Pörssitiedote heinäkuuta 24, 2008 12.00.00 ip. CET

Osavuosikatsaus Q2/2008

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
 
Metso Oyj yhtiötiedote 24.7.2008 klo 12.00
 
Kehittyvät markkinat ja palveluliiketoiminta vetävät Metson kasvua
 
Keskeistä toisella neljänneksellä
  • Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 740 miljoonan euron arvosta (Q2/07: 2 090 milj. e). Metso Mineralsin ja Metso Automationin uudet tilaukset kasvoivat voimakkaasti ja Metso Paperin laskivat selvästi viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
  • Tilauskanta kasvoi 4 prosenttia joulukuun lopusta ja oli kesäkuun 2008 lopussa 4 494 miljoonaa euroa (31.12.2007: 4 341 milj. e).
  • Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 633 miljoonaa euroa (Q2/07: 1 536 milj. e).
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 166,5 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (Q2/07: 162,3 milj. e ja 10,6 %).
  • Liikevoitto (EBIT) oli 155,2 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (Q2/07: 148,3 milj. e ja 9,7 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (Q2/07: 0,68 e).
  • Vapaa kassavirta oli 59 miljoonaa euroa positiivinen (Q2/07: 52 milj. e negatiivinen).
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 23,4 prosenttia (Q2/07: 24,3 %).
"Metson toisen neljänneksen kehitys oli kaiken kaikkiaan odotustemme mukainen. Kasvumme tuli edelleen kehittyviltä markkinoilta sekä palveluliiketoiminnasta, ja rullaava 12 kuukauden liikevoittomme jatkoi kasvuaan. Olemme kaikissa markkinatilanteissa sitoutuneita tekemään lujasti töitä tuottaaksemme tuloksia asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme," Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta sanoo.
 
"Kuten kolme kuukautta sitten viittasimme, kaivosteollisuudelta saamamme tilaukset toipuivat voimakkaasti toisella neljänneksellä; itse asiassa ne olivat ennätyskorkealla. Kasvava läsnäolomme kehittyvillä markkinoilla ja voimakas keskittyminen palveluliiketoimintaan antaa meille luottamusta kannattavan kasvun jatkumiseen Minerals-liiketoiminnassa. Niin ikään näemme automaatioliiketoiminnan tuloskehityksen jatkuvan vakaana energiateollisuuden  hyvän kysynnän johdosta."
 
"Toisaalta epävarmuus massa- ja paperiteollisuudessa on kasvanut, ja päätökset eräissä neuvotteluvaiheissa olevissa asiakasprojekteissa ovat edelleen pitkittyneet. Odotamme kuitenkin Metso Paperin saatujen tilausten vahvistuvan vuoden jälkipuoliskolla useista aiesopimuksista, joiden odotetaan varmistuvan tilauksiksi loppuvuoden 2008 aikana. Tämän lisäksi viime vuonna Metso Paperissa tehdyt tehostamistoimenpiteet alkavat tuottaa tulosta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja meillä on syytä uskoa Metso Paperin kannattavuuden parantuvan," Jorma Eloranta toteaa.
 
Joidenkin Metso Paperin neuvotteluvaiheessa olevien projektin viivästymisestä johtuen arvioimme vuoden 2008 liikevaihdon kasvun, vertailukelpoisin valuuttakurssein, jäävän alle aikaisemmin arvioidun 10 prosentin. Uusi arvio liikevaihdon kasvusta on viidestä kymmeneen prosenttia. Arviomme liikevoittoprosentista vuodelle 2008 on muuttumaton, noin 10 prosenttia," Eloranta toteaa. "Näin ollen arvioimme jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton olevan selvästi alkuvuotta paremmat, ja koko vuoden 2008 olevan jälleen ennätysvuosi Metsolle."
 
 
Metson avainluvut
 
 
 
Metson vuoden 2008 toisen neljänneksen katsaus
 
Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä huhti-kesäkuussa
 
Metson tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne jatkui huhti-kesäkuussa suotuisana kaivos-, maarakennus- sekä energia-asiakasteollisuuksissa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Epävarmuuden jatkuminen maailmantalouden kehityksestä hidasti toisella neljänneksellä Metso Paperin uusien asiakastilausten toteutumisaikatauluja. Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä oli ensimmäisen neljänneksen tapaan hiljaista. Päämarkkina-alueella Kiinassa päätösaikataulut ovat pitkittyneet asiakkaiden varovaisuuden kasvaessa maailman talouden epävarmuuden ja maan viranomaisten asettamien tiukempien investointirajoitteiden vuoksi. Pehmopaperikoneiden kysyntä jatkui hyvänä. Kuitulinjojen markkinat olivat alkuvuoden tapaan aktiiviset, mutta päätösten suurista projekteista arvioidaan ajoittuvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä keskittyi lähinnä koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä säilyi hyvänä, mutta kohonneet kustannukset ovat viivästyttäneet asiakkaiden päätöksentekoaikatauluja. Metso Paperin jälkimarkkinapalveluiden kysyntä jatkui tyydyttävänä.
 
Metso Mineralsin markkinatilanne jatkui suotuisana vuoden toisella neljänneksellä. Kehittyvien markkinoiden nopeana jatkuvan kasvun seurauksena metallien ja mineraalien kysyntä säilyi korkeana ja Metson kaivosasiakkaiden investointiaktiviteetti erinomaisena. Maarakennusteollisuudessa Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä jatkui hyvänä eri puolilla maailmaa käynnissä olevien tieverkostojen ja muun kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektien myötä. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkui hyvänä. Palveluliiketoiminnan kysyntä oli edelleen erinomaista.
 
Metso Automationin voima-, öljy- ja kaasuteollisuuden prosessiautomaatiojärjestelmien kysyntä oli hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista. Energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta pitivät energiateollisuuden investoinnit hyvällä tasolla. Massa- ja paperiteollisuuden automaation kysyntä oli tyydyttävää ja virtauksensäätöjärjestelmien hyvää.
 
 
Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa
Metson huhti-kesäkuun saadut tilaukset olivat 1 740 miljoonaa euroa. Tilausten arvo laski 17 prosenttia vertailukaudesta. Sekä Metso Mineralsin että Metso Automationin saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti, kun taas Metso Paperin saadut tilaukset laskivat selvästi.
 
Metso Paperin saadut tilaukset huhti-kesäkuussa olivat 498 miljoonaa euroa, mikä oli 55 prosenttia ennätyskorkeaa vertailukautta vähemmän. Saatujen tilausten vähenemiseen vaikutti markkinoiden epävarmuus maailmantalouden kehityksestä ja neuvotteluvaiheessa olevien massa- ja paperiteollisuuden projektien viivästyminen. Metso Paperin toisen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat kartonginvalmistuslinja Kiinaan, sellutehdasuudistus Sabah Forest Industries -yhtiölle Malesiaan sekä hienopaperilinja Fujian Nanping Paperille Kiinaan.
 
Metso Mineralsin toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 29 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä ja olivat 1 030 miljoonaa euroa. Alueellisesti Metso Mineralsin uusien tilausten kasvu jatkui vahvana Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Etelä-Amerikassa. Huhti-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat jauhatuslaitteisto Minera Petaquillan kuparikaivokselle Panamaan, mineraalienkäsittelylaitteisto Terrane Metalsin kupari-kulta -projektiin Kanadaan ja rautamalmin pelletointilaite Essar Steel Holdings Ltd:lle Intiaan. Metso Minerals allekirjoitti toisen neljänneksen aikana useita merkittäviä palvelusopimuksia kaivosyhtiöiden kanssa, mm. viisivuotisen huoltosopimuksen meksikolaisen Servicios Industriales Peëoles, S.A. de C.V.:n kanssa sekä yksivuotisen huoltosopimuksen meksikolaisen Mexicana de Cobren kanssa.
 
Metso Automationin huhti-kesäkuun saadut tilaukset nousivat 12 prosenttia vertailukaudesta erityisesti energia-, öljy- ja kaasuteollisuuden automaation hyvän kysynnän seurauksena, ja olivat 208 miljoonaa euroa. Metso Automationin suurimpia tilauksia olivat öljy- ja kaasuteollisuuden virtauksensäätöjärjestelmät Lähi-itään ja Aasiaan.
 
 
Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa
Metson liikevaihto kasvoi 6 prosenttia viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna ja oli 1 633 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus Metson toisen neljänneksen liikevaihdosta oli 35 prosenttia (Q2/07: 34 %).
 
Metson toisen neljänneksen taloudellinen tulos oli vertailukautta parempi. Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 166,5 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2007: 162,3 milj. e ja 10,6 %). Euromääräisesti Metso Mineralsin ja Metso Automationin EBITA parani, mutta Metso Paperin EBITA laski 13 prosenttia vertailukaudesta. Metso Automationin EBITA:n osuus liikevaihdosta oli vertailukauden tasolla, mutta Metso Paperin ja Metso Mineralsin suhteellinen kannattavuus oli vertailukautta matalampi. Metson toisen neljänneksen liikevoitto oli 155,2 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2007: 148,3 milj. e ja 9,7 %). Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden toiselta neljännekseltä oli 102 miljoonaa euroa (Q2/07: 97 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,72 euroa (Q2/07: 0,68 e/osake).
 
 
Metson tammi-kesäkuun 2008 osavuosikatsaus
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
Tammi-kesäkuussa Metson saadut tilaukset olivat 3 249 miljoonaa euroa eli laskivat 13 prosenttia vertailukaudesta. Ilman valuuttakurssimuutosten laskennallista vaikutusta uusien tilausten arvo laski 9 prosenttia. Metso Mineralsin ja Metso Automationin saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta, kun taas Metso Paperin saadut tilaukset jäivät selvästi vertailukautta alhaisemmiksi. Suhteellisesti voimakkainta tilausten kasvu oli Metso Mineralsin Mining- ja Construction -liiketoimintalinjoilla. Suhteellisesti suurin lasku vertailukauteen verrattuna oli Metso Paperin Paper and Board ja Power -liiketoimintalinjoilla.
 
Saatujen tilausten mukaan kolme suurinta maata olivat Yhdysvallat, Kiina ja Kanada. Myös saatujen tilausten kasvu oli voimakkainta Kanadassa. Kehittyvien markkinoiden osuus Metson saaduista tilauksista nousi 45 prosenttiin (42 %). Metson tilauskanta oli kesäkuun lopussa 4 494 miljoonaa euroa, mikä on 4 prosenttia vuoden 2007 lopun tilauskantaa vahvempi.
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
 
 
 
Saadut tilaukset markkina-alueittain
 
Q1-Q2/2008
Q1-Q2/2007
 
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Eurooppa
1 159
36
1 606
43
Pohjois-Amerikka
631
19
596
16
Etelä- ja Väli-Amerikka
426
13
442
12
Aasia ja Tyynenmeren alue
784
24
872
23
Muu maailma
249
8
238
6
Yhteensä
3 249
100
3 754
100
 
 
Liikevaihto
Metson liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 3 033 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna kasvu olisi ollut noin 9 prosenttia. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 17 prosenttia Metso Mineralsissa sekä 16 prosenttia Metso Automationissa ja pysyi vertailukauden tasolla Metso Paperissa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia (vertailukelpoisilla kursseilla kasvu olisi ollut noin 15 prosenttia), ja sen osuus Metson liikevaihdosta oli 35 prosenttia (Q1-Q2/07: 33 %). Palveluliiketoiminnan kasvu oli voimakkainta Metso Mineralsissa, jossa kasvu oli 19 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla.
 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat vuoden ensimmäisellä puoliskolla olivat Yhdysvallat, Kiina ja Suomi, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 30 prosenttia.
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
 
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain
 
 
Taloudellinen tulos
Metson vuoden 2008 tammi-kesäkuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani 6 prosenttia ja oli 300,2 miljoonaa euroa eli 9,9 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/07: 284,2 milj. e ja 9,8 %). Huolimatta raaka-aineiden kohonneista kustannuksista ja heikentyneen Yhdysvaltojen dollarin epäedullisista vaikutuksista, Metso Mineralsin ja Metso Automation EBITA parani euromääräisesti. Metso Paperin EBITA laski hieman vertailukaudesta erääseen asiakasprojektiin liittyneen lähes 10 miljoonan euron poikkeuksellisen takuukustannuksen vuoksi. Pääosa kustannuksesta toteutui toisella neljänneksellä. Metso Mineralsin ja Metso Automationin EBITA:n osuus liikevaihdosta nousi hieman ja Metso Paperin osuus laski.
 
Metson liikevoitto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 274,8 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/07: 256,7 milj. e ja 8,8 %).
 
Metson nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 19 miljoonaa euroa (Q1-Q2/07: 18 milj. e).
 
Metson tulos ennen veroja oli tammi-kesäkuussa 256 miljoonaa euroa (Q1-Q2/07: 238 milj. e). Konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 30 prosenttia vuonna 2008 (2007: 29,8 %).
 
Tammi-kesäkuun osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 180 miljoonaa euroa (167 milj. e) eli osakekohtaisesti 1,27 euroa (1,18 e/osake).
 
Metson sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 23,4 prosenttia (24,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 23,9 prosenttia (23,9 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
Metson liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 17 miljoonaa euroa (95 milj. e). Nettokäyttöpääoman kasvu tasaantui toisella neljänneksellä ollen 67 miljoonaa euroa. Kumulatiivisesti nettokäyttöpääoma on kasvanut 254 miljoonaa euroa. Ennakot kattoivat toisella neljänneksellä erityisesti Metso Mineralsissa jatkuneen varastojen kasvun. Liikevaihdon kasvu lisäsi kuitenkin myyntisaamisia. Metson vapaa kassavirta oli toisella neljänneksellä 59 miljoonaa euroa positiivinen (52 milj. e negatiivinen). Kumulatiivinen vapaa kassavirta oli 40 miljoonaa euroa negatiivinen (54 milj. e positiivinen).
 
Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 067 miljoonaa euroa (623 milj. e). Nettovelkaantuneisuusaste oli 79,5 prosenttia ja omavaraisuusaste 28,9 prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Metso maksoi huhtikuussa osinkoja 425 miljoonaa euroa, mikä yhdessä nettokäyttöpääoman kasvun ja investointien suuren määrän kanssa nosti  nettovelkaantuneisuusastetta.
 
 
Investoinnit
Metson tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit olivat 112 miljoonaa euroa ilman yrityshankintoja (Q1-Q2/07: 74 milj. e). Lähes puolet investoinneista oli kapasiteetin lisäämiseen ja Metson globaalin läsnäolon kehittämiseen tähtääviä kasvuinvestointeja.
 
Vuoden toisella neljänneksellä päätettiin investoida tuotanto- ja toimistotilojen laajennukseen Metso Automationin tarpeisiin Shanghaissa, sekä paperiteollisuuden huoltokeskuksen rakentamiseen Shandongissa, Kiinassa. Molemmat investoinnit tukevat Metson globaalin läsnäolon strategiaa lisäämällä valmistuksen ja huoltopalveluiden resursseja Aasian kasvavilla markkinoilla.
 
Lisäksi Metsolla on käynnissä useita investointeja tuotanto- ja huoltokapasiteetin laajentamiseksi. Kiinassa laajennetaan paperiteollisuuden huoltoyksikköä Guangzhoussa ja murskainyksiköiden tuotantoa Tianjinissa. Yhdysvalloissa Metso vahvistaa kattilahuoltoliiketoimintaansa perustamalla uuden huoltokeskuksen Lancasteriin, Etelä-Carolinaan ja laajentamalla nykyistä keskusta Fairmontissa, Länsi-Virginiassa. Lisäksi Metso rakentaa Mining-liiketoimintalinjalle uudet toimistotilat Yorkiin, Pennsylvaniaan. Intiassa on meneillään murskauslaitosten kokoonpanolinjan laajennus Bawalissa ja murskainten kulutusosien ja pumppuvalujen tuotantokapasiteetin laajennus Ahmedabadissa, kuten myös mittavan Metso Park -teollisuuskeskuksen perustaminen Rajasthaniin. Suomessa, Jyväskylässä, on valmistumassa paperiteknologiakeskuksen koekoneen uudistus.
 
Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa on meneillään toiminnanohjausjärjestelmäinvestoinnit (ERP), joiden tavoitteena on tehostaa maailmanlaajuisten toimitusketjujen hallintaa. Järjestelmät otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2007-2010 aikana.
 
Metson vuoden 2008 bruttoinvestointien ilman yrityshankintoja arvioidaan nousevan yli 200 miljoonaan euroon (2007: 159 milj. e).
 
Metso osti toukokuussa ruotsalaiselta STFI-Packforsk AB:lta sen tutkimus- ja kehitysyhtiö Lignoboost AB:n osakkeet, jotka on luokiteltu teknologiainvestoinniksi. Kauppa sisältää teollisoikeudet sekä LignoBoost-tuotemerkin ja siihen liittyvän tietotaidon. Lisäksi Metso ja STFI-Packforsk tekivät LignoBoost-teknologiaa koskevan tutkimus- ja kehityssopimuksen. Ostettu yhtiö tulee osaksi Metso Power -liiketoimintalinjaa. Yritysosto avaa biopolttoaineisiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia erilaisissa selluprosesseissa.
 
Helmikuussa Metso sopi Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) paperikoneteknologian hankkimisesta. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa, ja sen myötä Metso Paperista tuli maailmanlaajuisesti Beloitin paperikoneteknologian yksinomistaja. MHI:n liikevaihtovaikutuksen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa ensimmäisen vuoden aikana.
 
Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 66 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1-Q2/07: 57 milj. e ja 2,0 %).
 
 
Yritysostot ja -myynnit
 
Kesäkuussa Metso kertoi ostavansa GE Energyltä Lachinen raskaan valmistuksen ja koneistuksen päätehtaan Kanadassa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen elokuun puolessa välissä ja noin 200 henkilön odotetaan siirtyvän Metson palvelukseen. Kauppa lisää Metson suurten kaivoslaitteiden toimituskapasiteettia.
 
Kesäkuussa Metso vahvisti suunnittelutoimintojaan Intiassa perustamalla yhteisyrityksen EPT Engineering Services Pvt. Ltd:n kanssa. Metso omistaa 51 prosenttia uudesta Metso Power India Private Limited -nimisestä yrityksestä, joka aloitti toimintansa heinäkuussa 2008 Chennaissa. Uusi yritys tukee Metson kasvustrategiaa tuottamalla suunnittelupalveluita ensisijaisesti Metso Powerille, ja se työllistää ensimmäisen toimintavuotensa aikana noin 50 henkilöä. Jatkossa yhteisyritys mahdollistaa pääsyn Intian kasvaville energiantuotantomarkkinoille.
 
Toukokuussa Metso ja Linde Group allekirjoittivat kauppasopimuksen, jonka mukaan Metso Automation osti läppäventtiileitä valmistavan saksalaisen MAPAG Valves GmbH:n. Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa ja velaton kauppahinta oli 36 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 100 henkilöä. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2008 noin 36 miljoonaa euroa. Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettuja venttiileitä käytetään petrokemianteollisuudessa sekä maa- ja teollisuuskaasujen käsittelyssä.
 
Toukokuussa Metso osti tanskalaisen mittausjärjestelmiä valmistavan Kemotron A/S:n. Yhtiön palveluksessa on 13 henkilöä. Yritysosto vahvistaa Metso Automationin asemaa selluteollisuuden mittausten ja niihin perustuvien prosessin säätösovellusten toimittajana.
 
Huhtikuussa Metso kertoi lisäävänsä omistusosuuttaan Valmet-Xi'an Paper Machinery Co. Ltd. -yhteisyrityksessään Kiinassa 48,3 prosentista 75 prosenttiin. Sopimukseen vaadittavan viranomaishyväksynnän odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Valmet-Xi'anin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa noin 1 100.
 
Toukokuussa Metso myi Suomessa toimivan ja 20 henkilöä työllistävän levitystelojen valmistusliiketoimintansa ja siihen liittyvät kiinteistöt ja koneet suomalaiselle sijoittajaryhmälle.
 
Tammikuussa Metso saattoi päätökseen Panelboard-liiketoimintansa myynnin. Levypuristintoiminta Saksassa myytiin syyskuussa 2007 G. Siempelkamp GmbH & Co. KG:ille ja tammikuussa 2008 sovittiin Nastolan ja Sundsvallin levyliiketoimintojen myynnistä Dieffenbacher GmbH + Co. KG:lle.
 
 
Henkilöstö
Metson palveluksessa oli kesäkuun lopussa 28 069 henkilöä, mikä oli 1 232 henkilöä enemmän kuin vuoden 2007 lopussa (31.12.07: 26 837 henkilöä). Noin 550 oli kausityöntekijöitä. Kasvu on ollut suurinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa henkilöstömäärä kasvoi 372 henkilöllä vuoden vaihteesta. Tammi-kesäkuussa Metson palveluksessa oli keskimäärin 27 323 henkilöä.
 
 
Henkilöstö alueittain  
 
 
 
LIIKETOIMINNAT
 
Metso Paper
 
Miljoonaa
euroa
Q2/08
 
Q2/07
 
Muutos
 %
Q1-Q2/
08
Q1-Q2/
07
Muutos
 %
2007
Liikevaihto
701
708
-1
1 349
1 374
-2
2 925
Palveluliike-
toiminnan
liikevaihto
230
214
8
403
385
5
834
Palveluliike-
toiminnan
osuus
liikevaih-
dosta, %
 
33
 
30
 
 
30
 
28
 
 
29
Tulos ennen
rahoituseriä,
veroja ja
aineettoman
käyttöo-
maisuuden
poistoja
(EBITA)
 
 
41,7
 
 
47,7
 
 
-13
 
 
80,7
 
 
84,8
 
 
-5
 
 
184,5
   %:a
liikevaih-
dosta
5,9
6,7
 
6,0
6,2
 
6,3
Liikevoitto
33,2
35,7
-7
60,4
61,1
-1
136,9
   %:a
liikevaih-
dosta
4,7
5,0
 
4,5
4,4
 
4,7
Saadut
tilaukset
498
1 103
-55
1 039
1 756
-41
3 109
Tilauskanta
kauden
lopussa
 
 
 
2 040
2 584
-21
2 363
Henkilöstö
kauden
lopussa
 
 
 
11 818
11 954
-1
11 694
 
Metso Paperin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla eli 1 349 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Power-liiketoimintalinjalla, ja laski Paper and Board-, Tissue-, ja Fiber-liiketoimintalinjoilla. Metso Paperin palveluliiketoiminta kasvoi 5 prosenttia vertailukaudesta (vertailukelpoisilla kursseilla kasvu oli 9 %), ja sen osuus liikevaihdosta oli 30 prosenttia. (Q1-Q2/07: 28 %).
 
Metso Paperin tammi-kesäkuun EBITA oli 80,7 miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (84,8 milj. e ja 6,2 %).
 
Metso Paperin liikevoitto oli 60,4 miljoonaa euroa eli 4,5 prosenttia liikevaihdosta (61,1 milj. e ja 4,4 %). Liikevoittoon sisältyy Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankintaan liittyviä aineettomien oikeuksien poistoja noin 13 miljoonaa euroa ja pääosin toisella neljänneksellä toteutunut erääseen asiakasprojektiin liittyvä lähes 10 miljoonan euron poikkeuksellinen takuukustannus. Aineettomien oikeuksien poistot pienenevät loppuvuonna, kun hankittu tilauskanta on kokonaan poistettu. Niiden arvioidaan olevan noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2008 (36 milj. e ).
 
Hankitun Pulping ja Power-liiketoiminnan integroinnista arvioidaan saatavan kuluvana vuonna noin 6-10 miljoonan euron synergiahyödyt niiden 14 miljoonan euron synergiahyötyjen lisäksi, jotka toteutuivat jo vuonna 2007. Integrointitoimista kuluvalle vuodelle jääneiden kertakustannusten arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa. Synergiahyötyjen ja päätettyjen kustannustoimenpiteiden tulosparannusvaikutukset painottuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolle.
 
Metso Paperin saamien tilausten arvo laski 41 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 039 miljoonaa euroa. Tissue-liiketoimintalinjaa lukuun ottamatta saadut tilaukset vähenivät vertailukaudesta kaikilla liiketoimintalinjoilla. Tähän vaikutti joidenkin suurten uusien projektien viivästyminen ja kauppojen siirtyminen toiselle vuosipuoliskolle. Tammi-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat hienopaperilinja Fujian Nanping Paperille Kiinaan, päällystetyn kartongin valmistuslinja Shandong Bohuille Kiinaan ja Metso Powerin haihduttamot SCA Packagingin sellu- ja paperitehtaalle Ruotsiin. Kesäkuun lopun tilauskanta, 2 040 miljoonaa euroa, oli 14 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2007 lopun tilauskantaan.
 
 
Metso Minerals
 
Miljoonaa
euroa
Q2/08
 
Q2/07
 
Muutos
%
Q1-Q2/
08
Q1-Q2/
07
Muutos
%
2007
Liikevaihto
738
648
14
1 321
1 188
11
2 607
Palveluliike-
toiminnan
liikevaihto
298
265
12
562
501
12
1 050
Palveluliike-
toiminnan
osuus liikevaih-
dosta, %
 
40
 
41
 
 
43
 
42
 
 
40
Tulos ennen
rahoituseriä,
veroja ja
aineettoman
käyttöomai-
suuden
poistoja
(EBITA)
 
 
101,6
 
 
96,9
 
 
5
 
 
186,0
 
 
165,6
 
 
12
 
 
367,1
   %:a
liikevaih-
dosta
13,8
15,0
 
14,1
13,9
 
14,1
Liikevoitto
100,2
95,7
5
183,3
163,5
12
362,6
   %:a
liikevaih-
dosta
13,6
14,8
 
13,9
13,8
 
13,9
Saadut
tilaukset
1 030
798
29
1 770
1 569
13
3 075
Tilauskanta
kauden
lopussa
 
 
 
2 067
1 673
24
1 690
Henkilöstö
kauden
lopussa
 
 
 
11 215
9 967
13
10 446
 
Metso Mineralsin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 321 miljoonaa euroa (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 17 %). Kaikkien liiketoimintalinjojen liikevaihto kasvoi, ja kasvu oli voimakkainta Mining-liiketoimintalinjalla. Metso Mineralsin palveluliiketoiminta kehittyi suotuisasti ja kasvoi 12 prosenttia (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 19 %). Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 43 prosenttia (Q1-Q2/07: 42 %).
 
Metso Mineralsin liikevoitto kasvoi 183,3 miljoonaan euroon ja oli 13,9 prosenttia liikevaihdosta (163,5 milj. e ja 13,8 %). Kannattavuuteen vaikutti myönteisesti erityisesti Mining-liiketoimintalinjan kapasiteetin kohdentaminen parempikatteisiin tuotteisiin ja projekteihin sekä palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvaminen.
 
Metso Mineralsin toisen neljänneksen saadut tilaukset, 1 030 miljoonaa euroa, olivat ennakoidusti ensimmäistä neljännestä selvästi vahvemmat. Metso Mineralsin tammi-kesäkuun saatujen tilausten arvo kasvoi 13 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 770 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna saadut tilaukset kasvoivat noin 19 prosenttia. Uusien tilausten määrä kasvoi Construction- ja Mining-liiketoimintalinjoilla, mutta Recycling-liiketoimintalinjan saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta. Eniten uusia tilauksia saatiin Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten määrä kasvoi 21 prosenttia, ja niiden osuus Metso Mineralsin uusista tilauksista nousi 48 prosenttiin (44 %). Tammi-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat jauhatuslaitteisto Minera Petaquilla, S.A.:n kuparikaivokselle Panamaan, mineraalienkäsittelylaitteisto Terrane Metalsin kupari-kulta -projektiin Kanadaan, rautamalminpelletointilaite Essar Steel Holdings Ltd:lle Intiaan ja toinen samalle asiakkaalle Point Lisasin pelletointilaitokseen Trinidadiin ja Tobagoon sekä malminkäsittelylaitos kuparimalmin rikastukseen Zinkgruvan Mining AB:n kaivokseen Ruotsiin. Tilauskanta kasvoi 22 prosenttia vuoden 2007 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 2 067 miljoonaa euroa.
 
 
Metso Automation
 
Miljoonaa
euroa
Q2/08
 
Q2/07
 
Muutos %
Q1-Q2/
08
Q1-Q2/
07
Muutos %
2007
Liikevaihto
194
174
11
352
320
10
698
Palveluliike-
toiminnan
liikevaihto
40
34
17
71
63
12
140
Palveluliike-
toiminnan
osuus
liikevaih-
dosta, %
 
22
 
21
 
 
22
 
21
 
 
22
Tulos ennen
rahoituseriä,
veroja ja
aineettoman
käyttöomai-
suuden
poistoja
(EBITA)
 
 
26,3
 
 
23,6
 
 
11
 
 
44,1
 
 
39,5
 
 
12
 
 
100,4
   %:a
liikevaih-
dosta
13,6
13,6
 
12,5
12,3
 
14,4
Liikevoitto
25,6
23,3
10
43,0
38,8
11
98,8
   %:a
liikevaih-
dosta
13,2
13,4
 
12,2
12,1
 
14,2
Saadut
tilaukset
208
185
12
428
413
4
763
Tilauskanta
kauden
lopussa
 
 
 
428
365
17
332
Henkilöstö
kauden
lopussa
 
 
 
3 870
3 564
9
3 564
 
Metso Automationin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vertailukaudesta (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 16 %) ja oli 352 miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääosin energiateollisuuden virtauksensäätöjärjestelmien toimituksista. Kasvua vauhdittivat energiateollisuuden investoinnit sekä voimantuotantoon että öljyn- ja kaasujen käsittelyyn. Palveluliiketoiminta kasvoi 12 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 22 prosenttia (Q1-Q2/07: 21 %). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta palveluliiketoiminnan kasvu olisi ollut noin 17 prosenttia.
 
Metso Automationin kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla. Liikevoitto oli 43,0 miljoonaa euroa eli 12,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/07: 38,8 milj. e ja 12,1 %). Kannattavuuteen vaikuttivat myönteisesti toimitusvolyymien kasvu ja viime vuonna nousseiden kustannusten onnistunut siirtäminen lopputuotteiden hintoihin.
 
Metso Automationin saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 4 prosenttia ja olivat 428 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia saatiin erityisesti voima-, öljy- ja kaasuteollisuudesta, joiden osuus uusista kaupoista nousi 59 prosenttiin (57 %). Tammi-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat virtauksensäätöjärjestelmät öljy- ja kaasuteollisuudelle Lähi-Itään ja Aasiaan, venttiilitoimitukset Qatar Petroleumin ja Shellin GTL (gas-to-liquids) -projektiin Qatariin sekä laaja automaatiopaketti Shandong Bohuin uudelle kartonginvalmistuslinjalle Kiinaan. Metso Automationin tilauskanta oli 29 prosenttia vahvempi kuin viime vuoden lopussa ollen 428 miljoonaa euroa.
 
 
Valmet Automotive
Valmet Automotiven tammi-kesäkuun liikevaihto oli 42 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa eli 4,5 prosenttia liikevaihdosta. Valmet Automotive valmisti tammi-kesäkuun aikana keskimäärin 108 autoa päivässä. Kesäkuun lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 779.
 
Valmet Automotiven valmistussopimus Porschen kanssa päättyy vuonna 2012, mutta tällä ei arvioida olevan lyhyellä aikavälillä vaikutusta Valmet Automotiven toimintoihin. Valmet Automotive jatkaa neuvotteluja uusien automallien valmistuksesta.
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit
Epävarmuuden jatkuminen maailmantalouden kehityksestä, valuuttakurssit ja rahoitusmarkkinoiden heikon tilanteen pitkittyminen saattavat heikentää Metson tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Epävarmuus vaikuttaa erityisesti Metso Paperin suurempien asiakasprojektien ajoittumiseen ja toteutumiseen.
 
Kiina on uusien paperi- ja kartonkikoneiden päämarkkina, minkä vuoksi Kiinassa tapahtuvilla merkittävillä kysynnän muutoksilla saattaa olla haitallinen vaikutus erityisesti Metso Paperin uuslaitekauppaan. Alkuvuoden aikana paperi- ja kartonkikoneprojektien päätösaikataulut ovat pitkittyneet asiakkaiden varovaisuuden kasvaessa maailmantalouden epävarmuuden ja maan viranomaisten asettamien tiukempien investointirajoitteiden vuoksi. Tilanteen pitkittymisellä tai vaikeutumisella entisestään voi olla haitallinen vaikutus Metso Paperin uusiin tilauksiin tulevina kuukausina.
 
Metson tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet erityisesti Metso Power -liiketoimintalinjan, Metso Mineralsin ja Metso Automationin tilauskantojen voimakkaan kasvun vuoksi. Pitkän toimitusajan kuluessa materiaali- ja muut kustannukset voivat nousta merkittävästi ja saattavat siten vaikuttaa Metson kannattavuuteen tällä hetkellä arvioitua voimakkaammin. Tiettyjen komponenttien ja alihankintaresurssien niukkuus, erityisesti raskaimmissa kaivoslaitteissa ja venttiileissä, voi myös pidentää toimitusaikoja. Pitkät läpimenoajat saattavat vaikuttaa Metson kykyyn saada uusia tilauksia.
 
Metso pyrkii hallitsemaan ja rajoittamaan näiden ja muiden riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos riskit kuitenkin toteutuvat, niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai Metson osakkeen hintaan.
 
 
Lähiajan näkymät
Metson tuotteiden ja palveluiden suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan loppuvuonna kaivos-, maarakennus sekä energia-asiakasteollisuuksissa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa. Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin uusien asiakasprojektien toteutumisaikatauluihin ja joidenkin maantieteellisten alueiden kysyntään etenkin Metso Paperissa.
 
Metso Paperin paperi-, kartonki- ja kuitulinjojen kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellä tyydyttävällä tasolla vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Paperi- ja kartonkikoneprojektien päätösaikataulut saattavat yhä pitkittyä viime vuodesta maailmantalouden epävarmuudesta johtuen. Kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan olevan loppuvuonna aktiiviset, loppuvuonna arvioidaan tehtävän päätöksiä suurista projekteista. Pehmopaperikoneiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysynnän ennakoidaan keskittyvän lähinnä koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä Metson päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Metso Paperin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoimintaansa, ja jälkimarkkinapalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä.
 
Metso Mineralsin suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan loppuvuonna 2008. Kehittyvien markkinoiden nopeana jatkuvan kasvun seurauksena metallien ja mineraalien kysynnän ja hintojen arvioidaan säilyvän korkeana ja Metson kaivosasiakkaiden investointiaktiviteetin erinomaisena. Maarakennusteollisuudessa Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Maarakennusteollisuudessa kysyntää tukevat eri puolilla maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit. Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Palveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan säilyvän erinomaisena.
 
Metso Automationin tuotteiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa loppuvuonna 2008. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän arvioidaan olevan hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista. Energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukevat energiateollisuuden investointeja.
 
Joidenkin Metso Paperin neuvotteluvaiheessa olevien projektien viivästymisestä johtuen Metso arvioi vuoden 2008 liikevaihdon kasvun, vertailukelpoisin valuuttakurssein, jäävän alle aikaisemmin arvioidun 10 prosentin. Uusi arvio liikevaihdon kasvusta on viidestä kymmeneen prosenttia. Metson arvio liikevoittoprosentista vuodelle 2008 on muuttumaton, noin 10 prosenttia.
 
Tuloskehitystä koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.
 
Helsingissä heinäkuun 24. päivänä 2008
Metso Oyj:n hallitus
 
 
 
 
KONSERNIN TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITTEET
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Uudet laskentastandardit
 
IFRS 8
IASB julkisti marraskuussa 2006 standardin IFRS 8 'Operating segments'. Standardin vaatimusten mukaan segmenttien raportoinnissa on sovellettava ns. johdon lähestymistapaa. Tällöin esitettävät tiedot olisivat samat kuin johdon sisäisesti seuraamat segmenttien taloudellisen kehityksen arviointiperusteet. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Standardilla ei odoteta olevan vaikutusta nykyiseen segmenttirakenteeseen.
 
Standardi tulee voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla ja sitä saa soveltaa jo aiemmilla tilikausilla.
 
Metso ottaa standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IAS 1 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.
 
Muutokset IAS 1 standardiin tulevat voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Mikäli EU hyväksyy standardin ennen vuoden 2008 loppua, Metso ottaa uudistetun IAS 1 standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IFRS 3 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IFRS 3 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IFRS 3 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IAS 23 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 23, Vieraan pääoman menot, joka edellyttää ehdot täyttäviin investointihyödykkeisiin kohdistuvien rakennusaikaisten vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Hyödyke voi olla joko omaan käyttöön tai myyntiin tarkoitettu. Vieraan pääoman menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään. Standardin muutos ei muuta konsernin soveltamia laatimisperiaatteita omaan käyttöön valmistetun hyödykkeen osalta eikä näin ollen olennaisesti vaikuta konsernin tilinpäätökseen. Sen sijaan muutoksen soveltaminen myyntiin tarkoitetun hyödykkeen kohdalla on selvityksen alla ja sen vaikutuksia arvioidaan.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso alkaa soveltamaan sitä 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
IAS 27 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IAS 27 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IAS 27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IFRS 2 (Muutos)
IASB julkisti tammikuussa 2008 muutoksen standardiin IFRS 2, Osakeperusteiset maksut, selkeyttäen palkkio-oikeuden syntymisehtojen ja peruutusten käsittelyä. Oikeuden syntymisehdot rajoittuvat palvelu- ja työsuoritusehtoihin; muut piirteet eivät ole oikeuden syntymisehtoja vaan vaikuttavat ainoastaan myöntämispäivän käypään arvoon. Sekä yrityksen että muiden osapuolten taholta syntyneet peruutukset käsitellään samalla tavalla. Metso arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
EU:n hyväksynnästä riippuen Metso alkaa soveltamaan uudistettua standardia 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
 
Metso Minerals Industries, Inc., joka on Metso Mineralsin yhdysvaltalainen tytäryhtiö, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Metso toimii täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 2.4.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta sekä ehdotuksen ylikurssirahaston ja vararahaston alentamisesta.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana Jaakko Rauramo. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi. Hallituksen jäseninä jatkavat Maija-Liisa Friman, Christer Gardell sekä Yrjö Neuvo. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 3,00 euroa osakkeelta. Osinko koostuu perusosingosta 1,65 euroa osakkeelta sekä lisäosingosta 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2008.
 
 
Metson hallituksen valiokunnat
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Jukka Viinanen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (pj.), Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.
 
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Metsolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008. Kannustinjärjestelmään käytettävissä oleva osakkeiden enimmäismäärä on 360 000 Metso Oyj:n osaketta.
 
Vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuului 90 Metson johtajaa, mukaan lukien koko johtoryhmä. Maaliskuun 2008 lopussa palkkioina jaettiin 70 949 osaketta, mikä vastasi noin 0,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 14 966 osaketta.
 
Metson hallitus päätti helmikuussa vuodelle 2008 allokoitavasta osakemäärästä ja ansaintakriteereistä. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metson ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2008 liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2008 enintään 130 000 Metson osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia Metson kaikista osakkeista. Metson johtoryhmä kuuluu kokonaisuudessaan vuoden 2008 kannustinjärjestelmän piiriin, ja johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 000 osaketta. Osakepalkkion ansainnan yläraja on henkilön vuosipalkka. Metson hallitus päättää palkkioiden maksamisesta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
 
Osakkeet, optiot ja osakepääoma
Metson osakepääoma oli kesäkuun lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 141 754 614 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 60 841 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 69 141 Metson konsernitilinpäätökseen yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan olevaa Metson osaketta. Yhdessä nämä edustavat 0,09 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ilman omia osakkeita oli 141 565 546.
 
Metson optio-ohjelmista on jäljellä mitätöintien ja toteutettujen merkintöjen jälkeen 100 000 kappaletta 2003A optiota, jotka kaikki ovat Metson tytäryhtiön Metso Capital Oy:n hallussa.
 
Metson osakekannan markkina-arvo 30.6.2008 oli 4 103 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
 
Metson osakkeiden vaihto
Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 168 048 835 kappaletta, mikä vastasi 5 301 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta 30.6.2008 oli 28,97 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 31,55 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 38,56 ja alin 25,45 euroa.
 
Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa otc-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 30.6.2008 oli 45.70 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
Muutoksia omistusosuuksissa
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimilla rahastoilla oli 15.4.2008 hallussaan yhteensä 7 274 140 Metson osaketta, mikä vastasi 5,13 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Metson osakkeista alitti 5 prosentin kynnyksen 18.4.2008. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 072 425 Metson osaketta, mikä vastasi 4,99 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
 
Luottoluokitukset
Huhtikuussa luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services vahvisti Metson BBB luottoluokituksen ja muutti luottoluokitusnäkymät vakaista positiivisiksi. Metson liikkeelle laskemien velkakirjalainojen luokitus nostettiin tasolta BBB- tasolle BBB. Lyhytaikainen luokitus on edelleen A-2.
 
Lokakuussa 2007 Moody's Investor Service'n luottoluokitus Metson pitkäaikaisille luotoille on Baa2. Luokitusta koskevat näkymät arvioidaan vakaiksi.
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2008
Vuoden 2008 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.10.2008.
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
Esitteet
Nimi
Metso Osavuosikatsaus Q2 2008 pdf Lataa

Metso in Twitter