Pörssitiedote huhtikuuta 28, 2011 03.30.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Hyvää edistymistä kasvussa ja kannattavuudessa

 

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.4.2011 klo 15:30

 

Tiedotustilaisuus tänään torstaina 28.4.2011 englanniksi klo 16:00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata internetin kautta osoitteesta www.metso.com/webcastlahetys sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa).

 

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksesta, ja osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

 

Keskeistä 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 847 miljoonan euron arvosta, mikä oli 35 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 366 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat 48 prosenttia kaikista tilauksista eli 848 miljoonaa euroa (48 % ja 648 milj. e). 

  • Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 444 miljoonaa euroa (1 170 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 47 prosenttia konsernin liikevaihdosta, eli 641 miljoonaa euroa (44 % ja 512 milj. e). 

  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 123,6 miljoonaa euroa eli 8,6 prosenttia liikevaihdosta (87,6 milj. e ja 7,5 %). 

  • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,20 e). 

  • Vapaa kassavirta oli 68 miljoonaa euroa (35 milj. e).  

  • Matti Kähkönen aloitti toimitusjohtajana 1.3.2011 alkaen ja samalla Metson uusi johtoryhmä aloitti toimintansa.  

 

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi: "Metson hyvä edistyminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Olen erityisen innoissani kasvusta - niin saaduissa tilauksissa kuin myös liikevaihdossa. Kasvaneet toimitusmäärät vaikuttivat myönteisesti myös kannattavuuteemme.

 

Useimmissa asiakasteollisuuksissamme kysyntä on palautunut verrattain normaaliksi tiettyjä asiakasteollisuuksia ja maantieteellisiä alueita lukuun ottamatta. Vaikka kysyntä on yleisesti suotuisaa, ilmassa on myös epävarmuutta liittyen taloudellisen kasvun haurauteen, inflaatiopaineisiin sekä öljyn korkeaan hintaan. Toisaalta arvioimme toimintaympäristömme kehittyvillä markkinoilla jatkuvan myönteisenä ja kaivosteollisuuden näkymien hyvinä.

 

Suotuisan markkinakehityksen ja tilauskertymän vuoksi paransimme 20.4. arviotamme vuoden 2011 tuloskehityksestä. Arvioimme, että vuonna 2011 liikevaihtomme kasvaa noin 15 prosenttia ja että kannattavuus (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranee vuodesta 2010.

 

Toimintamme tavoitteet ovat selvät; tavoittelemme edelleen uusia kannattavia tilauksia ja varmistamme oman toimituskykymme samalla kun pidämme tiukkaa kulukuria."

 

Metson avainluvut

 

Miljoonaa euroa  Q1/2011  Q1/2010  Muutos % 2010
Liikevaihto 1 444 1 170 23 5 552
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 641 512 25 2 453
   %:a liikevaihdosta 47 44   45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä  123,6  87,6  41  491,0
   %:a liikevaihdosta 8,6 7,5   8,8
Liikevoitto 112,9 69,5 62 445,2
   %:a liikevaihdosta 7,8 5,9   8,0
Tulos/osake, euroa 0,49 0,20 145 1,71
Saadut tilaukset 1 847 1 366 35 5 944
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 848 648 31 2 637
Tilauskanta kauden lopussa 4 300 3 720 16 4 023
Vapaa kassavirta 68 35 94 435
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla % 15,2 8,1   13,5
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,0 34,0   38,1
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 13,8 32,8   15,0

 

 

Lähiajan näkymät

 

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on palautunut lähelle normaalia tasoa tiettyjä asiakasteollisuuksia ja maantieteellisiä alueita lukuun ottamatta. Kehittyvien markkinoiden näkymät jatkuvat vahvoina ja kaivosliiketoiminnan näkymät hyvinä. Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen budjettialijäämien, rahoituksen saatavuuden ja valuuttakurssivaihteluiden aiheuttama epävarmuus saattaa kuitenkin hidastaa markkinoiden elpymistä erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Viime kuukausien poliittinen epävarmuus Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa sekä luonnonkatastrofi Japanissa ovat osaltaan lisänneet yleistä epävarmuutta. Arvioimme, että asiakasteollisuuksiemme nousevilla kapasiteetin käyttöasteilla on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja odotamme useimpien asiakkaidemme asteittain investoivan olemassa olevaan sekä uuteen laitekantaan.

 

Metallien hinnat ovat pysyneet korkeina johtuen lähinnä Kiinan ja Intian voimakkaasta kysynnästä ja maailmantalouden yleisestä piristymisestä johtuen. Samalla kuparin ja rautamalmin kysyntä on ylittänyt tuotannon. Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Tämä on jo lisännyt selvästi saamiemme uusien tilausten määrää ja odotamme kysynnän olevan loppuvuonna hyvää. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet merkittäviä investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin suuremmissa projekteissa lisääntyvän tänä vuonna. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän olevan erinomaista.

 

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät yllä maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkaa asteittaista elpymistä vuoden 2011 aikana kasvaneista korvausinvestointitarpeista johtuen. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

 

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan vuonna 2011 tyydyttävää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöjen kehittymisen arvioidaan kuitenkin olevan avainasemassa lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

 

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan kuluvana vuonna hyvää öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän kasvaessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Arvioimme myös palveluliiketoiminnan kysynnän olevan hyvää.

 

Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyttöasteiden noustessa.

 

Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoimintamme kysynnän hyvänä. Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä. Arvioimme kuitenkin sellutehdaslaitteistojen kysynnän hiljentyvän viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen, ja palveluiden sekä laiteuudistusten kysynnän jatkuvan suotuisana.  

 

Alkuvuoden suotuisan markkinakehityksen ja tilauskertymän vuoksi muutimme 20.4.2011 arviotamme vuoden 2011 tuloskehityksestä.

 

Arvioimme, että vuoden 2011 liikevaihto kasvaa noin 15 prosenttia ja että kannattavuus (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranee vuodesta 2010. Arviomme perustuu tammi-maaliskuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

 

Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämän hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä ensimmäisen neljänneksen mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

 

Aikaisempi ohjeistus (vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteesta, julkaistu 3.2.2011):

"Vuoden 2010 kehityksen perusteella ja olettaen, että maailmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu, arvioimme vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan yli 10 prosenttia ja EBITA:n ennen kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2010. Arviomme perustuu vuoden 2010 lopun 4,0 miljardin euron tilauskantaan, jossa meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011."

 

Helsingissä huhtikuun 28. päivänä 2011

 

Metso Oyj:n hallitus

 

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

Lisätietoja antavat:

 

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

 

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

 

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253

 

 

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Vuoden 2011 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille ja medialle sekä sijoittajille ja analyytikoille torstaina 28.4. klo 16:00 Suomen aikaa.

 

Tilaisuus järjestetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

 

Tiedotustilaisuutta voi seurata sekä puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä sekä webcast-lähetyksen että puhelinkonferenssin kautta.

 

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

 

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0125 tai +44 20 7162 0177, tunnuskoodi: 885197.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 12.5.2011 yöhön saakka numerossa

+44 20 7031 4064, tunnuskoodi: 885197. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina 29.4.2011 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat

 

Tervetuloa!

 

 

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011

Vuoden 2011 tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.7.2011 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 27.10.2011.

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

 

Metso Oyj

 

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

 

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

 

 

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus Q1 2011 Lataa

Metso Twitterissä