Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2007 Outokumpu Technology Oyj: Kutsu yhtiökokoukseen
maaliskuuta 13, 2007

Outokumpu Technology Oyj: Kutsu yhtiökokoukseen

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.03.2007 klo 09.05

KUTSU OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Outokumpu Technology Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 2.4.2007 kello 13.00
alkaen Espoossa, Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, Otaniemi.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön koko yhtiöjärjestyksen
muuttamista. Keskeiset muutosehdotukset ovat seuraavat:

Yhtiöjärjestyksen kohdassa 1 (Toiminimi ja toimipaikka) mainittu
yhtiön toiminimi muutetaan Outotec Oyj:ksi.

Yhtiöjärjestyksen kohdassa 2 (Toimiala) mainittu yhtiön toimiala
laajennetaan kattamaan myös metallien muokkaustekniikka ja
materiaalitekniikka sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluiden
tuottaminen ja myynti.

Yhtiöjärjestyksen kohtaa 6 (Hallitus) muutetaan siten, että
yhtiökokous ei jatkossa valitse hallituksen varapuheenjohtajaa.
Kohdan muotoilu muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain
terminologiaa.

Lisäksi yhtiöjärjestyksestä poistetaan viittaukset vähimmäis- ja
enimmäispääomaan (3 §), osakkeiden lukumäärään (4 §), hallintoelimiin
(5 §), hallituksen päätösvaltaisuuteen (8 §),  osakeyhtiölakiin (16
§), osittain kokouksen aikaan, ennakkoilmoittautumiseen ja
kokouspaikkaan  sekä arvo-osuusjärjestelmään ja
täsmäytyspäivämenettelyyn liittyvät kohdat (13 § ja 15 §). Lisäksi
yhtiöjärjestykseen tehdään muita teknisluontoisia muutoksia, joilla
se muutetaan vastaamaan sisällöllisesti 1.9.2006 voimaantullutta
uutta osakeyhtiölakia.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Tällä valtuutuksella ei kuitenkaan oikeuteta
hallitusta antamaan optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000
kappaletta. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista ja sillä on
oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 4.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin.
Hankinta voidaan suorittaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

5. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeille jaetaan
osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osaketta
kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä torstaina 5.4.2007 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan tiistaina 17.4.2007.

6. Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin kahdeksaatoista prosenttia
yhtiön osakekannasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi
seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittaisiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu
Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski, ja että hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Risto Virrankoski ja
varapuheenjohtajaksi Karri Kaitue. Kaikki edellä mainitut ehdokkaat
ovat ilmoittaneet suostuvansa ehdokkuuteen.

7. Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli kymmentä prosenttia yhtiön
osakekannasta, on ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007 päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, osakeantivaltuutukseksi ja omien
osakkeiden hankkimista koskevaksi valtuutukseksi ovat nähtävillä
viimeistään maanantaista 26.3.2007 alkaen yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.outokumputechnology.com sekä yhtiön pääkonttorissa
Riihitontuntie 7 C, Espoo. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä
jäljennös asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen sekä oikeus käyttää äänioikeutta
kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään perjantaina 23.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on sanottuna päivänä
merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan  yhtiölle kirjeitse yhtiön osoitteeseen
Outokumpu Technology Oyj, Yhtiökokous 2007, PL 86, 02201 Espoo,
sähköpostitse osoitteessa investor.relations@outokumputechnology.com,
faksilla numeroon 020 529 2201 tai puhelimitse numeroon 020 529 2005
tai 020 529 2031 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00).
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään maanantaina 26.3.2007
klo 16.00 mennessä.

Valtakirjojen toimittaminen ennakolta

Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Espoossa 12.3.2007

Outokumpu Technology Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954141
sähköposti: rita.uotila@outokumputechnology.comJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outokumputechnology.com