Pörssitiedote heinäkuuta 24, 2009 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Metso Oyj:n yhtiötiedote 24.7.2009 klo 12.00        
Kannattavuus tyydyttävä. Vuoden 2009 näkymät ennallaan.
 
Keskeistä vuoden 2009 toisella neljänneksellä
  • Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 020 miljoonan euron arvosta, mikä oli 41 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (Q2/08: 1 740 milj. e)
  • Tilauskanta pieneni 14 prosenttia joulukuun 2008 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 3 512 miljoonaa euroa (31.12.2008: 4 088 milj. e).
  • Liikevaihto laski 24 prosenttia ja oli 1 247 miljoonaa euroa (Q2/08: 1 633 milj. e).
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 74,7 miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (Q2/08: 166,5 milj. e ja 10,2 %).
  • Liikevoitto (EBIT) oli 65,9 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta (Q2/08: 155,2 milj. e ja 9,5 %).
  • Huhti-kesäkuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) ja liikevoitto (EBIT) sisältävät noin 4 miljoonaa euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (Q2/08: 0,72 e).
  • Vapaa kassavirta oli 80 miljoonaa euroa (Q2/08: 59 milj. e).
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 9,3 prosenttia (Q2/08: 23,4 %).
 
"Asiakasteollisuuksiemme yleinen markkinatunnelma jatkui varovaisena - poikkeus on viime kuukausina piristynyt Aasian paperi- ja kartonkikonemarkkina. Kiinan piristyminen johtuu osin toteutetuista elvytystoimista. Olemmekin tähän mennessä saaneet useita suurehkoja tilauksia. Yksi näistä kirjattiin jo toisen neljänneksen saatuihin kauppoihin ja loput kirjataan myöhemmin vuoden aikana," sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
 
"Tilausten saanti laitekaupassa ja projektiliiketoiminnassa oli alkuvuoden aikana hiljaista, kun taas palveluliiketoiminnan kysyntä pysyi melko vakaana ja tyydyttävänä. Myös kannattavuutemme säilyi tyydyttävänä. Kaiken kaikkiaan tammi-kesäkuun taloudellinen kehityksemme sekä päivitetyt arviomme toisesta vuosipuoliskosta tukevat aikaisempaa koko vuoden ohjeistustamme. Myös rahoitusasemamme on vakaa."
 
Eloranta toteaa, että yleinen markkinanäkymä vuodelle 2010 on heikko. "Olemme valmiit tarvittaessa sopeuttamaan lisää kapasiteettiamme. Metson hallitus on tänään päättänyt lähinnä jatkuvasta yleisestä markkinoiden epävarmuudesta johtuen, että lisäosinkoa vuodelta 2008 ei makseta. Taloudellinen tuloksemme ja taloudellinen asemamme ovat vakaat ja kehittyneet odotustemme mukaisesti. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa vahvan taseen merkitys kasvaa."
 
Metson avainluvut
 
 
 
Metson vuoden 2009 toisen neljänneksen katsaus
 
Toimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä huhti-kesäkuussa
 
Maailmantalouden supistumisen ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden seurauksena toimintaympäristömme jatkui vaativana. Asiakkaamme olivat edelleen varovaisia investointipäätöksissään, mikä vaikutti erityisesti laitekauppaamme sekä projektiliiketoimintaamme.
 
Valtaosa kaivosyhtiöistä on leikannut huomattavasti investointisuunnitelmiaan verrattuna viime vuosien huippuihin ja jatkanut tuotantonsa rajoittamista toisella neljänneksellä. Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon myönteinen kehitys mineraalien ja metallien hinnoissa ei ole vielä parantanut kysyntää. Vahvan tuote- ja palvelutarjonnan sekä viime vuosina voimakkaasti kasvaneen laitekannan johdosta kaivoslaitteidemme ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä jatkui tyydyttävänä. Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä jatkui heikkona. Useat maat ovat käynnistäneet infrastruktuurin kehittämiseen liittyviä talouden tukitoimia. Arvioimme niiden vaikuttavan vasta pidemmällä aikavälillä myönteisesti maarakennusteollisuuden tuotteiden kysyntään, koska viime vuosien korkean investointitason seurauksena markkinoilla on laaja uusi laitekanta vajaakäytössä. Maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää.
 
Uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalaitosten kysyntä oli tyydyttävää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistavoitteiden arvioidaan tukevan biomassan ja jätteen polttoon pohjautuvien voimalaitosten kysyntää vuoden aikana. Rahoituksen rajallinen saatavuus saattaa kuitenkin pitkittää näiden projektien päätösaikatauluja. Automaatio- ja virtauksensäätöratkaisujen kysyntä heikkeni vuoden toisella neljänneksellä. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkui heikkona romumetallin matalan hinnan ja teräksen tuotannon vähenemisen takia sekä asiakkaiden keskittyessä varastojen purkamiseen. Energia- ja ympäristöteknologian palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää.
 
Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä piristyi Kiinassa vuoden toisella neljänneksellä. Markkinoiden piristymistä Kiinassa tukivat toteutetut talouden elvytystoimet. Päätökset kuitulinjainvestoinneista siirtyivät edelleen kapasiteetin alhaisen käyttöasteen ja kysynnän kehitykseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Olemme sopineet muutamien pienten ja keskisuurten projektien toimitusaikataulujen siirtämisestä, mutta yleisesti paine aikataulujen uudelleenneuvottelusta on pienentynyt. Massa- ja paperiteollisuuden palveluliiketoimintamme kysyntä jatkui heikkona erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, koska kapasiteetin käyttöaste oli matala ja investointibudjetteja oli leikattu.
 
 
Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa
 
Saimme huhti-kesäkuussa uusia tilauksia 1 020 miljoonan euron arvosta. Tilausten arvo laski 41 prosenttia vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat vertailukauteen nähden kaikilla raportointisegmenteillä. Aikaisemmin saatuja tilauksia peruuntui tilauskannasta noin 228 miljoonaa euroa, joista suurin osa liittyi Zhanjiang Chenmingin sellutehdasprojektin peruuntumiseen. Sopimukset, jotka on kerrottu "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" -kappaleessa, eivät sisälly kesäkuun lopun saatuihin tilauksiin eivätkä tilauskantaan.
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat huhti-kesäkuussa 398 miljoonaa euroa, mikä oli 57 prosenttia vertailukautta vähemmän. Kaivosala-liiketoimintalinjan saadut tilaukset laskivat 60 prosenttia poikkeuksellisen korkeasta vertailukaudesta. Uudet tilaukset olivat lähinnä korvaus-, kunnostus- ja palveluliiketoiminnan tilauksia, suurempia projektitilauksia ei saatu. Maarakennus-liiketoimintalinjalla saatujen tilausten lasku oli 50 prosenttia vertailukaudesta.
 
Energia- ja ympäristöteknologiassa vuoden toisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 24 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 278 miljoonaa euroa. Voimantuotanto-liiketoimintalinjan saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat viime vuoden toisen neljänneksen heikkoon tilaustensaantiin verrattuna. Tilaukset laskivat kolmanneksella Automaatio-liiketoimintalinjalla lähinnä paperi- ja selluteollisuuden sekä energiateollisuuden voimakkaiden investointibudjettien leikkausten seurauksena. Kierrätys-liiketoimintalinjalla tilaukset laskivat 75 prosenttia asiakkaiden alhaisen kapasiteetin käyttöasteen takia. Vuoden toisella neljänneksellä saamiimme tilauksiin lukeutui biopolttoainetta polttava voimakattila sekä automaatio- ja informaatiohallintajärjestelmä PGE Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A.:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokselle Puolaan, soodakattila Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited:n sellu- ja paperitehtaalle Thaimaahan sekä kaksi automaatiojärjestelmää jätteitä polttaviin voimalaitoksiin Englantiin.
 
Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset laskivat 24 prosenttia vertailukaudesta ja olivat huhti-kesäkuussa 335 miljoonaa euroa. Paperit-liiketoimintalinja sai suuren päällystettyä hienopaperia valmistavan paperikonelinjan tilauksen Shandong Huatai Paper -yhtiölle Kiinaan. Kuidut- ja Pehmopaperit-liiketoimintalinjat saivat erittäin vähän uusia tilauksia. Myös palveluliiketoiminnan tilaukset olivat edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla.
 
 
Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa
 
Huhti-kesäkuun liikevaihtomme oli 1 247 miljoonaa euroa, mikä oli 24 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (Q2/08: 1 633 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 14 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus liikevaihdosta oli 42 prosenttia (Q2/08: 38 %).
 
Toisen neljänneksen tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 74,7 miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (Q2/08: 166,5 milj. e ja 10,2 %). Metson liikevoitto laski ja oli 65,9 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta (Q2/08: 155,2 milj. e ja 9,5 %). Toisen neljänneksen tulokseen sisältyy noin 4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiseen liittyviä kustannuksia. Zhanjiang Chenmingin sellutehdasprojektin peruuntuminen aiheutti noin 10 miljoonan euron kertaluonteisen kulun johtuen lähinnä valuuttasuojausjärjestelyiden purkamisesta. Tulokseen sisältyy myös 6 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakeomistuksen vähentämisestä. Operatiivisen tuloksen heikentyminen vertailukaudesta johtui lähinnä liikevaihdon voimakkaasta, 24 prosentin laskusta ja useiden tuotanto- sekä suunnitteluyksiköiden toiminnan alikatteesta.
 
Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden toiselta neljännekseltä oli 37 miljoonaa euroa (Q2/08: 102 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,26 euroa (Q2/08: 0,72 e/osake).
 
Vapaa kassavirtamme säilyi vahvana toisella neljänneksellä ja oli 80 miljoonaa euroa. Myönteistä kassavirtakehitystä tuki hyvin jatkunut Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentin varastojen voimakas 108 miljoonan euron pienentyminen, jota tasoitti osin voimakas saatujen ennakoiden sekä ostovelkojen väheneminen pienemmistä hankintamääristä johtuen.
 
 
Metson tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsaus
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
 
Tammi-kesäkuussa saadut tilaukset olivat 1 962 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia vertailukautta vähemmän. Aikaisemmin saatuja tilauksia peruuntui tammi-kesäkuussa noin 260 miljoonaa euroa. Nämä tilausten peruuntumiset on poistettu suoraan tilauskannastamme, eikä niillä ole vaikutusta raportoituihin saatuihin tilauksiin. Peruuntumisista lähes 200 miljoonaa euroa liittyy elokuussa 2008 saatuun Zhanjiang Chenmingin selluprojektiin, noin 34 miljoonaa euroa Maarakennus-liiketoimintalinjaamme ja noin 20 miljoonaa euroa Kierrätys-liiketoimintalinjaamme.
 
Saatujen tilausten mukaan kolme suurinta maata olivat Kiina, Yhdysvallat, ja Suomi. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista tilauksistamme oli 49 prosenttia (Q1-Q2/08: 45 %). Kaikkien raportointisegmenttiemme saadut tilaukset laskivat, kun asiakkaamme epäröivät uusien investointipäätösten tekemistä maailmantalouden epävarmuuden ja rahoituksen heikon saatavuuden jatkuessa.
 
Tilauskantamme oli kesäkuun lopussa 3 512 miljoonaa euroa, mikä on 14 prosenttia vuoden 2008 lopun tilauskantaa pienempi. Lähes 60 prosenttia kesäkuun lopun tilauskantamme toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2009. Tilauskantaan sisältyy noin 800 miljoonan euron arvosta projekteja, joiden toimitusten ajoitukseen liittyy epävarmuutta ja jotka tullaan toimittamaan vuoden 2009 jälkeen. Näihin projekteihin sisältyy mm. sellutehdasprojekti Aracruzille Brasiliaan.
 
Sopimukset, jotka on kerrottu "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" -kappaleessa, eivät sisälly kesäkuun lopun saatuihin tilauksiin eivätkä tilauskantaan.
 
 
Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin
 
 
Saadut tilaukset markkina-alueittain
 
Q1-Q2/2009
Q1-Q2/2008
 
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Milj. e
%:a saaduista tilauksista
Eurooppa
746
39
1 159
36
Pohjois-Amerikka
320
16
631
19
Etelä- ja Väli-Amerikka
237
12
426
13
Aasia ja Tyynenmeren alue
535
27
784
24
Muu maailma
124
6
249
8
Yhteensä
1 962
100
3 249
100
 
 
Liikevaihto
 
Liikevaihtomme laski tammi-kesäkuussa 19 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 467 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: 3 033 milj. e). Liikevaihto laski kaikissa raportointisegmenteissä; Kaivos- ja maarakennusteknologiassa 12 prosenttia, Energia- ja ympäristöteknologiassa 11 prosenttia ja Paperi- ja kuituteknologiassa 34 prosenttia. Palveluliiketoimintamme liikevaihto laski 7 prosenttia, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 42 prosenttia (Q1-Q2/08: 37 %).
 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Saksa, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 29 prosenttia.
 
Liikevaihto raportointisegmenteittäin
 
Liikevaihto markkina-alueittain
 
 
Taloudellinen tulos
 
Tammi-kesäkuun tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni olennaisesti vertailukauteen verrattuna ja oli 143,5 miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/08: 300,2 milj. e ja 9,9 %). Tuloksemme sisältää kapasiteetin sopeutustoimenpiteisiin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia 26 miljoonaa euroa, joista 18 miljoonaa euroa kohdistuu Paperi- ja kuituteknologiaan, 5 miljoonaa euroa Kaivos- ja maarakennusteknologiaan ja 3 miljoonaa euroa Energia- ja ympäristöteknologiaan.
 
Paperi- ja kuituteknologian EBITA heikkeni selvästi ja oli 12,6 miljoonaa euroa tappiollinen. Paperi- ja kuituteknologian kannattavuutta heikensi sopeutukseen liittyvien korkeiden kertakustannusten lisäksi useiden yksiköiden alhainen käyttöaste sekä Zhanjiang Chenmingin sellutehdasprojektin peruuntumisesta aiheutunut 10 miljoonan euron kertakustannus, mikä johtui lähinnä tekemiemme valuuttasuojausjärjestelyiden purkamisesta.
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian tulos heikkeni selvästi viime vuodesta Maarakennus-liiketoimintalinjan pienempien toimitusmäärien ja kaikkien tuotantoyksiköiden matalan kapasiteetin käyttöasteen seurauksena. Toisaalta tulokseen sisältyy myös 6 miljoonan euron myyntivoitto omistusosuutemme alentamisesta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä.
 
Myös Energia- ja ympäristöteknologian tulos heikkeni edellisvuodesta lähinnä Kierrätys-liiketoiminnan voimakkaasti laskeneiden toimitusmäärien ja Voimantuotanto-liiketoimintalinjan projektitoimitusten ajoituksen vuoksi.
 
Liikevoittomme oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 124,5 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/08: 274,8 milj. e ja 9,1 %). Liikevoitto ennen kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamistoimiin liittyviä kustannuksia oli 150,8 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia liikevaihdosta.
 
Nettorahoituskulumme olivat tammi-kesäkuussa 36 miljoonaa euroa (19 milj. e). Viime vuotta korkeamman vieraan pääoman vuoksi korkokulumme kasvoivat 5 miljoonaa euroa ja olivat 36 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: 31 milj. e). Muihin rahoituskuluihin sisältyy kahden tytäryhtiön purkamisesta ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu 4 miljoonan euron muuntoero.
 
Tuloksemme ennen veroja oli 89 miljoonaa euroa (256 milj. e), ja vuoden 2009 veroasteen arvioimme olevan noin 30 prosenttia (2008: 30 %).
 
Tammi-kesäkuun osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 63 miljoonaa euroa (180 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,44 euroa (1,27 e/osake).
 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-kesäkuussa 9,3 prosenttia (23,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 8,7 prosenttia (23,9 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 228 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: 17 milj. e).
 
Nettokäyttöpääomaa vapautui vuoden ensimmäisellä puoliskolla 135 miljoonaa euroa. Varastoista purkautui 192 miljoonaa euroa käyttöpääomaa ja myyntisaatavista 55 miljoonaa euroa. Samaan aikaan ostovelkojen määrä pieneni 197 miljoonaa euroa. Kaivos- ja maarakennusteknologian varastoista purkautui toisella neljänneksellä 108 miljoonaa euroa ja vuoden alusta alkaen yhteensä 180 miljoonaa euroa käynnissä olevan varastojen hallintaohjelman tuloksena.
 
Vapaa kassavirta oli tammi-kesäkuussa 200 miljoonaa euroa positiivinen (Q1-Q2/08: 40 milj. e negatiivinen).
 
Korolliset nettovelkamme olivat kesäkuun lopussa 1 042 miljoonaa euroa (31.12.08:
1 099 milj. e).
 
Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä oli kesäkuun lopussa 357 miljoonaa euroa. Siitä 118 miljoonaa euroa koostuu Suomen markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 156 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä ja loput tytäryhtiöiden paikallista käyttöpääomarahoitusta, ensisijaisesti Brasiliassa. Noin 48 miljoonaa euroa nykyisistä pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuoden 2010 kahden viimeisen neljänneksen aikana.
 
Tammi-kesäkuun aikana käytössä olleen yritystodistusrahoituksen määrä vaihteli 110-160 miljoonan euron välillä. Tammi-kesäkuussa hankimme uutta 4-5 vuoden kuluttua erääntyvää pitkäaikaista velkaa yhteensä 365 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen erä oli Euro Medium Term Note -lainaohjelman (EMTN) puitteissa toteutettu viisivuotinen 200 miljoonan euron rahoitusjärjestely. Uudet lainat on tarkoitettu ensisijaisesti nykyisten velkojemme jälleenrahoitukseen ja eräpäivärakenteen pidentämiseen. Tämän uuden pitkäaikaisen lainan määrä ylittää aiempien lainojen lyhennykset vuoden 2009 alusta vuoden 2011 puoliväliin saakka. Metson likviditeettitilanne on hyvä. Kesäkuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 605 miljoonaa euroa. Syndikoitu 500 miljoonan euron valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä hetkellä nostettu lainaa.
 
Kesäkuun lopussa nettovelkaantuneisuusasteemme oli 70,2 prosenttia (79,5 %) ja omavaraisuusasteemme 31,7 prosenttia (28,9 %). Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen maksoimme vuodelta 2008 osinkoja 99 miljoonaa euroa.
 
 
Investoinnit
 
Tammi-kesäkuun bruttoinvestointimme laskivat 51 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 55 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: 112 milj. e).
 
Arvioimme, että tänä vuonna investoinnit ilman yrityshankintoja ovat alle 150 miljoonaa euroa. Rajoitamme selvästi uusien investointien määrää ja pidennämme mahdollisuuksien mukaan käynnissä olevien investointihankkeiden toteutusaikatauluja maailmantalouden muuttuneen tilanteen vuoksi.
 
Kiinassa, Shanghaissa rakennamme Automaatio-liiketoimintalinjalle uusia tehdas- ja toimistotiloja. Intiassa rakennamme erityisesti kaivos- ja maarakennusteollisuutta palvelevaa Metso Park -teollisuuskeskusta Rajasthaniin. Jyväskylässä uudistamme paperiteknologiakeskuksen koekonetta. Olemme perustamassa kolmannen paperi- ja kuitulaitteistojen huoltokeskuksen Kiinaan, Shandongin maakunnassa sijaitsevaan Ziboon. Muuttuneen markkinatilanteen seurauksena olemme pidentäneet Metso Park- ja Zibon huoltokeskusinvestointien toteutusaikatauluja. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä Automaatio-liiketoimintalinjalla on käynnissä investoinnit toiminnanohjausjärjestelmiin.
 
Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 61 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1-Q2/08: 66 milj. e ja 2,2 %).
 
 
Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset
 
Toukokuussa myimme massa- ja paperiteollisuuden ilmajärjestelmiä valmistavan Metso Paper Turku Works Oy:n Stairon Oy:lle. Myynnillä ei ole merkittävää tulosvaikutusta. Ilmajärjestelmäteknologia ja siihen liittyvä liiketoiminta jäivät edelleen Metson omistukseen. Metso Paper Turku Works Oy työllisti 91 henkilöä. Myynnin yhteydessä Metso ja Stairon solmivat pitkäaikaisen toimitussopimuksen eräiden avaintuotteiden valmistuksesta.
 
Tammikuussa myimme Oulussa sijaitsevan komposiittivalmistusliiketoimintamme ja siihen liittyvän omaisuuden xperion Oy:lle. Myydyn liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on ollut alle 5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan koko henkilöstö, 21 henkilöä, siirtyi xperion Oy:n palvelukseen. Myyty liiketoiminta kuului Paperit-liiketoimintalinjaan.
 
MW Power Oy, Wärtsilän Biopower-liiketoiminnan ja Metson Heat & Power -liiketoiminnan yhdistämisestä syntynyt yhteisyritys aloitti toimintansa 1.1.2009 alkaen. Omistamme yrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 prosenttia. Yhteisyritykseen siirrettiin noin 116 miljoonan euron tilauskanta Wärtsilä Biopower Oy:n mukana. Yrityksen pro forma -liikevaihto oli vuonna 2008 noin 130 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 200.
 
 
Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen
 
Aloitimme kapasiteetin ja kustannusrakenteemme sopeuttamisen alentuneeseen kysyntään välittömästi markkinatilanteen alettua heiketä syyskuussa 2008 ja olemme jatkaneet toimenpiteitä vuoden 2009 aikana. Tavoitteenamme on turvata liiketoimintamme kilpailukyky.
 
Ensimmäiseksi olemme vähentäneet tilapäisen henkilöstön ja alihankkijoiden käyttöä. Lisäksi olemme aloittaneet useissa yksiköissä henkilöstön lomautukset tai irtisanomiset. Useimmissa tapauksissa lomautukset koskevat kaikkia työntekijäryhmiä, ja niiden kesto vaihtelee työkuormasta riippuen muutamasta viikosta pidempiin ajanjaksoihin. Lomautukset ovat käytössä pääasiassa Suomessa, jossa paikalliset sopimukset mahdollistavat tällaisen joustomahdollisuuden käyttämisen. Muissa maissa olemme mahdollisuuksien mukaan soveltaneet muita työlainsäädännön joustoja, kuten esimerkiksi lyhennettyä työviikkoa. Suomessa toteutettavilla lomautuksilla arvioimme saavuttavamme tämän vuoden aikana noin 25-30 miljoonan euron säästöt henkilöstökustannuksissamme. Lisäksi tammi-kesäkuussa olemme saaneet päätökseen henkilöstöneuvottelut vähentää pysyvästi lähes 1 900 työpaikkaa. Näihin irtisanomisiin ja niiden yhteydessä tapahtuviin yksiköiden sulkemisiin liittyen kirjasimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla 26 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Arvioimme saavuttavamme näiden toimenpiteiden seurauksena vuositasolla noin 90 miljoonan euron säästöt, joista vuoden 2009 aikana arvioidaan toteutuvan noin 40 miljoonaa euroa.
 
Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen todellinen vertailukelpoinen henkilöstömäärän vähennys vuoden 2008 kesäkuun lopusta tämän vuoden kesäkuun loppuun on ollut noin 2 650 työntekijää. Tämän lisäksi tammi-kesäkuun aikana tehtyjen päätösten myötä arvioimme henkilöstömäärän laskevan jälkimmäisen vuosipuoliskon ja vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana 1 250 henkilöllä. Nämä päätökset vähentävät henkilöstömäärää yhteensä lähes 4 000:lla. Kun lasketaan vertailukelpoista vähennystä vuoden 2008 kesäkuun lopusta tämän vuoden kesäkuun loppuun, on huomioitava samaan aikaan yrityshankintojen kautta tulleet 1 800 henkilöä sekä liiketoiminnan myyntien kautta poistuneet 300 henkilöä. Lisäksi arvoimme Suomessa toteutettavilla lomautuksilla olevan noin 600 miestyövuoden vaikutus vuonna 2009.
 
Oheisessa taulukossa on eritelty merkittävimmät päätökset kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteistä tammi-kesäkuun aikana.
 
 
 
 
Henkilöstö
 
Palveluksessamme oli kesäkuun lopussa 27 608 henkilöä, mikä oli 1 714 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa (31.12.08: 29 322 henkilöä). Näistä lähes 300 henkilöä oli kausityöntekijöitä. Henkilöstömäärä väheni erityisesti Suomessa ja Ruotsissa Paperi- ja kuituteknologiamme toiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Tammi-kesäkuussa palveluksessamme oli keskimäärin 28 414 henkilöä.
 
Henkilöstö alueittain
 
 
Muutoksia ylimmässä johdossamme
 
Kesäkuussa Perttu Louhiluoto nimitettiin Kaivos- ja maarakennusteknologiaamme EMEA-markkina-alueesta vastaavaksi johtajaksi 1.7.2009 alkaen. Hän vastaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan myynnistä, palveluiden toimittamisesta ja asiakassuhteista. Hän on toiminut konsernihallinnossamme toimintamme tehostamiseen tähtäävistä hankkeista vastaava johtajana lokakuusta 2008 lähtien. Uuden tehtävänsä myötä hän jää pois Metson johtoryhmästä ja Metson ylimmän johdon foorumista.
 
 
RAPORTOINTISEGMENTIT
 
Kaivos- ja maarakennusteknologia
 
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto laski 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 059 miljoonaa euroa. Kaivosala-liiketoimintalinjan liikevaihto laski noin 5 prosenttia ja Maarakennus-liiketoimintalinjan yli 20 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 3 prosenttia vertailukaudesta ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 47 prosenttia (Q1-Q2/08: 43 %).
 
Kaivos- ja maarakennusteknologian ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 100,9 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (169,2 milj. e ja 14,1 %). Liikevoittoa rasitti 5 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen kapasiteetin sopeutustoimenpiteisiin. Liikevoittoon sisältyy 6 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden myynnistä. Kaivosteollisuus-liiketoimintalinjan kannattavuus heikkeni, mutta säilyi hyvänä. Maarakennus-liiketoimintalinjan kannattavuus puolestaan heikkeni selvästi vertailukaudesta laskeneiden toimitusmäärien, tehtaiden heikon käyttöasteen sekä kapasiteetin sopeuttamistoimista aiheutuneiden kertakustannusten seurauksena.
 
Saatujen tilausten arvo laski 52 prosenttia vertailukaudesta ja oli tammi-kesäkuussa 783 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: 1 623 milj. e). Uusien tilausten määrä laski molemmilla liiketoimintalinjoilla sekä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus pysyi viime vuoden tasolla ja oli 49 prosenttia (50 %). Aiemmin saatuja tilauksia peruuntui tammi-kesäkuun aikana noin 50 miljoonan euron arvosta.
 
Tilauskanta laski vuoden 2008 lopusta 20 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 1 196 miljoonaa euroa (31.12.08: 1 492 milj. e). Noin 200 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista kaivoslaitetilauksista sisältyy toimitusaikaan liittyvää epävarmuutta.
 
Kesäkuussa 2009 päätimme uudistaa Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentin toimintamallia. Uuden toimintamallin tavoitteena on palveluliiketoiminnan kehittäminen, toiminnan tehokkuuden parantaminen ja johtavan asemamme edelleen vahvistaminen kaivos- ja maarakennuslaitteiden ja -järjestelmien toimittajana. 1.7.2009 alkaen segmentti muodostuu kahdesta uudesta liiketoimintalinjasta; kaikki palveluihin liittyvät liiketoiminnot vara- ja kulutusosaliiketoiminta mukaan lukien keskitetään Palvelut-liiketoimintalinjaan (Services), ja kaikki järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät liiketoiminnot yhdistetään Laitteet ja järjestelmät -liiketoimintalinjaksi (Equipment and Systems).
 
 
Energia- ja ympäristöteknologia
 
 
Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 11 prosenttia vertailukaudesta ja oli 754 miljoonaa euroa. Automaatio-liiketoiminnan liikevaihto oli viime vuoden tasolla kun taas Voimantuotanto- ja Kierrätys-liiketoimintalinjan liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta. Pääsyynä Voimantuotanto-liiketoimintalinjan liikevaihdon laskuun oli tilauskannassa olevien projektien ajoittuminen. Palveluliiketoiminta kasvoi 3 prosenttia. Palveluliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta nousi 35 prosenttiin (Q1-Q2/08: 31 %).
 
Energia- ja ympäristöteknologian liikevoitto ennen aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 66,4 miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/08: 82,1 milj. e ja 9,7 %). EBITA-% parani hieman edellisvuodesta Automaatio-liiketoimintalinjalla, heikkeni hieman Voimantuotanto-liiketoimintalinjalla toimitusten ajoituksesta johtuen ja heikkeni selvästi Kierrätys-liiketoimintalinjalla alhaisista toimitusmääristä ja kapasiteetin käyttöasteista johtuen. Liikevoittoon sisältyy lähes 3 miljoonan euron kertaluonteinen kustannus kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä.
 
Saadut tilaukset laskivat 28 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 543 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat Automaatio- ja Kierrätysliiketoimintalinjoilla. Energia- ja ympäristöteknologian aiemmin saamia tilauksia peruuntui 80 miljoonaa euroa, joista noin 60 miljoonaa euroa liittyy peruuntuneeseen Zhanjiang Chenming soodakattilatilaukseen. Suurempia tilauksia saatiin erityisesti voimantuotantoteollisuudelta, mm. soodakattila Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited -yhtiön sellu- ja paperitehtaalle Thaimaahan, voimakattila ja automaatiojärjestelmä PGE Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A.:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokselle Puolaan sekä automaatiojärjestelmät kahteen jätteitä polttavaan voimalaitokseen Iso-Britanniaan.
 
Kesäkuun lopun tilauskanta, 1 035 miljoonaa euroa, oli 14 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 lopussa. Vajaaseen 110 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Tällaisiin epävarmoihin tilauksiin sisältyy mm. voimakattila- ja automaatiotoimitukset sellutehdasprojektiin Aracruzille Brasiliaan.
 
 
Paperi- ja kuituteknologia
 
 
Paperi- ja kuituteknologian tammi-kesäkuun liikevaihto laski 34 prosenttia ja oli 646 miljoonaa euroa. Markkinoiden yleisen hiljenemisen sekä tilauskannassa olevien projektien tuloutuksen ajoituksesta johtuen liikevaihto laski selvästi kaikilla liiketoimintalinjoilla. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 20 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta nousi 43 prosenttiin vähäisestä laitemyynnistä johtuen (Q1-Q2/08: 35 %).
 
Paperi- ja kuituteknologian ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA oli 12,6 miljoonaa euroa tappiollinen (Q1-Q2/08: voittoa 58,0 milj. e). Tulokseen sisältyy noin 18 miljoonaa euroa kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä johtuvia kertaluonteisia kustannuksia. Zhanjiang Chenmingin sellutehdasprojektin peruuntuminen aiheutti 10 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen johtuen lähinnä tekemiemme valuutansuojausjärjestelyiden purkamisesta. Toiminnallinen tulos (EBITA) ilman edellä mainittuja kertaluonteisia kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä ja projektin peruuntumisesta aiheutuneita kuluja oli 15,0 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta heikensi myös tehtaidemme alhainen käyttöaste, sopeutuskustannukset sekä matala liikevaihto.
 
Massateollisuuden koneiden ja laitteiden kysyntä jatkui heikkona. Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä piristyi Kiinassa toisella neljänneksellä osin toteutettujen talouden tukitoimien seurauksena. Saatujen tilausten arvo laski 30 prosenttia vertailukaudesta ja oli 614 miljoonaa euroa. Suurin tilaus oli päällystettyä hienopaperia valmistava paperikonelinja Shandong Huatai Paper -yhtiölle Kiinaan. Kesäkuun lopun tilauskanta oli 1 304 miljoonaa euroa ja lähes 40 prosentissa tilauskannassa olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Tämä pitää sisällään mm. Aracruzin sellulaitteistotilauksen. Sopimukset, jotka on kerrottu "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" -kappaleessa, eivät sisälly kesäkuun lopun saatuihin tilauksiin eivätkä tilauskantaan.
 
Kaksi pohjoisamerikkalaisista asiakkaistamme, Smurfit-Stone Container Corporation ja AbitibiBowater Inc. ovat alkuvuoden aikana tehneet vapaaehtoisen hakemuksen "Chapter 11"-menettelyn mukaisesta uudelleenjärjestelystä. Näihin liittyen olemme kirjanneet yhteensä 4 miljoonan euron luottotappiovarauksen, jonka arvioimme kattavan uudelleenjärjestelyihin liittyvät riskimme.
 
 
Valmet Automotive
 
Valmet Automotiven liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 35 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: 42 milj. e). Liiketappio oli 2,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/08: liikevoitto 1,9 milj. e). Valmet Automotive valmisti tammi-kesäkuussa keskimäärin 71 autoa päivässä (Q1-Q2/08: 108 autoa). Kesäkuun lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 636 (31.12.08: 783 henkilöä).
 
Valmet Automotive sopi tammikuussa golfauto Garian suunnittelusta ja valmistuksesta tanskalaiselle Garia A/S:lle. Tämän sähköauton valmistus alkaa vuoden kolmannella neljänneksellä. Sopimus on monivuotinen, ja se sisältää muutamien tuhansien Garia golf-autojen valmistuksen vuosittain. Vuoden 2008 lopussa Valmet Automotive ja amerikkalainen Fisker Automotive Inc. allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Fisker Karma hybrid-autojen valmistuksesta Suomessa. Valmistuksen suunnitellaan alkavan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sopimus on monivuotinen, ja vuosituotannoksi on suunniteltu 15 000 autoa. Valmet Automotiven valmistussopimus Porsche AG:n kanssa jatkuu vuoteen 2012.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Hienopaperilinja Zhanjiang Chenmingille Kiinaan, aiemmin saatu sellutehdastilaus peruutettu
 
Heinäkuussa saimme tilauksen kiinalaiselta Zhanjiang Chenming Pulp & Paper -yhtiöltä maailman suurimman hienopaperilinjan toimittamisesta yhtiön uudelle sellu- ja paperitehtaalle Zhanjiangiin, Kiinaan. Tilauksen kokonaisarvo on noin 130 miljoonaa euroa. Uuden paperilinjan tilaus kirjataan Paperi- ja kuituteknologian kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Samassa yhteydessä Metso on sopinut asiakkaan kanssa, että vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä saamamme sellutehdastilaus peruutetaan. Peruttu tilaus on poistettu Metson kesäkuun 2009 lopun tilauskannasta.
 
 
Sopimus paperinvalmistuslinjasta kiinalaiselle MCC Meilille
 
Heinäkuussa Metso ja kiinalainen MCC Meili Paper Industry Co. Ltd. solmivat sopimuksen kevyesti päällystettyä paperia valmistavasta tuotantolinjasta asiakkaan tehtaalle Kiinan Ningxian autonomisella alueella sijaitsevaan Zhongwein kaupunkiin. Tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilauksen kokonaisarvo on noin 90 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää, että osapuolet pääsevät lopulliseen sopimukseen projektista muutaman kuukauden kuluessa.
 
 
Metso päätti olla jakamatta lisäosinkoa vuodelta 2008
 
Metson hallitus päätti 24.7.2009, että Metso ei maksa vuodelta 2008 lisäosinkoa 0,70 euron perusosingon lisäksi, joka jaettiin huhtikuussa 2009. Metson taloudellinen tulos ja taloudellinen asema ovat vakaat ja kehittyneet Metson johdon odotuksien mukaisesti, mutta markkinanäkymät vuodelle 2010 jatkuvat heikkona. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa vahvan taseen merkitys kasvaa.
 
Metson 30.3.2009 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen tekemään vuoden 2009 loppuun mennessä harkintansa mukaan ja Metson taloudellisen tilanteen salliessa päätöksen mahdollisen enintään 0,68 euron osakekohtaisen lisäosingon maksamisesta vuodelta 2008. Hallitus on päättänyt ettei lisäosinkoa jaeta.
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit
 
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden perusteella arvioimme, että liiketoimintaympäristömme jatkuu tänä vuonna vaativana.
 
Maailmantalouden taantumalla ja rahoituskriisillä voi olla haitallisia vaikutuksia tilauskannassamme oleviin projekteihin. Jotkut projektit saattavat pitkittyä tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Arvioimme, että hieman yli 20 prosentissa tilauskannassa tällä hetkellä olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Sovellamme pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin osatuloutusmenetelmää, eli tuloutamme pitkäaikaisia toimitussopimuksia projektien edistymisen mukaan. Tyypillisesti asiakasennakon määrä on 10-30 prosenttia, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan, mikä pienentää selvästi projekteihin liittyvää riskiä. Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Jos asiakkaallamme on maksuvaikeuksia, neuvottelemme kunkin projektin osalta toteutusaikataulujen ja maksuehtojen mahdollisista muutoksista tai muista tarvittavista toimenpiteistä. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.
 
Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä sopeutuaksemme nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Sopeutamme kapasiteettia ja kustannusrakennetta kysyntää vastaavaksi, jotta säilytämme kilpailukykymme. Maailmantalouden taantuman myötä tuotteidemme markkinat kaventuvat, mikä johtaa hintakilpailun kiristymiseen.
 
Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Rahoituskriisi voi vaikeuttaa velkarahoituksemme saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Arvioimme rahoitusvarojemme ja nostettavissa olevien luottositoumustemme olevan riittävällä tasolla yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kesäkuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 605 miljoonaa euroa ja nostamattomat luottositoumukset 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojemme pääomien keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,9 vuotta. Yli puolet pitkäaikaisista lainoistamme erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia. Tällä hetkellä täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät kovenantti- ja muut ehdot. Sopimusvakuuksiin nähden arvioimme liikkumavaramme riittäväksi.
 
Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttöpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Tavoitteenamme on pääomien vapauttaminen nettokäyttöpääomasta ja laskusuhdanne voi pitkittyessään vaikeuttaa tämän tavoitteen saavuttamista. Meillä ei ole meneillään erityisen suuria investointihankkeita, ja arvioimme että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot maltillisina.
 
Taseessamme on 787 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy viimeisten 10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Tarkastelemme liikearvoamme vuosineljänneksittäin ja teemme vuosittain syyskuussa kattavat liikearvon arvonalennustestaukset. Toimintaympäristössämme tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen olemme suorittaneet vuoden 2008 syyskuusta lähtien ylimääräisen arvonalennustestauksen vuosineljänneksittäin, emmekä ole havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Neljänneksittäin tehtäviin arvonalennustestauksiin sovelletaan samoja periaatteita kuin vuotuisiin testauksiin ja diskonttokorkoja on muutettu tarpeen mukaan. Arvonalennustestauksen periaatteet on esitetty vuosikertomuksessamme.
 
Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuuteemme. Laskusuhdanteen vallitessa välittömien kustannusten nousuriski tyypillisesti pienenee. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä alenevat raaka-ainehinnat voivat heikentää. Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutoksilla on myös vaikutusta varastojemme arvoon. Olemme viime kuukausina myyneet valmiita maarakennuslaitteita varastosta aikaisempia vuosia pienemmillä katteilla.
 
Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus on omiaan lisäämään kurssivaihtelua.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Maailmantalouden taantuman ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden perusteella arvioimme, että liiketoimintaympäristömme on myös loppuvuonna vaativa. Asiakkaamme ovat varovaisia investointipäätöksissään, mikä vaikuttaa erityisesti laitekauppaamme sekä projektiliiketoimintaamme. Asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet ovat laskeneet, ja lisäksi tällä on kielteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.
 
Useat kaivosyhtiöt investoivat selvästi viime vuosia vähemmän sekä rajoittavat edelleen tuotantoaan. Vahvan tuote- ja palvelutarjonnan sekä viime vuosina voimakkaasti kasvaneen laitekannan johdosta arvioimme kaivoslaitteidemme ja niihin liittyvien palveluiden kysynnän olevan vuonna 2009 tyydyttävää. Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän arvioimme olevan heikkoa. Arvioimme, että useiden maiden esittämillä, infrastruktuurin kehittämiseen liittyvillä talouden tukitoimilla on pidemmällä aikavälillä myönteinen vaikutus maarakennusteollisuuden tuotteiden kysyntään. Arvioimme, että maarakennusteollisuuden palveluliiketoimintamme kysyntä on tyydyttävää.
 
Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuonna 2009. Useiden maiden asettamien uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistavoitteiden odotetaan tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää, vaikkakin rahoituksen rajallinen saatavuus saattaa viivästyttää näiden projektien päätösaikatauluja. Arvioimme että automaatio- ja virtauksensäätötuotteidemme kysyntä on tyydyttävää kuluvana vuonna. Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan heikkoa romumetallin alhaisesta hinnasta sekä teräksen tuotannon vähenemisestä johtuen. Energia- ja ympäristöteknologian palveluliiketoiminnan kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää.
 
Kuitulinjojen kysynnän arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2009 ja paperi- ja kartonkilinjojen kysynnän tyydyttävää. Lyhyellä tähtäimellä arvioimme kuitenkin Kiinassa toteutuvan, osin paikallisten elvytystoimenpiteiden tukemina, useampia paperi- ja kartonkikoneprojekteja. Joidenkin tilauskannassa olevien suurten paperi- ja kartonkikone- sekä kuitulinjaprojektien toteutusaikataulut ovat pitkittyneet. Koska massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet ovat aiempaa matalammat, palveluliiketoimintamme kysynnän arvioidaan heikkenevän erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
 
Arvioimme liikevaihtomme ylittävän 5 miljardia euroa vuonna 2009. Metson tilauskanta on 3,5 miljardia euroa, josta 2,0 miljardia euroa on toimituksia vuodelle 2009. Palveluliiketoimintamme arvioimme säilyvän tyydyttävänä vuonna 2009.
 
Arvioimme kannattavuuden olevan tyydyttävällä tasolla vuonna 2009. Arvioimme vapaan kassavirran parantuvan selvästi vuodesta 2008 käyttöpääoman vapauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.
 
Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämän hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.
 
Helsingissä heinäkuun 24. päivänä 2009
Metso Oyj:n hallitus
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osavuosikatsauksen liitteet
Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Uudet laskentastandardit
 
 
IFRS 3 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen, joka edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Arvioimme standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen, mutta sen vaikutus rajoittunee tuleviin yrityshankintoihin.
 
Euroopan Unioni hyväksyi IFRS 3 -standardin muutokset kesäkuussa 2009 ja ne tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Otamme uudistetun standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
 
IAS 27 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Emme odota standardilla olevan vaikutusta tilinpäätökseemme.
 
Euroopan Unioni hyväksyi IAS 27 standardin muutokset kesäkuussa 2009, ja ne tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Otamme uudistetun IAS 27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
 
Metso Minerals Industries, Inc., yhdysvaltalainen tytäryhtiömme, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Toimimme täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksemme päätökset
 
Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 31.3.2009 vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2009. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,68 euroa/osake osingon maksamisesta vuoden loppuun mennessä edellä mainitun osingon lisäksi yhtiön markkinanäkymien ja taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.
 
Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Uudeksi hallituksemme jäseneksi valittiin Pia Rudengren. Hallituksemme jäseninä jatkavat Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Arto Honkaniemi ja Yrjö Neuvo. Hallituksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Kavetvuo oli ilmoittanut ettei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
 
 
Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus
 
Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2009 keskuudestaan tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Pia Rudengren. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.), Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.
 
Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.
 
 
 
Osakepääomamme oli kesäkuun lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 141 754 614 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 360 841 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 44 318 konsernitilinpäätökseemme yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan olevaa Metson osaketta. Yhdessä nämä edustavat 0,29 prosenttia osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ilman omia osakkeita oli 141 420 062.
 
Helmikuussa 2009 toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston liittyen lokakuussa 2008 perustamaamme kannustinjärjestelmään (Metso Share Ownership Plan 2009-2011). Hankimme omat osakkeet yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä alensi siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssistä. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,28 euroa ja kokonaisarvo 2 483 495,48 euroa.
 
Osakekantamme markkina-arvo 30.6.2009 oli 1 880 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
 
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 
Osakepohjaiset palkkiot perustuen vuoden 2008 kannustinjärjestelmään maksettiin maaliskuussa 2009 hallituksen määrittämien ansaintakriteerien perusteella. Kannustinjärjestelmän piiriin kuului noin 100 johtajaamme, joista kriteerit täyttyivät 60 johtajan kohdalla, mukaan lukien koko johtoryhmä. Palkkioina jaettiin 34 265 osaketta, mikä vastasi noin 0,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 6 996 osaketta. Osakepalkkion ansainnan yläraja oli henkilön vuosipalkka.
 
Lokakuussa 2008 hallituksemme päätti uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2009-2011 (SOP 2009-2011). Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso. Järjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin 100 avainhenkilöllemme, joista 90 päätti osallistua. Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 376 000 Metson osaketta ja palkkiona käytetään osakemarkkinoilta hankittavia osakkeita. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Lisätietoja SOP 2009-2011 -järjestelmästä voi lukea vuoden 2008 vuosikertomuksesta.
 
 
Osakkeidemme vaihto
 
Osakkeitamme vaihdettiin tammi-kesäkuussa 2009 NASDAQ OMX Helsingissä 196 227 978 kappaletta, mikä vastasi 1 948 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeemme hinta 30.6.2009 oli 13,30 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 9,93 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 15,03 ja alin 7,03 euroa.
 
Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 30.6.2009 oli 18,74 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
 
Muutoksia omistusosuuksissa
 
UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme ylitti 5 prosentin kynnyksen 24.3.2009. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 541 753 osakettamme, mikä vastasi 5,32 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
27.3.2009 UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen alitti 5 prosentin kynnyksen. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 561 306 osakettamme, mikä vastasi 0,40 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
Vuoden toisen neljänneksen aikana ei saatu ilmoituksia omistusosuuden muutoksista.
 
 
Luottoluokitukset
 
Tammikuussa 2009 Moody's Investor's Service vahvisti pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksemme ja muutti näkymät vakaista negatiivisiksi.
 
Helmikuussa 2009 Standard & Poor's vahvisti pitkäaikaisen BBB luottoluokituksemme ja muutti näkymät vakaista negatiivisiksi. Samalla lyhytaikainen luottoluokituksemme laskettiin tasolta A-2 tasolle A-3.
 
Luottoluokituksemme eivät muuttuneet vuoden toisen neljänneksen aikana.
 
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2009
Vuoden 2009 tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.10.2009.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 
Esitteet
Nimi
Metso Osavuosikatsaus Q2/2009 Lataa

Metso in Twitter