Pörssitiedote huhtikuuta 29, 2010 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010


 

Metso Oyj:n yhtiötiedote 29.4.2010 klo 12:00

Markkinoiden elpyminen vahvistui


Keskeistä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä

 • Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 366 miljoonan euron arvosta, mikä oli 45 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (Q1/2009: 942 milj. e).

 • Tilauskanta kasvoi 9 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 3 720 miljoonaa euroa (31.12.2009: 3 415 milj. e).

 • Liikevaihto laski 4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 170 miljoonaa euroa (Q1/2009:

1 220 milj. e).

 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 83,8 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 68,8 milj. e ja 5,6 %).

 • Liikevoitto (EBIT) oli 69,5 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 58,6 milj. e ja 4,8 %).

 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) ja liikevoitto (EBIT) sisältävät 4,7 miljoonaa euroa kapasiteetin sopeuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia (Q1/2009: 22,0 milj. e).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (Q1/2009: 0,18 e).

 • Vapaa kassavirta oli 35 miljoonaa euroa (Q1/2009: 120 milj. e).

 • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 8,1 prosenttia (Q1/2009: 9,0 %).

Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta kommentoi: "Elpyminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä useimmilla markkinoilla ja asiakasteollisuuksissamme. Näyttää siltä, että elpyminen vauhdittuu ja on nyt laajemmalla pohjalla kuin edeltäneen puolen vuoden aikana. Asiakkaidemme korkeammat kapasiteetin käyttöasteet ovat vahvistaneet palveluliiketoimintamme kysyntää. Samalla kun asiakkaamme ovat saaneet takaisin luottamustaan, on myös laitteidemme ja projektiliiketoimintamme kysyntä piristynyt. Hintakilpailu markkinoilla näyttää lieventyneen kaupankäyntiympäristön vahvistuessa.

Ensimmäisen neljänneksen kannattavuuttamme ovat tukeneet viime vuosina suoritetut toimenpiteet johtamismallimme kehittämiseksi ja kustannusrakenteemme sopeuttamiseksi, vaikka liikevaihto oli edelleen melko alhainen viime vuoden vaatimattomasta tilausten saannista johtuen. Olettaen, että saamme edelleen uusia kannattavia tilauksia, pitäisi myös liikevaihdon nousta tulevina neljänneksinä. Ensimmäinen neljännes vahvisti sen, että päättäväisen ja nopean reagointimme ansiosta markkinoiden hiljenemiseen vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla ja viime vuoden aikana, Metso on tänään kilpailukykyisempi kuin aikaisemmin.

Olemme asteittain aloittaneet suunnittelu- ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen vastaamaan parantuneeseen kysyntään. Komponenttitoimittajien ja alihankkijoiden kapasiteetin lisäämisessä näyttää sen sijaan olevan hieman kankeutta. Samoin jatkamme palveluliiketoimintamme ja maailmanlaajuisen läsnäolomme laajentamista, kuten myös ympäristöliiketoimintaan perustuvien ratkaisujen kehittämistä.

Kuluneen puolen vuoden aikana tapahtuneeseen tilausten saannin elpymiseen sekä tämän hetkiseen markkinatilanteeseen perustuen, nostamme hieman liikevaihto-ohjeistustamme vuodelle 2010. Arvioimme liikevaihtomme olevan yli 5 miljardia euroa ja vuoden 2010 kannattavuuden olevan tyydyttävää."

Metson avainluvut


Miljoonaa euroa Q1/10 Q1/09 Muutos % 2009
Liikevaihto 1 170 1 220 -4 5 016
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 512 519 -1 2 102
% liikevaihdosta 44 43
42
EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia


88,590,8-3409,0
% liikevaihdosta 7,6 7,4
8,2
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)


83,868,822334,3
%:a liikevaihdosta 7,2 5,6
6,7
Liikevoitto 69,5 58,6 19 293,6
%:a liikevaihdosta 5,9 4,8
5,9
Tulos/osake, euroa 0,20 0,18 11 1,06
Saadut tilaukset 1 366 942 45 4 358
Tilauskanta kauden lopussa 3 720 3 934 -5 3 415
Vapaa kassavirta 35 120 -71 717
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja vuodessa, %


8,19,0
10,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 34,0 30,3
35,7
Nettovelkaantuneisuusaste
kauden lopussa, %32,872,6
32,5Metson vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen katsausToimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä

Toimintaympäristömme asteittainen paraneminen jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet vahvistuivat maailmantalouden myönteisen kehityksen mukana. Tällä oli myönteinen vaikutus laitekauppamme ja palveluliiketoimintamme kysyntään. Rahoituksen saatavuus parani edelleen ja infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävät rakennushankkeet sekä niihin liittyvät talouden tukitoimet vaikuttivat myönteisesti laitekysyntäämme lähinnä kehittyvillä markkinoilla. Tilauskannan epävarmuudet pienenivät.

Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä kasvoi edelleen, ja tällä oli selvä myönteinen vaikutus alkuvuoden tilauksiin. Kaivosteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden nousun myötä myös kaivostoimintaan liittyvien palveluiden kysyntä parani.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä vahvistui lähinnä kehittyvillä markkinoilla, jossa kysyntää tukivat infrastruktuurin rakentamishankkeet. Euroopassa uusien laitteiden ja järjestelmien kysyntä piristyi asteittain ja saavutti tyydyttävän tason, kun taas Pohjois-Amerikassa, hienoisesta myönteisestä kehityksestä huolimatta, kysyntä pysyi heikkona. Maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui hieman ja oli tyydyttävää.

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä jatkui hyvällä tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useiden maiden asettamien uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistavoitteet tukevat biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää. Palveluliiketoiminnan kysyntä voimantuotantoliiketoiminnassa oli tyydyttävää.

Automaatiotuotteiden kysyntä vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan noustessa ja kysynnän parantuessa. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysyntä pysyi tyydyttävänä.

Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä on vahvistunut alkuvuoden aikana selvästi edellisvuoden heikolta tasolta teräksen kysynnän käännyttyä maailmanlaajuisesti nousuun. Kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysyntä jatkui tyydyttävänä. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui.

Uusien kuitulinjojen kysyntä piristyi ja oli tyydyttävää; uudistusten ja palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui. Paperi- ja kartonkilinjojen sekä pehmopaperilinjojen kysyntä oli tyydyttävää. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet nousivat alkuvuoden aikana, mikä vahvisti palveluliiketoimintamme kysyntää. Vuoden 2009 lopussa hankkimamme Tamfelt-liiketoiminnan palveluliiketoiminnan tilausten saanti piristyi.Saadut tilaukset ja tilauskanta

Ensimmäisellä neljänneksellä saamamme tilaukset kasvoivat 45 prosenttia heikosta vertailukaudesta ja olivat 1 366 miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta kasvua olisi ollut 39 prosenttia. Kehittyvien maiden osuus saaduista tilauksistamme oli 43 prosenttia. Kaikkien raportointisegmenttiemme ja maantieteellisten alueiden saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta, kun asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet ja investointiaktiivisuus alkoivat asteittain parantua.

Tilauskantamme oli maaliskuun lopussa 3 720 miljoonaa euroa, mikä on 9 prosenttia vuoden 2009 lopun tilauskantaa suurempi. Noin 2,6 miljardia euroa tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2010 ja niistä noin 800 miljoonaa euroa on palveluliiketoiminnan tilauksia. Tilauskannassa olleet epävarmuudet pienenivät noin 50 miljoonalla eurolla asiakkaiden käynnistäessä aiemmin keskeyttämiään projekteja lähinnä kaivos- ja kierrätysaloilla. Maaliskuun lopun tilauskantaan sisältyi noin 430 miljoonan euron arvosta projekteja, joiden toimitusten ajoitukseen liittyy epävarmuutta ja jotka tullaan tämän hetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden 2010 jälkeen. Näihin projekteihin sisältyy sellutehdasprojekti Fibrialle, Brasiliaan.

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäinQ1/2010 Q1/2009

Milj. e %:a saaduista

tilauksista
Milj. e %:a saaduista

tilauksista
Kaivos- ja

maarakennusteknologia5594038541
Energia- ja

ympäristöteknologia3562626528
Paperi- ja kuituteknologia 461 33 279 29
Valmet Automotive 11 1 21 2
Segmenttien väliset saadut

tilaukset-21
-8

Yhteensä 1 366 100 942 100Saadut tilaukset markkina-alueittain


Q1/2010 Q1/2009

Milj. e %:a saaduista

tilauksista
Milj. e %:a saaduista

tilauksista
Eurooppa 574 42 386 41
Pohjois-Amerikka 187 14 167 18
Etelä- ja Väli-Amerikka 184 13 134 14
Aasia ja Tyynenmeren alue 352 26 201 21
Afrikka ja Lähi-Itä 69 5 54 6
Yhteensä 1 366 100 942 100
Liikevaihto

Liikevaihtomme laski ensimmäisellä neljänneksellä vertailukaudesta 4 prosenttia ja oli

1 170 miljoonaa euroa (Q1/2009: 1 220 milj. e). Ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta laskua olisi ollut 8 prosenttia. Laskun syynä on osin se, että vuoden 2009 alhaisesta tilausten saannista johtuen aloitimme vuoden merkittävästi vertailukautta pienemmällä tilauskannalla. Liikevaihto laski Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä Energia- ja ympäristöteknologiassa ja vahvistui Paperi- ja kuituteknologiassa. Palveluliiketoimintamme liikevaihto oli vertailukauden tasolla, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 44 prosenttia (Q1/2009: 43 %). Jos Tamfelt-yrityshankintaa ei oteta huomioon, palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia.

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat kohdemaamme olivat Yhdysvallat, Kiina ja Saksa, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 32 prosenttia.

Liikevaihto raportointisegmenteittäinQ1/2010 Q1/2009

Milj. e %:a

konsernin

liikevaihdosta
Milj. e %:a

konsernin

liikevaihdosta
Kaivos- ja

maarakennusteknologia4724052843
Energia- ja

ympäristöteknologia3322839732
Paperi- ja kuituteknologia 364 31 287 23
Valmet Automotive 11 1 21 2
Segmenttien välinen laskutus -9
-13
Yhteensä 1 170 100 1 220 100


Liikevaihto markkina-alueittain


Q1/2010 Q1/2009

Milj. e %:a

konsernin

liikevaihdosta
Milj. e %:a

konsernin

liikevaihdosta
Eurooppa 476 41 526 43
Pohjois-Amerikka 193 16 197 16
Etelä- ja Väli-Amerikka 138 12 160 13
Aasia ja Tyynenmeren alue 293 25 234 19
Afrikka ja Lähi-Itä 70 6 103 9
Yhteensä 1 170 100 1 220 100
Taloudellinen tulos

Ensimmäisen neljänneksen tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani vertailukaudesta ja oli 83,8 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 68,8 milj. e ja 5,6 %). EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia oli 88,5 miljoonaa euroa ja 7,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 90,8 milj. e ja 7,4 %). Tammi-maaliskuussa kirjatut kapasiteetin sopeuttamiskustannukset liittyivät lähinnä Automaatio-liiketoiminnan Ranskan toimituskeskuksen uudelleenjärjestelyihin ja Kierrätys-liiketoimintoihin Saksassa sekä eräisiin pienempiin toimenpiteisiin Paperit-liiketoiminnassamme.

Q1/2010
Milj.e
Kaivos- ja

maarakennus-

teknologia
Energia- ja

ympäristö-

teknologia
Paperi- ja

kuitu-

teknologia
Metso-

konserni
EBITA 39,5 28,4 18,5 83,8
Kapasiteetin

sopeuttamiskustannukset
- 3,4 1,3 4,7
EBITA ennen kertaluonteisia

kapasiteetin

sopeuttamiskustannuksia
39,5 31,8 19,8 88,5
%:a liikevaihdosta 8,4 9,6 5,4 7,6

Q1/2009
Milj.e
Kaivos- ja

maarakennus-

teknologia
Energia- ja

ympäristö-

teknologia
Paperi- ja

kuitu-

teknologia
Metso-

konserni
EBITA 55,6 32,3 -14,0 68,8
Kapasiteetin

sopeuttamiskustannukset
3,8 1,4 16,8 22,0
EBITA ennen kertaluonteisia

kapasiteetin

sopeuttamiskustannuksia
59,4 33,7 2,8 90,8
%:a liikevaihdosta 11,3 8,5 1,0 7,4


2009
Milj.e
Kaivos- ja

maarakennus-

teknologia
Energia- ja

ympäristö-

teknologia
Paperi- ja

kuitu-

teknologia
Metso-

konserni
EBITA 202,8 136,3 16,5 334,3
Kapasiteetin

sopeuttamiskustannukset
21,9 11,1 41,7 74,7
EBITA ennen kertaluonteisia

Kapasiteetin

sopeuttamiskustannuksia
224,7 147,4 58,2 409,0
%:a liikevaihdosta 10,8 9,7 4,1 8,2Liikevoittomme ensimmäisellä neljänneksellä oli 69,5 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 58,6 milj. e ja 4,8 %). Liikevoitto ennen kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia oli 74,2 miljoonaa euroa eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 80,6 milj. e ja 6,6 %).

Liikevoittoon sisältyy noin 9 miljoonan euron kurssivoitto. Osa segmenttien sisäisesti tekemistä valuuttakurssisuojauksista on katettu sellaisilla vastakkaisilla valuuttamääräisillä erillä, joiden osalta vastaava valuuttakurssitappio on otettu huomioon Metson nettorahoituskuluissa.

Nettorahoituskulumme olivat tammi-maaliskuussa 27 miljoonaa euroa (Q1/2009: 22 milj. e). Korkokulut olivat 18 miljoonaa euroa (Q1/2009: 20 milj. e). Nettorahoituskulut sisältävät 9 miljoonan euron valuuttakurssitappion liittyen edellä mainittuun kurssivoittoon.

Tuloksemme ennen veroja oli 43 miljoonaa euroa (37 milj. e), ja vuoden 2010 veroasteen arvioimme olevan 30 prosenttia (2009: 32 %).

Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli 30 miljoonaa euroa (Q1/2009: 26 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,20 euroa (0,18 e/osake).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 8,1 prosenttia (9,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,6 prosenttia (7,1 %).Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 51 miljoonaa euroa (Q1/2009: 136 milj. e).

Nettokäyttöpääoma kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 37 miljoonalla eurolla. Projekteihin sitoutunutta pääomaa tasoitti lisääntynyt ostovelkojen määrä.

Vapaa kassavirta oli tammi-maaliskuussa 35 miljoonaa euroa (Q1/2009: 120 milj. e).

Korolliset nettovelkamme olivat maaliskuun lopussa 578 miljoonaa euroa (31.12.2009: 583 milj. e).

Maaliskuun lopussa rahavaramme olivat yhteensä 893 miljoonaa euroa, josta 358 miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, ja joiden alkuperäinen maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput 535 miljoonaa euroa on kirjattu rahoihin ja pankkisaamisiin. Syndikoitu 500 miljoonan euron valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä hetkellä nostettu lainaa. Metson likviditeettitilanne on hyvä.

Nettovelkaantuneisuusasteemme oli maaliskuun lopussa 32,8 prosenttia (72,6 %) ja omavaraisuusasteemme oli 34,0 prosenttia (30,3 %). Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, maksoimme vuodelta 2009 osinkoja 105 miljoonaa euroa. Osingonmaksu kasvatti nettovelkaantuneisuusastettamme 6 prosenttiyksiköllä verrattuna maaliskuun 2010 loppuun.Investoinnit ja T&K

Tammi-maaliskuun bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 29 miljoonaa euroa (Q1/2009: 30 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus oli 59 prosenttia eli 17 miljoonaa euroa. Arvioimme vuoden 2010 investointien olevan jonkin verran vuoden 2009 investointeja suuremmat (2009: 117 milj. e).

Maaliskuussa valmistui Metson tähän mennessä suurin yksittäinen investointi Intiassa, Metso Parkin ensimmäinen vaihe. Investointi vahvistaa merkittävästi Metson läsnäoloa ja vastaa kaivos- ja maarakennustuotteiden ja -palveluiden kysynnän nopeaan kasvuun Intiassa sekä muilla Aasian ja Tyynenmeren alueen nopeasti kasvavilla markkinoilla.

Kiinassa valmistuu kevään aikana Automaatio-liiketoiminnallemme uudet tehdas- ja toimistotilat Shanghaihin. Jyväskylässä saimme päätökseen Paperiteknologiakeskuksen toisenkin koekoneen uudistuksen. Kiinaan olemme perustamassa kolmatta massa- ja paperiteollisuuden huoltokeskusta Ziboon. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä Automaatio-liiketoiminnassa on käynnissä investoinnit globaaleihin toiminnanohjausjärjestelmiin.

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 24 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1/2009: 33 milj. e ja 2,7 %).Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Emme tehneet yritysostoja tai -myyntejä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Marraskuussa 2009 solmimme yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista. Ostotarjous toteutettiin marras-joulukuussa 2009 ja tarjous saatiin päätökseen 23.12.2009. Tarjouksen ulkopuolelle jääneet 2 prosenttia Tamfeltin osakkeista tullaan lunastamaan osakeyhtiölain mukaisen menettelyn mukaisesti. Niiden omistusoikeuden arvioidaan siirtyvän Metsolle vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Hankinta-ajankohdasta lähtien Tamfelt on ollut toiminnallisesti ja hallinnollisesti osa Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiämme.Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen vuonna 2009 ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä

Toteutimme vuoden 2008 jälkipuoliskon ja vuoden 2009 aikana merkittävät kapasiteettimme sopeuttamistoimet. Niiden seurauksena henkilömäärämme väheni, yritysostojen ja -myyntien vaikutus pois lukien lähes 4 600 henkilöllä. Näiden henkilövähennysten ja muiden kustannussopeutustemme yhteisvaikutuksen arvioimme olevan vuositasolla 400-450 miljoonaa euroa. Siitä runsaat 250 miljoonaa euroa toteutui jo vuoden 2009 aikana. Arvioimme, että kustannussäästöistä yli puolet, lähinnä henkilöstövähennyksiin ja yksiköiden sulkemiseen liittyvät, ovat luonteeltaan pysyvämpiä. Muiden kustannusten arvioimme palaavan asteittain takaisin liiketoimintamme aktiviteetin ja kapasiteetin käyttöasteen nousun myötä.

Ainoat merkittävät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistetyt kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteet liittyvät Wittenheimissa, Ranskassa sijaitsevaan venttiilien toimituskeskukseen ja metallinkierrätysliiketoimintaan Saksassa. Sopeuttamistoimiin liittyen Automaatio-liiketoiminta kirjasi 2,7 miljoonaa euroa ja Kierrätys-liiketoiminta 0,7 miljoonaa euroa kustannuksia ensimmäisellä neljänneksellä.Henkilöstö

Palveluksessamme oli maaliskuun lopussa 26 948 henkilöä, mikä oli 218 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa (31.12.2009: 27 166 henkilöä). Henkilöstömäärä väheni Paperi- ja kuituteknologiassa sekä Energia- ja ympäristöteknologiassa ja erityisesti Euroopassa seurauksena kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteistä, joiden vaikutukset joissain tapauksissa näkyvät viiveellä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana palveluksessamme oli keskimäärin 27 057 henkilöä.

Henkilöstö alueittain


31.3.

2010


%:a

konsernin

henkilöstöstä
31.12.

2009


%:a

konsernin

henkilöstöstä
Muutos

%
Suomi 8 724 32 8 746 32 0
Muut Pohjoismaat 2 890 11 2 995 11 -4
Muu Eurooppa 3 493 13 3 678 13 -5
Pohjois-Amerikka 3 373 13 3 428 13 -2
Etelä- ja Väli-Amerikka 2 751 10 2 618 10 5
Aasia ja Tyynenmeren alue 4 334 16 4 316 16 0
Afrikka ja Lähi-Itä 1 383 5 1 385 5 0
Yhteensä 26 948 100 27 166 100 -1
Muutoksia Metson johdossa

Metson Paperi- ja kuituteknologian Etelä-Amerikan aluejohtaja Celso Tacla nimitettiin Metso Executive Forumin (MEF) uudeksi jäseneksi 22.1.2010 alkaen.RAPORTOINTISEGMENTIT


Kaivos- ja maarakennusteknologiaMiljoonaa euroa Q1/10 Q1/09 Muutos

%
2009
Liikevaihto 472 528 -11 2 075
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 242 255 -5 1 017
%:a liikevaihdosta 52 49
49
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman

käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)39,555,6-29202,8
%:a liikevaihdosta 8,4 10,5
9,8
Liikevoitto 38,1 54,9 -31 198,8
%:a liikevaihdosta 8,1 10,4
9,6
Saadut tilaukset 559 385 45 1 660
Tilauskanta kauden lopussa 1 182 1 347 -12 1 041
Henkilöstö kauden lopussa 9 550 10 826 -12 9 541


Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto laski 11 prosenttia vertailukaudesta ja oli 472 miljoonaa euroa. Kaivosliiketoiminnan liikevaihto laski noin 8 prosenttia ja maarakennusliiketoiminnan noin 14 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 52 prosenttia (Q1/2009: 49 %).

Kaivos- ja maarakennusteknologian ensimmäisen neljänneksen EBITA oli 39,5 miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia liikevaihdosta (55,6 milj. e ja 10,5 %). EBITA ei sisällä kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia (Q1/2009: 3,8 milj. e).

Palvelut-liiketoiminnan kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla, mutta Laitteet- ja järjestelmät -liiketoiminnan kannattavuus heikkeni. Laiteliiketoiminnan kannattavuutta heikensi ensisijaisesti viime vuoden jälkipuoliskon alhaisempi tilausten saanti ja markkinoilla vallinnut hintakilpailu, joka on kuitenkin alkuvuoden aikana alkanut hellittää markkinoiden piristyessä.

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 559 miljoonaa euroa, mikä oli 45 prosenttia vertailukautta enemmän. Kaivosasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat yli 50 prosenttia vertailukaudesta. Maarakennusasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat noin 33 prosenttia. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus oli 53 prosenttia (Q1/2009: 49 %). Ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin lukeutui jauhatuslaitteistot Kinross Gold -kultakaivokselle Brasiliaan ja Newcrestin kultakaivokselle Australiaan.

Tilauskanta kasvoi vuoden 2009 lopusta 14 prosenttia ja oli maaliskuun lopussa 1 182 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 041 milj. e). Tilauskannassa olleet epävarmuudet pienenivät vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 30 miljoonalla eurolla asiakkaiden käynnistettyä aiemmin keskeyttämiään projekteja. Maaliskuun lopussa tilauskannassa oli noin 115 miljoonan euron arvosta kaivoslaitetilauksia, joihin liittyi lähinnä toimitusaikaa koskevaa epävarmuutta.


Energia- ja ympäristöteknologia


Miljoonaa euroa Q1/10 Q1/09 Muutos

%
2009
Liikevaihto 332 397 -16 1 523
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 110 132 -17 516
%:a liikevaihdosta 34 34
35
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman

käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)28,432,3-12136,3
%:a liikevaihdosta 8,6 8,1
8,9
Liikevoitto 23,5 27,7 -15 118,1
%:a liikevaihdosta 7,1 7,0
7,8
Saadut tilaukset 356 265 34 1 297
Tilauskanta kauden lopussa 1 073 1 182 -9 1 032
Henkilöstö kauden lopussa 5 873 6 387 -8 6 060


Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 16 prosenttia vertailukaudesta ja oli 332 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku jakautui varsin tasaisesti kaikkien liiketoimintalinjojen kesken. Palveluliiketoiminnan liikevaihto pieneni 17 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 34 prosenttia (Q1/2009: 34 %). Palveluliiketoiminnan heikentyminen johtui lähinnä vahvasta vertailukaudesta, jolloin toimitettiin useita suurehkoja Voimantuotanto-liiketoiminnan kunnostusprojekteja.

Energia- ja ympäristöteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni vertailukaudesta ja oli 28,4 miljoonaa euroa eli 8,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 32,3 milj. e ja 8,1 %). EBITA sisältää kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia 3,4 miljoonaa euroa (Q1/2009: 1,4 milj. e). EBITA ennen näitä kustannuksia oli 31,8 miljoonaa euroa ja 9,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 33,7 milj. e ja 8,5 %).

EBITA parani vertailukaudesta Voimantuotanto-liiketoiminnassa ja heikkeni Automaatio- ja Kierrätys-liiketoiminnoissa. Heikkeneminen johtui lähinnä selvästi alhaisemmista toimitusmääristä.

Saadut tilaukset kasvoivat 34 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 356 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa segmentin liiketoiminnoissa. Kierrätys-liiketoiminnassa kysyntä vahvistui selvästi ja saadut tilaukset lisääntyivät lähes 80 prosenttia poikkeuksellisen heikosta vertailukaudesta. Voimantuotanto-liiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat 50 prosenttia ja Automaatio-liiketoiminnassakin lähes 15 prosenttia. Segmentin saamiin tilauksiin kuuluivat biomassakattilalaitokset RWE npower renewables -yhtiölle Isoon-Britanniaan sekä MW Powerin toimittamana 4Ham Cogen S.A.:lle Belgiaan. Lisäksi saimme useita automaatioprojektitilauksia voimalaitosten, paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen sekä öljy- ja kaasuprojektien hallintaan.

Maaliskuun lopun tilauskanta, 1 073 miljoonaa euroa, oli 4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 lopussa. Noin 80 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus liittyy pääosin voimakattila- ja automaatiojärjestelmätoimituksiin Fibrian sellutehdasprojektiin Brasiliassa.Paperi- ja kuituteknologia


Miljoonaa euroa Q1/10 Q1/09 Muutos

%
2009
Liikevaihto 364 287 27 1 408
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 159 132 20 569
%:a liikevaihdosta 44 46
41
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman

käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)18,5-14,0n/a16,5
%:a liikevaihdosta 5,1 -4,9
1,2
Liikevoitto 11,3 -18,2 n/a 0,8
%:a liikevaihdosta 3,1 -6,3
0,1
Saadut tilaukset 461 279 65 1 384
Tilauskanta kauden lopussa 1 516 1 438 5 1 380
Henkilöstö kauden lopussa 10 326 10 090 2 10 459Paperi- ja kuituteknologian ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 364 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli tasaisesti kaikilta liiketoimintalinjoilta. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman Tamfelt-yrityshankinnan vaikutusta oli 15 prosenttia.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 20 prosenttia ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 44 prosenttia (Q1/2009: 46 %). Voimakas kasvu tuli hankitusta Tamfeltista, muun palveluliiketoiminnan liikevaihto laski hieman.

Paperi- ja kuituteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 18,5 miljoonaa euroa eli 5,1 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: -14,0 milj. e). EBITA:an sisältyy kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia 1,3 miljoonaa euroa (Q1/2009: 16,8 milj. e). EBITA ilman näitä kustannuksia oli 19,8 miljoonaa euroa ja 5,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 2,8 milj. e ja 1,0 %). Kannattavuus ennen kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia parani kaikilla liiketoimintalinjoilla.

Paperi- ja kartonkiteollisuudelta saadut tilaukset kasvoivat 67 prosenttia ja massateollisuuden tilaukset 45 prosenttia. Pehmopaperiasiakkaiden tilaukset olivat vertailukauden tasolla. Kokonaisuudessaan Paperi- ja kuituteknologian saatujen tilausten arvo nousi 65 prosenttia ja oli 461 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 48 prosenttia (ilman Tamfeltia kasvu oli 19 prosenttia). Tammi-maaliskuussa saamiimme tilauksiin sisältyi kartonginvalmistusteknologiaa ja laitteistoja Cheng Loong Corporation -yhtiölle Taiwaniin, Saica Containerboardille Isoon-Britanniaan sekä Zhejiang Ji'An -yhtiölle Kiinaan.

Maaliskuun lopun tilauskanta oli 1 516 miljoonaa euroa, josta noin 240 miljoonaa euroa liittyy brasilialaiselle Fibrialle toimitettavaan selluprojektiin, jonka toimitusaikataulu on avoin.Valmet Automotive

Valmet Automotiven liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 11 miljoonaa euroa (Q1/2009: 21 milj. e). Liiketappio oli 7,1 miljoonaa euroa (Q1/2009: tappio 0,3 milj. e). Tappio aiheutui alhaisista valmistusmääristä. Toimitusmäärien arvioidaan paranevan vuoden aikana. Maaliskuun lopussa Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli 705 (31.12.2009: 679 henkilöä).

Valmet Automotive valmistaa THINK City -sähköautoja norjalaiselle THINK Global AS:lle ja sähkökäyttöisiä golfautoja tanskalaiselle Garia A/S:lle. Lisäksi Valmet Automotivella on Porsche AG:n kanssa valmistussopimus, joka jatkuu vuoteen 2012 saakka.

Valmet Automotivella on lisäksi sopimus yhdysvaltalainen Fisker Automotive Inc.:n kanssa verkosta ladattavan Fisker Karma -hybridiauton valmistuksesta ja suunnittelusta. Autojen valmistus on tarkoitus aloittaa Suomessa tämän vuoden loppuun mennessä. Vuosituotannoksi on täydellä kapasiteetilla suunniteltu 15 000 autoa.Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 30.3.2010 vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta ja lahjoituksen tekemisestä yliopistoille sekä hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muuttamisesta.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2009 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 13.4.2010.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Erkki Pehu-Lehtonen ja Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä jatkavat Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on julkistettu.

Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan 1.11. neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2010 keskuudestaan tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Rudengren (pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki Pehu-Lehtonen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.), Mikael von Frenckell, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.

Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa ostimme Viconsyksen vianilmaisu- ja katkokamerajärjestelmä -liiketoiminnan. Ostettava liiketoiminta ja noin 30 henkilöä liitettiin Metso Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiin. Osto täydentää tuote- ja palvelutarjontaamme paperi- ja muulle prosessiteollisuudelle.

Maaliskuussa kerroimme Flexowell-kuljetinhihnatoimintomme myymisestä ContiTech Transportbandsysteme GmbH:lle. Flexowell kuuluu Metson Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmenttiin ja sen toiminnot ovat Saksassa. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Liiketoiminnon myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta Metson taloudelliseen tulokseen. Liiketoiminta on suunniteltu siirrettäväksi 1.5.2010, ja Flexowellin henkilökunta siirtyy ContiTech Transportbandsysteme GmbH:n työntekijöiksi.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Arvioimme liiketoimintaympäristömme paranevan asteittain vuoden 2010 aikana.

Jos maailmantalouden asteittainen elpyminen häiriintyy ja taantuma jatkuu, sillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteutusta saatetaan pitkittää tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Arvioimme, että hieman yli 10 prosentissa tilauskannassamme tällä hetkellä olevista projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa asiakasennakon määrä on yleensä 10-30 prosenttia projektin arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan, mikä pienentää selvästi projekteihin liittyvää riskiä ja rahoitustarvettamme. Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusrakennettamme alentunutta kysyntää vastaavaksi säilyttääksemme kilpailukykymme. Maailmantalouden elpymisen mahdollisesti häiriintyessä ja taantuman jatkuessa tuotteidemme markkinat voivat supistua, mikä voi johtaa hintakilpailun kiristymiseen. Myös toimittajamme ovat sopeuttaneet viimeisten 18 kuukauden aikana voimakkaasti kapasiteettiaan ja on mahdollista, että kysynnän taas käynnistyessä toimittajien kyky vastata raaka-aineiden, komponenttien ja alihankintapalvelujen kasvavaan kysyntään on heikentynyt, mikä voi johtaa toimitusvaikeuksiin.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvioimme rahoitusvarojemme, 893 miljoonaa euroa, ja nostettavissa olevien luottositoumustemme olevan riittävällä tasolla yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Nostamattomat luottositoumukset olivat 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojemme keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,3 vuotta. Yli puolet pitkäaikaisista lainoistamme erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia. Tällä hetkellä täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät sopimusvakuus- ja muut ehdot. Sopimusvakuuksiin nähden arvioimme liikkumavaramme riittäväksi.

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttöpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Arvioimme, että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot maltillisina.

Taseessamme on 873 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy viimeisten 10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Toimintaympäristössämme tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen olemme suorittaneet vuoden 2008 syyskuusta lähtien arvonalentumistestauksen vuosineljänneksittäin, emmekä ole havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Neljänneksittäin tehtäviin arvonalentumistestauksiin sovelletaan samoja periaatteita kuin vuotuisiin testauksiin, ja diskonttokorkoja on muutettu tarpeen mukaan. Arvonalentumistestauksen periaatteet on esitetty vuosikertomuksessamme.

Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuuteemme. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat parantaa ja laskevat heikentää.

Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Talouden yleinen epävarmuus on omiaan lisäämään kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositiot.Lähiajan näkymät

Maailmantalouden elpyminen vahvistuu ja kysynnässä on nähtävissä selviä myönteisiä merkkejä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Kohentuvilla kapasiteetin käyttöasteilla on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme ja useimmat asiakkaamme ovat asteittain saamassa takaisin luottamustaan investointien lisäämiseen.

Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut selvästi. Tämä on jo lisännyt uusien tilausten saantia ja arvioimme tämän jatkuvan myös loppuvuonna 2010. Näin ollen arvioimme markkinatilanteen olevan tyydyttävä. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja hintatason sekä laajan toimitetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiimme liittyvien palveluiden kysynnän paranevan edelleen.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää Euroopassa ja heikkoa Pohjois-Amerikassa vuonna 2010. Aasian ja Tyynenmeren alueilla ja Brasilian markkinoilla infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät hyvää kysyntää yllä talouden kasvusta ja tukitoimista johtuen. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat maat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan tyydyttävää tämän vuoden aikana öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän parantuessa. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme paranevan terästeollisuuden kasvattaessa tuotantomääriään maailmantalouden vahvistumisen myötä. Kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan vuonna 2010 asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyttöasteiden noustessa.

Arvioimme uusien kuitulinjojen kysynnän piristyvän, ja olevan tyydyttävää. Uudistusten ja palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan vuoden aikana. Paperi- ja kartonkilinjojen sekä pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden parantuvan vuoden aikana, minkä arvioimme asteittain lisäävän palveluliiketoimintamme kysyntää.

Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon nousevan viime vuoden noin 5 miljardin euron liikevaihtoa korkeammaksi ja kannattavuuden olevan tyydyttävää. Arviomme perustuu tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,6 miljardin tilaukset vuodelle 2010 sekä odotukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu.

Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämän hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä ensimmäisen neljänneksen mukaisiin valuuttakurssitasoihin.Aikaisempi ohjeistus (Vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteesta, julkaistu 8.2.2010):

"Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon olevan noin samalla 5 miljardin euron tasolla kuin vuonna 2009 ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä. Arviomme perustuu tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,7 miljardin tilaukset vuodelle 2010 sekä odotukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu. Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan."

Helsingissä huhtikuun 29. päivänä 2010

Metso Oyj:n hallitus

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

 1. yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

 2. kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

 3. yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

 4. vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton
KONSERNIN TULOSLASKELMA


Milj. e 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Liikevaihto 1 170 1 220 5 016
Hankinnan ja valmistuksen kulut -879 -925 -3 808
Bruttokate 291 295 1 208
Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -233 -239 -938
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 12 3 24
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0
Liikevoitto 70 59 294
%:a liikevaihdosta 5,9 % 4,8 % 5,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -27 -22 -72
Tulos ennen veroja 43 37 222
Tuloverot -13 -11 -71
Tilikauden tulos 30 26 151
Jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille 30 26 150
Vähemmistölle 0 0 1
Tilikauden tulos 30 26 151
Tulos/osake, euroa 0,20 0,18 1,06
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,20 0,18 1,06


LAAJA TULOSLASKELMA


Milj. e 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Tilikauden tulos 30 26 151
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna -6 -5 14
Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna 1 6 -1
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 62 38 74
Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna -11 -9 0
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) verovaikutus huomioituna 0 0 -2
Laajan tuloksen erät 46 30 85
       
Tilikauden laaja tulos 76 56 236
Jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille 76 56 235
Vähemmistölle 0 0 1
Tilikauden laaja tulos 76 56 236


KONSERNIN TASE


VARAT


Milj. e 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Pitkäaikaiset varat


Aineettomat hyödykkeet


Liikearvo 873 789 863
Muut aineettomat oikeudet 302 254 312

1 175 1 043 1 175
Aineelliset hyödykkeet


Maa- ja vesialueet 64 59 62
Rakennukset 268 245 261
Koneet ja kalusto 457 372 449
Keskeneräinen käyttöomaisuus 53 55 47

842 731 819
Muut pitkäaikaiset varat


Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 13 14 13
Myytävissä olevat osakesijoitukset 17 26 15
Laina- ja muut korolliset saamiset 6 8 9
Myytävissä olevat sijoitukset 244 5 130
Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit 40 0 40
Johdannaiset 0 0 0
Laskennallinen verosaatava 184 173 171
Muut pitkäaikaiset varat 33 23 44

537 249 422 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 554 2 023 2 416
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 1 234 1 591 1 172
Saamiset


Myynti- ja muut saamiset 1 060 1 035 938
Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo

ylittää asiakkailta laskutetut ennakot
340 334 312
Korolliset saamiset 8 8 8
Myytävissä olevat sijoitukset 74 - 79
Johdannaiset 21 27 21
Verosaamiset 46 22 42

1 549 1 426 1 400
Rahat ja pankkisaamiset 535 436 727
 

 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 318 3 453 3 299
 


VARAT YHTEENSÄ 5 872 5 476 5 715
OMA PÄÄOMA JA VELAT


Milj. e 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Oma pääoma


Osakepääoma 241 241 241
Muuntoerot -11 -107 -62
Arvonmuutos- ja muut rahastot 699 489 710
Kertyneet voittovarat 820 775 894
Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

yhteensä
1 749 1 398 1 783

     
Vähemmistön osuus 9 9 9
       
Oma pääoma yhteensä 1 758 1 407 1 792
Velat


Pitkäaikaiset velat


Pitkäaikaiset lainat 1 326 1 080 1 334
Eläkevelvoitteet 191 192 190
Varaukset 51 41 52
Johdannaiset 6 11 5
Laskennallinen verovelka 53 47 56
Muut pitkäaikaiset velvoitteet 13 3 4

1 640 1 374 1 641
Lyhytaikaiset velat


Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 106 189 173
Lyhytaikaiset lainat 53 210 69
Osto- ja muut velat 1 310 1 150 1 065
Varaukset 221 245 235
Saadut ennakot 405 484 363
Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot

ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon
295 350 330
Johdannaiset 45 59 21
Verovelat 39 8 26
  2 474 2 695 2 282

     
Velat yhteensä 4 114 4 069 3 923

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 872 5 476 5 715
KOROLLINEN NETTOVELKA


Milj. e 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Pitkäaikaiset korolliset velat 1 326 1 080 1 334
Lyhytaikaiset korolliset velat 159 399 242
Rahat ja pankkisaamiset -535 -436 -727
Muut korolliset varat -372 -21 -266
Yhteensä 578 1 022 583
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


Milj. e 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Liiketoiminta:      
Tilikauden tulos 30 26 151
Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät


Poistot 43 36 143
Korot ja osinkotuotot 13 16 58
Tuloverot 13 11 71
Muut 10 9 18
Käyttöpääoman muutos -37 94 518
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 72 192 959
Maksetut korot ja saadut osingot -6 -11 -51
Maksetut tuloverot -15 -45 -138
Liiketoiminnan rahavirta 51 136 770
Investointitoiminta:

 
Käyttöomaisuusinvestoinnit -28 -30 -116
Käyttöomaisuuden myynnit 1 2 8
Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä -3 -3 -1
Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat

vähennettynä
- 2 2
Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto -109 - -221
Muut 3 0 1
Investointitoiminnan rahavirta -136 -29 -327
Rahoitustoiminta:


Omien osakkeiden osto -7 -2 -2
Maksetut osingot - - -99
Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto -115 13 59
Muut - - -6
Rahoitustoiminnan rahavirta -122 11 -48
Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos -207 118 395
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 15 4 18
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 727 314 314
Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 535 436 727
VAPAA KASSAVIRTA


Milj. e 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Liiketoiminnan rahavirta 51 136 770
Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -17 -18 -61
Käyttöomaisuuden myynnit 1 2 8
Vapaa kassavirta 35 120 717


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELYMilj. e O-

sa-

ke-

pää-

oma
Muun-

to-

e-

rot
Ar-

von-

muu-

tos-

ja

muut

ra-

has-

tot
Ker-

ty-

neet

voit-

to-

va-

rat
O-

sak-

keen-

omis-

ta-

jil-

le

kuu-

luva oma
pää-

oma
yh-

teen-

Vä-

hem-

mis-

tön
o-

suus
Oma

pää-

oma

yh-

teen-

1.1.2009 241 -136 490 849 1 444 9 1 453
Tilikauden tulos - - - 26 26 - 26
Muut laajan tuloksen erät


Rahavirran suojaus verovaikutus

huomioituna
- - -5 - -5 - -5
Myytävissä olevat sijoitukset

verovaikutus huomioituna
- - 6 - 6 - 6
Tytäryhtiöihin tehtyjen

nettosijoitusten

muuntoerot
- 38 - - 38 - 38
Tytäryhtiöiden oman pääoman

suojaus verovaikutus huomioituna
- -9 - - -9 - -9
Tilikauden laaja tulos - 29 1 26 56 - 56
Osingot - - - -99 -99 - -99
Omien osakkeiden osto - - -3 - -3 - -3
Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna - - 1 - 1 - 1
Muut - - - -1 -1 - -1
31.3.2009 241 -107 489 775 1 398 9 1 407
1.1.2010 241 -62 710 894 1 783 9 1 792
Tilikauden tulos - - - 30 30 - 30
Muut laajan tuloksen erät              
Rahavirran suojaus verovaikutus

huomioituna
- - -6 - -6 - -6
Myytävissä olevat sijoitukset

verovaikutus huomioituna
- - 1 - 1 - 1
Tytäryhtiöihin tehtyjen

nettosijoitusten muuntoerot
- 62 - - 62 - 62
Tytäryhtiöiden oman pääoman

suojaus verovaikutus huomioituna
- -11 - - -11 - -11
Tilikauden laaja tulos - 51 -5 30 76 - 76
Osingot - - - -104 -104 - -104
Omien osakkeiden osto - - -7 - -7 - -7
Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna - - 1 - 1 - 1
Muut - - - 0 0 - 0
31.3.2010 241 -11 699 820 1 749 9 1 758


YRITYSOSTOT


Tamfeltin hankinta 2009


Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaihtotarjouksella joulukuun lopussa 2009. Kaupan arvo oli 215 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa maksettiin laskemalla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, joita vastaan vaihdettiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja äänimäärästä. Ennen osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin osakkeita 4 miljoonan euron arvosta eli 2,8 prosenttia Tamfeltin osakkeista ja äänistä. Jäljelle jäänyt 2,0 prosentin osuus Tamfeltin osakkeista ja äänistä tullaan lunastamaan käteisellä vuonna 2010 Suomen Osakeyhtiölain mukaisesti. Tämän osuuden arvioitu arvo on noin 4 miljoonaa euroa. Kaupan arvoon sisältyy 5 miljoonaa euroa kaupasta johtuvia kuluja ja varainsiirtoveroa.
Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaan lukien, ylitti Tamfeltin nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla, josta 50 miljoonaa euroa kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla hankituille asiakaskunnalle, tilauskannalle ja teknologialle käyvät arvot. Lisäksi 10 miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden käypää arvoa. Näihin kohdistuksiin liittyvää laskennallista verovelkaa kirjattiin 16 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 73 miljoonaa euroa perustuu henkilöstöön, merkittäviin synergiahyötyihin sekä kasvaneeseen liiketoimintaportfolioon, joka tarjoaa Metsolle mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja asiakassegmenteille.
Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen vaikutus Metson liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa euroa. Tilikauden pro forma -tulosta ei ole käytännössä mahdollista laskea yritysoston hankintamenon vaikutukset huomioiden.
Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo alustavin arvoin:
Milj. e Tasearvo Käypään

arvoon

arvostaminen
Käypä arvo
Aineettomat hyödykkeet 4 50 54
Aineelliset hyödykkeet 87 10 97
Vaihto-omaisuus 30 - 30
Myynti- ja muut saamiset 30 - 30
Laskennallinen verovelka -9 -16 -25
Muut velat -23 - -23
Hankittu koroton nettovarallisuus 119 44 163
Hankitut rahavarat

19
Hankitut velat

-36
Kauppahinta

-215
Osakeomistus ennen hankintaa

-4
Liikearvo     73
Maksettu rahavastike

-5
Hankitut rahavarat

19
Yrityshankinnan nettorahavirta 2009     14
Maksettu vuonna 2010

-3
Tamfelt-yrityshankinnan nettorahavirta yhteensä     11


VASTUUSITOUMUKSETMilj. e 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 3 4 20
Muut pantit ja sitoumukset      
Annetut kiinnitykset 1 1 1
Pantatut varat - 0 -
Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta - - -
Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 5 11 7

     
Takaisinosto- ja muut sitoumukset 6 6 6
Leasing- ja vuokrasitoumukset 227 164 226
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT


Milj. e 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Valuuttatermiinisopimukset 1 662 1 254 1 390
Koronvaihtosopimukset 183 168 128
Optiosopimukset      
Ostetut 3 - 13
Myydyt 13 - 6

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 700 GWh 31.3.2010 ja 616 GWh 31.3.2009.

Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 282 tonnia 31.3.2010 ja 210 tonnia 31.3.2009.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.TUNNUSLUVUT1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Tulos/osake, euroa 0,20 0,18 1,06
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,20 0,18 1,06
Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 11,69 9,89 11,89
Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla) 7,6 7,1 9,8
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % (vuositasolla) 8,1 9,0 10,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % (vuositasolla) 6,5 7,5 7,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 34,0 30,3 35,7
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 32,8 72,6 32,5
Vapaa kassavirta, milj. e 35 120 717
Vapaa kassavirta/osake, euroa 0,23 0,85 5,07
Kassavirtasuhde, % 117 462 475
Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 29 30 117
Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e 3 3 1
Poistot, milj. e 43 36 143
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 149 634 141 349 149 939
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 840 141 491 141 477
Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 929 141 491 141 526

KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT
    1-3/

2010
1-3/

2009
1-12/

2009
31.3.

2010
31.3.

2009
31.12.

2009
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3855 1,3171 1,3960 1,3479 1,3308 1,4406
SEK (Ruotsin kruunu) 9,9826 10,9679 10,6092 9,7135 10,9400 10,2520
GBP (Englannin punta) 0,8843 0,9186 0,8948 0,8898 0,9308 0,8881
CAD (Kanadan dollari) 1,4523 1,6391 1,5910 1,3687 1,6685 1,5128
BRL (Brasilian real) 2,4970 3,0682 2,7994 2,4043 3,0767 2,5113
CNY (Kiinan juan renminbi) 9,4582 9,0004 9,5338 9,2006 9,0942 9,8350
AUD (Australian dollari) 1,5407 1,9874 1,7858 1,4741 1,9216 1,6008


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Tulos/osake:


Tilikauden tulos    
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
Oma pääoma/osake:


Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tilikauden tulos   x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden

aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut       x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut         x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:


Korollinen nettovelka   x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:


Oma pääoma yhteensä     x 100Taseen loppusumma - saadut ennakot
Vapaa kassavirta:


Liiketoiminnan rahavirta


- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit  

= Vapaa kassavirta


Kassavirtasuhde, %:


Vapaa kassavirta x 100

Tilikauden tulos

SEGMENTTITIEDOT
LIIKEVAIHTOMilj. e 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 472 528 2 019 2 075
Energia- ja ympäristöteknologia 332 397 1 458 1 523
Paperi- ja kuituteknologia 364 287 1 485 1 408
Valmet Automotive 11 21 46 56
Konsernihallinto ja muut - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä 11 21 46 56
Raportointisegmenttien välinen laskutus -9 -13 -42 -46
Metso yhteensä 1 170 1 220 4 966 5 016

OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN TULOKSISTAMilj. e 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 0,0 0,0 0,3 0,3
Energia- ja ympäristöteknologia 0,1 0,3 1,1 1,4
Paperi- ja kuituteknologia 0,0 0,0 -1,1 -1,2
Valmet Automotive - - - -
Konsernihallinto ja muut - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä - - - -
Metso yhteensä 0,1 0,3 0,3 0,5

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)Milj. e 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 38,1 54,9 182,0 198,8
Energia- ja ympäristöteknologia 23,5 27,7 113,9 118,1
Paperi- ja kuituteknologia 11,3 -18,2 30,3 0,8
Valmet Automotive -7,1 -0,3 -15,0 -8,2
Konsernihallinto ja muut 3,7 -5,5 -6,7 -15,9
Konsernihallinto ja muut yhteensä -3,4 -5,8 -21,7 -24,1
Metso yhteensä 69,5 58,6 304,5 293,6

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA


% 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 8,1 10,4 9,0 9,6
Energia- ja ympäristöteknologia 7,1 7,0 7,8 7,8
Paperi- ja kuituteknologia 3,1 -6,3 2,0 0,1
Valmet Automotive -64,5 -1,4 -32,6 -14,6
Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a
Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a
Metso yhteensä 5,9 4,8 6,1 5,9

EBITAMilj. e 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 39,5 55,6 186,7 202,8
Energia- ja ympäristöteknologia 28,4 32,3 132,4 136,3
Paperi- ja kuituteknologia 18,5 -14,0 49,0 16,5
Valmet Automotive -7,1 -0,3 -14,9 -8,1
Konsernihallinto ja muut 4,5 -4,8 -3,9 -13,2
Konsernihallinto ja muut yhteensä -2,6 -5,1 -18,8 -21,3
Metso yhteensä 83,8 68,8 349,3 334,3

EBITA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA% 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 8,4 10,5 9,2 9,8
Energia- ja ympäristöteknologia 8,6 8,1 9,1 8,9
Paperi- ja kuituteknologia 5,1 -4,9 3,3 1,2
Valmet Automotive -64,5 -1,4 -32,4 -14,5
Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a
Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a
Metso yhteensä 7,2 5,6 7,0 6,7

SAADUT TILAUKSETMilj. e 1-3/

2010
1-3/

2009
4/2009-

3/2010
1-12/

2009
Kaivos- ja maarakennusteknologia 559 385 1 834 1 660
Energia- ja ympäristöteknologia 356 265 1 388 1 297
Paperi- ja kuituteknologia 461 279 1 566 1 384
Valmet Automotive 11 21 46 56
Konsernihallinto ja muut - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä 11 21 46 56
Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -21 -8 -52 -39
Metso yhteensä 1 366 942 4 782 4 358


VUOSINELJÄNNESTIEDOT


LIIKEVAIHTO
Milj. e 1-3/

2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 528 531 492 524 472
Energia- ja ympäristöteknologia 397 357 350 419 332
Paperi- ja kuituteknologia 287 359 356 406 364
Valmet Automotive 21 14 7 14 11
Konsernihallinto ja muut - - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä 21 14 7 14 11
Raportointisegmenttien välinen laskutus -13 -14 -9 -10 -9
Metso yhteensä 1 220 1 247 1 196 1 353 1 170


LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Milj. e 1-3/

2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 54,9 46,0 53,7 44,2 38,1
Energia- ja ympäristöteknologia 27,7 29,7 32,9 27,8 23,5
Paperi- ja kuituteknologia -18,2 -1,6 27,6 -7,0 11,3
Valmet Automotive -0,3 -2,6 -5,5 0,2 -7,1
Konsernihallinto ja muut -5,5 -5,6 5,4 -10,2 3,7
Konsernihallinto ja muut yhteensä -5,8 -8,2 -0,1 -10,0 -3,4
Metso yhteensä 58,6 65,9 114,1 55,0 69,5


EBITA
Milj. e 1-3/

2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 55,6 46,9 54,7 45,6 39,5
Energia- ja ympäristöteknologia 32,3 34,1 37,1 32,8 28,4
Paperi- ja kuituteknologia -14,0 1,4 32,4 -3,3 18,5
Valmet Automotive -0,3 -2,6 -5,5 0,3 -7,1
Konsernihallinto ja muut -4,8 -5,1 5,9 -9,2 4,5
Konsernihallinto ja muut yhteensä -5,1 -7,7 0,4 -8,9 -2,6
Metso yhteensä 68,8 74,7 124,6 66,2 83,8


SITOUTUNUT PÄÄOMA
Milj. e 31.3.

2009
30.6.

2009
30.9.

2009
31.12.

2009
31.3.

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 221 1 191 1 111 1 072 1 109
Energia- ja ympäristöteknologia 686 659 626 524 512
Paperi- ja kuituteknologia 468 475 427 636 675
Valmet Automotive 19 20 27 28 26
Konsernihallinto ja muut 493 816 956 1 108 921
Konsernihallinto ja muut yhteensä 512 836 983 1 136 947
Metso yhteensä 2 887 3 161 3 147 3 368 3 243


SAADUT TILAUKSET
Milj. e 1-3/

2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 385 398 420 457 559
Energia- ja ympäristöteknologia 265 278 250 504 356
Paperi- ja kuituteknologia 279 335 369 401 461
Valmet Automotive 21 14 7 14 11
Konsernihallinto ja muut - - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä 21 14 7 14 11
Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -8 -5 -15 -11 -21
Metso yhteensä 942 1 020 1 031 1 365 1 366


TILAUSKANTA
Milj. e 31.3.

2009
30.6.

2009
30.9.

2009
31.12.

2009
31.3.

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 347 1 196 1 103 1 041 1 182
Energia- ja ympäristöteknologia 1 182 1 035 939 1 032 1 073
Paperi- ja kuituteknologia 1 438 1 304 1 330 1 380 1 516
Valmet Automotive - - - - -
Konsernihallinto ja muut - - - - -
Konsernihallinto ja muut yhteensä - - - - -
Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -33 -23 -32 -38 -51
Metso yhteensä 3 934 3 512 3 340 3 415 3 720


HENKILÖSTÖ 31.3.

2009
30.6.

2009
30.9.

2009
31.12.

2009
31.3.

2010
Kaivos- ja maarakennusteknologia 10 826 10 344 10 014 9 541 9 550
Energia- ja ympäristöteknologia 6 387 6 349 6 119 6 060 5 873
Paperi- ja kuituteknologia 10 090 9 858 9 475 10 459 10 326
Valmet Automotive 618 636 636 679 705
Konsernihallinto ja muut 391 421 419 427 494
Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 009 1 057 1 055 1 106 1 199
Metso yhteensä 28 312 27 608 26 663 27 166 26 948


Osavuosikatsauksen liitteetOlemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Uudet laskentastandardit


IFRS 9

IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat - luokittelu ja arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n projektissa, jonka tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella rahoitusinstrumenttistandardilla. Standardi käsittelee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Projektin seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista, rahoitusvarojen arvonalentumistestausmenetelmiä sekä suojauslaskentaa koskevan ohjeistuksen kehittämistä. Olemme selvittämässä standardin vaikutusta konsernitilinpäätökseemme ja arvioimme sillä olevan merkittävä vaikutus rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn.

IFRS 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2013 jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja hyväksymiskäsittelyn alkamista on siirretty.

Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme standardin käyttöön 1.1.2013 alkaen.


Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä

Metso Minerals Industries, Inc., yhdysvaltalainen tytäryhtiömme, sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Toimimme täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli maaliskuun 2010 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 714 681 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia Metson osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ilman omia osakkeita oli 149 839 765 ja keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 149 929 214.

Helmi-maaliskuun 2010 aikana toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston liittyen lokakuussa 2009 päätettyyn kannustinjärjestelmään (Metso Share Ownership Plan 2010-2012). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 23,47 euroa ja kokonaisarvo 7 040 303,60 euroa.

Ensimmäisellä neljänneksellä 5 064 Metson osaketta palautui emoyhtiön haltuun muutamilta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osallistujilta heidän työsuhteensa päättyessä.

Osakekantamme markkina-arvo 31.3.2010 oli 3 578 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia.


Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Lisätietoja saa verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2009-2011

Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman piiriin kuuluu noin 90 avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata enintään noin 370 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta SOP 2009-2011:ssä.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2010-2012

Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, ja siihen osallistuminen vaati henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 90 Metson avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata enintään noin 340 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla korkeintaan 77 400 osaketta vuosien 2010-2012 järjestelmässä.


Osakkeidemme vaihto

Osakkeitamme vaihdettiin tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX Helsingissä 67 073 941 kappaletta, mikä vastasi 1 619 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeemme hinta 31.3.2010 oli 23,91 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 24,14 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 27,47 euroa ja alin 20,91 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 31.3.2010 oli 33,40 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.Muutoksia omistusosuuksissa

BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme ylitti viiden prosentin kynnyksen 24.2.2010. BlackRock, Inc:llä oli tuolloin hallussaan 7 563 054 Metson osaketta, mikä vastasi 5,03 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.

19.3.2010 BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen alitti viiden prosentin kynnyksen. BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin hallussaan 7 298 453 Metson osaketta, mikä vastasi 4,85 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.


Luottoluokitukset

Luottoluokituksemme eivät muuttuneet vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Voimassa olevat luokitukset ovat marraskuulta 2009, jolloin Moody's vahvisti Metson pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksen ja näkymät negatiiviseksi sekä helmikuulta 2009, jolloin Standard & Poor´s vahvisti pitkäaikaisen BBB luottoluokituksemme ja alensi näkymät vakaasta negatiivisiksi. Samalla lyhytaikainen luottoluokituksemme laskettiin tasolta A-2 tasolle A-3.


Metson taloudellinen raportointi vuonna 2010

Vuoden 2010 tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.7.2010 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2010.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com


Esitteet
Nimi
Metso Osavuosikatsaus Q1/2010 Lataa

Metso Twitterissä