Pörssitiedote huhtikuuta 28, 2009 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Metso Oyj:n yhtiötiedote 28.4.2009 klo 12.00
Kassavirta parantui. Markkinanäkymät ennallaan.
 
Keskeistä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä
  • Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 942 miljoonan euron arvosta, mikä oli 38 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (Q1/08: 1 509 milj. e)
  • Tilauskanta pieneni 4 prosenttia joulukuun 2008 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 3 934 miljoonaa euroa (31.12.2008: 4 088 milj. e).
  • Liikevaihto laski 13 prosenttia ja oli 1 220 miljoonaa euroa (Q1/08: 1 400 milj. e).
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 68,8 miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/08: 133,7 milj. e ja 9,6 %).
  • Liikevoitto (EBIT) oli 58,6 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1/08: 119,6 milj. e ja 8,5 %).
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) ja liikevoitto (EBIT) sisältää 22 miljoonaa euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (Q1/08: 0,55 e).
  • Vapaa kassavirta oli 120 miljoonaa euroa positiivinen (Q1/08: 99 milj. e negatiivinen).
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 9,0 prosenttia (Q1/08: 20,9 %).
 
"Asiakasteollisuuksiemme yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena. Ilmassa on ollut joitakin heikkoja, myönteisiä merkkejä, mutta on liian aikaista sanoa onko näistä kasvattamaan luottamusta ja aloittamaan vähittäinen toipuminen", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Jatkuvassa vaativassa markkinatilanteessa on tärkeää olla varautunut tilanteen mahdolliseen muutokseen - parempaan tai huonompaan. Toimitusvalmiutemme on hyvä, ja jatkamme useita pitkän aikavälin ohjelmiamme kilpailukyvyn parantamiseksi. Samanaikaisesti valmistaudumme tilanteen vaatiessa aloittamaan nopeasti kapasiteettimme lisäsopeutuksen."
 
Eloranta toteaa, että ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat matalalla tasolla, kuten loppuvuodestakin. "Minusta on myönteistä, että palveluliiketoimintamme liikevaihto on viime vuoden vastaavan kauden tasolla. Olen myös tyytyväinen siitä, että pyrkimyksemme parantaa kassavirtaa ja vapauttaa käyttöpääomaa ovat johtaneet hyviin tuloksiin", sanoo Eloranta.
 
Metson avainluvut
 
 
Metson vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen katsaus
 
Toimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä
 
Maailmantalouden supistumisen ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden seurauksena toimintaympäristömme jatkui ensimmäisen neljänneksen aikana vaativana. Asiakkaamme olivat varovaisia investointipäätöksissään, mikä piti erityisesti uuslaitekauppamme sekä projektiliiketoimintamme kysynnän heikkona. Jälkimarkkinapalveluidemme kysyntä pysyi viime vuosien aikana voimakkaasti kasvaneen laitekantamme ansiosta tyydyttävänä, vaikka asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet olivat edellisvuotta alemmalla tasolla.
 
Arvioimme, että useiden maiden käynnistämillä elvytyspaketeilla on jossain vaiheessa myönteisiä vaikutuksia erityisesti maarakennusalaan ja uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntään. Näillä elvytyspaketeilla ei kuitenkaan ollut vaikutusta vielä alkuvuonna saatuihin tilauksiin.
 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saamamme tilaukset laskivat 38 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 942 miljoonaa euroa. Aikaisemmin saatuja tilauksia peruuntui selvästi viime vuoden viimeistä neljännestä vähemmän, peruutuksia tuli tammi-maaliskuussa noin 32 miljoonaa euroa. Valtaosa tilausten peruuntumisista, 23 miljoonaa euroa, liittyi maarakennusliiketoimintaamme ja loput 9 miljoonaa euroa kierrätysliiketoimintaamme. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista tilauksistamme, 43 prosenttia, pysyi lähes vertailukauden tasolla. Kaikkien raportointisegmenttiemme saadut tilaukset laskivat, kun asiakkaamme epäröivät uusien investointipäätösten tekemistä maailmantalouden epävarmuuden ja rahoituksen heikon saatavuuden jatkuessa.
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-maaliskuun saadut tilaukset laskivat 44 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja olivat 385 miljoonaa euroa (687 milj. e). Saadut tilaukset olivat pääosin pienempiä uusinta- ja huoltotilauksia, suurempia projektitoimituksia ei saatu. Kaivosala-liiketoimintalinjalla saadut tilaukset laskivat yli 30 prosenttia vertailukaudesta. Maarakennus-liiketoimintalinjalla saatujen tilausten lasku oli yli 50 prosenttia.
 
Energia- ja ympäristöteknologiamme saadut tilaukset laskivat 31 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 265 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat Voimantuotanto-liiketoimintalinjalla runsaat 20 prosenttia ja Automaatio-liiketoimintalinjalla lähes 30 prosenttia. Kierrätys-liiketoimintalinjalla tilaukset laskivat puoleen vertailukaudesta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saamiimme tilauksiin lukeutui kemikaalien talteenottolinjan modernisointi Korsnäsille Ruotsiin.
 
Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset laskivat 36 prosenttia vertailukaudesta ja olivat tammi-maaliskuussa 279 miljoonaa euroa. Kaikilla segmentin liiketoimintalinjoilla saatiin erittäin vähän uuslaitetilauksia. Ensimmäisellä neljänneksellä saamiamme merkittävämpiä tilauksia olivat hienopaperikone Sun Paper Groupille Kiinaan ja kartonkilinjan uudistus Stora Enson tehtaalle Suomeen.
 
Tilauskantamme oli maaliskuun lopussa 3 934 miljoonaa euroa, mikä on 4 prosenttia vuoden 2008 lopun tilauskantaa pienempi. Noin 60 prosenttia tilauskannasta arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2009. Tilauskantaan sisältyy noin 900 miljoonan euron arvosta projekteja, joiden toimitusten ajoitukseen liittyy epävarmuutta ja jotka tullaan toimittamaan vuoden 2009 jälkeen. Tällaisia projekteja ovat mm. sellutehdasprojektit Zhanjiang Chenmingille Kiinaan ja Aracruzille Brasiliaan. Kummankin projektin tilanne on pysynyt lähes muuttumattomana vuositilinpäätöksessä antamamme katsauksen jälkeen.
 
Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin
 
Saadut tilaukset markkina-alueittain
 
Q1/2009
Q1/2008
 
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Eurooppa
386
41
608
40
Pohjois-Amerikka
167
18
300
20
Etelä- ja Väli-Amerikka
134
14
150
10
Aasia ja Tyynenmeren alue
201
21
319
21
Muu maailma
54
6
132
9
Yhteensä
942
100
1 509
100
 
 
Liikevaihto
 
Liikevaihtomme laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukaudesta 13 prosenttia ja oli 1 220 miljoonaa euroa. Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja Paperi- ja kuituteknologian liikevaihto laski 41 prosenttia. Palveluliiketoimintamme liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 42 prosenttiin (Q1/08: 36 %).
 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 29 prosenttia.
 
Liikevaihto raportointisegmenteittäin
 
Liikevaihto markkina-alueittain
 
 
Taloudellinen tulos
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni olennaisesti vertailukauteen verrattuna ja oli 68,8 miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/08: 133,7 milj. e ja 9,6 %). Tuloksemme sisältää kapasiteetin sopeutustoimenpiteisiin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia 22 miljoonaa euroa, joista 17 miljoona euroa kohdistuu Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin. Paperi- ja kuituteknologian EBITA heikkeni yli 40 miljoonaa euroa ja jäi 14,0 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Paperi- ja kuituteknologian kannattavuutta heikensi sopeutukseen liittyvien korkeiden kertakustannusten lisäksi useiden yksiköiden alhainen käyttöaste. Myös Kaivos- ja maarakennusteknologian tulos jäi vertailukautta heikommaksi Maarakennus-liiketoimintalinjan selvästi heikentyneen kannattavuuden vuoksi. Maarakennus-liiketoimintalinjan kannattavuutta heikensivät markkinahintojen lasku, vuodelta 2008 siirtyneiden varastojen korkeat keskihinnat sekä tuotantolaitosten matalat käyttöasteet. Energia- ja ympäristöteknologian tulos pysyi vertailukauden tasolla.
 
Liikevoittomme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 58,6 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1/08: 119,6 milj. e ja 8,5 %).
 
Nettorahoituskulumme olivat tammi-maaliskuussa 22 miljoonaa euroa (9 milj. e). Korkokulut kasvoivat 8 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden olennaisesti suuremmasta velkamäärästä johtuen. Muihin rahoituskuluihin sisältyy myös kahden tytäryhtiön purkamisesta kirjattu 4 miljoonan euron muuntoero.
 
Tuloksemme ennen veroja oli 37 miljoonaa euroa (111 milj. e), ja vuoden 2009 veroasteen arvioimme olevan noin 30 prosenttia.
 
Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli 26 miljoonaa euroa (Q1/08: 78 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,18 euroa (Q1/08: 0,55 e/osake).
 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 9,0 prosenttia (20,9 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,1 prosenttia (20,1 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 136 miljoonaa euroa positiivinen (Q1/08: 69 milj. e negatiivinen).
 
Nettokäyttöpääomaa vapautui ensimmäisellä neljänneksellä 94 miljoonaa euroa. Varastoista purkautui 62 miljoonaa euroa käyttöpääomaa ja myyntisaatavista 141 miljoonaa euroa. Samaan aikaan ostovelkojen määrä pieneni 117 miljoonaa euroa ja saatujen ennakoiden määrä 26 miljoonaa euroa. Kaivos- ja maarakennusteknologian varastoista purkautui 72 miljoonaa euroa käynnissä olevan varastojen hallintaohjelman tuloksena.
 
Vapaa kassavirta oli tammi-maaliskuussa 120 miljoonaa euroa positiivinen (Q1/08: 99 milj. e negatiivinen).
 
Korolliset nettovelkamme olivat maaliskuun lopussa 1 022 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 099 milj. e).
 
Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä maaliskuun lopussa oli 399 miljoonaa euroa. Siitä 127 miljoonaa euroa koostuu Suomen markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 189 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä ja loput tytäryhtiöiden paikallista käyttöpääomarahoitusta, ensisijaisesti Brasiliassa. Noin 90 miljoonaa euroa nykyisistä pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuoden 2010 kolmen viimeisen neljänneksen aikana.
 
Tammi-maaliskuussa hankimme nettomääräisesti varoja 13 miljoonaa euroa, johon sisältyy 50 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista velkaa. Metson likviditeettitilanne on edelleen tyydyttävä. Maaliskuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 436 miljoonaa euroa. Syndikoitu 500 miljoonan euron valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä hetkellä nostettu lainaa.
 
Maaliskuun lopussa nettovelkaantuneisuusasteemme oli 72,6 prosenttia (39,1 %) ja omavaraisuusasteemme 30,3 prosenttia (36,8 %). Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen maksoimme vuodelta 2008 osinkoja 99 miljoonaa euroa.
 
 
Investoinnit
 
Tammi-maaliskuun bruttoinvestointimme laskivat 29 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 30 miljoonaa euroa (Q1/08: 42 milj. e).
 
Arvioimme, että tänä vuonna investoinnit ilman yrityshankintoja ovat noin 150 miljoonaa euroa. Rajoitamme selvästi uusien investointien määrää ja pidennämme mahdollisuuksien mukaan käynnissä olevien investointihankkeiden toteutusaikatauluja maailmantalouden muuttuneen tilanteen vuoksi.
 
Kiinassa, Shanghaissa rakennamme Automaatio-liiketoimintalinjalle uusia tehdas- ja toimistotiloja. Intiassa rakennamme erityisesti kaivos- ja maarakennusteollisuutta palvelevaa Metso Park -teollisuuskeskusta Rajasthaniin. Jyväskylässä uudistamme paperiteknologiakeskuksen koekonetta. Olemme perustamassa kolmannen paperikoneiden huoltokeskuksen Kiinaan, Shandongin maakunnassa sijaitsevaan Ziboon. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa ja Automaatio-liiketoimintalinjalla on käynnissä investoinnit toiminnanohjausjärjestelmiin. Muuttuneen markkinatilanteen seurauksena olemme pidentäneet Metso Park- ja Zibon -huoltokeskusinvestointien toteutusaikatauluja.
 
 
Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset
 
Tammikuussa myimme Oulussa sijaitsevan komposiittivalmistusliiketoimintamme ja siihen liittyvän omaisuuden xperion Oy:lle. Myydyn liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on ollut alle 5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan koko henkilöstö, 21 henkilöä, siirtyi xperion Oy:n palvelukseen. Myyty liiketoiminta kuului Paperit-liiketoimintalinjaan.
 
Vuoden 2008 lopussa sovimme Wärtsilän kanssa Heat & Power -liiketoimintamme (Voimantuotanto-liiketoimintalinjamme tulosyksikkö) ja Wärtsilän Biopower-liiketoiminnan yhdistämisestä yhteisyritykseksi 1.1.2009 alkaen. Yhteisyrityksen nimeksi tuli MW Power Oy. Omistamme yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 prosenttia. Yhteisyritykseen siirrettiin noin 116 miljoonan euron tilauskanta Wärtsilä Biopower Oy:n mukana. Yrityksen pro forma
-liikevaihto oli vuonna 2008 noin 130 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 200.
 
 
Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen
 
Aloitimme kapasiteetin ja kustannusrakenteemme sopeuttamisen välittömästi markkinatilanteen alettua heiketä syyskuussa 2008 ja olemme jatkaneet toimenpiteitä vuoden 2009 aikana. Tavoitteenamme on turvata liiketoimintamme kilpailukyky.
 
Ensimmäiseksi olemme vähentäneet tilapäisen henkilöstön ja alihankkijoiden käyttöä. Lisäksi olemme aloittaneet useissa yksiköissä henkilöstön lomautukset tai irtisanomiset. Useimmissa tapauksissa lomautukset koskevat kaikkia työntekijäryhmiä, ja niiden kesto vaihtelee työkuormasta riippuen muutamasta viikosta pidempiin ajanjaksoihin. Lomautukset ovat käytössä pääasiassa Suomessa, jossa paikalliset sopimukset mahdollistavat tällaisen joustomahdollisuuden käyttämisen. Muissa maissa olemme mahdollisuuksien mukaan soveltaneet muita työlainsäädännön joustoja, kuten esimerkiksi lyhennettyä työviikkoa. Suomessa toteutettavilla lomautuksilla arvioimme saavuttavamme tämän vuoden aikana noin 25-30 miljoonan euron säästöt henkilöstökustannuksissamme. Lisäksi ensimmäisellä neljänneksellä on tehty oman vakituisen henkilökunnan irtisanomispäätöksiä koskien noin 1 800 henkilöä. Näihin irtisanomisiin ja niiden yhteydessä tapahtuviin yksiköiden sulkemisiin liittyen kirjasimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 22 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Arvioimme saavuttavamme näiden toimenpiteiden seurauksena vuositasolla noin 90 miljoonan euron säästöt, joista vuoden 2009 aikana arvioidaan toteutuvan noin 40 miljoonaa euroa.
 
Oheisessa taulukossa on eritelty merkittävimmät päätökset kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteistä.
 
 
 
Henkilöstö
 
Palveluksessamme oli maaliskuun lopussa 28 312 henkilöä, mikä oli 1 010 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Henkilöstömäärä väheni erityisesti Suomessa ja Ruotsissa Paperi- ja kuituteknologian toiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana palveluksessamme oli keskimäärin 28 817 henkilöä.
 
Henkilöstö alueittain
 
 
RAPORTOINTISEGMENTIT
 
Kaivos- ja maarakennusteknologia
 
Miljoonaa euroa
Q1/09
Q1/08
Muutos %
2008
Liikevaihto
528
534
-1
2 586
Palveluliiketoiminnan liikevaihto
243
238
2
     1 078
   %:a liikevaihdosta
46
45
 
42
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
55,6
 
78,9
 
-30
 
361,2
   %:a liikevaihdosta
10,5
14,8
 
14,0
Liikevoitto
54,9
78,2
-30
358,4
   %:a liikevaihdosta
10,4
14,6
 
13,9
Saadut tilaukset
385
687
-44
2 709
Tilauskanta kauden lopussa
1 347
1 562
-14
1 492
Henkilöstö kauden lopussa
10 826
10 063
8
11 259
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 528 miljoonaa euroa. Kaivosala-liiketoimintalinjan liikevaihto kasvoi ja Maarakennus-liiketoimintalinjan liikevaihto laski. Palveluliiketoiminnan liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 46 prosenttia (Q1/08: 45 %).
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 54,9 miljoonaa euroa eli 10,4 prosenttia liikevaihdosta (78,2 milj. e ja 14,6 %). Segmentin liikevoittoa rasitti vajaan 4 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen kapasiteetin sopeutustoimenpiteisiin. Kannattavuus säilyi vahvalla tasolla Kaivosala-liiketoimintalinjalla, mutta heikkeni voimakkaasti Maarakennus-liiketoimintalinjalla. Maarakennus-liiketoimintalinjan kannattavuutta heikensivät markkinahintojen lasku, viime vuodelta siirtyneiden varastojen korkeat keskihinnat sekä tuotantolaitosten matalat käyttöasteet.
 
Saatujen tilausten arvo laski selvästi vertailukaudesta ja oli tammi-maaliskuussa 385 miljoonaa euroa (Q1/08: 687 milj. e). Uusien tilausten määrä laski molemmilla liiketoimintalinjoilla sekä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Matalina pysyneet metallien hinnat ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus pitivät kaivosteollisuuden investointiaktiviteetin alhaisena. Maarakennus-liiketoimintalinjan tuotteiden kysyntää heikensivät rakennusteollisuuden voimakas hiljeneminen ja yleinen epävarmuus lähiajan näkymistä. Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus laski hieman ja oli 49 prosenttia (51 %). Maarakennus-liiketoimintalinjan  aiemmin saatuja tilauksia peruuntui ensimmäisen neljänneksen aikana 23 miljoonan euron arvosta.
 
Tilauskanta laski vuoden 2008 lopusta 10 prosenttia ja oli maaliskuun lopussa 1 347 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 492 milj. e). Noin 300 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista kaivoslaitetilauksista sisältyy toimitusaikaan liittyvää epävarmuutta.
 
 
Energia- ja ympäristöteknologia
 
Miljoonaa euroa
Q1/09
Q1/08
Muutos %
2008
Liikevaihto
397
373
6
1 775
Palveluliiketoiminnan liikevaihto
132
111
19
549
   %:a liikevaihdosta
34
30
 
32
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
32,3
 
32,4
 
0
 
198,3
   %:a liikevaihdosta
8,1
8,7
 
11,2
Liikevoitto
27,7
24,6
13
176,0
   %:a liikevaihdosta
7,0
6,6
 
9,9
Saadut tilaukset
265
382
-31
1 658
Tilauskanta kauden lopussa
1 182
1 331
-11
1 204
Henkilöstö kauden lopussa
6 387
5 957
7
6 357
 
Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 397 miljoonaa euroa. Kasvu tuli Voimantuotanto- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilta. Kierrätys-liiketoimintalinjan liikevaihto laski vertailukaudesta. Palveluliiketoiminta kasvoi 19 prosenttia. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 34 prosenttiin (Q1/08: 30 %).
 
Energia- ja ympäristöteknologian liikevoitto parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 27,7 miljoonaa euroa eli 7,0 prosenttia liikevaihdosta (Q1/08: 24,6 milj. e ja 6,6 %). Tammi-maaliskuun liikevoitto parani Voimantuotanto- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla, mutta heikkeni selvästi Kierrätys-liiketoimintalinjalla. Liikevoittoon sisältyy lähes 2 miljoonan euron kertaluonteinen kustannus kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä.
 
Saadut tilaukset laskivat 31 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 265 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat kaikilla liiketoimintalinjoilla. Kierrätys-liiketoimintalinjan aiemmin saamia tilauksia peruuntui 9 miljoonaa euroa.
 
Maaliskuun lopun tilauskanta, 1 182 miljoonaa euroa, oli 2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 lopussa. Vajaaseen 200 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Tällaisia epävarmoja tilauksia ovat mm. voimakattila- ja automaatiotoimitukset sellutehdasprojekteihin Zhanjiang Chenmingille Kiinaan ja Aracruzille Brasiliaan.
 
 
Paperi- ja kuituteknologia
 
Miljoonaa euroa
Q1/09
Q1/08
Muutos %
2008
Liikevaihto
287
483
-41
2 044
Palveluliiketoiminnan liikevaihto
132
151
-13
716
   %:a liikevaihdosta
46
31
 
35
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)
 
-14,0
 
29,9
 
n/a
 
146,1
   %:a liikevaihdosta
-4,9
6,2
 
7,1
Liikevoitto
-18,2
24,9
n/a
130,1
   %:a liikevaihdosta
-6,3
5,2
 
6,4
Saadut tilaukset
279
433
-36
2 021
Tilauskanta kauden lopussa
1 438
1 494
-4
1 434
Henkilöstö kauden lopussa
10 090
9 892
2
10 544
 
Paperi- ja kuituteknologian ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 41 prosenttia ja oli 287 miljoonaa euroa. Lasku johtui lähinnä tilauskannassa olevien suurempien projektien tuloutuksen ajoituksesta. Liikevaihto laski selvästi kaikilla liiketoimintalinjoilla. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 13 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 46 prosenttia (Q1/08: 31 %).
 
Paperi- ja kuituteknologian tammi-maaliskuun EBITA oli 14,0 miljoonaa euroa tappiollinen (Q1/08: voittoa 29,9 milj. e ja 6,2 % liikevaihdosta). Toiminta oli tappiollista kaikilla liiketoimintalinjoilla.
 
Liiketappio oli 18,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 24,9 milj. e ja 5,2 % liikevaihdosta). Paperi- ja kuituteknologian tulokseen sisältyy noin 17 miljoonaa euroa kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä johtuvia kertaluonteisia kustannuksia. Ensimmäisen neljänneksen kannattavuutta heikensi myös yksiköidemme alhainen käyttöaste.
 
Massa- ja paperiteollisuuden koneiden ja laitteiden kysyntä jatkui alkuvuonna heikkona. Saatujen tilausten arvo laski 36 prosenttia vertailukaudesta ja oli 279 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopun tilauskanta, 1 438 miljoonaa euroa, pysyi vuoden 2008 lopun tasolla. Noin kolmanneksessa tilauskannassa olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Tämä pitää sisällään mm. Zhanjiang Chenmingin ja Aracruzin isot sellulaitteistotilaukset.
 
Käynnistimme Paperi- ja kuituteknologiassa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä voimakkaat toimenpiteet kapasiteetin sopeuttamiseksi vastaamaan laskenutta kone- ja laitekysyntää. Tavoitteena on turvata kilpailukykymme keventämällä toiminta- ja kustannusrakennetta. Jatkamme Paperi- ja kuituteknologiassa vahvaa suuntautumista palveluliiketoimintaan.
 
Smurfit-Stone Container Corporation, yksi Paperi- ja kuituteknologiamme pohjoisamerikkalaisista asiakkaista, raportoi 26.1.2009 tehneensä vapaaehtoisen hakemuksen "Chapter 11"-menettelyn mukaisesta uudelleenjärjestelystä. Olemme kirjanneet vuoden ensimmäiselle neljännekselle 1 miljoonan euron luottotappiovarauksen, jonka arvioimme kattavan uudelleenjärjestelyyn liittyvät riskimme.
 
 
Valmet Automotive
 
Valmet Automotiven liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 21 miljoonaa euroa (23 milj. e). Liiketappio oli 0,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 1 milj. e). Valmet Automotive valmisti tammi-maaliskuussa keskimäärin 87 autoa (Q1/08: 113 autoa) päivässä. Maaliskuun lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 618 (31.12.2008: 783 henkilöä).
 
Valmet Automotive sopi tammikuussa golfauto Garian suunnittelusta ja valmistuksesta tanskalaiselle Garia A/S:lle. Tämän sähköauton valmistuksen suunnitellaan alkavan vuoden kolmannella neljänneksellä. Sopimus on monivuotinen, ja se sisältää muutamien tuhansien Garia golf-autojen valmistuksen vuosittain. Vuoden 2008 lopussa Valmet Automotive ja amerikkalainen Fisker Automotive Inc. allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Fisker Karma hybrid-autojen valmistuksesta Suomessa. Valmistuksen suunnitellaan alkavan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sopimus on monivuotinen, ja vuosituotannoksi on suunniteltu 15 000 autoa. Valmet Automotiven valmistussopimus Porsche AG:n kanssa jatkuu vuoteen 2012.
 
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksemme päätökset
 
Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 31.3.2009 vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2009. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,68 euroa/osake osingon maksamisesta vuoden loppuun mennessä edellä mainitun osingon lisäksi yhtiön markkinanäkymien ja taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.
 
Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Uudeksi hallituksemme jäseneksi valittiin Pia Rudengren. Hallituksemme jäseninä jatkavat Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Arto Honkaniemi ja Yrjö Neuvo. Hallituksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Kavetvuo oli ilmoittanut ettei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
 
 
Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus
 
Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2009 keskuudestaan tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Pia Rudengren. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.), Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.
 
Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
AbitibiBowater Inc. raportoi "Chapter 11" -konkurssista
 
AbitibiBowater Inc., pohjoisamerikkalainen paperiteollisuuden asiakkaamme, raportoi 16.4.2009 tehneensä vapaaehtoisen hakemuksen "Chapter 11"-menettelyn mukaisesta uudelleenjärjestelystä. Arvioimme, että AbitibiBowaterin uudelleenjärjestelyyn mahdollisesti liittyvät luottotappioriskimme ovat korkeintaan 4 miljoonaa euroa, ja tämä varaus on otettu huomioon 31.3.2009.
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit
 
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden perusteella arvioimme, että liiketoimintaympäristömme jatkuu tänä vuonna vaativana.
 
Maailmantalouden taantumalla ja rahoituskriisillä voi olla haitallisia vaikutuksia tilauskannassamme oleviin projekteihin. Jotkut projektit saattavat pitkittyä tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Arvioimme, että hieman yli 20 prosentissa tilauskannassa tällä hetkellä olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Sovellamme pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin osatuloutusmenetelmää. Tyypillisesti asiakasennakon määrä on 10-30 prosenttia, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan. Arvioimme asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Jos asiakkaallamme on maksuvaikeuksia, neuvottelemme kunkin projektin osalta toteutusaikataulujen mahdollisista muutoksista ja niiden kustannusvaikutuksista tai muista tarvittavista toimenpiteistä. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.
 
Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä sopeutuaksemme nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Sopeutamme kapasiteettia ja kustannusrakennetta kysyntää vastaavaksi, jotta säilytämme kilpailukykymme. Maailmantalouden taantuman myötä tuotteidemme markkinat saattavat kaventua, mikä johtaa hintakilpailun kiristymiseen.
 
Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Rahoituskriisi voi vaikeuttaa velkarahoituksemme saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Arvioimme rahoitusvarojemme ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Maaliskuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 436 miljoonaa euroa ja nostamattomat luottositoumukset 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojemme pääomien keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,7 vuotta. Yli puolet pitkäaikaisista lainoistamme erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia. Tällä hetkellä täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät kovenantti- ja muut ehdot. Sopimusvakuuksiin nähden arvioimme liikkumavaramme riittäväksi.
 
Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttöpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Tavoitteenamme on pääomien vapauttaminen nettokäyttöpääomasta ja laskusuhdanne voi pitkittyessään vaikeuttaa tämän tavoitteen saavuttamista. Meillä ei ole meneillään erityisen suuria investointihankkeita, ja arvioimme että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot maltillisina.
 
Taseessamme on 789 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy viimeisten 10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Tarkastelemme liikearvoamme vuosineljänneksittäin ja teemme säännöllisesti vuosittain kattavat liikearvon arvonalennustestaukset syyskuussa. Toimintaympäristössämme tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen suoritimme ylimääräisen arvonalennustestauksen joulukuussa 2008, emmekä nähneet tarvetta arvonalennuksiin. Taseemme liikearvosta noin 350 miljoonaa euroa liittyy vuonna 2001 tapahtuneeseen Svedalan ostoon ja siten Kaivos- ja maarakennusteknologiaan sekä Kierrätys-liiketoimintalinjaan. Liikearvosta 260 miljoonaa euroa liittyy vuoden 2006 lopussa ostettuihin Aker Kvaernerin Pulping ja Power toimintoihin, joka kohdennettiin Voimantuotanto- ja Kuidut-liiketoimintalinjoihin. Liikearvosta 50 miljoonaa euroa liittyy vuonna 2000 ostettuun Beloitin paperikonehuoltotoimintaan, joka kohdennettiin Paperi- ja kuituteknologiaan. Loput liikearvosta liittyy useaan pienempään yritysostoon. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen suhteutettuna liikearvon osuus on korkein Voimantuotanto-liiketoiminnassamme, jonka näkymät ovat edelleen tyydyttävät uusiutuviin energialähteisiin perustuvan voimantuotannon suotuisista kasvunäkymistä johtuen.
 
Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuuteemme. Laskusuhdanteen vallitessa välittömien kustannusten nousuriski tyypillisesti pienenee. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä alenevat raaka-ainehinnat voivat heikentää. Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutoksilla on myös vaikutusta varastojemme arvoon. Olemme viime kuukausina myyneet valmiita maarakennuslaitteita varastosta aikaisempia vuosia pienemmillä katteilla.
 
Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus on omiaan lisäämään kurssivaihtelua.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Maailmantalouden taantuman ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden perusteella arvioimme, että liiketoimintaympäristömme on tänä vuonna vaativa. Asiakkaamme ovat varovaisia investointipäätöksissään, mikä vaikuttaa erityisesti uuslaitekauppaamme sekä projektiliiketoimintaamme.
 
Useat kaivosyhtiöt tekevät huomattavia leikkauksia investointisuunnitelmiinsa verrattuna viime vuosien huippuihin sekä edelleen rajoittavat tuotantoaan vuoden aikana. Vahvan tuote- ja palvelutarjonnan sekä viime vuosina voimakkaasti kasvaneen laitekannan johdosta arvioimme kaivoslaitteidemme ja niihin liittyvien palveluiden kysynnän olevan vuonna 2009 tyydyttävää. Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän arvioimme olevan heikkoa. Arvioimme, että useiden maiden esittämillä, infrastruktuurin kehittämiseen liittyvillä talouden tukitoimilla on pidemmällä aikavälillä myönteinen vaikutus maarakennusteollisuuden tuotteiden kysyntään. Arvioimme, että maarakennusteollisuuden palveluliiketoimintamme kysyntä on tyydyttävää.
 
Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuonna 2009. Useiden maiden asettamien uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistavoitteiden odotetaan tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää. Metson automaatiotuotteiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää kuluvana vuonna. Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan olevan heikkoa romumetallin alhaisesta hinnasta sekä teräksen tuotannon vähenemisestä johtuen. Energia- ja ympäristöteknologian palveluliiketoiminnan kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää.
 
Paperi-, sellu- ja kuitulinjojen kysynnän arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2009. Joidenkin tilauskannassa olevien suurten paperi- ja kartonkikone- sekä kuitulinjaprojektien toteutusaikataulut ovat pitkittyneet. Koska massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet ovat aiempaa matalammat, palveluliiketoimintamme kysynnän arvioidaan heikkenevän erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
 
Arvioimme liikevaihtomme ylittävän 5 miljardia euroa vuonna 2009. Metson tilauskanta on 3,9 miljardia euroa, josta 2,3 miljardia euroa on toimituksia vuodelle 2009. Palveluliiketoimintamme arvioimme säilyvän tyydyttävänä vuonna 2009.
 
Arvioimme kannattavuuden olevan tyydyttävällä tasolla vuonna 2009. Arvioimme vapaan kassavirran parantuvan selvästi vuodesta 2008 käyttöpääoman vapauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.
 
Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.
 
 
Helsingissä huhtikuun 28. päivänä 2009
Metso Oyj:n hallitus
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osavuosikatsauksen liitteet
Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Uudet laskentastandardit
 
 
IFRS 3 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen, joka edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Arvioimme standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen, mutta sen vaikutus rajoittunee tuleviin yrityshankintoihin.
 
Muutokset IFRS 3 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme uudistetun IFRS 3 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IAS 27 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Emme odota standardilla olevan vaikutusta tilinpäätökseemme.
 
Muutokset IAS 27 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme uudistetun IAS 27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
Metso Minerals Industries, Inc., yhdysvaltalainen tytäryhtiömme, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Toimimme täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
 
 
 
Osakepääomamme oli maaliskuun lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä
141 754 614 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 360 841 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 44 318 konsernitilinpäätökseemme yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan olevaa Metson osaketta. Yhdessä nämä edustavat 0,29 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ilman omia osakkeita oli 141 491 453.
 
Helmikuussa toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston liittyen lokakuussa 2008 ilmoittamaamme kannustinjärjestelmään (Metso Share Ownership Plan 2009-2011). Hankimme omat osakkeet yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä alentaa siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssistä. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,28 euroa ja kokonaisarvo 2 483 495,48 euroa.
 
Osakekantamme markkina-arvo 31.3.2009 oli 1 258 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
 
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 
Osakepohjaiset palkkiot perustuen vuoden 2008 kannustinjärjestelmään maksettiin maaliskuussa 2009 hallituksen määrittämien ansaintakriteerien perusteella. Kannustinjärjestelmän piiriin kuului noin 100 johtajaamme, joista kriteerit täyttyivät 60 johtajan kohdalla, mukaan lukien koko johtoryhmä. Palkkioina jaettiin 34 265 osaketta, mikä vastasi noin 0,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 6 996 osaketta. Osakepalkkion ansainnan yläraja oli henkilön vuosipalkka.
 
Lokakuussa 2008 hallituksemme päätti uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2009-2011 (SOP 2009-2011). Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso. Järjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin 100 avainhenkilöllemme, joista 90 päätti osallistua. Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin
376 000 Metson osaketta ja palkkiona käytetään osakemarkkinoilta hankittavia osakkeita. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Lisätietoja SOP 2009-2011 -järjestelmästä voi lukea vuoden 2008 vuosikertomuksesta.
 
 
Osakkeidemme vaihto
 
Osakkeitamme vaihdettiin tammi-maaliskuussa 2009 NASDAQ OMX Helsingissä 111 205 094 kappaletta, mikä vastasi 935 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeemme hinta 31.3.2009 oli 8,90 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 8,41 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 9,96 ja alin 7,03 euroa.
 
Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 31.3.2009 oli 11,66 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
 
Muutoksia omistusosuuksissa
 
UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme ylitti 5 prosentin kynnyksen 24.3.2009. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 541 753 osakettamme, mikä vastasi 5,32 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
27.3.2009 UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen alitti 5 prosentin kynnyksen. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 561 306 osakettamme, mikä vastasi 0,40 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
 
Luottoluokitukset
 
Tammikuussa 2009 Moody's Investor's Service vahvisti pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksemme ja muutti näkymät vakaista negatiivisiksi.
 
Helmikuussa Standard & Poor's vahvisti pitkäaikaisen BBB luottoluokituksemme ja muutti näkymät vakaista negatiivisiksi. Samalla lyhytaikainen luottoluokituksemme laskettiin tasolta A-2 tasolle A-3.
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2009
Vuoden 2009 tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.7.2009 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.10.2009.
 
 
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin  28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
Esitteet
Nimi
Metso osavuosikatsaus Q1/2009 Lataa

Metso in Twitter