Pörssitiedote maaliskuuta 30, 2010 03.00.00 ip. CET

Metson varsinainen yhtiökokous 30.3.2010: Toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsaus

Metso Oyj:n yhtiötiedote 30.3.2010 klo 15:00

Metso Oyj:n tänään kello 15.00 alkavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma Eloranta kertoo, että Metson toimintaympäristön kehitys alkuvuodesta on yhtiön odotusten mukainen.

 

"Tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä, 8.2.2010, arvioimme toimintaympäristömme jatkuvan alkuvuodesta vaativana mutta elpyvän asteittain. Alkuvuoden markkinakehitys tukee tätä näkemystä; Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvistunut kysyntäympäristö kaivosteollisuudessa ja voimantuotannossa on kehittynyt edelleen myönteisesti. Myös öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuudessa, jotka ovat automaatio-liiketoiminnallemme tärkeitä, sekä kierrätysteollisuudessa asiakkaidemme luottamus markkinoiden kehitykseen näyttää vahvistuneen. Asiakkaamme ovat taas käynnistämässä investointeja."

 

"Maarakennusteollisuuden sekä paperi- ja massateollisuuden näkymissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, joskin viime viikkojen myönteinen sellun hinnan kehitys luo pohjaa investointien asteittaiselle käynnistymiselle myös massateollisuudessa."

 

Yhteenvetona markkinoista Eloranta toteaa, että myönteinen vire markkinoilla on alkuvuonna lisääntynyt. Hänen mukaansa alkuvuoden kehitys tukeekin tulosjulkistuksen yhteydessä annettua arvioita koko vuoden taloudellisesta kehityksestä. Metso arvioi tilinpäätöstiedotteessaan 8.2.2010 yhtiön liikevaihdon olevan noin samalla 5 miljardin euron tasolla kuin vuonna 2009 ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä vuonna 2010.

 

"Kuten aiemmin olemme kertoneet, markkinoilla on viime kesästä alkaen ollut hintapaineita", Eloranta sanoo. "Tämä on tavallista, kun kysyntä on normaalia hiljaisempaa. Olemme pystyneet siirtämään osan hintapaineista omille komponentti- ja raaka-ainetoimittajillemme, mutta emme täysmääräisesti. Arvioimme hintapaineiden helpottuvan asteittain markkinatilanteen parantuessa. Parannamme kannattavuuttamme myös omaa toimintaamme jatkuvasti kehittäen."

 

"Kuluvana vuonna uusien, kannattavien kauppojen voittaminen on tärkeintä kaikissa liiketoiminnoissamme", Eloranta korostaa. Hänen mukaansa Metson ja sen asiakkaiden pitkän aikavälin kannattavaa kasvua tukevat maailmanlaajuiset megatrendit - talouden globalisoituminen, kehittyvien maiden nousu, väestörakenteen muutokset ja kestävä kehitys: "Näiden etenemistä maailmantalouden notkahdus ei näytä muuttaneen."

 

Metso näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia erityisesti bioenergian tuottamiseen liittyvässä teknologiassa. "Olemme johtava bioenergiateknologian toimittaja maailmassa, ja meillä on erittäin laajaa osaamista koko prosessissa biopolttoaineen ja kiinteän jätteen käsittelystä kattilateknologiaan, ympäristönsuojelulaitteisiin ja prosessiautomaatioon. Meillä on kehitteillä myös uuden sukupolven bioenergiaratkaisuja esimerkiksi kaasutukseen, pyrolyysiin ja biomassan lämpökäsittelyyn. Kyse on pitkän aikavälin kehityksestä, josta arvioimme tulevan Metson kannalta merkittävää liiketoimintaa tulevina vuosina."

 

Kokouksen alussa Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen kommentoi lyhyesti johdon seuraajakysymyksiä. "Kuten vuosikertomuksessa mainittiin, Metson hallitus on keskustellut Metson ylimmän johdon seuraajista, saavuttaahan puolet yhtiön johtoryhmän jäsenistä, Jorma Eloranta, Olli Vaartimo ja Bertel Langenskiöld, vuoden sisällä johtajasopimustensa mukaisen 60 vuoden eläkeiän. Jorma Eloranta jää eläkkeelle helmikuun 2011 lopussa, ellei toisin sovita. Olli Vaartimon ja Bertel Langenskiöldin kanssa on sovittu, että he ovat käytettävissä vuoden 2011 kesäkuun loppuun. Johdon uudistamisprosessi on siis hyvässä harkinnassa, ja asian etenemisestä tiedotetaan, kun uusia päätöksiä tehdään. Tavoitteena on taata mahdollisimman joustava vaihdos", Viinanen toteaa.

 

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

 

Lisätietoa antaa:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000

 

Lisätietoa sijoittajille antaa:

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

 

Kati Renvall
viestintäjohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä