ensivaiheessa lähinnä Metso Mineralsin tuotteiden ja palveluiden nopeasti kasvaneeseen kysyntään Intiassa. Investoinnilla Metso pyrkii parantamaan logistiikkaa, varastonhallintaa, toiminnan laatua ja tuottavuutta sekä alihankkijasuhteitaan. Metso Parkin toteutuminen edellyttää lopullisten viranomaislupien saamista.
 
Metso Parkin arvioidaan aloittavan toimintansa vuoden 2009 jälkipuoliskolla. Vuoteen 2012 mennessä keskuksessa työskentelevän henkilöstön lukumäärän arvioidaan yltävän 700:aan.
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 2.4.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta sekä ehdotuksen ylikurssirahaston ja vararahaston alentamisesta.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana Jaakko Rauramo. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi. Hallituksen jäseninä jatkavat Maija-Liisa Friman, Christer Gardell sekä Yrjö Neuvo. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 3,00 euroa osakkeelta. Osinko koostuu perusosingosta 1,65 euroa osakkeelta sekä lisäosingosta 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2008.
 
 
Metson hallituksen valiokunnat
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Jukka Viinanen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (pj.), Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.
 
 
Luottoluokitukset
Huhtikuussa luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services vahvisti Metson BBB luottoluokituksen ja muutti luottoluokitusnäkymät vakaista positiivisiksi. Metson liikkeelle laskemien velkakirjalainojen luokitus nostettiin tasolta BBB- tasolle BBB. Lyhytaikainen luokitus on edelleen A-2.
 
Lokakuussa 2007 Moody's Investor Service'n luottoluokitus Metson pitkäaikaisille luotoille on Baa2. Luokitusta koskevat näkymät arvioidaan vakaiksi.
 
 
Metso toimittaa hienopaperikoneen Fujian Nanping Paperille Kiinaan
Metso Paper toimittaa hienopaperikoneen Fujian Nanping Paper Co., Ltd:lle Kiinaan. Kone otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2009 toisella puoliskolla. Tilauksen arvo on noin 50 miljoonaa euroa. Tilaus sisältyy vuoden 2008 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.
 
 
Muutoksia omistusosuuksissa
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimilla rahastoilla oli 15.4.2008 hallussaan yhteensä
 7 274 140 Metson osaketta, mikä vastaa 5,13 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Metson osakkeista alitti 5 prosentin kynnyksen 18.4.2008. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 072 425 Metson osaketta, mikä vastasi 4,99 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit
 
Maailmantalouden yleisen epävarmuuden lisääntymisellä ja rahoitusmarkkinoiden heikentymisellä voi olla vaikutusta Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Epävarmuus voi vaikuttaa erityisesti suurempien asiakasprojektien ajoittumiseen ja toteutumiseen.
 
Kiina on uusien paperi- ja kartonkikoneiden päämarkkina, minkä vuoksi Kiinan markkinoilla tapahtuvilla merkittävillä kysynnän muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Metso Paperin kannattavuuteen. Metso pyrkii lieventämään näitä riskejä kehittämällä globaalia palveluliiketoimintaansa ja lisäämällä toimitusketjunsa joustavuutta.
 
Metson tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet saatujen tilausten ja tilauskannan voimakkaan kasvun vuoksi. Tämän vuoksi on olemassa riski, että toimitusajan kuluessa materiaali- ja muut kustannukset voivat nousta merkittävästi ja vaikuttaa Metson kannattavuuteen tällä hetkellä arvioitua voimakkaammin. Nykyisen suotuisan kysynnän vallitessa tiettyjen komponenttien ja alihankintaresurssien niukkuus, erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa, voi myös pidentää toimitusaikoja. Pitkät läpimenoajat saattavat vaikuttaa Metson kykyyn saada uusia tilauksia.
 
Metso pyrkii hallitsemaan ja rajoittamaan näiden ja muiden riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos riskit kuitenkin toteutuvat, niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai Metson osakkeen hintaan.
 
 
Lähiajan näkymät
Metson tuotteiden ja palveluiden suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan kaivos-, maarakennus- sekä energia-asiakasteollisuuksissa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa. Epävarmuus maailman talouden kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin uusien asiakasprojektien toteutumisaikatauluihin ja joidenkin maantieteellisten alueiden kysyntään.
 
Metso Paperin markkinatilanteessa ei odoteta merkittäviä muutoksia vuoden 2008 aikana. Uusien paperi-, kartonki- ja kuitulinjojen kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla, vaikka projektien ajoitukseen saattavat joissakin tapauksissa vaikuttaa asiakkaidemme rahoitukseen ja lupakysymyksiin liittyvät seikat. Pehmopaperikoneiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Kiinassa keskeisin asiakkaiden uuslaiteinvestointeihin vaikuttava tekijä on paperin ja kartongin kulutuksen kasvu, jonka arvioidaan säilyvän nopeana. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysynnän ennakoidaan keskittyvän lähinnä koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena Metson päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Metso Paperin tavoitteena on kasvattaa voimakkaasti palveluliiketoimintaansa, ja jälkimarkkinapalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä.
 
Metso Mineralsin suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan vuonna 2008.  Kehittyvien markkinoiden nopeana jatkuvan kasvun seurauksena arvioidaan metallien ja mineraalien kysynnän ja hintojen säilyvän korkeana ja Metson kaivosasiakkaiden investointiaktiviteetin erinomaisena. Maarakennusteollisuudessa Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Maarakennusteollisuudessa kysyntää tukevat eri puolilla maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit. Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Palveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan säilyvän erinomaisena.
 
Metso Automationin tuotteiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa vuonna 2008. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän arvioidaan olevan hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista. Energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukevat energiateollisuuden investointeja.
 
Metso arvioi saavuttavansa vuonna 2008 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin 10 prosentin liikevaihdon kasvun vuoteen 2007 verrattuna, ja liikevoiton arvioidaan nousevan noin 10 prosenttiin liikevaihdosta.
 
Tuloskehitystä koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2008
Metson tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.7.2008 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2008.
 
Helsingissä huhtikuun 24. päivänä 2008
 
Metso Oyj:n hallitus
 
 
 
 
KONSERNIN TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA
 
 
 
 
 
 
Osavuosikatsauksen liitteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
 
 
Uudet laskentastandardit
 
IFRS 8
IASB julkisti marraskuussa 2006 standardin IFRS 8 'Operating segments'. Standardin vaatimusten mukaan segmenttien raportoinnissa on sovellettava ns. johdon lähestymistapaa. Tällöin esitettävät tiedot olisivat samat kuin johdon sisäisesti seuraamat segmenttien taloudellisen kehityksen arviointiperusteet. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Standardilla ei odoteta olevan vaikutusta nykyiseen segmenttirakenteeseen.
 
Standardi tulee voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla ja sitä saa soveltaa jo aiemmilla tilikausilla.
 
Metso ottaa standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IAS 1 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.
 
Muutokset IAS 1 standardiin tulevat voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Mikäli EU hyväksyy standardin ennen vuoden 2008 loppua, Metso ottaa uudistetun IAS 1 standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IFRS 3 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IFRS 3 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IFRS 3 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IAS 23 (Muutos)
 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 23, Vieraan pääoman menot, joka edellyttää ehdot täyttäviin investointihyödykkeisiin kohdistuvien rakennusaikaisten vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Hyödyke voi olla joko omaan käyttöön tai myyntiin tarkoitettu. Vieraan pääoman menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään. Standardin muutos ei muuta konsernin soveltamia laatimisperiaatteita omaan käyttöön valmistetun hyödykkeen osalta eikä näin ollen olennaisesti vaikuta konsernin tilinpäätökseen. Sen sijaan muutoksen soveltaminen myyntiin tarkoitetun hyödykkeen kohdalla on selvityksen alla ja sen vaikutuksia arvioidaan.
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso alkaa soveltamaan sitä 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
IAS 27 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IAS 27 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IAS 27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IFRS 2 (Muutos)
IASB julkisti tammikuussa 2008 muutoksen standardiin IFRS 2, Osakeperusteiset maksut, selkeyttäen palkkio-oikeuden syntymisehtojen ja peruutusten käsittelyä. Oikeuden syntymisehdot rajoittuvat palvelu- ja työsuoritusehtoihin; muut piirteet eivät ole oikeuden syntymisehtoja vaan vaikuttavat ainoastaan myöntämispäivän käypään arvoon. Sekä yrityksen että muiden osapuolten taholta syntyneet peruutukset käsitellään samalla tavalla. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
EU:n hyväksynnästä riippuen Metso alkaa soveltamaan uudistettua standardia 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
Metso Minerals Industries, Inc., joka on Metso Mineralsin yhdysvaltalainen tytäryhtiö,
sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Metso toimii täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
 
Osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä
Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 78 057 966 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 2 571 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta 31.3.2008 oli 34,20 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 32,94 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 38,56 ja alin 25,45 euroa. 
 
Metson ADS-todistusten vaihto New Yorkin pörssissä päättyi 14.9.2007, mutta todistuksilla voi käydä kauppaa otc-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 31.3.2008 oli 54,45 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
Esitteet
Nimi
Metso Osavuosikatsaus Q1 2008 pdf Lataa

Metso in Twitter