Pörssitiedote heinäkuuta 28, 2011 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Metso menestyksekäs uusien tilausten saannissa

 

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.7.2011 klo 12:00

Järjestämme tiedotustilaisuuden tänään torstaina 28.7.2011 klo 15:00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata internetin kautta osoitteesta www.metso.com/webcastlahetys sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksesta, ja osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.
  
Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

 

Keskeistä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

  • Vahva kysyntä kaikissa liiketoimintasegmenteissämme sekä laite- että palveluliiketoiminnassa teki tästä neljänneksestä saatujen tilausten osalta Metson kaikkien aikojen parhaan.
  • Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 2 883 miljoonan euron arvosta, mikä oli 73 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 671 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 866 miljoonaa euroa eli 31 prosenttia kaikista tilauksista (680 milj. e ja 41 %).
  • Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 567 miljoonaa euroa (1 370 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 691 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia konsernin liikevaihdosta (612 milj. e ja 45 %).
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 12 prosenttia ja oli 139,8 miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (125,0 milj. e ja 9,1 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,56 e).
  • Vapaa kassavirta oli 49 miljoonaa euroa (164 milj. e).

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden toisesta neljänneksestä:

"Metson vahva kehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä; saimme huhti-kesäkuussa enemmän uusia tilauksia kuin koskaan aikaisemmin. Kysyntä oli hyvää tai tyydyttävää kaikissa asiakasteollisuuksissamme sekä laite- että palveluliiketoiminnassa. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista tilauksista oli edelleen merkittävä, 60 prosenttia. Suotuisasta kysynnästä huolimatta arvioimme maailmantalouden epävarmuuden kasvavan.

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 12 prosenttia. Korkeammat toimitusmäärät paransivat kapasiteetin käyttöastettamme ja lisäsivät liikevaihtoamme vaikuttaen myönteisesti kannattavuuskehitykseemme. Selvästi vilkastuneen liiketoimintamme myötä olemme vuoden alusta palkanneet noin 700 uutta työntekijää pystyäksemme vastaamaan vahvaan tilausten saantiin ja kasvaneisiin toimitusmääriin. Tämä heikensi osaltaan lähiajan kannattavuuttamme. Lisäksi hinnoittelu oli haasteellista joissakin tuoteryhmissä.

 

Vakaan asemamme myötä keskitymme yhä tiiviimmin hoitamaan toimituksemme menestyksellisesti ja kustannustehokkaasti, samalla jatkaen kannattavien tilausten hankkimista. Arvioimme hyvän vireen jatkuvan asiakasteollisuuksissamme vuoden jälkimmäisellä puoliskolla talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksista huolimatta.

 

Suotuisa markkinakehitys ja vahva tilauskantamme antavat hyvän näkymän loppuvuoteen ja tähän perustuen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan. Arvioimme vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan noin 15 prosenttia ja kannattavuutemme (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010."

 

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q2/
2011
Q2/
2010
Muutos % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos % 2010
Liikevaihto 1 567 1 370 14 3 011 2 540 19 5 552
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 691 612 13 1 331 1 123 19 2 453
% liikevaihdosta 46 45   46 45   45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä  139,8 125,0 12 263,4 213,5 24 491,0
% liikevaihdosta 8,9 9,1   8,7 8,4   8,8
Liikevoitto 121,0 140,0 -14 233,9 209,5 12 445,2
%:a liikevaihdosta 7,7 10,2   7,8 8,2   8,0
Tulos/osake, euroa 0,45 0,56 -20 0,94 0,76 24 1,71
Saadut tilaukset 2 883 1 671 73 4 730 3 037 56 5 944
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 866   27 1 714   29 2 637
Tilauskanta kauden lopussa       5 593 4 176 34 4 023
Vapaa kassavirta 49 164 -70 117 199 -41 435
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja vuodessa %       15,3 12,6   13,5
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       37,4 35,6   38,1
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       23,9 28,5   15,0

Lähiajan näkymät

 

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on hyvällä tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan jatkuvan vahvoina ja kaivosliiketoiminnan erinomaisina. Euroalueen talouden epävarmuus, Yhdysvaltojen budjettialijäämä, rahoituksen saatavuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa markkina-aktiviteettiin. Viime kuukausien poliittinen epävarmuus Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa sekä luonnonkatastrofi Japanissa ovat osaltaan lisänneet yleistä epävarmuutta. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme hyvillä kapasiteetin käyttöasteilla olevan myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja odotamme useimpien asiakkaidemme investoivan sekä olemassa olevaan että uuteen laitekantaan.

 

Metallien hinnat ovat pysyneet korkeina lähinnä Kiinan ja Intian voimakkaasta kysynnästä ja maailmantalouden vauhdittumisesta johtuen. Samalla kuparin ja rautamalmin kysyntä on ollut tuotantoa suurempaa. Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on ollut hyvällä tasolla. Tämä on lisännyt selvästi saamiemme uusien tilausten määrää ja odotamme kysynnän pysyvän nykyisellä korkealla tasolla loppuvuoden. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet merkittäviä investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin suuremmissa projekteissa jatkuvan loppuvuonna. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän olevan erinomaista.

 

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät yllä maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy nykyisellään tyydyttävänä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

 

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan vuonna 2011 tyydyttävää. Useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet ovat avainasemassa lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

 

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan kuluvana vuonna hyvää öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan noustessa ja kysynnän kasvaessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan erinomaista.

 

Kierrätysmetallin ja kiinteän jätteen käsittelylaitteiden kysynnän arvioimme olevan hyvää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyttöasteiden noustessa.
Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden korkeiden kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoimintamme kysynnän hyvänä.

 

Arvioimme uusien sellutehtaiden, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä. Arvioimme kuitenkin sellutehdaslaitteistojen kysynnän hiljentyvän viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen, ja jälkimarkkinapalveluiden sekä laiteuudistusten kysynnän jatkuvan suotuisana.

 

Kuten aiemminkin, arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia ja kannattavuuden (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010. Arviomme perustuu tammi-kesäkuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,7 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

 

Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä vuoden ensimmäisen puoliskon mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

 

Helsingissä heinäkuun 28. päivänä 2011

 

Metso Oyj:n hallitus

 

 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

 

 

Lisätietoja antavat:

 

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

 

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

 

Marja Mäkinen, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso, puh. 020 484 3211

 

 

Kutsu tiedotustilaisuuteen

 

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille ja medialle sekä sijoittajille ja analyytikoille tänään torstaina 28.7.2011 klo 15:00 Suomen aikaa.

 

Tilaisuus järjestetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

 

Tiedotustilaisuutta voi seurata puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/webcastlahetys. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä sekä webcast-lähetyksen että puhelinkonferenssin kautta.

 

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

 

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

 

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025 tai +44 20 7162 0077, tunnuskoodi: 885 198.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 11.8.2011 saakka numerosta +44 20 7031 4064, tunnuskoodi: 885 198. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina 29.7.2011 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/webcastlahetys.

 

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

 

Tervetuloa!

 

 

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011
Vuoden 2011 tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.10.2011.

 

  
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

 

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

Metso Oyj

 

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

 

Marja Mäkinen

sijoittajasuhdepäällikkö 

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus_Q2_2011 Lataa

Metso Twitterissä