Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen
Pörssitiedote tammikuuta 30, 2009

Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen

OUTOTEC OYJ       PÖRSSITIEDOTE      30.1.2009    KLO 9.30


KUTSU OUTOTEC OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.3.2009 kello 13.00 alkaen Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 12.00.


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen


7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 23.3.2009 ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan maanantaina 30.3.2009.


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 3 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 1 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).


12. Hallituksen jäsenten valitseminen


Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Risto Virrankoski.


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


14. Tilintarkastajan valitseminen


Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.


15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 200 000 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutuksella ei kuitenkaan oikeuteta hallitusta antamaan optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


18. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Outotec Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.outotec.com. Outotec Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 25.2.2009 sekä yhtiön pääkonttorissa Riihitontuntie 7 D, Espoo. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla keskiviikkona 1.4.2009 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 6.3.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 9.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:


a) kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2009, PL 86, 02201 Espoo;
b) sähköpostitse osoitteessa agm@outotec.com;
c) faksilla numeroon 020 529 2200; tai
d) puhelimitse numeroon 020 529 2929 (maanantaista perjantaihin klo 7.30-18.00). 


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Outotec Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä.


Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.outotec.com.


4. Muut tiedot


Outotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 42 000 000 osaketta ja ääntä.


Espoossa 29.1.2009


OUTOTEC OYJ


HALLITUS
Lisätietoja antaa:


OUTOTEC OYJ
Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com