Pörssitiedote syyskuuta 26, 2008 09.30.00 ap. CET

Metso ja Wärtsilä perustavat yhteisyrityksen uusiutuvien energiaratkaisujen alalla

Metso Oyj Yhtiötiedote 26.9.2008 klo 9:30
 
Metso ja Wärtsilä ovat allekirjoittaneet yhteisyritystä koskevan sopimuksen, jolla yhdistetään Metson Heat & Power -liiketoiminta (Metso Powerin tulosyksikkö) ja Wärtsilän Biopower -liiketoiminta. Yhteisyrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Yritys keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jota odotetaan lähikuukausina.
 
Metso omistaa yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 prosenttia. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma -liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärän noin 200.
 
Yhteisyrityksessä yhdistyvät Metso Powerin ja Wärtsilä Biopowerin resurssit sekä osaaminen kestävän energiantuotannon alalla. Metso Power on johtava kattilateknologian toimittaja ja Wärtsilä Biopower johtava modulaaristen voimalaitosten toimittaja. Wärtsilän arina- ja Metson leijupolttotekniikka täydentävät toisiaan ja mahdollistavat hyvin erilaisten polttoaineiden käytön voimalaitoksissa.
 
"Energiateollisuuden ja erityisesti uusiutuviin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon markkinanäkymät ovat lupaavat. Yhdistämällä Metson ja Wärtsilän osaamisen voimme kehittää uusia teknologioita ja ratkaisuja entistä tehokkaammin", toteaa Metso Powerin johtaja Lennart Ohlsson.
 
"Polttoaineiden joustava hyödyntäminen on tärkeä kilpailuvaltti tulevaisuudessa, ja yhteisyrityksellä on hyvät edellytykset vastata tähän haasteeseen. Odotamme yhteisyrityksen tuotteille, palveluille ja osaamiselle vahvaa kysyntää", sanoo Christoph Vitzthum, Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnan johtaja.
 
Uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalaitosten kysyntä on lisääntynyt energian korkean hinnan ja globaalin energiankulutuksen kasvun myötä. Euroopan unionin tavoite kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin primäärienergiasta vuoteen 2020 mennessä on tärkeä yhteisyrityksen perustamisen taustatekijä.
 
Metson Heat & Power -tulosyksikköön kuuluvat Metso Powerin tytäryhtiöt Noviter Oy ja VEÅ AB. Tulosyksikön palveluksessa on noin 100 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Metso Power suunnittelee ja valmistaa voimantuotantojärjestelmiä ja kemikaalien talteenottojärjestelmiä voimantuottajille sekä sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.
 
Wärtsilä Biopower, joka on osa Wärtsilä Power Plants -liiketoimintaa, toimittaa ja valmistaa biomassaa käyttäviä voimalaitoksia yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon ja pelkkään lämmöntuotantoon. Yhtiö työllistää Suomessa noin 100 henkilöä. Yhteisyritykseen liittyvät järjestelyt eivät vaikuta Wärtsilän moottorivoimalaliiketoimintaan, jonka toiminta jatkuu joustavien monipolttoainetekniikkaan perustuvien voimantuotantoratkaisujen tarjoajana. Wärtsilä Biopower on osa Wärtsilä Power Plants -liiketoimintaa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli kuusi miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän liikevaihto vuonna 2007 oli 3,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.wartsila.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Jorma Lehtoviita, johtaja, Heat & Power -tulosyksikkö, Metso Power Oy, 0400 623 079
Lennart Ohlsson, johtaja, Metso Power, +46 706 001 359
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253
 
Tähän esitykseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
Varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Nordic Exchange, Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 

Metso in Twitter