Pörssitiedote syyskuuta 23, 2013 03.10.00 ip. CET

Metson havainnollistavat taloudelliset tiedot jatkaville toiminnoille

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.9.2013 klo 15.10  paikallista aikaa

Tänään julkistetun Metso Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyvän Valmet Oyj:tä koskevan jakautumisesitteen lisäksi Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkaville toiminoilleen tilikaudelta 2012 ja vuoden 2013 ensimmäiseltä puoliskolta.

Metson hallitus hyväksyi 31.5.2013 yksimielisesti jakautumissuunnitelman jonka mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Valmet Oyj:lle, jonka osakkeille haetaan listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin pörssi") pörssilistalla. Metson Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio
-segmentit muodostavat jakautumisen jälkeen Metson jatkavat toiminnot.

Hallitus päätti 15.8.2013 yksimielisesti suositella, että Metson osakkeenomistajat hyväksyisivät jakautumisen ja jakautumissuunnitelman 1.10.2013 pidettäväksi suunnitellussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Jakautumisen rekisteröinnin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin odotetaan tapahtuvan arviolta 31.12.2013. Valmet Oyj:n jakautumisesite on julkistettu tänään ja se on saatavilla Metson verkkosivustolla (www.metso.com).

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

Seuraavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Metson jatkuvien toimintojen tulosta ja taloudellista asemaa niin kuin osittaisjakautuminen olisi toteutunut 1.1.2012. Metson alla esitetyt tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuun vuoden 2012 tilinpäätökseen, jota on oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin vaikutuksilla, ja Metson tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen jaksolta 1.1.-30.6.2013.

Nämä tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteestaan johtuen ne koskevat oletettua tilannetta, eivätkä näin ollen kuvaa Metson todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa, jos jakautuminen olisi tapahtunut 1.1.2012. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole ennustaa, millaiset Metson liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa.

Johto uskoo näiden havainnollistavien taloudellisten tietojen tarjoavan asiallisen perustan esittää Metso-konsernin jatkuvien toimintojen tulos ja taloudellinen asema. Näiden havainnollistavien taloudellisten tietojen laatimisessa tehdyt oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen laadinnassa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.  

Laadittaessa Metson jatkuvien toimintojen havainnollistavia taloudellisia tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty seuraavia merkittäviä oletuksia ja oikaisuja:

  • Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson raportoiduista konsernitilinpäätöstiedoista on oikaistu pois kaikki Valmet-liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat. 

  • Nämä taloudelliset tiedot huomioivat vaikutukset tietyistä konsernin sisäisistä järjestelyistä, jotka Metso on toteuttanut tai toteuttaa ennen jakautumista, jotta suunniteltu Metson ja Valmetin juridinen konsernirakenne saadaan muodostettua, sekä tiettyjen uudelleenrahoitustoimenpiteiden vaikutukset sisältäen Metson ja Valmetin välisten konsernin sisäisten erien selvityksen. Konsernin sisäisten erien nettoselvitys on havainnollistavassa taseessa käsitelty oikaisuna rahoihin ja pankkisaamisiin (102 miljoonan euron vähennys 31.12.2012 ja 40 miljoonan euron lisäys 30.6.2013), joka kuvastaa rahamäärää, jonka Metso maksaa Valmetille, tai päinvastoin, erien selvityksessä. 

  • Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson historiallisen oman pääoman oikaisu vastaa Valmet-liiketoiminnalle kuuluvien nettovarojen määrää. Omaan pääomaan tehdyt oikaisut heijastavat Valmet konserniin suunniteltua pääomarakennetta.  

Jakautumisen käsittely kirjanpidossa

Jakautuminen käsitellään varojen jakamisena omistajille IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille, mukaisesti. Kun jakautuminen tapahtuu, Valmet-liiketoiminnan käyvän arvon ja sen Metson konsernitilinpäätökseen sisältyvän kirjanpitoarvon erotus kirjataan jakautumisvoittona. Jakautumisen yhteydessä erotettava Valmet-liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona Metson taloudellisessa raportoinnissa osakkeenomistajien hyväksyttyä jakautumisen.

 

 

 

Metso-konsernin avainluvut
jakautumisen jälkeen
Milj. e 30.06. ja 1.1. - 30.06.
2013
31.12. ja 1.1. - 31.12.
2012
Liikevaihto 2 007 4 499
Liikevoitto 192 463
Tulos ennen veroja 158 404
Aineettomien hyödykkeiden poistot -10 -20
Aineellisten hyödykkeiden poistot -30 -57
Kertaluonteiset erät
Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset 0 -12
Jakautumiseen liittyvät kustannukset -1 0
Muut kertaluonteiset erät -21 0
EBITA ennen kertaluonteisia eriä 224 495
EBITA ennen kertaluonteisia eriä, % 11,2 % 11,0 %
EBITDA 232 540
Tulos/osake, euroa 0.71 1.82
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, kpl 149 787 111 149 715 383
Taseen loppusumma 3 830 4 000
Oma pääoma yhteensä 1 177 1 359
Korolliset velat 1 105 1 094
Korollinen nettovelka 565 385
Nettovelkaantuneisuusaste, % 48,0 % 28,3 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 16,9 % 19,2 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % 12,4 % 13,8 %
Saadut tilaukset, ulkoiset 2 103 4 432
Tilauskanta 2 262 2 269
Henkilöstö, kauden lopussa 18 033 17 665
EBITA ennen kertaluonteisia eriä Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + kertaluonteiset erät
EBITDA Liikevoitto + aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot
Tulos/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana
Nettovelkaantuneisuusaste, % Korollinen nettovelka  x 100
Oma pääoma yhteensä
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut  x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut  x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat

 


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metso havainnollistavat taloudelliset tiedot Lataa

Metso Twitterissä