Pörssitiedote syyskuuta 12, 2012 09.30.00 ap. CET

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.9.2012 klo 9.30 paikallista aikaa


Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.10.2012 klo 10.00 alkaen Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, FI-00160 Helsinki.  Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 09.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan ylimääräisenä osinkona 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun, 29.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 1,70 euron osakekohtaisen osingon lisäksi. Hallitus toteaa, että yhtiön vakaa taloudellinen asema mahdollistaa ylimääräisen osingon maksamisen.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.10.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.10.2012.

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä kokouskutsu sekä Metso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.metso.com/yyk. Mainituilla internet-sivuilla ovat saatavilla myös viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä 29.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, joka sisältää viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn osingonjakoa koskevan päätöksen. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.10.2012 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 2.10.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.10.2012, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) osoitteessa http://www.metso.com/yyk,
b) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo  8.00 ja 18.00 välisenä aikana),
c) telefaksilla numeroon  020 484 3125, tai
d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.10.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 9.10.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvistä asioista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.metso.com/yyk.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 12  syyskuuta 2012 Metso Oyj:llä on yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä, mihin sisältyy 592 222  yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Helsingissä syyskuun 12 päivänä 2012

METSO OYJ
Hallitus

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com,
www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja , Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso Twitterissä