Pörssitiedote marraskuuta 12, 2013 01.30.00 ip. CET

Metson havainnollistavat taloudelliset tiedot tilikaudelle 2012 ja tammi-syyskuulle 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.11.2013 klo 13.30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 1.10.2013 hyväksynyt jakautumissuunnitelman, jonka mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Valmet Oyj:lle. Metson Kaivos ja maarakennus  sekä Automaatio -segmentit muodostavat Metson jatkavat toiminnot.

Jakautumisen suunniteltu rekisteröintipäivä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin on arviolta 31.12.2013, jonka jälkeen Valmetin osakkeen listaus alkaisi Helsingin pörssissä arviolta 2.1.2014.

Valmet Oyj:n jakautumisesite on julkistettu 23.9.2013, ja se on saatavilla Metson verkkosivustolla (www.metso.com).

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

Seuraavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Metson jatkuvien toimintojen tulosta ja taloudellista asemaa niin kuin jakautuminen olisi toteutunut 1.1.2012. Metson alla esitetyt tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuun vuoden 2012 tilinpäätökseen, jota on oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin vaikutuksilla, ja Metson tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen jaksolta 1.1.-30.9.2013.

Nämä tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa, ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta, eivätkä näin ollen kuvaa Metson todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa, jos jakautuminen olisi tapahtunut 1.1.2012. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole ennakoida, millaiset Metson liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa.

Johto uskoo näiden havainnollistavien taloudellisten tietojen tarjoavan asiallisen perustan esittää Metso konsernin jatkuvien toimintojen tulos ja taloudellinen asema. Näiden havainnollistavien taloudellisten tietojen laatimisessa tehdyt oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia havainnollistavien taloudellisten tietojen laadinnassa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.  

Laadittaessa Metson jatkuvien toimintojen havainnollistavia taloudellisia tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty seuraavia merkittäviä oletuksia ja oikaisuja:

  • Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson raportoiduista konsernitilinpäätöstiedoista on oikaistu pois kaikki PPP-liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat. 

  • Nämä taloudelliset tiedot huomioivat vaikutukset tietyistä konsernin sisäisistä järjestelyistä, jotka Metso on toteuttanut tai toteuttaa ennen jakautumista, jotta suunniteltu Metson ja Valmetin juridinen konsernirakenne saadaan muodostettua, sekä tiettyjen uudelleenrahoitustoimenpiteiden vaikutukset sisältäen Metson ja Valmetin välisten konsernin sisäisten erien selvityksen. Konsernin sisäisten erien nettoselvitys on havainnollistavassa taseessa käsitelty oikaisuna rahoihin ja pankkisaamisiin (102 miljoonan euron vähennys 31.12.2012 ja 51 miljoonan euron lisäys 30.9.2013), joka kuvastaa rahamäärää, jonka Metso maksaa Valmetille, tai päinvastoin, erien selvityksessä. 

  • Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson historiallisen oman pääoman oikaisu vastaa PPP-liiketoiminnalle kuuluvien nettovarojen määrää. Omaan pääomaan tehdyt oikaisut heijastavat Valmet Oyj:n suunniteltua pääomarakennetta jakautumissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.  

Jakautumisen käsittely kirjanpidossa

Jakautuminen käsitellään varojen jakamisena omistajille IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille, mukaisesti. Kun jakautuminen tapahtuu, PPP-liiketoiminnan käyvän arvon ja sen Metson konsernitilinpäätökseen sisältyvän kirjanpitoarvon erotus kirjataan jakautumisvoittona. Jakautumisen yhteydessä erotettava PPP-liiketoiminta tullaan esittämään lopetettuna toimintona Metson taloudellisessa raportoinnissa osakkeenomistajien hyväksyttyä jakautumisen.

METSO-KONSERNIN AVAINLUVUT JAKAUTUMISEN JÄLKEEN
Milj. e 30.9.
 ja
1.1. - 30.9.
2013
31.12. ja
 1.1. -
 31.12.
2012
Liikevaihto 2 989 4 499
Liikevoitto 299 463
Tulos ennen veroja 256 404
Aineettomien hyödykkeiden poistot -16 -20
Aineellisten hyödykkeiden poistot -46 -57
Kertaluonteiset erät
Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset 0 -12
Jakautumiseen liittyvät kustannukset -1 0
Muut kertaluonteiset erät -21 0
EBITA ennen kertaluonteisia eriä 337 495
EBITA ennen kertaluonteisia eriä, % 11,3% 11,0%
EBITDA 361 540
Tulos/osake, euroa 1.21 1.82
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, kpl 149 813 092 149 715 383
Taseen loppusumma 3 915 4 000
Oma pääoma yhteensä 1 232 1 359
Korolliset velat 1 107 1 094
Korollinen nettovelka 491 385
Nettovelkaantuneisuusaste, % 39,9% 28,3%
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 17,6% 19,2%
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % 12,9% 13,8%
Omavaraisuusaste, % 36,5% n/a
Saadut tilaukset 2 962 4 432
Tilauskanta 2 078 2 269
Henkilöstö, kauden lopussa 18 658 17 665

EBITA ennen kertaluonteisia eriä Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + kertaluonteiset erät
EBITDA Liikevoitto + aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot
Tulos/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana
Nettovelkaantuneisuusaste, % Korollinen nettovelka  x 100
Oma pääoma yhteensä
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut  x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %
Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut  x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä  x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

 


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metso havainnollistavat taloudelliset tiedot tammi-syykuu 2013 Lataa

Metso Twitterissä