Pörssitiedote lokakuuta 27, 2011 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

Metsolta jälleen vahva suoritus

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.10.2011 klo 12:00

Osavuosikatsauksesta järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina 27.10.2011. Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 ja englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Suomen aikaa.

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsauksesta, ja osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Keskeistä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

  • Vahva kehitys jatkui kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikki taloudelliset avainluvut kehittyivät suotuisasti 

  • Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 918 miljoonan euron arvosta, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 409 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 717 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia kaikista tilauksista (672 milj. e ja 48 %). 

  • Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 561 miljoonaa euroa (1 325 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 711 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia konsernin liikevaihdosta (615 milj. e ja 47 %). 

  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 27 prosenttia ja oli 163,0 miljoonaa euroa eli 10,4 prosenttia liikevaihdosta (128,6 milj. e ja 9,7 %). 

  • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,45 e). 

  • Vapaa kassavirta oli 213 miljoonaa euroa (122 milj. e).  

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kolmannesta neljänneksestä:

Kaikki raportointisegmenttimme saivat sekä laite- että palveluliiketoiminnan tilauksia vertailukautta enemmän ja palveluliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Maailman talouden kuohunta ei näkynyt asiakasteollisuuksiemme toiminnassa kolmannella neljänneksellä, vaan yleinen kysyntätilanne jatkui suotuisana niin kehittyvillä kuin kehittyneilläkin markkinoilla. Tästä huolimatta seuraamme tarkoin markkinaympäristömme kehitystä.

Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti heinä-syyskuussa 18 prosenttia vertailukaudesta ja kannattavuutemme oli vahvaa korkeista toimitusmääristä ja hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta johtuen. Korkeista toimitusmääristä huolimatta nettokäyttöpääomamme pysyi hyvin hallinnassa, ja tämän lisäksi voimme olla tyytyväisiä neljänneksen hyvään kassavirtaan. Myös osakekohtainen tuloksemme kasvoi 40 prosenttia vertailukaudesta ja oli 0,63 euroa.

Pidämme tulosohjeistuksemme tälle vuodelle ennallaan ja arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia ja kannattavuuden (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010. Olettaen, että maailmantalouden kasvu ei häiriinny ja asiakasteollisuuksiemme kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, luotamme ennätyskorkean tilauskantamme, joka sisältää noin 2,8 miljardin euron arvosta tilauksia vuodelle 2012, sekä vahvan taseemme antavan meille vakaan lähtökohdan tulevalle vuodelle.

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q3/
2011
Q3/2010 Muutos % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/ 2010 Muutos % 2010
Liikevaihto 1 561 1 325 18 4 572 3 865 18 5 552
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 711 615 16 2 042 1 738 17 2 453
   % liikevaihdosta 48 47   47 46   45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 163,0 128,6 27 426,4 341,2 25 491,0
   % liikevaihdosta 10,4 9,7   9,3 8,8   8,8
Liikevoitto 149,4 103,5 44 383,3 313,0 22 445,2
   % liikevaihdosta 9,6 7,8   8,4 8,1   8,0
Tulos/osake, euroa 0,63 0,45 40 1,57 1,21 30 1,71
Saadut tilaukset 1 918 1 409 36 6 648 4 446 50 5 944
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 717 672 7 2 431 2 000 22 2 637
Tilauskanta kauden lopussa       5 926 4 144 43 4 023
Vapaa kassavirta 213 122 75 330 321 3 435
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja vuositasolla %       16,6  13,0   13,5
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       38,4 37,2   38,1
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %        13,8  21,3   15,0

Lähiajan näkymät

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut heinä-syyskuussa normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan jatkuvan hyvinä. Euroalueen talouden epävarmuus, Yhdysvaltojen budjettialijäämä, rahoituksen saatavuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat kuitenkin vähentää markkina-aktiviteettia loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012. Arvioimme, että mahdollisesta läntisten talouksien laskusuhdanteesta huolimatta useimmat asiakasteollisuuksistamme jatkavat toimintaansa tyydyttävillä tai hyvillä kapasiteetin käyttöasteilla vaikuttaen näin myönteisesti palveluliiketoimintaamme.

Metallien hinnat ovat laskeneet alkuvuoden huipputasoilta, mutta ovat edelleen melko korkealla. Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on ollut erinomaisella tasolla. Odotamme kaivosteollisuuden aktiviteetin olevan hyvää loppuvuoden 2011 ja alkuvuonna 2012. Mahdollisesti edelleen tiukentuva rahoituksen saatavuus ja jatkuva metallin hintojen lasku saattavat vaikuttaa heikentävästi uusien laitteiden kysyntään. Vahvistuvien kaivosten käyttöasteiden ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät yllä maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012 tyydyttävänä. Vanhojen energianlähteiden korvaamiselle ja uuden kapasiteetin rakentamiselle on olemassa jatkuva tarve. Useat Euroopan maat sekä Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet ovat avainasemassa lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan hyvää kuluvana vuonna ja alkuvuonna 2012.  Arvioimme automaatiotuotteiden kysynnän sellu- ja paperiteollisuudelle jonkin verran hiljenevän. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme jatkuvan erinomaisena.

Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman laskea, mutta ne pitävät kuitenkin palveluliiketoimintamme kysynnän hyvänä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan hiljentyvän viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen. Odotamme kuitenkin laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä, vaikka alhaisemmat sellun hinnat ja asiakkaidemme matalammat kapasiteetin käyttöasteet saattavat tasaannuttaa kysyntää.

Metallin ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme tasaantuvan terästeollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden laskiessa.

Kuten aiemminkin, arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia ja kannattavuuden (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010. Arviomme perustuu tammi-syyskuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa meillä on noin 1,8 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

Olettaen, että maailmantalouden kasvu ei häiriinny ja asiakasteollisuuksiemme kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, luotamme siihen, että ennätyskorkea tilauskantamme sisältäen noin 2,8 miljardin euron arvosta tilauksia vuodelle 2012 sekä vahva taseemme antavat meille vakaan lähtökohdan tulevalle vuodelle.

Vuoden 2011 ja 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä syyskuun 2011 mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä lokakuun 27. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina 27.10.2011 seuraavasti:

  • Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 Suomen aikaa 

  • Englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EDT) 

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että klo 15.00 Suomen aikaa alkavaan englanninkieliseen tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025 tai +44 20 7162 0077, tunnuskoodi: 885200.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 10.11.2011 saakka numerossa +44 20 7031 4064, tunnuskoodi: 885200. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina 28.10.2011 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat

Tervetuloa

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

 

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus Q3_2011 Lataa

Metso Twitterissä