Pörssitiedote helmikuuta 3, 2011 12.00.00 ip. CET

Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Metso Oyj:n tilinpäätöstiedote 3.2.2011 noin klo 12:00 paikallista aikaa

Metsolle jälleen menestyksekäs vuosi

 Keskeistä vuonna 2010

 • Vuonna 2010 uusia tilauksia saatiin 5 944 miljoonan euron arvosta, mikä oli 36 prosenttia edellisvuotta enemmän (2009: 4 358 milj. e). 

 • Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja oli vuoden 2010 lopussa 4 023 miljoonaa euroa (31.12.2009: 3 415 milj. e). 

 • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 552 miljoonaa euroa (2009: 5 016 milj. e).  

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 491,0 miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (2009: 399,0 milj. e ja 8,0 %). 

 • Liikevoitto (EBIT) oli 445,2 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (2009: 293,6 milj. e ja 5,9 %). 

 • EBIT sisältää 11,8 miljoonaa euroa positiivisia kertaluonteisia eriä (2009: 64,7 milj. e negatiivisia kertaluonteisia eriä).  

 • Osakekohtainen tulos oli 1,71 euroa (2009: 1,06 e). 

 • Vapaa kassavirta oli 435 miljoonaa euroa (2009: 717 milj. e).  

 • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 13,5 prosenttia (2009: 10,0 %). 

 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,55 euroa osakkeelta eli 91 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta (2009: 0,70 e ja 66 % osakekohtaisesta tuloksesta). 

 

Keskeistä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

 • Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 498 miljoonan euron arvosta, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (Q4/2009: 1 365 milj. e). 

 • Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 687 miljoonaa euroa (Q4/2009: 1 353 milj. e). 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 149,8 miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2009: 88,0 milj. e ja 6,5 %). 

 • Liikevoitto (EBIT) oli 132,2 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2009: 55,0 milj. e ja 4,1 %). 

 • EBIT sisältää 3,1 miljoonaa euroa negatiivisia kertaluonteisia eriä (Q4/2009: 21,8 milj. e negatiivisia kertaluonteisia eriä).  

 • Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (Q4/2009: 0,18 e). 

 

Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta on tyytyväinen viime vuoden saavutuksiin. "Edistyimme hyvin monella rintamalla: tilausten saantimme elpyi selvästi, kassavirtamme oli vahva läpi vuoden huolimatta liiketoiminnan kasvusta ja lisäksi kaikki kannattavuuttamme kuvaavat tunnusluvut paranivat selvästi. Olen erityisen tyytyväinen vahvasti kasvaneeseen palveluliiketoimintaamme, joka edusti 45 prosenttia koko liiketoiminnastamme. Samoin hyödyimme vahvasta läsnäolostamme kehittyvillä markkinoilla ja puolet liikevaihdostamme tuli näiltä kasvualueilta. Arvostan henkilöstömme työtä hyvien tulosten saavuttamiseksi ja haluan kiittää kaikkia siitä, että vuodesta 2010 tuli jälleen menestyksekäs vuosi Metsolle."

 

"Vuositasolla paransimme toiminnallista tulostamme noin 100 miljoonalla eurolla, vaikka viimeisen neljänneksen kannattavuutta heikensivät muutamat pienikatteiset projektit Paperi- ja kuituteknologiassa sekä kasvaneet kiinteät kustannukset valmistautuessamme toimitus- ja tilausmäärien kasvun jatkumiseen. "

 

"Hallituksen osinkoehdotus, 1,55 euroa osakkeelta kertoo vakaasta taloudellisesta asemastamme, mutta myös luottamuksestamme Metson tulevaan kehitykseen. Samanaikaisesti säilytämme vahvan taseen, jotta voimme kehittää Metsoa eteenpäin."

 

"Viime vuoden kehityksen perusteella ja olettaen maailmantalouden asteittaisen elpymisen jatkuvan, arviomme että Metson liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan yli 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä paranee," Eloranta toteaa.

 

"Myös tälle vuodelle on omat haasteensa: tietyillä alueilla talouden elpymisen hauraus, kasvava inflaatio erityisesti kehittyvillä markkinoilla, valuuttakurssivaihtelut ja kova kilpailu suurissa sellu- ja paperilaitteistoprojekteissa, muutamia mainitakseni. Myönteistä on kaivosliiketoiminnan näkymien paraneminen sekä palveluliiketoiminnan näkymien säilyminen vahvana kaikissa liiketoiminnoissamme. Viime vuodet ovat selvästi osoittaneet Metson ketteryyden ja kilpailukyvyn. Metson uusi johtoryhmä on valmis ottamaan ohjakset maaliskuun alusta lähtien ja olen luottavainen, että Matti Kähkösen johdossa Metso on vahvassa asemassa jatkamaan kannattavaa kasvua," Eloranta päättää.

 

Metson avainluvut

 

Miljoonaa euroa Q4/

2010
Q4/

2009
Muutos % 2010 2009 Muutos %
Liikevaihto 1 687 1 353 25 5 552 5 016 11
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 714 537 33 2 453 2 102 17
   % liikevaihdosta 43 40   45 42  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä  

 

149,8
 

 

88,0
 

 

70
 

 

491,0
 

 

399,0
 

 

23
   % liikevaihdosta 8,9 6,5   8,8 8,0  
Liikevoitto 132,2 55,0 140 445,2 293,6 52
   %:a liikevaihdosta 7,8 4,1   8,0 5,9  
Tulos/osake, euroa 0,50 0,18 178 1,71 1,06 61
Saadut tilaukset 1 498 1 365 10 5 944 4 358 36
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 637 487 31 2 637 1 937 36
Tilauskanta kauden lopussa       4 023 3 415 18
Vapaa kassavirta 114 268 -57 435 717 -39
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, vuositasolla %        

13,5
 

10,0
 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       38,1 35,7  
Nettovelkaantuneisuusaste
kauden lopussa, %
       

15,0
 

32,5
 

 

 

Lähiajan näkymät

 

Markkinatilanteessamme ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 2010 kolmannen neljänneksen. Arvioimme kysynnän asteittaisen elpymisen jatkuvan tänä vuonna useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Kehittyvien markkinoiden näkymät jatkuvat vahvana. Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen budjettialijäämien, rahoituksen saatavuuden ja valuuttakurssimuutosten aiheuttama epävarmuus saattaa kuitenkin hidastaa markkinoiden elpymistä erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme nousevilla kapasiteetin käyttöasteilla olevan myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja odotamme useimpien asiakkaidemme asteittain saavan takaisin luottamustaan investoida olemassa olevaan sekä uuteen laitekantaan.

 

Metallien hinnat ovat nousseet edelleen lähinnä Kiinan ja Intian voimakkaasta kysynnästä ja Yhdysvaltojen talouden vakauttamisesta johtuen. Samalla kuparin ja rautamalmin tuotanto on ollut kysyntää pienempää. Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut vuoden 2010 alusta voimakkaasti, erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä on jo lisännyt selvästi saamiemme uusien tilausten määrää. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet merkittäviä investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin suuremmissa projekteissa lisääntyvän tänä vuonna. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan vahvana.

 

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää yllä. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa alkaa asteittain elpyä vuoden 2011 aikana kasvaneista korvausinvestointitarpeista johtuen, mutta pysyy edelleen heikkona. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

 

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan vuonna 2011 hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Rahoitusmarkkinoihin ja uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet voivat kuitenkin viivästyttää lopullisten tilauspäätöksien tekemistä joissakin projekteissa. Palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan hyvää.

 

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan hyvää vuonna 2011 öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän parantuessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan hyvää.

Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyttöasteiden noustessa.

 

Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysyntä on selvästi piristynyt muutamien edellisvuosien alhaisista tasoista. Arvioimme kuitulinjamarkkinan jatkuvan aktiivisena tämän vuoden aikana, mutta kilpailutilanteen olevan kireää suuremmissa projekteissa. Paperi- ja kartonkilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää ja pehmopaperilinjojen hyvää vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden lisäävän palveluliiketoimintamme kysyntää.

 

Vuoden 2010 kehityksen perusteella ja olettaen, että maailmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu, arvioimme vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan yli 10 prosenttia ja EBITA:n ennen kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2010. Arviomme perustuu vuoden 2010 lopun 4,0 miljardin euron tilauskantaan, jossa meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

 

Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämän hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä vuoden 2010 lopun mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

 

Aikaisempi ohjeistus (tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsauksesta, julkaistu 28.10.2010): "Vuoden 2010 tammi-syyskuussa saamamme tilaukset ylittivät vastaavan kauden liikevaihdon 15 prosentilla. Tammi-syyskuun 2010 kehitykseen perustella ja olettaen, että maailmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu, arvioimme että vuonna 2011 liikevaihtomme kasvaa noin 10 prosenttia tästä vuodesta ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä paranee."

 

 

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

 

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2010 oli 1 525 868 957,58 euroa, josta vuoden 2010 nettotulos on 264 850 234,96 euroa.

 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,55 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko huomioi Metson yleisen osinkopolitiikan ja vahvan taloudellisen aseman. Lisäksi tulee ottaa huomioon että vuonna 2009 maksettu osinko oli rahoitusmarkkinoiden sen hetkisestä epävakaasta tilanteesta johtuen 25 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2011.

 

Emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki muut täsmäytyspäivänä ulkona olevat yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

 

 

Varsinainen yhtiökokous 2011

 

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa (os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki).

 

 

Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus

 

 

Uusi julkistamismenettely

 

Olemme siirtyneet noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteesta ja tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

 

Kutsu tiedotustilaisuuksiin

 

Vuoden 2010 tilinpäätöksestä järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina 3.2. Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille ja medialle klo 13:30 - 14:15 Suomen aikaa ja englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 GMT 14:00 CET, 8:00 EST).

 

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

 

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että klo 15.00 Suomen aikaa alkavaan englanninkieliseen tiedotustilaisuuteen saavutaan paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

 

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon;

- +44 20 7162 0025 tai +44 20 7162 0077

- tunnuskoodi: 885192

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 11.2.2011 yöhön saakka numerossa

- +44 20 7031 4064

- Tunnuskoodi: 885192.

 

Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään maanantaina 7.2.2011 aukikirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

Tervetuloa

 

 

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011

 

Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan 7.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 10).

 

Vuoden 2011 tammi - maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2011, tammi - kesäkuun osavuosikatsaus 28.7.2011 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 27.10.2011.

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja lehdistölle antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253

 

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

 

 

 

 

 

 

Metso Oyj

 

Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

Esitteet
Nimi
Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12 Lataa

Metso Twitterissä