Pörssitiedote elokuuta 22, 2008 09.30.00 ap. CET

Metso vauhdittaa kannattavan kasvun strategiansa toimeenpanoa; liiketoimintarakenne uudistetaan ja taloudellisia tavoitteita nostetaan

Metso Oyj Yhtiötiedote 22.8.2008 klo 9.30
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Jorma Elorannan ja CFO:n Olli Vaartimon kanssa tänään klo 11.
 
Metso jatkaa kannattavan kasvun strategiaansa vuosina 2008-2012. Vauhdittaakseen strategian toimeenpanoa Metson liiketoimintarakenne muutetaan 1.1.2009 alkaen,  ja energia- ja ympäristöteknologiasta muodostetaan Metsolle uusi kasvualusta. Metso nostaa myös taloudellisia tavoitteitaan ja käynnistää selvityksen, jonka tavoitteena on arvioida muita arvoa lisääviä toimenpiteitä, mukaan lukien erilaiset rakennejärjestelyt. Selvityksen neuvonantajana toimii Goldman Sachs.
 
"Metso siirtyi kannattavan kasvun strategiaan elokuussa 2005. Olemme edenneet vahvasti: olemme esimerkiksi saavuttamassa lokakuussa 2006 asettamamme taloudelliset tavoitteet vuotta aikaisemmin kuin tuolloin arvioimme", Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa. "Uusi liiketoimintarakenteemme ja uudet, kunnianhimoisemmat taloudelliset tavoitteet vauhdittavat edelleen strategiamme toteuttamista."
 
1.1.2009 alkaen Metson liiketoiminta organisoidaan kolmeen raportointisegmenttiin:
 
Mining and Construction Technology koostuu nykyisistä Mining- ja Construction-liiketoiminnoista. Segmenttiä johtaa Metso Mineralsin nykyinen toimitusjohtaja Matti Kähkönen.
 
Energy and Environment Technology koostuu nykyisestä Metso Automation -liiketoiminta-alueesta sekä Power- ja Recycling-liiketoiminnoista. Segmentin johtajaksi tulee Metso Automationin nykyinen toimitusjohtaja Pasi Laine.
 
Paper and Fiber Technology koostuu nykyisistä Paper and Board, Tissue- ja Fiber-liiketoiminnoista ja segmentin johtaja on Metso Paperin nykyinen toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.
 
Vuosina 2008-2012 Metson kaivos- ja maarakennusliiketoiminnot keskittyvät vahvan markkinakysynnän täysimääräiseen hyödyntämiseen. Paperi- ja kuituliiketoiminnassa vahvistetaan läsnäoloa kehittyvillä markkinoilla, lähellä kasvavaa asiakaskuntaa sekä siirrytään entistäkin voimakkaammin palveluliiketoimintaan. Energia- ja ympäristöliiketoiminta tarjoaa Metsolle mielenkiintoisia uusia kasvumahdollisuuksia, jotka perustuvat Metson nykyiseen osaamiseen ja teknologioihin voimantuotanto-, kierrätys- ja automaatioaloilla. Kasvua täydennetään arvoa lisäävillä yritysostoilla.
 
"Samalla kun keskitymme entistä vahvemmin energia- ja ympäristöliiketoimintaan, Automation ja Power -liiketoiminnot kehittävät tiiviissä yhteistyössä Paper- ja Fiber -segmentin kanssa tuote- ja palveluvalikoimaa paperi- ja kartonkiteollisuudelle", Eloranta huomauttaa.
 
Uusien raportointisegmenttien alustavat pro forma -luvut julkaistaan Metson pääomamarkkinapäivän yhteydessä 2.9.2008.
 
Uudet taloudelliset tavoitteet
Metson päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2009-2012. Uudet tavoitteet korvaavat lokakuussa 2006 asetetut taloudelliset tavoitteet:
 
Kasvu: Keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia. Kasvu saavutetaan sekä orgaanisesti että arvoa lisäävien, täydentävien yritysostojen kautta. Mikäli Metso tekee suuria yritysostoja, joilla on merkittävä vaikutus sen liiketoiminnan laajuuteen, nämä tulevat 10 prosentin kasvutavoitteen päälle.
 
Kannattavuus: Metson uutena tavoitteena on parantaa EBITA:a (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja) vuosittain ja saavuttaa yli 12 prosentin EBITA-marginaali vuosien 2009-2012 kuluessa.
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE-%) ennen veroja on Metson uusi taloudellinen tavoite, ja sen tulisi ylittää 25 prosenttia vuosien 2009-2012 aikana.
Metso jatkaa oman toimintansa kehittämistä. Metso pyrkii myös takaamaan hyvän kannattavuuden suhdannevaiheesta riippumatta ja vähentämään tulosvaihteluja lisäämällä toimintamallinsa joustavuutta ja pitämällä hyvän tasapainon projekti-, tuote- ja palveluliiketoimintojen välillä.
 
Kassavirta: Turvatakseen vahvan operatiivisen kassavirran Metso alkaa seurata uutena taloudellisena tavoitteena kassavirtasuhdetta (cash conversion).Tavoitetta mitataan vapaan kassavirran suhteena nettotulokseen. Suhdeluvun tulisi olla keskimäärin sata prosenttia vuosien 2009-2012 aikana (poislukien yritysostojen käyttöpääomavaikutus).
Pääoman tehokas käyttö on Metsolle edelleen tärkeä pitkän tähtäimen arvoa lisäävä tekijä. Operatiivisen kassavirran odotetaan vuosina 2009-2012  olevan vahva, mikä mahdollistaa kasvua täydentävät yritysostot sekä aktiivisen osinkopolitiikan.
 
Pääomarakenne: Metson tavoitteena on, että sen keskeiset taloudellista kehitystä kuvaavat luvut, pääomarakenne ja kassavirta tukevat vakaata luottoluokitusta (solid investment grade).
 
Osinkopolitiikka: Metson tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa (mm. osakkeiden takaisinosto-ohjelmat ja lunastukset) vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
 
"Päätöksemme vauhdittaa strategian toimeenpanoa ja uudet, kunnianhimoisemmat taloudelliset tavoitteet kertovat, että Metsossa on vielä paljon mahdollisuuksia arvon luomiseen ja lisäämiseen. Metson hallitus ja johto ovat lisäksi päättäneet tutkia muitakin arvoa lisääviä mahdollisuuksia, mukaan lukien erilaiset rakennejärjestelyt, Goldman Sacshin avustuksella", Jorma Eloranta sanoo. 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja ja CFO, Metso-konserni, 0204 84 3010
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Kutsu puhelinkonferenssiin
 
Metso järjestää tänään puhelinkonferenssin. Tilaisuudessa Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta ja varatoimitusjohtaja Olli Vaartimo kertovat Metson strategiasta ja uusista taloudellisista tavoitteista sekä vastaavat kysymyksiin.
 
Puhelinkonferenssi on englanninkielinen, ja se järjestetään perjantaina 22.8.2008
- klo 9.00 - 10.00 UK:n aikaa,
- klo 11.00 - 12.00 Suomen aikaa.
 
Konferenssipuheluun pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
 
Puhelinkonferenssin tallenteen voit kuunnella 1.9.2008 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi: 807 782.
 
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter