Pörssitiedote helmikuuta 9, 2012 12.00.00 ip. CET

Metso Corporation : Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011: Ennätysmäärä tilauksia ja vahva suoritus vuonna 2011

Metso Oyj:n pörssitiedote 9.2.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vuoden 2011 tilinpäätöksestä järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina 9.2.: suomenkielinen tilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 ja englanninkielinen tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00. Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteesta, ja tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuonna 2011

 • Uudet tilaukset ja liikevaihto olivat ennätyksellisen korkeat. 

 • Uudet tilaukset nousivat vuoden aikana 7 961 miljoonaan euroon, mikä oli 34 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (5 944 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja olivat 3 100 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kaikista tilauksista (2 637 milj. e ja 45 %). 

 • Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 6 646 miljoonaa euroa (5 552 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 2 871 miljoonaa euroa eli 45 prosenttia konsernin liikevaihdosta (2 453 milj. e ja 45 %). 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 28 prosenttia ja oli 628,5 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (491,0 milj. e ja 8,8 %). 

 • Osakekohtainen tulos oli 2,38 euroa (1,71 e). 

 • Vapaa kassavirta oli 375 miljoonaa euroa (435 milj. e).  

 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,70 euroa osakkeelta eli 71 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta (1,55 e ja 91 % osakekohtaisesta tuloksesta). Hallitus harkitsee myöhemmin vuoden aikana, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii, ehdottavansa ylimääräiselle yhtiökokoukselle osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen maaliskuussa päättämän osingon lisäksi.  

Keskeistä vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä

 • Vahva viimeinen neljännes johti korkeaan liikevaihtoon ja vakaaseen tulokseen. 

 • Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 313 miljoonan euron arvosta, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vertailukautena (1 498 milj. e). Tilausten väheneminen tuli lähinnä Massa, paperi ja voimantuotannosta. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia ja olivat 669 miljoonaa euroa eli 54 prosenttia kaikista tilauksista (637 milj. e ja 44 %). 

 • Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 074 miljoonaa euroa (1 687 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 829 miljoonaa euroa eli 41 prosenttia konsernin liikevaihdosta (715 milj. e ja 43 %). 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 35 prosenttia ja oli 202,1 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (149,8 milj. e ja 8,9 %). 

 • Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,50 e). 

 • Vapaa kassavirta oli 45 miljoonaa euroa (114 milj. e). 

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi viime vuotta:

Viime vuosi oli meille menestyksekäs monin tavoin. Edistyimme useilla strategisesti tärkeillä alueilla, kun palveluliiketoimintamme kasvoi ja toimintamme kehittyvillä markkinoilla laajeni. Lisäksi vahvistimme toimituskapasiteettiamme. Olen erityisen tyytyväinen kaikkien aikojen korkeimpaan tilauskertymäämme, mikä korostaa syviä asiakassuhteitamme ja kykyämme auttaa asiakkaitamme parantamaan omaa toimintaansa.

Asiakasteollisuuksistamme kaivosalalla aktiivisuus näyttää jatkuvan ja arvioimme kaivoslaitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen kysynnän pysyvän hyvänä. Emme kuitenkaan odota tälle vuodelle viime vuoden kaltaisia poikkeuksellisen suuria tilauksia. Öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit tukevat edelleen Virtauksensäätöratkaisut-liiketoimintaamme ja voimantuotantoteollisuuden kysyntä jatkuu hyvänä. Maarakennusteollisuuden markkina on säilynyt ennallaan. Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden kysyntä hiljeni vuoden loppua kohden ja on sittemmin tasaantunut. Emme odota merkittäviä muutoksia tähän kysyntään kuluvan vuoden aikana, joskin helpompi rahoituksen saatavuus auttaisi markkinoiden virkistymistä.

Noin 4 miljardin euron tilauskantamme kuluvalle vuodelle on vahva. Tämän perusteella luotamme siihen, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) kasvavat viime vuodesta. Kaiken kaikkiaan Metso on valmiina tuleviin haasteisiin ja jatkamme strategiamme toteuttamista tuodaksemme lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa Q4/

2011
Q4/

2010
Muutos %  

2011
 

2010
Muutos %
Liikevaihto 2 074 1 687 23 6 646 5 552 20
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 829 715 16 2 871 2 453 17
   % liikevaihdosta *) 41 43   45 45  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 202,1 149,8 35 628,5 491,0 28
   % liikevaihdosta 9,7 8,9   9,5 8,8  
Liikevoitto 188,5 132,2 43 571,8 445,2 28
   % liikevaihdosta 9,1 7,8   8,6 8,0  
Tulos/osake, euroa 0,81 0,50 62 2,38 1,71 39
Saadut tilaukset 1 313 1 498 -12 7 961 5 944 34
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 669 637 5 3 100 2 637 18
   % saaduista tilauksista 54 44   40 45  
Tilauskanta kauden lopussa       5 310 4 023 32
Vapaa kassavirta 45 114 -61 375 435 -14
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, %        18,4  13,5  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       39,8 38,1  
Nettovelkaantuneisuusaste
kauden lopussa, %
       12,2  15,0  

*) Laskettu ulkoisesta liikevaihdosta / saaduista tilauksista ilman Valmet Automotivea, jolla ei ole palveluliiketoimintaa.
  
1.12.2011 alkaen Metson liiketoimintarakenne organisoitiin kolmeen raportointisegmenttiin, jotka ovat Kaivos ja maarakennus, Automaatio sekä Massa, paperi ja voimantuotanto. Kierrätys ja Valmet Automotive raportoidaan erillisinä yksikköinä. Segmenttitiedot on esitetty uuden rakenteen mukaisesti.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeisten kuukausien aikana normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan jatkuvan hyvinä. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme. Euroalueen talouden epävarmuus, Yhdysvaltojen budjettialijäämä, rahoituksen saatavuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa markkina-aktiviteettiin alkuvuonna 2012.  

Metallien hinnat ovat edelleen melko korkealla ja kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on pysynyt hyvänä. Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä alkuvuonna 2012, vaikka emme odota viime vuonna saatujen poikkeuksellisen suurten tilausten toistuvan. Mahdollisesti edelleen tiukentuva rahoituksen saatavuus ja jatkuva metallin hintojen lasku saattavat vaikuttaa heikentävästi uusien laitteiden kysyntään. Kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurihankkeet tukevat maarakennuslaitteiden kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan hyvää alkuvuonna 2012. Arvioimme automaatiotuotteiden kysynnän sellu- ja paperiteollisuudelle jonkin verran hiljenevän. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen tyydyttävänä. Odotamme laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä, vaikka alhainen sellun hinta ja asiakkaidemme matalammat kapasiteetin käyttöasteet saattavat tasaannuttaa kysyntää.  

Paperi- ja kartonkilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa sekä pehmopaperilinjojen tyydyttävää alkuvuonna 2012. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman laskea, mutta pitävät kuitenkin palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä.  

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan alkuvuonna 2012 tyydyttävänä. Vanhojen energianlähteiden korvaamiselle ja uuden kapasiteetin rakentamiselle on olemassa jatkuva tarve. Arvioimme palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Taloudellinen kehitys

Aikaisemman arviomme mukaisesti ja perustuen oletukseen, että tämänhetkinen kysyntä asiakasteollisuuksissamme ei selvästi heikkene Euroopan taloustilanteesta tai muusta vastaavasta tekijästä johtuen, odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan vuodelle 2012 ja nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä joulukuun 2011 mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä helmikuun 9. 2012

Metso Oyj:n hallitus

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuksiin

Vuoden 2011 tilinpäätöksestä järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina 9.2. seuraavasti:

- suomenkielinen tilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 Suomen aikaa ja

- englanninkielinen tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Suomen aikaa

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tilaisuuteen saavutaan noin 5 minuuttia ennen sen alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon

- 09 2313 9201

- tunnuskoodi: 910 748

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 23.2.2012 saakka numerossa

- 09 2314 4681

- Tunnuskoodi: 910 748

Metson nettisivuilta www.metso.com/sijoittajat on ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) puhelinkonferenssin jälkeen ja aukikirjoitettu teksti puhelinkonferenssista viimeistään maanantaina 13.2.2012.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson tilinpaatostiedote 2011 Lataa

Metso Twitterissä